Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2017/2173(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0101/2018

Predložena besedila :

A8-0101/2018

Razprave :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.50

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0155

Sprejeta besedila
PDF 346kWORD 54k
Sreda, 18. april 2018 - Strasbourg Končna izdaja
Razrešnica 2016: Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA)
P8_TA(2018)0155A8-0101/2018
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 18. aprila 2018 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za proračunsko leto 2016 (2017/2173(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za proračunsko leto 2016 z odgovorom organa(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. februarja 2018 o podelitvi razrešnice organu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 (05941/2018 – C8-0083/2018),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES(4) in zlasti člena 64,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(5) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor ter mnenja Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0101/2018),

1.  podeli razrešnico izvršni direktorici Evropskega organa za vrednostne papirje in trge glede izvrševanja proračuna organa za proračunsko leto 2016;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršni direktorici Evropskega organa za vrednostne papirje in trge, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 417, 6.12.2017, str. 176.
(2) UL C 417, 6.12.2017, str. 176.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 331, 15.12.2010, str. 84.
(5) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


2. Sklep Evropskega parlamenta z dne 18. aprila 2018 o zaključnem računu Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za proračunsko leto 2016 (2017/2173(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za proračunsko leto 2016 z odgovorom organa(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. februarja 2018 o podelitvi razrešnice organu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 (05941/2018 – C8-0083/2018),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES(4) in zlasti člena 64,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(5) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor ter mnenja Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0101/2018),

1.  odobri zaključni račun Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za proračunsko leto 2016;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršni direktorici Evropskega organa za vrednostne papirje in trge, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 417, 6.12.2017, str. 176.
(2) UL C 417, 6.12.2017, str. 176.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 331, 15.12.2010, str. 84.
(5) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


3. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 18. aprila 2018 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za proračunsko leto 2016 (2017/2173(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0101/2018),

A.  ker organ za podelitev razrešnice med postopkom podelitve razrešnice poudarja poseben pomen nadaljnje krepitve demokratične legitimnosti institucij Unije z izboljšanjem preglednosti in odgovornosti, izvajanjem koncepta oblikovanja proračuna glede na uspešnost in dobrim upravljanjem človeških virov;

B.  ker izkaz prihodkov in odhodkov(1) Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (v nadaljnjem besedilu: organ) kaže, da je končni proračun organa v proračunskem letu 2016 znašal 39 398 106 EUR, kar je 7,11 % več kot v letu 2015; ker se organ financira iz prispevkov Unije (10 203 000 EUR), prispevkov nacionalnih nadzornih organov držav članic (16 180 250 EUR) in pristojbin (10 550 293 EUR);

C.  ker je Računsko sodišče v svojem poročilu o zaključnem računu organa za proračunsko leto 2016 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov organa ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.  priznava, da je zaradi prizadevanj za proračunsko spremljanje v proračunskem letu 2016 stopnja izvrševanja proračuna dosegla 99,97 %, kar je 0,33 % več kot v letu 2015, in da je stopnja izvrševanja plačil znašala 87,29 %, kar je 2,75 % več kot v letu 2015;

Obveznosti in prenosi v naslednje leto

2.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je bilo 92,8 % proračunskih sredstev iz leta 2015, prenesenih v leto 2016, izplačanih med letom;

3.  ugotavlja, da je bila stopnja prenosov v naslednje leto razmeroma visoka, le za naslov III (odhodki iz poslovanja) je znašala 38,09%;

4.  poziva organ, naj si prizadeva, da bo obseg prenosov v naslednje leto čim manjši;

5.  poudarja, da so prenosi v naslednje leto zaradi večletne narave operativnih programov organa pogosto deloma ali povsem upravičeni in ne pomenijo nujno slabosti pri načrtovanju in izvrševanju proračuna ter tudi niso vedno v nasprotju s proračunskim načelom enoletnosti, zlasti če jih organ načrtuje in o tem obvesti Računsko sodišče;

Prerazporeditve

6.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je iz letnega poročila o dejavnostih organa razvidno, da sta bili raven in narava prerazporeditev leta 2016 skladni s finančnimi pravili; ugotavlja, da je organ izvršil prerazporeditve v višini 553 743,41 EUR iz naslova III (odhodki iz poslovanja) in 182 131,59 EUR iz naslova II (infrastrukturni in upravni odhodki) za kritje proračunskih potreb v naslovu I (odhodki za zaposlene);

Kadrovska politika

7.  ugotavlja, da je organ v letu 2016 zaposloval 204 uslužbence (136 začasnih uslužbencev za 140 delovnih mest, odobrenih v okviru proračuna Unije), medtem ko je leto poprej to število znašalo 186; ugotavlja, da je odstotek menjave zaposlenih za leto 2016 znašal 8 %, kar je manj od 10-odstotnega cilja, ki si ga je organ zadal;

8.  ugotavlja, da je bilo med 204 uslužbenci, ki jih je leta 2016 zaposloval organ, 86,3 (ekvivalent polnega delovnega časa) napotenih nacionalnih strokovnjakov, pogodbenih in začasnih uslužbencev ter svetovalcev;

