Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2156(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0080/2018

Esitatud tekstid :

A8-0080/2018

Arutelud :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hääletused :

PV 18/04/2018 - 12.51

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0156

Vastuvõetud tekstid
PDF 346kWORD 55k
Kolmapäev, 18. aprill 2018 - Strasbourg Lõplik väljaanne
2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Koolitusfond (ETF)
P8_TA(2018)0156A8-0080/2018
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1. Euroopa Parlamendi 18. aprilli 2018. aasta otsus Euroopa Koolitusfondi 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2017/2156(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Koolitusfondi 2016. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos fondi vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2018. aasta soovitust fondi tegevusele heakskiidu andmise kohta 2016. aasta eelarve täitmisel (05941/2018 – C8‑0066/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1339/2008, millega luuakse Euroopa Koolitusfond(4), eriti selle artiklit 17,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(5), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A8‑0080/2018),

1.  annab heakskiidu Euroopa Koolitusfondi direktori tegevusele fondi 2016. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Koolitusfondi direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 417, 6.12.2017, lk 181.
(2) ELT C 417, 6.12.2017, lk 181.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 354, 31.12.2008, lk 82.
(5) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


2. Euroopa Parlamendi 18. aprilli 2018. aasta otsus Euroopa Koolitusfondi 2016. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2017/2156(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Koolitusfondi 2016. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos fondi vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2018. aasta soovitust fondi tegevusele heakskiidu andmise kohta 2016. aasta eelarve täitmisel (05941/2018 – C8‑0066/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1339/2008, millega luuakse Euroopa Koolitusfond(4), eriti selle artiklit 17,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(5), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A8‑0080/2018),

1.  annab heakskiidu Euroopa Koolitusfondi 2016. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Koolitusfondi direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 417, 6.12.2017, lk 181.
(2) ELT C 417, 6.12.2017, lk 181.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 354, 31.12.2008, lk 82.
(5) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


3. Euroopa Parlamendi 18. aprilli 2018. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Koolitusfondi 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2017/2156(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Koolitusfondi 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A8‑0080/2018),

A.  arvestades, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames rõhutab eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon, et eriti oluline on veelgi tugevdada liidu institutsioonide demokraatlikku legitiimsust, suurendades läbipaistvust ja aruandekohustust ning rakendades tulemuspõhise eelarvestamise põhimõtet ning personalijuhtimise head tava;

B.  arvestades, et Euroopa Koolitusfondi (edaspidi „fond“) tulude ja kulude kalkulatsiooni(1) kohaselt oli fondi 2016. aasta lõplik eelarve 20 900 849,11 eurot, mis tähendab 2015. aastaga võrreldes 0,63 % suurust vähenemist; arvestades, et fondi eelarve koosneb peamiselt liidu eelarvest eraldatud vahenditest;

C.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes fondi eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta on saanud piisava kindluse selle kohta, et fondi raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

2013., 2014. ja 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse järelmeetmed

1.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et niisuguse kommentaari seisuks, mille kontrollikoda esitas 2013. aasta aruandes ja mille kohaselt hoidis fond 7 500 000 eurot ühes madala krediidireitinguga pangas asuvatel arvetel, oli kontrollikoja 2014. ja 2015. aasta aruannetes märgitud „pooleli“, kuid nüüd on selle seisuks märgitud „lõpetatud“;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

2.  märgib heakskiitvalt, et 2016. aastal tehtud eelarve jälgimise jõupingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr kõrge – 99,99 %, mis näitab, et kulukohustused võeti õigel ajal, ja maksete assigneeringute täitmise määr oli 97,66 %;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

3.  märgib, et ülekandmiste üldine määr on I ja II jaotises alanenud 3,3 %‑lt aastatel 2015–2016 3,1 %‑le aastatel 2016–2017, mis näitab fondi haldustegevuse ja maksete paremat kooskõlastatust selle iga-aastase tsükliga; märgib, et I jaotises tehti ülekandmisi 155 186 euro ulatuses (1,2 %), mis kujutab endast olukorra paranemist 2015. aastaga võrreldes, mil ülekandmiste maht oli 180 398 eurot (1,4 %); märgib, et II jaotises tehti ülekandmisi 313 450 euro ulatuses (18,4 %), mis kujutab endast 2015. aasta tulemuslikkuse jätkumist (316 442 eurot, st 16,1 %), ja III jaotises vähenesid täitmata kulukohustused 36,4 %-lt 2015. aastal 30,3 %-le 2016. aastal ning et see tulenes peamiselt suurema tähelepanu pööramisest maksetele, menetluses olevate lähetuskulude hüvitamise taotluste arvu vähendamisest ja tegevuse paremast kavandamisest;

4.  juhib tähelepanu sellele, et ülekandmine on sageli osaliselt või täielikult põhjendatud, sest ametite rakenduskavad on mitmeaastased, ning see ei näita tingimata probleeme eelarve planeerimisel ja täitmisel, samuti ei ole see alati vastuolus eelarve aastasuse põhimõttega, eriti niisugusel juhul, kui ametid on assigneeringute ülekandmist eelnevalt kavandanud ja on sellest kontrollikojale teada andnud;

