Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2173(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0101/2018

Predkladané texty :

A8-0101/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasovanie :

PV 18/04/2018 - 12.50

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0155

Prijaté texty
PDF 165kWORD 50k
Streda, 18. apríla 2018 - Štrasburg Finálna verzia
Absolutórium za rok 2016: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
P8_TA(2018)0155A8-0101/2018
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za rozpočtový rok 2016 (2017/2173(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou orgánu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií(2), ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória orgánu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0083/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES(4), a najmä na jeho článok 64,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0101/2018),

1.  udeľuje absolutórium výkonnej riaditeľke Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za plnenie rozpočtu orgánu za rozpočtový rok 2016;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnej riaditeľke Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 176.
(2) Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 176.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018 o účtovnej závierke Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za rozpočtový rok 2016 (2017/2173(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou orgánu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií(2), ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória orgánu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0083/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES(4), a najmä na jeho článok 64,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0101/2018),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za rozpočtový rok 2016;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnej riaditeľke Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 176.
(2) Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 176.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za rozpočtový rok 2016 (2017/2173(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0101/2018),

A.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium zdôrazňuje osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie zlepšením transparentnosti a zodpovednosti, uplatňovaním koncepcie zostavovania rozpočtu na základe výkonnosti a dobrým riadením ľudských zdrojov;

B.  keďže podľa výkazu príjmov a výdavkov(1) bol konečný rozpočet Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ďalej len „orgán“) za rozpočtový rok 2016 na úrovni 39 398 106 EUR, čo v porovnaní s rokom 2015 predstavuje zvýšenie o 7,11 %; keďže orgán je financovaný z príspevku Únie (10 203 000 EUR), z príspevkov národných dozorných orgánov členských štátov a pozorovateľov (16 180 250 EUR) a z poplatkov (10 550 293 EUR);

C.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za rozpočtový rok 2016 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka orgánu je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Rozpočet a finančné hospodárenie

1.  berie na vedomie, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2016 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 99,97 %, čo predstavuje zvýšenie o 0,33 % v porovnaní s rokom 2015, a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov dosiahla 87,29 %, čo predstavuje nárast o 2,75 % v porovnaní s rokom 2015;

Záväzky a prenosy

2.  s uspokojením konštatuje, že 92,8 % z rozpočtových prostriedkov v roku 2015 prenesených do roku 2016 bolo zaplatených počas roka;

3.  konštatuje, že miera prenosov bola pomerne vysoká s výnimkou hlavy III (operačné výdavky), kde bola na úrovni 38,09%;

4.  žiada orgán, aby udržal objem prenesený do nasledujúceho roka na čo najnižšej úrovni;

5.  upozorňuje, že prenosy sú často čiastočne alebo v plnej miere odôvodnené viacročným charakterom operačných programov orgánu, a nemusia preto nevyhnutne znamenať, že sa v plánovaní a plnení rozpočtu vyskytujú nedostatky, a nie sú ani nevyhnutne v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu, najmä ak ich orgán vopred naplánuje a oznámi Dvoru audítorov;

Presuny

6.  s uspokojením konštatuje, že podľa výročnej správy o činnosti orgánu zostala úroveň a povaha presunov v roku 2016 v rámci obmedzení rozpočtových pravidiel; konštatuje, že orgán vykonal presuny vo výške 553 743,41 EUR z hlavy III (operačné výdavky) a 182 131,59 EUR z hlavy II ( (infraštruktúra a administratívne výdavky) s cieľom pokryť rozpočtové potreby v hlave I (výdavky na zamestnancov);

Personálna politika

7.  konštatuje, že v roku 2016 mal orgán 204 zamestnancov (136 dočasných zamestnancov zo 140 pracovných miest schválených v rámci rozpočtu Únie) v porovnaní s predchádzajúcim rokom, keď mal 186 zamestnancov; berie na vedomie, že miera fluktuácie zamestnancov v roku 2016 bola na úrovni 8 %, teda nižšia ako cieľ orgánu na úrovni 10 %;

8.  konštatuje, že z celkového počtu 204 zamestnancov bolo v roku 2016 v orgáne zamestnaných 86,3 (ekvivalent plného pracovného času) vyslaných národných expertov, zmluvných zamestnancov, dočasných zamestnancov a konzultantov;

9.  konštatuje, že celková rodová rovnováha orgánu je na úrovni 46 % žien a 54 % mužov; vyjadruje však poľutovanie nad výraznou nerovnováhou v zložení správnej rady, v ktorej je podiel 17 % žien a 83 % mužov;

10.  konštatuje, že v roku 2016 mal každý zamestnanec orgánu pracovné voľno zo zdravotných dôvodov v priemere šesť dní; konštatuje, že orgán usporiadal podujatia zamerané na utuženie kolektívu a podujatia zamestnancov mimo pracoviska zamerané na udržateľnosť životného prostredia, seminár na tému dohľadu na mieste, semináre o inštitucionálnom práve, predchádzaní vyhoreniu a fyzickom a duševnom zdraví zamestnancov, ako aj semináre o emocionálnej inteligencii, kurzy cvičení v kancelárii, o vedomom vnímaní (mindfulness), úvod do jogy a informácie zdravej strave;

