Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2017/2156(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0080/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0080/2018

Rasprave :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.51

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0156

Usvojeni tekstovi
PDF 156kWORD 55k
Srijeda, 18. travnja 2018. - Strasbourg Završno izdanje
Razrješnica za 2016.: Europska zaklada za osposobljavanje (ETF)
P8_TA(2018)0156A8-0080/2018
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 18. travnja 2018. o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2016. (2017/2156(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2016., s odgovorom Zaklade(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2018. o razrješnici koju Zaklada treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016. (05941/2018 – C8-0066/2018),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1339/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o osnivanju Europske zaklade za osposobljavanje(4), a posebno njezin članak 17.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(5), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0080/2018),

1.  daje razrješnicu direktorici Europske zaklade za osposobljavanje za izvršenje proračuna Zaklade za financijsku godinu 2016.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi direktorici Europske zaklade za osposobljavanje, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 417, 6.12.2017., str. 181.
(2) SL C 417, 6.12.2017., str. 181.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 354, 31.12.2008., str. 82.
(5) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


2. Odluka Europskog parlamenta od 18. travnja 2018. o zaključenju poslovnih knjiga Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2016. (2017/2156(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2016., s odgovorom Zaklade(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2018. o razrješnici koju Zaklada treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016. (05941/2018 – C8-0066/2018),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1339/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o osnivanju Europske zaklade za osposobljavanje(4), a posebno njezin članak 17.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(5), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0080/2018),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2016.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi direktorici Europske zaklade za osposobljavanje, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 417, 6.12.2017., str. 181.
(2) SL C 417, 6.12.2017., str. 181.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 354, 31.12.2008., str. 82.
(5) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


3. Rezolucija Europskog parlamenta od 18. travnja 2018. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2016. (2017/2156(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0080/2018),

A.  budući da u kontekstu postupka davanja razrješnica tijelo nadležno za davanje razrješnica naglašava da je posebno važno dalje jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti te uvođenjem koncepta izrade proračuna temeljene na uspješnosti i dobrim upravljanjem ljudskim resursima;

B.  budući da je prema izvještaju o prihodima i rashodima(1) Europske zaklade za osposobljavanje („Zaklada”) za financijsku godinu 2016. njezin konačni proračun iznosio 20 900 849,11 EUR, što je smanjenje od 0,63 % u odnosu na 2015. godinu; budući da se proračun Zaklade uglavnom financira iz proračuna Unije;

C.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zaklade za financijsku godinu 2016. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije pouzdana te da su povezane transakcije zakonite i pravilne;

Mjere poduzete na temelju preporuka iz razrješnica za 2013., 2014. i 2015.

1.  prima na znanje, na temelju izvješća Revizorskog suda za 2013. da sredstva u iznosu od 7 500 000 EUR, koja se nalaze na računu u jednoj jedinoj banci s niskim kreditnim rejtingom i koja su u izvješćima Revizorskog suda za 2014. i 2015. nosila oznaku „u tijeku” sada označena oznakom „dovršeno”;

Upravljanje proračunom i financijama

2.  primjećuje sa zadovoljstvom da su napori u praćenju proračuna tijekom financijske godine 2016. rezultirali visokom stopom izvršenja od 99,99 %, što pokazuje da su obveze pravodobno izvršene i da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 97,66 %;

Obveze i prijenosi

3.  napominje da su se ukupni prijenosi u glavama I. i II. smanjili s 3,3 % u razdoblju 2015. – 2016. na 3,1 % u razdoblju 2016. – 2017., što je pokazatelj poboljšane usklađenosti administrativnih aktivnosti Zaklade i njezinih plaćanja s godišnjim ciklusom; napominje da je u glavi I. preneseno 155 186 EUR (1,2 %), što je poboljšanje u odnosu na 2015. (180 398 EUR (1,4 %); napominje da je u glavi II. preneseno 313 450 EUR (18,4 %), što je gotovo jednak rezultat kao i 2015. (316 442 EUR (16,1 %)), dok su se u glavi III. nepodmirene obveze (RAL – „reste à liquider”) smanjile s 36,4 % 2015. na 30,3 % 2016., uglavnom zbog povećane pozornosti posvećene plaćanjima, smanjenja broja otvorenih zahtjeva povezanih s misijama i boljim planiranjem aktivnosti;

4.  ističe da su prijenosi često djelomično ili potpuno opravdani zbog višegodišnje prirode operativnih programa agencija te ne upućuju nužno na nedostatke u planiranju i izvršenju proračuna, niti su uvijek u suprotnosti s proračunskim načelom jedne godine, posebno ako ih agencije planiraju unaprijed i priopćuju Revizorskom sudu;

Prijenosi

5.  napominje da je 2016. Zaklada provela sedam proračunskih prijenosa u usporedbi s njih devet 2015 i da je ukupni preneseni iznos bio manji nego prethodne godine (6,1 % 2016. u usporedbi s 8,2 % 2015.); potvrđuje na temelju navoda Zaklade da se to može pripisati mjeri za povećanje učinkovitosti koja je uvedena kako bi se zadržala rezervna lista aktivnosti koje proizlaze iz planova; sa zadovoljstvom napominje da su razina i narav prijenosa sredstava tijekom 2016. ostale u granicama financijskih pravila;

