Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2017/2173(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0101/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0101/2018

Debates :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Balsojumi :

PV 18/04/2018 - 12.50

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0155

Pieņemtie teksti
PDF 502kWORD 55k
Trešdiena, 2018. gada 18. aprīlis - Strasbūra Galīgā redakcija
2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI)
P8_TA(2018)0155A8-0101/2018
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1. Eiropas Parlamenta 2018. gada 18. aprīļa lēmums par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2017/2173(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2016. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2016. finanšu gada pārskatiem un Iestādes atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2016. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2018. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Iestādei par 2016. finanšu gada budžeta izpildi (05941/2018 – C8-0083/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulu (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK(4), un jo īpaši tās 64. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(5), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Ekonomikas un monetārās komitejas atzinumu (A8-0101/2018),

1.  sniedz Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes izpilddirektoram apstiprinājumu par Iestādes 2016. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 417, 6.12.2017., 176. lpp.
(2) OV C 417, 6.12.2017., 176. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.
(5) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


2. Eiropas Parlamenta 2018. gada 18. aprīļa lēmums par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2016. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu (2017/2173(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2016. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2016. finanšu gada pārskatiem un Iestādes atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2016. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2018. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Iestādei par 2016. finanšu gada budžeta izpildi (05941/2018 – C8-0083/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulu (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK(4), un jo īpaši tās 64. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(5), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Ekonomikas un monetārās komitejas atzinumu (A8-0101/2018),

1.  apstiprina Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2016. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 417, 6.12.2017., 176. lpp.
(2) OV C 417, 6.12.2017., 176. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.
(5) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


3. Eiropas Parlamenta 2018. gada 18. aprīļa rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2017/2173(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Ekonomikas un monetārās komitejas atzinumu (A8-0101/2018),

A.  tā kā saistībā ar budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru budžeta izpildes apstiprinātājiestāde uzsver, ka ir īpaši svarīgi vēl vairāk nostiprināt Savienības iestāžu demokrātisko leģitimitāti, uzlabojot pārredzamību un pārskatatbildību un īstenojot uz sniegumu balstītas budžeta izstrādes koncepciju un labu cilvēkresursu pārvaldību;

B.  tā kā saskaņā ar Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (turpmāk “Iestāde”) ieņēmumu un izdevumu pārskatu(1) tās 2016. finanšu gada galīgais budžets bija EUR 39 398 106, t. i., par 7,11 % lielāks nekā 2015. gadā; tā kā Iestādi finansē ar Savienības iemaksu (EUR 10 203 000), dalībvalstu un novērotāju uzraudzības iestāžu iemaksām (EUR 16 180 250) un maksām (EUR 10 550 293);

C.  tā kā Revīzijas palāta ziņojumā par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2016. finanšu gada pārskatiem (turpmāk “Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādījusi, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Iestādes gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1.  pieņem zināšanai, ka 2016. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 99,97 %, kas ir par 0,33 % vairāk nekā 2015. gadā, un ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 87,29 %, kas ir par 2,75 % vairāk nekā 2015. gadā;

Saistības un pārnestās apropriācijas

2.  ar gandarījumu norāda, ka 92,8 % no 2015. gada budžeta apropriācijām, kuras tika pārnestas uz 2016. gadu, tika gada laikā izmaksātas;

3.  konstatē, ka pārnesumu līmenis bija samērā zems, izņemot III sadaļā (darbības izdevumi), proti, 38,09%;

4.  aicina Iestādi arī turpmāk uz nākamo gadu pārnest pēc iespējas mazāk apropriāciju;

5.  norāda, ka pārnesumi bieži vien ir daļēji vai pilnībā pamatoti, ņemot vērā Iestādes darbības programmu daudzgadu raksturu, un ne vienmēr liecina par nepilnībām budžeta plānošanā un izpildē, kā arī ne vienmēr ir pretrunā budžeta gada pārskata principam, jo īpaši tad, ja Iestāde tos plāno iepriekš un dara zināmus Revīzijas palātai;