9.  ugotavlja, da je bila splošna zastopanost spolov v organu 46 % žensk in 54 % moških; obžaluje pa znatno neravnovesje pri sestavi upravnega odbora, kjer je razmerje 17 % žensk in 83 % moških;

10.  ugotavlja, da je bil v povprečju leta 2016 vsak uslužbenec organa šest dni na bolniškem dopustu; ugotavlja, da je organ organiziral dogodke za krepitev timskega duha in dneve dejavnosti zunaj prostorov, pri katerih je bil poudarek namenjen okoljski trajnosti, delavnici za nadzor na kraju samem, institucionalnemu pravu, preprečevanju izčrpanosti, fizičnemu in psihičnemu dobremu počutju osebja, vključno z delavnicami na temo čustvene inteligence, vajami za razgibavanje in koncentracijo, uvodom v jogo in prehranjevalnimi potrebami;

11.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je organ vzpostavil mrežo zaupnih svetovalcev ter za osebje in vodstveni kader organiziral usposabljanja o ozaveščanju v zvezi z zaščito dostojanstva ter preprečevanjem psihološkega in spolnega nadlegovanja;

12.  ugotavlja, da je izvršna direktorica organa marca 2015 naročila preiskovalcem, naj sprožijo upravno preiskavo, potem ko so se pojavili očitki o tem, da naj bi eden zunanjih svetovalcev IT nadlegoval uslužbenca, preiskava pa je bila končana marca 2016; ugotavlja, da zbrani dokazi niso potrdili obtožb o nadlegovanju; ugotavlja tudi, da v letu 2016 ni bilo drugih prijav, preiskav ali sodnih obravnav na to temo;

13.  ugotavlja, da organ ne uporablja službenih vozil;

Preprečevanje in obvladovanje nasprotja interesov, preglednost in demokracija

14.  ugotavlja, da so izjave o interesih in življenjepisi članov upravnega odbora objavljeni na spletnem mestu organa;

15.  pozdravlja, da je začel organ med letom 2016 objavljati register sestankov uslužbencev z zunanjimi deležniki;

16.  je seznanjen z navedbo organa, da je v skladu z načrtom v prvi polovici leta 2017 uspešno uvedel pravila o prijavljanju nepravilnosti;

17.  poudarja, da je treba ustanoviti neodvisen organ za razkritja, svetovanje in napotitve z dovolj proračunskimi sredstvi, ki bo prijaviteljem nepravilnosti pomagal uporabiti prave kanale pri razkritju informacij o morebitnih nepravilnostih, povezanih s finančnimi interesi Unije, obenem pa bo zaščitil njihovo zaupnost in jim ponudil potrebno pomoč in nasvete;

18.  ugotavlja, da je organ leta 2016 prejel šest zahtev za dostop do dokumentov v skladu z Uredbo (ES) št. 1049/2001(2), na podlagi katerih je organ v štirih primerih vlagateljem omogočil polni dostop, v dveh primerih pa se je zaradi varstva zasebnosti in integritete posameznika ter varstva v namene pregledov, preiskav in revizij odločil odobriti zgolj delni dostop do dokumentov; poziva organ, naj k vsem zahtevam pristopa čim bolj odprto, v duhu preglednosti in odgovornosti;

19.  poziva organ, naj organ za podelitev razrešnice obvesti o domnevnih in potrjenih kršitvah pravil etičnega ravnanja ter o tem, kako je take kršitve obravnaval in kako jih namerava v prihodnje preprečevati;

Glavni dosežki

20.  pozdravlja tri glavne dosežke in uspehe, ki jih je za leto 2016 navedel organ, in sicer:

   z usklajevanjem vrste dejavnosti nacionalnih regulatorjev v zvezi s špekulativnimi produkti z visokim tveganjem, ki se ponujajo neprofesionalnim strankam po vsej Uniji, je pomagal bolje zaščititi vlagatelje,
   z delom na področju prikritega kopiranja indeksov in posredovanjem mnenja Parlamentu in Svetu v zvezi z želenimi ključnimi načeli za evropski okvir o skladih kot posojilodajalcih je prispeval k uniji kapitalskih trgov,
   z izvedbo prvega stresnega testa na svetu za centralne nasprotne stranke po vsej Uniji je prispeval k finančni stabilnosti;

Notranja revizija

21.  ugotavlja, da je organ v odziv na revizijo službe Komisije za notranjo revizijo o odnosih z deležniki in zunanji komunikaciji začel izvajati akcijski načrt; ugotavlja, da je začel organ leta 2016 oblikovati in izvajati celovit pristop k načrtovanju, upravljanju in izvajanju komunikacijskih dejavnosti z notranjimi in zunanjimi deležniki, to pa bo prineslo vrsto sinergij, vključno z boljšim usklajevanjem dejavnosti deležnikov med vsemi načini komuniciranja;

