Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2156(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0080/2018

Předložené texty :

A8-0080/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasování :

PV 18/04/2018 - 12.51

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0156

Přijaté texty
PDF 581kWORD 49k
Středa, 18. dubna 2018 - Štrasburk Konečné znění
Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF)
P8_TA(2018)0156A8-0080/2018
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2018 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2016 (2017/2156(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2016, spolu s odpovědí nadace(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o  absolutoriu, které má být uděleno nadaci za plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0066/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1339/2008 ze dne 16. prosince 2008 o zřízení Evropské nadace odborného vzdělávání(4), a zejména na článek 17 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0080/2018),

1.  uděluje řediteli Evropské nadace odborného vzdělávání absolutorium za plnění rozpočtu nadace na rozpočtový rok 2016;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řediteli Evropské nadace odborného vzdělávání, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 181.
(2) Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 181.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 82.
(5) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2018 o uzavření účtů Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2016 (2017/2156(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2016, spolu s odpovědí nadace(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o absolutoriu, které má být uděleno nadaci za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0066/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1339/2008 ze dne 16. prosince 2008 o zřízení Evropské nadace odborného vzdělávání(4), a zejména na článek 17 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0080/2018),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2016;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řediteli Evropské nadace odborného vzdělávání, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 181.
(2) Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 181.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 82.
(5) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2018 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2016 (2017/2156(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0080/2018),

A.  vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria klade orgán příslušný k udělení absolutoria zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů a institucí Unie zlepšováním transparentnosti a odpovědnosti a uplatňováním konceptu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

B.  vzhledem k tomu, že podle výkazu příjmů a výdajů(1) byl konečný rozpočet Evropské nadace odborného vzdělávání (dále jen „nadace“) na rozpočtový rok 2016 20 900 849,11 EUR, což představuje snížení oproti roku 2015 o 0,63 %; vzhledem k tomu, že rozpočet nadace se odvíjí hlavně od rozpočtu Unie;

C.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky nadace za rozpočtový rok 2016 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvádí, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka nadace je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

Opatření přijatá v návaznosti na udělení absolutoria za roky 2013, 2014 a 2015

1.  na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že opatření přijaté v návaznosti na připomínku týkající se finančních prostředků ve výši 7 500 000 EUR na účtech u jediné banky s nízkým ratingem uvedenou ve zprávě Účetního dvora za rok 2013, které bylo ve zprávách Účetního dvora za rok 2014 a 2015 označeno jako „probíhající“, je nyní označeno jako „dokončené“;

Rozpočtové a finanční řízení

2.  s uspokojením konstatuje, že výsledkem úsilí v oblasti monitorování plnění rozpočtu v rozpočtovém roce 2016 byla vysoká míra plnění rozpočtu (99,99 %), což znamená, že závazky byly prováděny včas, a že u položek na platby byla míra plnění 97,66 %;

Závazky a přenesené prostředky

3.  konstatuje, že celkový objem přenesených prostředků v hlavách I a II se snížil ze 3,3 % v letech 2015 až 2016 na 3,1 % v letech 2016 až 2017, což vypovídá o lepší harmonizaci správních činností nadace a jejích plateb s jejím ročním cyklem; konstatuje, že v hlavě I bylo převedeno 155 186 EUR (1,2 %), což představuje zlepšení oproti roku 2015 (180 398 EUR (1,4 %)); konstatuje, že v hlavě II bylo převedeno 313 450 EUR (18,4 %), což představuje pokračování výkonu z roku 2015 (316 442 EUR (16,1 %)), a v hlavě III se zbývající závazky (reste à liquider) (RAL); snížily ze 36,4 % v roce 2015 na 30,3 % v roce 2016 zejména díky zvýšené pozornosti věnované platbám, omezení vyúčtování služebních cest a prostřednictvím lepšího plánování činností;

4.  zdůrazňuje, že přenosy jsou často zčásti nebo plně opodstatněné víceletou povahou operačních programů agentur a neznamenají nezbytně, že se v plánování a plnění rozpočtu vyskytují nedostatky, ani nejsou vždy v rozporu se zásadou ročního rozpočtu, zejména pokud jsou agenturami předem naplánovány a sděleny Účetnímu dvoru;

Převody

5.  konstatuje, že nadace provedla v roce 2016 sedm rozpočtových převodů, ve srovnání s devíti převody provedenými v roce 2015, a že celková převedená částka byla nižší než v předcházejícím roce (6,1 % v roce 2016 oproti 8,2 % v roce 2015); bere na vědomí sdělení nadace, že to lze přičíst opatření v oblasti účinnosti, které bylo přijato s cílem zachovat rezervní seznam činností vyplývající z procesů plánování; s uspokojením konstatuje, že úroveň a povaha převodů v roce 2016 nepřekročila meze finančních pravidel;