Ümberpaigutused

5.  märgib, et fond tegi 2016. aastal seitse ümberpaigutust, samas kui 2015. aastal oli neid üheksa, ning et ümberpaigutuste kogumaht oli väiksem kui eelmisel aastal (6,1 % 2016. aastal, samas kui 2015. aastal oli selleks näitajaks 8,2 %); võtab fondi esitatud teabe põhjal teadmiseks, et see on seostatav tõhususmeetmega, mis võeti eesmärgiga pidada kavandamisest tulenevate tegevuste reservnimekirja; märgib rahuloluga, et 2016. aastal ümber paigutatud assigneeringute tase ja laad jäid finantseeskirjadega lubatud piiridesse;

Personalipoliitika

6.  võtab teadmiseks, et ametikohtade loetelu põhjal oli 31. detsembri 2016. aasta seisuga täidetud 89 ametikohta, samas kui 2015. aastal oli täidetud 90 ametikohta; peab kahetsusväärseks, et 31. detsembri 2016. aasta seisuga täidetud ametikohtade jaotuses ei saavutatud soolist tasakaalu, sest suhe oli rohkem kui üks kahele - naisi oli 67,94 % ja mehi 32,06 %; soovitab selle tasakaalustamatusega võimalikult kiiresti tegeleda;

7.  rõhutab, et töö- ja eraelu tasakaal peaks olema fondi personalipoliitika osa; rõhutab, et heaolutegevustele kulutatav eelarve töötaja kohta on 883 eurot ja et 2016. aastal korraldati töötajatele kaks väljasõidupäeva; peab kahetsusväärseks, et keskmiselt on iga töötaja haiguspuhkuse pikkus 15 päeva (11,5 päeva meditsiiniliselt põhjendatud osalise tööajata), mis on liidu ametite üks kõrgemaid näitajaid; soovitab seda uurida, et leida põhjused, eelkõige selgitada välja, kas see võib olla seotud tööstressiga;

8.  märgib, et otsus psühholoogilise ja seksuaalse ahistamise ärahoidmise kohta võeti vastu juba 2010. aastal; toetab töötajate teadlikkuse tõstmiseks koolituste ja teabeürituste korraldamist;

9.  märgib rahuoluga, et 2016. aastal ei esitatud fondi suhtes kaebusi, kohtuvaidlusi ega teateid juhtumitest, mis on seotud töötajate töölevõtmise või töölt vabastamisega;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine, läbipaistvus ning demokraatia

10.  võtab teadmiseks, et fond on nõukogu määruse (EMÜ) nr 1360/90(2) artikli 11 kohaselt ennetavalt palunud kõigil oma juhatuse liikmetel esitada huvide konflikti deklaratsiooni; palub, et fond annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile selles valdkonnas tehtud edusammudest aru; märgib rahuloluga, et elulookirjeldused on nüüd vabalt kättesaadavad;

11.  märgib, et läbipaistvusregister ei ole fondi töö suhtes kohaldatav;

12.  võtab rahuloluga teadmiseks, et fond võttis 2015. aasta detsembris vastu rikkumisest teatamise poliitika; rõhutab, et 2016. aastal oli üks rikkumisest teataja juhtum, mida kõikide selgituste saamisest tulenevalt Euroopa Pettustevastasele Ametile (OLAF) ei esitatud;

13.  osutab vajadusele luua piisavate eelarvevahenditega sõltumatu avalikustamis-, nõustamis- ja suunamisasutus, et aidata rikkumisest teatajail kasutada õigeid kanaleid võimalikest liidu finantshuve kahjustavatest eeskirjade rikkumistest teatamiseks, kaitstes samal ajal nende konfidentsiaalsust ja pakkudes vajalikku toetust ja nõu;

14.  märgib, et 2017. aasta alguses korraldati kõikidele töötajatele pettust ja huvide konflikti käsitlev e-õppe ja teadlikkuse suurendamise üritus;

Peamised saavutused

15.  tunneb heameelt kolme peamise saavutuse üle, mille fond oma 2016. aasta tegevuses välja tõi, st selle üle, et ta:

   täitis 2016. aastal kõikide võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajate saavutamiseks seatud eesmärgid;
   tuli toime 105 abitaotlusega, mille esitasid komisjon ja komisjoni delegatsioonid ning mis hõlmasid 52 % partnerriikidest; märgib, et rahulolu fondi osutatavate teenustega oli fondi töö kvaliteedi, kasulikkuse ja toetuse ajakohasuse osas 100 % positiivne;
   toetas Torino protsessi raames oma 25 partnerriigis poliitika analüüsimist ja väljatöötamist;

16.  tunneb heameelt kavandatud tegevuste kõrge saavutamise määra üle 2016. aastal (94 %), kuid märgib, et see on võrreldes 2015. aastaga veidi vähenenud (96 %); märgib, et tähtaegadest kinnipidamise määr (90 %) on eelmiste aastatega (83 %) võrreldes märkimisväärselt paranenud;

