Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2173(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0101/2018

Teksty złożone :

A8-0101/2018

Debaty :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Głosowanie :

PV 18/04/2018 - 12.50

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0155

Teksty przyjęte
PDF 583kWORD 55k
Środa, 18 kwietnia 2018 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Absolutorium za rok 2016: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)
P8_TA(2018)0155A8-0101/2018
Decyzja
 Decyzja
 Rezolucja

1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych za rok budżetowy 2016 (2017/2173(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych za rok budżetowy 2016 wraz z odpowiedzią Urzędu(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2016 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia Urzędowi absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2016 (05941/2018 – C8-0083/2018),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE(4), w szczególności jego art. 64,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(5), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0101/2018),

1.  udziela dyrektor wykonawczej Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych absolutorium z wykonania budżetu Urzędu za rok budżetowy 2016;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektor wykonawczej Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 176.
(2) Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 176.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84.
(5) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych za rok budżetowy 2016 (2017/2173(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych za rok budżetowy 2016 wraz z odpowiedzią Urzędu(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2016 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia Urzędowi absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2016 (05941/2018 – C8-0083/2018),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE(4), w szczególności jego art. 64,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(5), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0101/2018),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych za rok budżetowy 2016;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektor wykonawczej Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 176.
(2) Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 176.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84.
(5) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych za rok budżetowy 2016 (2017/2173(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0101/2018),

A.  mając na uwadze, że w ramach procedury udzielania absolutorium organ udzielający absolutorium podkreśla szczególne znaczenie dalszego wzmacniania legitymacji demokratycznej instytucji Unii poprzez zwiększanie przejrzystości i odpowiedzialności oraz wdrażanie koncepcji budżetowania celowego i właściwego zarządzania zasobami ludzkimi;

B.  mając na uwadze, że zgodnie z zestawieniem dochodów i wydatków(1) ostateczny budżet Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (zwanego dalej „Urzędem”) na rok budżetowy 2016 wyniósł 39 398 106 EUR, co stanowi wzrost o 7,11 % w porównaniu z 2015 r.; mając na uwadze, że Urząd jest finansowany z wkładu Unii (10 203 000 EUR), składek krajowych organów nadzoru państw członkowskich i obserwatorów (16 180 250 EUR) oraz z opłat (10 550 293 EUR);

C.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych za rok budżetowy 2016 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Urzędu jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Zarządzanie budżetem i finansami

1.  przyjmuje do wiadomości, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2016 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 99,97 %, co oznacza wzrost o 0,33 % w porównaniu z rokiem 2015, oraz że wskaźnik wykonania środków na płatności wyniósł 87,29 %, co oznacza wzrost o 2,75 % w porównaniu z rokiem 2015;

Zobowiązania i przeniesienia

2.  odnotowuje z zadowoleniem, że 92,8 % środków budżetowych na 2015 r. przeniesionych na 2016 r. uregulowano w ciągu roku;

3.  zauważa, że poziom przeniesionych środków był stosunkowo niski, z wyjątkiem tytułu III (wydatki operacyjne), gdzie wyniósł 38,09 %;

4.  wzywa Urząd, aby utrzymywał środki przenoszone na kolejny rok na jak najniższym poziomie;

5.  wskazuje, że przeniesienia są często częściowo lub całkowicie uzasadnione wieloletnim charakterem programów operacyjnych Urzędu i niekoniecznie oznaczają niedociągnięcia w planowaniu i wykonaniu budżetu oraz nie zawsze są sprzeczne z zasadą jednoroczności budżetu, zwłaszcza jeżeli są planowane przez Urząd z wyprzedzeniem i przedstawiane Trybunałowi;

Przesunięcia

6.  z zadowoleniem zauważa, że zgodnie z rocznym sprawozdaniem z działalności Urzędu poziom i charakter przesunięć dokonanych w 2016 r. nie wykroczył poza ramy określone w przepisach finansowych; zauważa, że Urząd wykonał przesunięcia w kwocie 553 743,41 EUR z tytułu III (wydatki operacyjne) i 182 131,59 EUR z tytułu II (infrastruktura i wydatki administracyjne) w celu zaspokojenia potrzeb budżetowych w tytule I (wydatki na personel);