Personální politika

6.  poznamenává, že podle plánu pracovních míst bylo ke dni 31. prosince 2016 obsazeno 89 pracovních míst, oproti 90 v roce 2015; vyjadřuje politování nad tím, že podle počtu pracovních míst obsazených ke dni 31. prosince 2016 nebylo dosaženo rovnoměrného zastoupení žen a mužů, jelikož poměr činil více než dva ku jedné, 67,94 % žen ku 32,06 % mužů; doporučuje, aby byla tato nerovnováha bezodkladně napravena;

7.  zdůrazňuje, že součástí personální politiky nadace by měla být rovnováha mezi pracovním a soukromým životem; zdůrazňuje, že rozpočet vynaložený na zdraví prospěšné aktivity na zaměstnance činí 883 EUR a že v roce 2016 byla uspořádána dvě výjezdní zasedání pro zaměstnance; vyjadřuje politování nad tím, že průměrná doba pracovní neschopnosti na zaměstnance je 15 dnů (bez částečného pracovního úvazku ze zdravotních důvodů 11,5 dne), což je jedno z nejvyšších čísel mezi agenturami Unie; doporučuje tuto záležitost prošetřit, aby se určily její příčiny, zejména pokud jde o to, zda souvisí se stresem na pracovišti;

8.  konstatuje, že rozhodnutí o prevenci psychického a sexuálního obtěžování bylo přijato už v roce 2010; podporuje školení a informační setkání organizovaná za účelem zvýšení informovanosti zaměstnanců;

9.  s uspokojením konstatuje skutečnost, že nadace neobdržela žádné stížnosti, žaloby ani nahlášené případy související s přijímáním či propouštěním zaměstnanců v roce 2016;

Prevence a řešení střetů zájmů, transparentnost a demokracie

10.  uznává, že nadace byla aktivní, pokud jde o požadavky výkazů o střetech zájmů všech členů správní rady v souladu s článkem 11 nařízení Rady (EHS) č. 1360/90(2); vyzývá nadaci, aby oznámila orgánu příslušnému pro udělení absolutoria, jakého pokroku v této oblasti dosáhla; s uspokojením konstatuje, že životopisy jsou nyní volně přístupné;

11.  konstatuje, že rejstřík transparentnosti nelze uplatnit na práci nadace;

12.  s uspokojením konstatuje, že nadace přijala svou politiku týkající se oznamování nekalých praktik (whistleblowing) v prosinci 2015; zdůrazňuje, že v roce 2016 došlo k jednomu případu whistleblowingu, který nebyl předložen Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), jelikož byla poskytnuta všechna vysvětlení;

13.  domnívá se, že je třeba vytvořit nezávislý orgán pro zveřejňování, poradenství a přezkoumávání disponující dostatečnými rozpočtovými zdroji s cílem pomáhat oznamovatelům využívat vhodné kanály pro zveřejňování informací o možných nesrovnalostech poškozujících finanční zájmy Unie, chránit je před odhalením jejich identity a nabízet jim potřebnou podporu a poradenství;

14.  konstatuje, že elektronické učení a zvyšování povědomí týkající se podvodů a střetů zájmů pro všechny zaměstnance bylo provedeno na začátku roku 2017;

Hlavní dosažené výsledky

15.  vítá tři hlavní výsledky, které nadace zaznamenala v roce 2016, konkrétně se jedná o to, že:

   splnila cíle pro dosažení všech hlavních výkonnostních ukazatelů v roce 2016;
   vyřídila 105 žádostí o pomoc od Komise a od delegací Komise, které se týkaly 52 % partnerských zemí; konstatuje, že spokojenost se službami poskytovanými nadací byla stoprocentní, pokud jde o kvalitu práce, užitečnost a včasnost podpory nadace;
   podporovala analýzu a tvorbu politik ve 25 partnerských zemích prostřednictvím turínského procesu;

16.  vítá vysoké plnění u plánovaných činností nadace v roce 2016 (94 %), avšak konstatuje, že v porovnání s rokem 2015 mírně pokleslo (96 %); bere na vědomí značné zlepšení lhůt plnění v roce 2016 (90 %) oproti předchozím letům (83 %);

17.  vyjadřuje však politování nad tím, že nadace nepoužívá ukazatele činnosti/výstupu, aby zdokonalila používání hlavních výkonnostních ukazatelů, a doporučuje změnu této politiky;