11.  s uspokojením konštatuje, že orgán vytvoril sieť dôverných poradcov a usporiadal kurzy na zvýšenie informovanosti zamestnancov a riadiacich pracovníkov o ochrane ľudskej dôstojnosti a predchádzaní psychickému a sexuálnemu obťažovaniu;

12.  konštatuje, že výkonná riaditeľka orgánu v marci 2015 poverila vyšetrovateľov administratívnym prešetrením údajného obťažovania na základe sťažnosti externého konzultanta IT proti zamestnancovi a že toto šetrenie bolo ukončené v marci 2016; konštatuje, že získané dôkazy nepotvrdili obvinenia z obťažovania; konštatuje tiež, že v roku 2016 neboli hlásené ani vyšetrované žiadne prípady obťažovania, ani neboli postúpené súdom;

13.  poznamenáva, že orgán nepoužíva žiadne služobné vozidlá;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov, transparentnosť a demokracia

14.  konštatuje, že vyhlásenia o záujmoch a životopisy členov správnej rady boli zverejnené na webovom sídle orgánu;

15.  víta skutočnosť, že orgán začal v priebehu roka 2016 zverejňovať register schôdzí zamestnancov a externých zainteresovaných strán;

16.  berie na vedomie informáciu orgánu, že pravidlá oznamovania protispoločenskej činnosti boli úspešne zavedené v prvej polovici roka 2017, ako bolo stanovené;

17.  vyjadruje potrebu zriadiť nezávislý orgán pre zverejňovanie, poradenstvo a konzultácie s dostatočnými rozpočtovými zdrojmi s cieľom pomáhať oznamovateľom využívať tie správne cesty na zverejňovanie svojich informácií o možných nezrovnalostiach poškodzujúcich finančné záujmy Únie a zároveň chrániť ich dôvernosť a ponúkať potrebnú podporu a poradenstvo;

18.  konštatuje, že v roku 2016 dostal orgán šesť žiadostí o prístup k dokumentom podľa nariadenia (ES) č. 1049/2001(2), na základe ktorých orgán poskytol úplný prístup v štyroch prípadoch a v dvoch prípadoch rozhodol, že udelí len čiastočný prístup k dokumentov z dôvodu ochrany súkromia a integrity jednotlivca, ako aj ochrany účelu inšpekcií, vyšetrovaní a auditov; vyzýva orgán, aby sa týmito žiadosťami zaoberal čo najotvorenejšie a v duchu transparentnosti a zodpovednosti;

19.  vyzýva orgán, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o údajných a potvrdených porušeniach etických pravidiel a o tom, ako sa naložilo s takýmto porušeniam, ako aj o tom, ako im bude predchádzať v budúcnosti;

Hlavné úspechy

20.  víta tri hlavné úspechy dosiahnuté v roku 2016, ako ich uviedol orgán, konkrétne:

   orgán napomohol lepšiu ochranu investorov koordinovaním celého radu činností národných regulačných orgánov v súvislosti s vysokorizikovými špekulatívnymi produktmi ponúkanými retailovým klientom v celej Únii;
   orgán prispel k únii kapitálových trhov tým, že pracoval na aktívnej správe indexov (closet indexing) a Európskemu parlamentu a Rade poskytol stanovisko o tom, čo by malo tvoriť kľúčové zásady európskeho rámca pre poskytovanie úverov zo strany fondov;
   orgán prispel k finančnej stabilite tým, že uskutočnil celkový celoúnijový záťažový test centrálnych protistrán;

Vnútorný audit

21.  berie na vedomie, že orgán vykonal akčný plán na základe auditu „riadenia zainteresovaných strán a externej komunikácie“, ktorý uskutočnil IAS; konštatuje, že orgán začal v roku 2016 pracovať na tvorbe a vykonávaní integrovaného prístupu k plánovaniu, riadeniu a vykonávaniu komunikačných činností orgánu určených jeho interným aj externým zúčastneným stranám, výsledkom čoho bol celý rad synergií, ako napríklad väčšia koordinácia činností zúčastnených strán vo všetkých komunikačných kanáloch;

22.  na základe informácií orgánu berie na vedomie, že všetky kriticky dôležité alebo veľmi dôležité odporúčania, ktoré IAS vydal v predchádzajúcich rokoch, boli splnené;

Výkonnosť

23.  víta skutočnosť, že orgán je spolu s Európskym orgánom pre bankovníctvo a Európskym orgánom pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov súčasťou Spoločného výboru, ktorý sa usiluje o zaistenie jednotnosti naprieč všetkými sektormi a spoločných pozícií v oblasti dohľadu nad finančnými konglomerátmi a v ďalších horizontálnych otázkach; konštatuje tiež, že orgán pracoval aj na budovaní spolupráce s jednotným mechanizmom dohľadu a s Európskou centrálnou bankou v oblasti spoločných záujmov, ako je infraštruktúra trhu a finančná stabilita;