Polityka kadrowa

7.  zauważa, że w 2016 r. Urząd zatrudniał 204 pracowników (136 pracowników zatrudnionych na czas określony ze 140 stanowisk zatwierdzonych w ramach budżetu Unii) w porównaniu ze 186 pracownikami w roku poprzednim; przyjmuje do wiadomości, że w 2016 r. wskaźnik rotacji pracowników wyniósł 8 % i był niższy od wskaźnika docelowego Urzędu wynoszącego 10 %;

8.  zauważa, że wśród 204 pracowników zatrudnianych przez Urząd w 2016 r. znajdowało się 86,3 (w ekwiwalencie pełnego czasu pracy, EPC) oddelegowanych ekspertów krajowych, pracowników kontraktowych, pracowników tymczasowych i konsultantów;

9.  zauważa z zadowoleniem, że w ujęciu ogólnym wskaźnik równowagi płci w Urzędzie wynosi 46 % kobiet wobec 54 % mężczyzn; wyraża jednak ubolewanie z powodu znacznej nierównowagi w składzie zarządu, gdzie wskaźnik ten wyniósł 17 % kobiet i 83 % mężczyzn;

10.  zauważa, że w 2016 r. pracownicy Urzędu przebywali na zwolnieniu chorobowym średnio sześć dni; odnotowuje, że Urząd zorganizował sesje rozwijające zdolności pracy w zespole oraz posiedzenia wyjazdowe dla pracowników dotyczące zrównoważenia środowiskowego, szkolenia kadry kierowniczej na miejscu dzięki warsztatom, prawa instytucjonalnego, zapobiegania wypaleniu zawodowemu, dobrostanu fizycznego i psychicznego pracowników; zorganizowano również warsztaty dotyczące inteligencji emocjonalnej, gimnastyki w biurze, mindfulness, wprowadzenia do jogi i wymogów żywieniowych;

11.  z zadowoleniem zauważa, że Urząd utworzył sieć zaufanych doradców i zorganizował sesje informacyjne dla pracowników i kadry kierowniczej dotyczące ochrony godności osoby i zapobiegania nękaniu psychicznemu i molestowaniu seksualnemu;

12.  odnotowuje, że w marcu 2015 r. dyrektor wykonawcza Urzędu upoważniła śledczych do przeprowadzenia dochodzenia administracyjnego w związku z zarzutem napastowania zgłoszonym przez zewnętrznego konsultanta IT przeciwko członkowi personelu i że dochodzenie zostało zakończone w marcu 2016 r.; zauważa, że zebrane dowody nie potwierdziły oskarżenia o napastowanie; zauważa również, że w 2016 r. nie zgłoszono żadnych innych przypadków napastowania i żadne takie przypadki nie były przedmiotem dochodzenia czy postępowania przed sądem;

13.  zauważa, że Urząd nie korzysta z żadnych pojazdów służbowych;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi, przejrzystość i demokracja

14.  zauważa, że deklaracje interesów i życiorysy członków zarządu są publikowane na stronie internetowej Urzędu;

15.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w 2016 r. Urząd zaczął publikować rejestr spotkań pracowników z podmiotami zewnętrznymi;

16.  na podstawie informacji uzyskanych od Urzędu stwierdza, że przepisy dotyczące informowania o nieprawidłowościach zostały skutecznie wdrożone, jak przewidziano, w pierwszej połowie 2017 r.;

17.  wyraża potrzebę ustanowienia niezależnego organu ds. ujawniania, doradztwa i zgłaszania, posiadającego wystarczające zasoby budżetowe, aby pomóc sygnalistom w wykorzystaniu odpowiednich kanałów ujawniania informacji o możliwych nieprawidłowościach naruszających interesy finansowe Unii, przy jednoczesnym zachowaniu poufności oraz oferowaniu koniecznego wsparcia i porady;