Strategie boje proti podvodům

18.  vítá skutečnost, že nadace vyvinula svou strategii boje proti podvodům podle obecné strategie Komise pro boj proti podvodům; s uspokojením bere na vědomí vývoj internetového vzdělávacího modulu za účelem udržení povědomí o předcházení podvodům pro všechny zaměstnance, který je poskytován od roku 2017 a bude se pravidelně opakovat;

Vnitřní kontrola

19.  konstatuje, že v roce 2016 nadace přijala klíčová opatření ke zlepšení účinnosti svých systémů vnitřní kontroly (SVK) v oblasti vedení (SVK 1: Poslání a hodnoty, SVK 2: Etické a organizační hodnoty, SVK 7: Provozní struktura), řízení lidí (SVK 3: Přidělování zaměstnanců a jejich mobilita, SVK 4: Hodnocení a rozvoj zaměstnanců), strategie, plánování a spolupráce zúčastněných stran (SVK 5: Cíle a ukazatele výkonnosti a SVK 6), řízení rizik a procesů s nimi spojených (SVK 11: Správa dokumentů a SVK 12: Informace a komunikace);

Interní audit

20.  konstatuje, že nadace podléhá kontrole útvaru interního auditu Komise a že v roce 2016 neobdržela žádná kritická doporučení od kontrolního orgánu;

Činnost

21.  na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že externí hodnocení nadace bylo provedeno jménem Komise v roce 2016 coby první krok průřezového hodnocení čtyř agentur, které pracují v oblasti zaměstnanosti, sociálních věcí a sociálního začleňování; navíc konstatuje, že hodnocení dospělo k závěru, že rozsáhlá reorganizace nadace probíhající od roku 2011 neměla žádné významné negativní účinky a interní i externí zúčastněné strany ji vnímají převážně kladně, zejména co se týká strategie a účinnosti; s uspokojením konstatuje, že správa nadace byla vnímána jako účelná a účinná; konstatuje, že hodnocení rovněž zdůrazňuje, že nadace od roku 2011 nadále zlepšuje monitorovací kapacitu, ale že stále ještě existuje prostor k poskytnutí jasnějšího obrazu jejích činností a výsledků; shledává, že nadace připravila plán na provádění doporučení hodnotitelů;

22.  konstatuje na základě zprávy Účetního dvora, že Účetní dvůr ve své zprávě z roku 2011 již zdůraznil neuspokojivou situaci, co se týká prostor nadace, a skutečnost, že tato situace ohrožuje činnost nadace; vyjadřuje politování nad tím, že situace zůstává na mrtvém bodě, jelikož konsorcium, které řídilo a zaujímalo část komplexu, vstoupilo v roce 2011 do likvidace a zanechalo část komplexu prázdnou; zdůrazňuje, že je naléhavě nutné, aby hostitelská země tento problém vyřešila; připomíná, že příslušná dohoda o sídle zaručuje, že nadace bude mít odpovídající zázemí do roku 2027; vyzývá nadaci, aby orgánu příslušnému pro udělení absolutoria podala zprávu o každém přijatém opatření souvisejícím s touto záležitostí;

23.  oceňuje práci nadace, která partnerským zemím Unie pomáhá využívat potenciál jejich lidského kapitálu prostřednictvím reforem vzdělávání, odborné přípravy a trhu práce v rámci vnějších vztahů Unie; vítá činnosti nadace, které se zaměřují na rozvoj dovedností a které usnadňují proces celoživotního vzdělávání, aby partnerským zemím pomohly zlepšit zaměstnatelnost jejich občanů a jejich vyhlídky na získání pracovního místa;

24.  rozhodně vítá, že nadace podporuje kandidátské země na členství při provádění závěrů z Rigy z roku 2015 v oblastech, jako je vzdělávání formou praxí, neustálý profesní rozvoj učitelů odborného vzdělávání a přípravy či učení podnikatelským dovednostem;

25.  vítá spolupráci nadace s jinými agenturami Unie, zejména s agenturami Eurofound a Cedefop, v oblastech politik Unie, které přispívají k rozvoji lidského kapitálu;

o
o   o

26.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 18. dubna 2018(3) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Úř. věst. C 12, 13.1.2017, s. 1.
(2) Nařízení Rady (EHS) č. 1360/90 ze dne 7. května 1990 o zřízení Evropské nadace odborného vzdělávání (Úř. věst. L 131, 23.5.1990, s. 1).
(3) Přijaté texty, P8_TA(2018)0133.

Poslední aktualizace: 4. prosince 2018Právní upozornění