Pārvietojumi

6.  ar gandarījumu norāda, ka saskaņā ar Iestādes gada darbības pārskatu 2016. gadā veikto pārvietojumu apmērs un raksturs atbilda Iestādes finanšu noteikumiem; konstatē, ka Iestāde ir veikusi pārvietojumus EUR 553 743,41 apmērā no III sadaļas (darbības izdevumi) un EUR 182 131,59 apmērā no II sadaļā (infrastruktūras un administratīvie izdevumi), lai segtu I sadaļas (personāla izdevumi) budžeta vajadzības;

Personāla politika

7.  norāda, ka Iestādē 2016. gadā bija nodarbināti 204 darbinieki (136 pagaidu darbinieki no 140 vietām, kas atļautas saskaņā ar Savienības budžetu), salīdzinot ar 186 darbiniekiem iepriekšējā gadā; norāda, ka darbinieku mainības rādītājs 2016. gadā bija 8 %, kas ir mazāk nekā Iestādes mērķis, proti, 10 %;

8.  norāda, ka 2016. gadā no 204 darbiniekiem Iestādē bija nodarbināti 86,3 (pilnslodzes ekvivalenti) norīkotie valsts eksperti, līgumdarbinieki, pagaidu darba aģentūras darbinieki un konsultanti;

9.  norāda, ka Iestādes vispārējais dzimumu līdzsvars bija šāds: 46 % sieviešu un 54 % vīriešu; tomēr pauž nožēlu par būtisko dzimumu nelīdzsvarotību valdes sastāvā, kur attiecība bija šāda: 17 % sieviešu un 83 % vīriešu;

10.  norāda, ka katrs Iestādes darbinieks 2016. gadā slimības atvaļinājumā bija vidēji 6 dienas; konstatē, ka Iestāde organizēja komandas saliedētības pasākumus un darbinieku atbūtnes dienas, koncentrējoties uz vides ilgtspēju, klātienes uzraudzību, konstitucionālajām tiesībām, pārslodzes novēršanu, fizisko un garīgo labjutību, tostarp organizējot seminārus par emocionālo inteliģenci, piemērotu apmācību, apzinātību, jogas un uztura pamatiem;

11.  ar gandarījumu norāda, ka Iestāde ir izveidojusi konfidenciālo konsultantu tīklu un organizējusi darbiniekiem un vadītājiem informatīvas sanāksmes par personas cieņas aizsardzību un psiholoģiskas un seksuālas aizskaršanas novēršanu;

12.  norāda, ka 2015. gada martā Iestādes izpilddirektors pilnvaroja izmeklētājus veikt administratīvu izmeklēšanu saistībā ar kāda ārēja IT konsultanta apgalvojumiem par kāda darbinieka aizskarošu izturēšanos un izmeklēšana tika pabeigta 2016. gada martā; norāda, ka savāktie pierādījumi neapstiprināja apgalvojumus par aizskarošu izturēšanos; turklāt norāda, ka 2016. gadā nebija ziņots, nebija veikta izmeklēšana vai iesniegta prasība Tiesā par citiem aizskarošas izturēšanās gadījumiem;

13.  norāda, ka Iestāde neizmanto nevienu dienesta transportlīdzekli;

Interešu konfliktu novēršana un pārvaldība, pārredzamība un demokrātija

14.  norāda, ka Iestādes valdes locekļu interešu deklarācijas un CV ir publicēti Iestādes tīmekļa vietnē;

15.  atzinīgi vērtē to, ka Iestāde 2016. gadā sāka publicēt reģistru par darbinieku sanāksmēm ar ārējām ieinteresētajām personām;

16.  pēc iepazīšanās ar Iestādes sniegto informāciju konstatē, ka noteikumi par trauksmes celšanu ir veiksmīgi tikuši īstenoti, kā paredzēts, 2017. gada pirmajā pusē;

17.  norāda, ka ir jāizveido neatkarīga ES iestāde informācijas sniegšanai, konsultācijām un atzinumu izstrādei un jāpiešķir tai pietiekami budžeta līdzekļi, lai palīdzētu trauksmes cēlējiem, izpaužot informāciju par iespējamiem pārkāpumiem, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantot pareizos informācijas kanālus, vienlaikus aizsargātu viņu konfidencialitāti un piedāvātu viņiem nepieciešamo atbalstu un konsultācijas;