24.  berie na vedomie, že Dvor audítorov uskutočnil audit výkonnosti v orgáne týkajúci sa dohľadu nad ratingovými agentúrami a vo februári 2016 zverejnil svoju záverečnú správu; berie na vedomie, že orgán vytvoril v nadväznosti na audit akčný plán s cieľom vykonať odporúčania Dvora audítorov; konštatuje, že sedem z ôsmich odporúčaní Dvora audítorov sa už vyriešilo a že na plnení ôsmeho odporúčania sa pracuje;

Ďalšie pripomienky

25.  zdôrazňuje, že v snahe zabezpečiť, aby sa všetky úlohy vyplývajúce z regulačného rámca stanoveného Európskym pparlamentom a Radou vykonávali v plnej miere a v stanovenej lehote, by sa mal orgán dôsledne pridŕžať úloh, nemal by prekročiť rámec mandátu, ktorým ho poveril Európsky parlament a Rada, a mal by venovať osobitnú pozornosť zásade proporcionality, s cieľom optimalizovať využívanie zdrojov a dosiahnuť ciele, ktoré mu stanovili Európsky parlament a Rada;

26.  poukazuje na ústrednú úlohu orgánu pri zabezpečovaní lepšieho dohľadu nad finančným systémom Únie s cieľom zabezpečiť finančnú stabilitu, potrebnú transparentnosť a väčšiu bezpečnosť pre finančný trh Únie najmä prostredníctvom koordinácie dohľadu medzi národnými orgánmi dohľadu, v prípade potreby spoluprácou s inštitúciami zodpovednými za medzinárodný dohľad, ako aj dozorom nad jednotným uplatňovaním práva Únie; zdôrazňuje, že takáto spolupráca by sa mala zakladať na atmosfére dôvery; zdôrazňuje úlohu orgánu prispievať ku konvergenčným postupom dohľadu na vysokej úrovni v oblasti ochrany spotrebiteľa a presadzovať ich, ďalej zdôrazňuje, že pozornosť treba venovať osobitným črtám jednotlivých vnútroštátnych trhov pri formulovaní opatrení úrovne 2 a 3 a že dotknutí účastníci trhu by mali byť zapojení dostatočne včas do procesu ich uplatňovania, ako aj do jednotlivých etáp ich navrhovania a implementácie; konštatuje, že je potrebné dôkladne a pravidelne hodnotiť činnosť orgánu v snahe o účinnejšie, transparentnejšie a dôveryhodnejšie prideľovanie a využívanie jeho zdrojov;

27.  konštatuje, že keďže pracovné zaťaženie orgánu sa čoraz väčšmi presúva z regulačnej činnosti na presadzovanie a uplatňovanie právnych predpisov Únie, mali by sa zodpovedajúcim spôsobom vnútorne prerozdeliť rozpočtové a ľudské zdroje orgánu; považuje za nevyhnutné, aby mal orgán k dispozícii dostatočné zdroje na to, aby mohol vykonávať svoje úlohy v plnom rozsahu vrátane riešenia prípadného dodatočného objemu práce, ktorú si vyžadujú tieto úlohy, a zároveň zabezpečiť primerané určovanie priorít, pokiaľ ide o prideľovanie zdrojov a rozpočtovú efektívnosť; okrem toho poukazuje na to, že akékoľvek zvýšenie pracovného zaťaženia orgánu sa dá riešiť interne prostredníctvom prerozdelenia rozpočtových prostriedkov alebo ľudských zdrojov za predpokladu, že takéto prerozdelenie nenaruší riadny výkon mandátu orgánu a zabezpečí jeho nezávislosť pri výkone jeho úloh v oblasti dohľadu;

28.  konštatuje s uspokojením, že orgán sa v roku 2016 zapojil do certifikácie schémy pre environmentálne manažérstvo a audit v prípade rôznych činností s cieľom znížiť environmentálnu stopu;

29.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie by mohlo ovplyvniť činnosti orgánu, pretože v tejto krajine má v súčasnosti sídlo mnoho dôležitých subjektov, nad ktorými sa vykonáva dohľad; berie na vedomie, že v budúcnosti je možný pokles príjmov orgánu v dôsledku rozhodnutia Spojeného kráľovstva vystúpiť z Únie;

30.  s uspokojením konštatuje, že orgán proaktívne spolupracuje s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi s cieľom vopred odhadnúť dosah vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie na dohľad nad finančnými trhmi, ako aj jeho dosah na orgán; ďalej konštatuje, že orgán je v kontakte a komunikuje s Komisiou o tejto problematike;

o
o   o

31.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 18. apríla 2018(3) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Ú. v. EÚ C 84, 17.3.2017, s. 192.
(2) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43).
(3) Prijaté texty, P8_TA(2018)0133.

Posledná úprava: 1. júla 2019Právne oznámenie