18.  odnotowuje, że w 2016 r. Urząd otrzymał sześć wniosków o udzielenie dostępu do dokumentów zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1049/2001(2), które rozpatrzono następująco: Urząd przyznał pełny dostęp w czterech przypadkach, a w dwóch przypadkach postanowił udzielić jedynie częściowego dostępu do dokumentów ze względu na ochronę prywatności i integralności osoby oraz ochronę celu kontroli, dochodzeń i audytów; zwraca się do Urzędu o traktowanie wszystkich takich wniosków w sposób możliwie jak najbardziej otwarty, w duchu przejrzystości i odpowiedzialności;

19.  wzywa Urząd do poinformowania organu udzielającego absolutorium o zarzucanych i potwierdzonych naruszeniach zasad etycznych, a także o tym, jak Urząd zareagował na te naruszenia i jakie działania zamierza podjąć, aby uniknąć ich w przyszłości;

Główne osiągnięcia

20.  z zadowoleniem przyjmuje trzy główne osiągnięcia i sukcesy wskazane przez Urząd w 2016 r., a mianowicie:

   przyczynienie się do lepszej ochrony inwestorów poprzez koordynację różnych działań krajowych organów regulacyjnych, odnoszących się do produktów spekulacyjnych wysokiego ryzyka oferowanych klientom detalicznym w całej Unii,
   przyczynienie się do powstania unii rynków kapitałowych dzięki wydaniu opracowania na temat ukrytego indeksowania (closet indexing) i wystosowaniu do Parlamentu i Rady opinii na temat podstawowych zasad europejskich ram w zakresie udzielania kredytów przez fundusze,
   przyczynienie się do stabilności finansowej dzięki przeprowadzeniu globalnego pierwszego ogólnounijnego testu warunków skrajnych w odniesieniu do kontrahentów centralnych;

Audyt wewnętrzny

21.  odnotowuje, że Urząd wdrożył plan działania w odpowiedzi na audyt Służby Audytu Wewnętrznego (IAS) dotyczący zarządzania relacjami z zainteresowanymi stronami i komunikacji zewnętrznej; zauważa, że w 2016 r. Urząd rozpoczął opracowywanie i wdrażanie zintegrowanego podejścia do planowania i wykonywania działań komunikacyjnych skierowanych do wewnętrznych i zewnętrznych zainteresowanych stron, a także zarządzania tymi działaniami, co poskutkuje szeregiem synergii, w tym większą koordynacją działań zainteresowanych stron we wszystkich kanałach komunikacji;

22.  na podstawie informacji otrzymanych od Urzędu przyjmuje do wiadomości, że wszystkie krytyczne lub bardzo istotne zalecenia, które IAS wydała w poprzednich latach, zostały wdrożone;

Wyniki

23.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Urząd, we współpracy z Europejskim Urzędem Nadzoru Bankowego i Europejskim Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych, wchodzi w skład Wspólnego Komitetu, który ma za zadanie zapewnić międzysektorową spójność i wspólne stanowiska w dziedzinie nadzoru nad konglomeratami finansowymi oraz w innych kwestiach międzysektorowych; zauważa ponadto, że Urząd pracował również nad nawiązaniem współpracy z Jednolitym Mechanizmem Nadzorczym i Europejskim Bankiem Centralnym w obszarach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, takich jak infrastruktura rynku oraz stabilność finansowa;

24.  odnotowuje, że Trybunał przeprowadził kontrolę wykonania zadań w odniesieniu do nadzoru nad agencjami ratingowymi w Urzędzie i opublikował swoje końcowe sprawozdanie w lutym 2016 r.; zauważa, że w następstwie kontroli Urząd opracował plan działania w celu wdrożenia zaleceń Trybunału; zauważa, że wdrożono już siedem z ośmiu zaleceń Trybunału, a wdrażanie ósmego jest w toku;