18.  norāda, ka 2016. gadā Iestāde saņēma sešus pieprasījumus par piekļuvi dokumentiem saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1049/2001(2) un četros gadījumos Iestāde piešķīra pilnīgu piekļuvi, savukārt divos gadījumos Iestāde nolēma piešķirt tikai daļēju piekļuvi dokumentiem, ņemot vērā fizisko personu privātās dzīves aizsardzību un neaizskaramību un aizsardzību pārbaužu, izmeklēšanas un revīziju nolūkā; aicina Iestādi visus šādus lūgumus izskatīt pēc iespējas atklātāk, pārredzamības un pārskatatbildības garā;

19.  aicina Iestādi informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par iespējamiem un apstiprinātiem ētikas noteikumu pārkāpumiem, tās rīcību šādos gadījumos un pasākumiem turpmāku pārkāpumu novēršanai;

Galvenie sasniegumi

20.  atzinīgi vērtē Iestādes norādītos trīs galvenos sasniegumus 2016. gadā, proti:

   tā palīdzēja labāk aizsargāt investorus, koordinējot vairākus valstu regulatoru pasākumus saistībā ar paaugstināta riska spekulatīviem produktiem, ko piedāvā privātajiem klientiem visā Savienībā;
   tā sekmēja kapitāla tirgu savienību, strādājot ar slēpto indeksēšanu (closet indexing) un iesniedzot atzinumu Parlamentam un Padomei par to, kādiem vajadzētu būt galvenajiem principiem attiecībā uz Eiropas regulējumu par fondu iniciētajiem aizdevumiem;
   tā veicināja finanšu stabilitāti, veicot pirmo ES mēroga vispārējo spriedzes testu attiecībā uz centrālajiem darījumu partneriem;

Iekšējā revīzija

21.  pieņem zināšanai, ka Iestāde ir ieviesusi rīcības plānu, reaģējot uz Iekšējās revīzijas dienesta (IAS) revīziju par ieinteresēto personu pārvaldību un ārējo komunikāciju; norāda, ka 2016. gadā Iestāde sāka izstrādāt un īstenot integrētu pieeju Iestādes komunikācijas pasākumu plānošanai, pārvaldībai un realizācijai attiecībā uz tās iekšējām un ārējām ieinteresētajām personām, kas ļaus radīt ievērojamu sinerģiju, tostarp labāk koordinēt ieinteresēto personu darbības visos komunikācijas kanālos;

22.  pēc iepazīšanās ar Iestādes sniegto informāciju konstatē, ka visi IAS iepriekšējos gados sniegtie ārkārtīgi būtiskie vai ļoti svarīgie ieteikumi ir tikuši īstenoti;

Darbības rezultāti

23.  atzinīgi vērtē to, ka Iestāde kopā ar Eiropas Banku iestādi un Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi kopīgi strādā apvienotajā komitejā pie tā, lai nodrošinātu starpnozaru konsekvenci un kopējas nostājas finanšu konglomerātu uzraudzības jomā un citos starpnozaru jautājumos; turklāt norāda, ka Iestāde ir strādājusi arī pie sadarbības veidošanas ar vienoto uzraudzības mehānismu un Eiropas Centrālo banku abpusēju interešu jomās, piemēram, tirgus infrastruktūra un finanšu stabilitāte;

24.  norāda, ka Revīzijas palāta ir veikusi lietderības revīziju par kredītvērtējuma aģentūru uzraudzību Iestādē un 2016. gada februārī publicējusi galīgo ziņojumu; konstatē, ka Iestāde pēc revīzijas ir izstrādājusi rīcības plānu, lai īstenotu Revīzijas palātas ieteikumus; norāda, ka septiņi no astoņiem Revīzijas palātas sniegtajiem ieteikumiem jau ir īstenoti un astotā ieteikuma īstenošana pašlaik notiek;