22.  je seznanjen s trditvami organa, da je začel izvajati vsa kritična oziroma zelo pomembna priporočila, ki jih je služba za notranjo revizijo izdala v prejšnjih letih;

Uspešnost

23.  pozdravlja dejstvo, da organ skupaj z Evropskim bančnim organom in Evropskim organom za zavarovanja in poklicne pokojnine oblikuje del skupnega odbora, ki s svojim delom zagotavlja medsektorsko doslednost in skupna stališča v zvezi z nadzorom nad finančnimi konglomerati in drugimi medsektorskimi vprašanji; prav tako ugotavlja, da si je organ prizadeval okrepiti sodelovanje z enotnim mehanizmom nadzora in Evropsko centralno banko na področjih vzajemnega interesa, kot sta infrastruktura trgov in finančna stabilnost;

24.  ugotavlja, da je Računsko sodišče v organu opravilo revizijo nadzora bonitetnih agencij in februarja 2016 objavilo končno poročilo; priznava, da je organ po tej reviziji pripravil akcijski načrt za izvedbo priporočil Računskega sodišča; ugotavlja, da je že obravnaval sedem od osmih priporočil Računskega sodišča in da je osmo priporočilo v obravnavi;

Druge pripombe

25.  poudarja, da bi moral organ v celoti in v roku izvesti vse naloge, izhajajoče iz regulativnega okvira, ki sta ga opredelila Parlament in Svet, in se pri tem natančno držati nalog in mandata, ki sta jih določili omenjeni instituciji, prav tako pa posebno pozornost nameniti načelu sorazmernosti, da bi optimiziral uporabo virov in dosegel cilje, ki sta jih zanj določila Parlament in Svet;

26.  opozarja, da ima organ osrednjo vlogo pri izboljševanju nadzora nad finančnim sistemom Unije, zagotavljanju finančne stabilnosti, potrebne preglednosti in večje varnosti finančnega trga Unije, zlasti z usklajevanjem nadzora med nacionalnimi nadzornimi organi, sodelovanjem z institucijami, pristojnimi za mednarodni nadzor, če je to potrebno, ter s spremljanjem dosledne uporabe prava Unije; poudarja, da bi moralo tako sodelovanje temeljiti na vzajemnem zaupanju; poudarja vlogo organa pri zagotavljanju prispevka in spodbude za zbliževanje nadzornih praks na visoki ravni na področju varstva potrošnikov ter poudarja, da bi bilo treba pri sprejemanju ukrepov druge in tretje ravni posebno pozornost nameniti značilnostim različnih nacionalnih trgov, ustrezne udeležence na trgu pa bi bilo treba pravočasno vključiti v postopek uporabe, pa tudi v posamezne faze oblikovanja in izvajanja; ugotavlja, da bi bilo treba v rednih presledkih ustrezno ocenjevati delo organa, da bi se sredstva zanj dodeljevala in uporabljala bolj učinkovito, pregledno in verodostojno;

27.  ugotavlja, da se delo organa z regulativnih nalog vse bolj preusmerja k izvrševanju in uporabi zakonodaje Unije, zato bi bilo treba interno prerazporediti njegov proračun in osebje; meni, da bi moral imeti organ na voljo zadostna sredstva, da bi izvajal svoje naloge v celoti, vključno z učinkovitim obravnavanjem dodatne delovne obremenitve, potrebne zaradi teh nalog, obenem pa skrbeti za ustrezno določanje prednostnih nalog pri dodeljevanju sredstev in proračunski učinkovitosti; prav tako poudarja, da je mogoče sleherno povečanje delovne obremenitve organa obravnavati interno, in sicer s prerazporeditvijo proračunskih virov ali osebja, če to ne ovira polnega izvajanja mandata organa, zagotavlja pa njegovo neodvisnost pri izvajanju nadzornih nalog;

28.  z zadovoljstvom ugotavlja, da si je organ leta 2016 prizadeval pridobiti certifikat sistema Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo za vrsto dejavnosti, s čimer je želel zmanjšati okoljski odtis;

29.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da bi utegnil izstop Združenega kraljestva iz Unije vplivati na dejavnosti organa, saj imajo številni pomembni nadzorovani subjekti trenutno sedež v tej državi; ugotavlja, da bi se utegnili v prihodnosti prihodki organa zaradi odločitve Združenega kraljestva o izstopu iz Unije zmanjšati;

30.  z zadovoljstvom ugotavlja, da organ proaktivno sodeluje z nacionalnimi pristojnimi organi, da bi se seznanil s posledicami izstopa Združenega kraljestva iz Unije za nadzor nad finančnimi trgi in za organ; ugotavlja tudi, da je organ v stiku s Komisijo, s katero si izmenjuje podatke o tej zadevi;

o
o   o

31.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne 18. aprila 2018(3) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

(1) UL C 84, 17.3.2017, str. 192.
(2) Uredba (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL L 145, 31.5.2001, str. 43).
(3) Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0133.

Zadnja posodobitev: 4. december 2018Pravno obvestilo