Inne uwagi

25.  podkreśla, że dbając o pełne i terminowe wykonywanie wszystkich zadań wynikających z ram regulacyjnych ustanowionych przez Parlament Europejski i Radę, Urząd powinien uważnie realizować jedynie powierzone mu zadania, nie powinien wykraczać poza mandat przyznany mu przez Parlament Europejski i Radę oraz powinien zwracać szczególną uwagę na zasadę proporcjonalności, aby optymalnie wykorzystywać zasoby i realizować cele wyznaczone przez Parlament Europejski i Radę;

26.  zwraca uwagę na centralną rolę Urzędu w lepszym nadzorowaniu systemu finansowego Unii w trosce o stabilność finansową, niezbędną przejrzystość i wyższy stopień bezpieczeństwa na unijnym rynku finansowym, zwłaszcza poprzez koordynowanie działań nadzorczych między krajowymi organami nadzoru, w razie potrzeby współpracę z instytucjami odpowiedzialnymi za nadzór międzynarodowy oraz dbanie o spójne stosowanie prawa Unii; podkreśla, że współpraca taka powinna opierać się na zaufaniu; podkreśla rolę Urzędu we wspieraniu i promowaniu zbieżnych praktyk nadzorczych na wysokim szczeblu w dziedzinie ochrony konsumentów, a także zauważa, iż opracowując środki poziomu 2 i 3, należy zwracać uwagę na specyfikę różnych rynków krajowych, jak i na to, żeby zainteresowani uczestnicy rynku na odpowiednio wczesnym etapie brali udział w procesie stosowania tych środków, a także uczestniczyć w poszczególnych fazach ich opracowywania i wdrażania; zwraca uwagę na potrzebę odpowiedniej i regularnej oceny pracy Urzędu w celu przydzielania i wykorzystywania jego zasobów w sposób skuteczniejszy, bardziej przejrzysty i wiarygodniejszy;

27.  zauważa, że ponieważ obowiązki Urzędu w coraz większym stopniu przesuwają się od zadań regulacyjnych ku egzekwowaniu i stosowaniu prawa unijnego, należy dokonać wewnętrznych przesunięć w odniesieniu do budżetu i personelu Urzędu; uważa, że Urząd musi dysponować wystarczającymi zasobami do wykonywania w pełni swoich zadań, w tym również aby mógł radzić sobie ze wszelkim dodatkowym obciążeniem pracą, wynikającym z tych zadań, a jednocześnie był w stanie odpowiednio określać priorytety w zakresie przydziału zasobów i skutecznego wydatkowania środków budżetowych; zwraca ponadto uwagę, że z wszelkim dodatkowym obciążeniem pracą Urząd może radzić sobie w drodze wewnętrznej realokacji środków budżetowych lub zasobów ludzkich, pod warunkiem że nie zagrozi to pełnemu wykonywaniu przez Urząd jego mandatu i będzie gwarantować niezależność Urzędu podczas wykonywania zadań nadzorczych;

28.  odnotowuje z zadowoleniem, że w 2016 r. Urząd był zaangażowany w certyfikację w systemie ekozarządzania i audytu dla różnych rodzajów działalności w celu obniżenia śladu środowiskowego;

29.  na podstawie sprawozdania Trybunału zauważa, że wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii może negatywnie wpłynąć na działalność Urzędu, ponieważ na terenie tego państwa siedziby ma obecnie wiele nadzorowanych podmiotów; odnotowuje, że decyzja Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z Unii może w przyszłości spowodować spadek dochodów Urzędu;

30.  z zadowoleniem zauważa, że Urząd współpracuje aktywnie z właściwymi organami krajowymi, aby zrozumieć, jaki będzie wpływ wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii na nadzór nad rynkami finansowymi oraz na sam Urząd; zauważa ponadto, że Urząd utrzymuje w tym względzie kontakt z Komisją i wymienia się z nią informacjami;

o
o   o

31.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia 18 kwietnia 2018 r.(3) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

(1) Dz.U. C 84 z 17.3.2017, s. 192.
(2) Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43).
(3) Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0133.

Ostatnia aktualizacja: 4 grudnia 2018Informacja prawna