Citi komentāri

25.  uzsver, ka, nodrošinot visu Parlamenta un Padomes pieņemtajā tiesiskajā regulējumā paredzēto uzdevumu pilnīgu izpildi un ievērojot to izpildes termiņus, Iestādei būtu rūpīgi jāpieturas pie tai uzticētajiem uzdevumiem, nebūtu jāpaplašina pilnvaras, ko tai uzticējis Parlaments un Padome, un būtu jāpievērš īpaša uzmanība proporcionalitātes principam, lai optimāli izmantotu resursus un sasniegtu mērķus, ko tai noteicis Parlaments un Padome;

26.  norāda uz Iestādes svarīgo lomu Savienības finanšu sistēmas labākas uzraudzības nodrošināšanā, lai garantētu Savienības finanšu tirgus finansiālo stabilitāti, nepieciešamo pārredzamību un lielāku drošību, jo īpaši koordinējot valsts uzraudzības iestāžu veikto uzraudzību, vajadzības gadījumā sadarbojoties ar iestādēm, kuras ir atbildīgas par starptautisko uzraudzību, kā arī uzraugot to, lai konsekventi tiktu piemēroti Savienības tiesību akti; uzsver, ka šādai sadarbībai būtu jābalstās uz uzticēšanos; uzsver Iestādes lomu saskaņotas uzraudzības prakses īstenošanā augstā līmenī patērētāju aizsardzības jomā un tās veicināšanā, kā arī uzsver — lai noteiktu 2. un 3. līmeņa pasākumus, uzmanība būtu jāpievērš dažādu valstu tirgu specifiskajām iezīmēm, un attiecīgie tirgus dalībnieki būtu pietiekami savlaicīgi jāiesaista piemērošanas procesā, kā arī atsevišķajos izstrādes un īstenošanas posmos; norāda uz nepieciešamību regulāri pienācīgi izvērtēt Iestādes darbu, lai censtos piešķirt un izmantot tās līdzekļus efektīvāk, pārredzamāk un uzticamāk;

27.  norāda — tā kā Iestādes darba uzdevumi mainās, Savienības tiesību aktu īstenošanas un piemērošanas uzdevumiem ņemot aizvien lielāku pārsvaru pār likumdošanas uzdevumiem, būtu jāveic Iestādes budžeta un cilvēkresursu iekšēja pārdale; uzskata, ka ir svarīgi, lai Iestādei būtu pietiekami līdzekļi, ar kuriem pilnībā īstenot tās uzdevumus, tostarp atrisināt jautājumu par papildu darba slodzi, kura rodas saistībā ar šo uzdevumu izpildi, vienlaikus nodrošinot to, ka par pienācīgu prioritāti tiek uzskatīta līdzekļu piešķiršana un budžeta izpildes efektivitāte; turklāt norāda, ka jautājumu par Iestādes darba slodzes palielināšanos var atrisināt iekšēji, pārdalot budžeta līdzekļus vai personālu ar nosacījumu, ka šāda pārdale nekavē Iestādi pilnībā īstenot tās pilnvaras un nodrošina Iestādes neatkarību uzraudzības uzdevumu veikšanā;

28.  ar gandarījumu norāda, ka 2016. gadā Iestāde veica Kopienas vides vadības un audita sistēmas sertifikāciju vairākiem pasākumiem, kuru mērķis ir samazināt ietekmi uz vidi;

29.  norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu Apvienotās Karalistes izstāšanās var ietekmēt Iestādes darbības, jo daudzas uzraudzītās struktūras pašlaik ir izvietotas tur; pieņem zināšanai to, ka Apvienotās Karalistes lēmums izstāties no Savienības var novest pie tā, ka Iestādes ieņēmumi nākotnē samazināsies;

30.  ar gandarījumu norāda, ka Iestāde ir proaktīvi sadarbojusies ar valsts kompetentajām iestādēm, lai izprastu, kā Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības ietekmēs finanšu tirgu uzraudzību, kā arī pašu Iestādi; turklāt norāda, ka Iestāde uztur kontaktu un sazinās ar Komisiju par minēto jautājumu;

o
o   o

31.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2018. gada 18. aprīļa rezolūciju par aģentūru sniegumu, finanšu pārvaldību un kontroli(3).

(1) OV C 84, 17.3.2017., 192. lpp.
(2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regula (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.).
(3) Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0133.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 4. decembrisJuridisks paziņojums