17.  peab siiski kahetsusväärseks, et fond ei kasuta võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajate kasutamise parandamiseks tegevus- või tulemusnäitajaid ja soovitab seda poliitikat muuta;

Pettustevastase võitluse strateegia

18.  tunneb heameelt asjaolu üle, et fond on töötanud välja oma pettustevastase võitluse strateegia, nagu on ette nähtud komisjoni üldises pettustevastase võitluse strateegias; võtab rahuloluga teadmiseks, et välja on töötatud e-koolituse moodul, mille eesmärk on hoida kõikide töötajate teadlikkust pettustevastasest ennetustegevusest ning mida hakatakse pakkuma ja korrapäraselt kordama alates 2017. aastast;

Sisekontroll

19.  märgib, et 2016. aastal võttis fond keskse tähtsusega meetmeid, et parandada oma sisekontrollisüsteemide tõhusust sellistes valdkondades nagu juhtimine (sisekontrollistandard nr 1: missioon ja väärtused; sisekontrollistandard nr 2: eetika- ja organisatsiooniväärtused; sisekontrollistandard nr 7: fondi struktuur), inimeste juhtimine (sisekontrollistandard nr 3: töötajate ametikohale määramine ja liikuvus; sisekontrollistandard nr 4: töötajate hindamine ja areng), strateegia, kavandamine ja sidusrühmade koostöö (sisekontrollistandard nr 5: eesmärgid ja tulemusnäitajad ning sisekontrollistandard nr 6), riskijuhtimine ja protsessid (sisekontrollistandard nr 11: dokumendihaldus ja sisekontrollistandard nr 12: teave ja teabevahetus);

Siseaudit

20.  märgib, et fondi auditeerib komisjoni siseauditi talitus ja et 2016. aastal ei esitanud kontrolliv organ fondi kohta ühtki kriitilise tähtsusega soovitust;

Tulemused

21.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et 2016. aastal viidi komisjoni nimel läbi fondi välishindamine, mis oli esimene etapp tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse valdkonnas tegutseva nelja ameti valdkonnaülesest hindamisest; märgib lisaks, et hindamise tulemusel leiti, et fondi põhjaliku ümberkorraldamisega alates 2011. aastast ei kaasnenud olulist negatiivset mõju ning asutusesiseste ja -väliste sidusrühmade arvates on see olnud enamjaolt positiivne, eriti strateegia ja mõjususe seisukohast; märgib heakskiitvalt, et fondi juhtimist hinnati mõjusaks ja tõhusaks; märgib, et hindamises tuuakse välja ka asjaolu, et fond oli alates 2011. aastast jätkanud oma järelevalve suutlikkuse suurendamist, kuid fondi tegevuse ja saavutuste esitamine võiks veelgi selgem olla; märgib, et fond koostas hindajate soovituste elluviimiseks kava;

22.  võtab teadmiseks, et kontrollikoja aruande põhjal juhtis kontrollikoda juba oma 2011. aasta aruandes tähelepanu fondi ruumide ebarahuldavale olukorrale ja sellest tingitud fondi tegevuse katkemise ohule; peab kahetsusväärseks, et olukord püsib muutumatuna, kuna hoonete kompleksi hallanud ja osa sellest hõivanud konsortsium likvideeriti 2011. aastal ja osa kompleksist jäi tühjaks; rõhutab, et asukohariik peab kiiremas korras sellele küsimusele lahenduse leidma; tuletab meelde, et asukohalepingu kohaselt on nõuetekohased ruumid tagatud kuni aastani 2027; palub fondil anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru mis tahes meetmetest, mis on võetud selle küsimuse lahendamiseks;

23.  tunnustab fondi tööd, et toetada liidu partnerriike oma inimkapitali rakendamisel hariduse, koolituse ja tööturu süsteemide reformimise kaudu liidu välissuhete poliitika raames; tervitab fondi tegevust oskuste arendamisel ja elukestva õppe hõlbustamisel, et toetada partnerriike oma kodanike tööalase konkurentsivõime ja tööhõive väljavaadete parandamisel;

24.  väljendab suurt heameelt selle üle, et fond toetab kandidaatriikides 2015. aasta Riia järelduste rakendamist sellistes valdkondades nagu töökohas toimuv õpe, kutsehariduse ja -õppe õpetajate kutsealane areng ning ettevõtlusõpe;

25.  tervitab fondi koostööd teiste liidu asutustega – eelkõige Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi ning Euroopa Kutseõppe Arenduskeskusega – liidu poliitikavaldkondades, mis aitavad kaasa inimkapitali arendamisele;

o
o   o

26.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma 18. aprilli 2018. aasta resolutsioonile(3) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

(1) ELT C 12, 13.1.2017, lk 1.
(2) Nõukogu 7. mai 1990. aasta määrus (EMÜ) nr 1360/90, millega luuakse Euroopa Koolitusfond (EÜT L 131, 23.5.1990, lk 1).
(3) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0133.

Viimane päevakajastamine: 4. detsember 2018Õigusalane teave