Politika povezana s osobljem

6.  primjećuje da je u planu radnih mjesta na dan 31. prosinca 2016. bilo popunjeno njih 89, u usporedbi s 90 radnih mjesta 2015. godine; žali zbog toga što, gledajući broj svih popunjenih radnih mjesta 31. prosinca 2016., nije postignuta rodna ravnoteža, s obzirom na to da je omjer muškaraca i žena bio veći od dva naprama jedan, to jest 67,94 % ženskog i 32,06 % muškog osoblja; preporučuje da se ta neravnoteža hitno ispravi;

7.  ističe da bi ravnoteža između privatnog i poslovnog života trebala biti dio politike zapošljavanja Zaklade; ističe da proračunska sredstva potrošena na aktivnosti za dobrobit iznose 883 EUR po članu osoblja i da su 2016. za osoblje organizirana dva dana izvan ureda; žali da je prosječan broj dana bolovanja po zaposlenika bio 15 (11,5 dana bez nepunog radnog vremena iz zdravstvenih razloga), što je jedan od najvećih brojeva među agencijama Unije; preporučuje da se to ispita kako bi se pronašao uzrok, pogotovo ako je on povezan sa stresom na radnom mjestu;

8.  napominje da je odluka o prevenciji psihološkog i seksualnog uznemiravanja donesena još 2010. godine; podržava obuku i informativna predavanja koji su organizirani kako bi se povećala razina osviještenosti osoblja;

9.  sa zadovoljstvom primjećuje da tijekom 2016. Agencija nije zaprimila nijednu pritužbu, tužbu ili prijavu povezanu sa zapošljavanjem ili otpuštanjem osoblja;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa, transparentnost te demokratičnost

10.  potvrđuje da je Zaklada je bila proaktivna u traženje izjava o sukobu interesa od svih članova upravnog odbora u skladu s člankom 11. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1360/90(2); poziva Zakladu da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o napretku postignutom u tom procesu; sa zadovoljstvom napominje da se životopisima sada može slobodno pristupiti;

11.  napominje da registar transparentnosti nije primjenjiv na rad Zaklade;

12.  sa zadovoljstvom primjećuje da je u prosincu 2015. Zaklada usvojila politiku o zviždačima; naglašava da se 2016. dogodio jedan slučaj prijave nepravilnosti koji nije upućen Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF) jer su primljena sva potrebna objašnjenja;

13.  ističe da je potrebno osnovati nezavisno tijelo za otkrivanje, savjetovanje i upućivanje s dostatnim proračunskim sredstvima kako bi se pomoglo zviždačima da preko odgovarajućih kanala dostave informacije o mogućim nepravilnostima koje utječu na financijske interese Unije, pri čemu bi se štitila njihova povjerljivost i nudila potrebna potpora i savjeti;

14.  prima na znanje da je početkom 2017. godine održana internetska prezentacija o prijevarama i sukobu interesa za sve zaposlenike s ciljem podizanja razine osviještenosti;

Glavna postignuća

15.  pozdravlja tri glavna postignuća koja je Zaklada navela za 2016., a to su:

   ispunjenje ciljeva za postizanje svih ključnih pokazatelja uspješnosti 2016. godine;
   upravljanje sa 105 zahtjeva za pomoć od Komisije i delegacija Komisije, kojima je obuhvaćeno 52 % partnerskih zemalja; napominje da je sud o uslugama koje pruža Zaklada bio u potpunosti pozitivan s obzirom na kvalitetu rada, korisnost i pravovremenost potpore;
   pružanje podrške analizi i razvoju politika u 25 partnerskih zemalja u okviru torinskog procesa;

16.  pozdravlja visoku stopu uspješnosti planiranih aktivnosti Zaklade tijekom 2016. (94 %), ali napominje da je nešto smanjena u odnosu na 2015. (96 %); primjećuje znatno poboljšanje u stopi pravodobnog izvršenja (90 %) u odnosu na godine prije 2016. (83 %);

17.  međutim izražava žaljenje što se Agencija ne koristi pokazateljima aktivnosti ili ostvarenja kako bi se dodatno poboljšalo korištenje ključnim pokazateljima uspješnosti i preporučuje promjenu te politike;

Strategija za borbu protiv prijevara

18.  pozdravlja činjenicu da je Zaklada razvila svoju strategiju za borbu protiv prijevara kako je predviđeno u Komisijinoj općoj strategiji za borbu protiv prijevara; sa zadovoljstvom primjećuje razvoj modula za e-osposobljavanje kako bi se zadržala razina osviještenosti o sprečavanju prijevara za sve osoblje, koji će se pružati i redovito ponavljati od 2017.;

Unutarnja kontrola

19.  napominje da je 2016. Zaklada poduzela ključne mjere za poboljšanje učinkovitosti svojih sustava unutarnje kontrole u području vodstva (standard unutarnje kontrole br. 1 misije i vrijednosti; standard br. 2 etičke i organizacijske vrijednosti; standard br. 7 operativna struktura), upravljanja ljudima (standard br. 3 raspodjela osoblja i mobilnost; standard br. 4 ocjenjivanje zaposlenika i procjena razvoja), strategije, planiranja i suradnje s dionicima (standard br. 5 ciljevi i pokazatelji uspješnosti) te upravljanja rizikom i postupcima (standard br. 11 upravljanje dokumentacijom; standard br. 12 informacije i komunikacija);

Unutarnja revizija

20.  napominje da je nad Zakladom reviziju provela Služba Komisije za unutarnju reviziju (IAS) i da Zaklada od nje 2016. nije primila nikakvu kritična preporuku;

Uspješnost

21.  napominje na temelju izvješća Revizorskog suda da je Zaklada je u ime Komisije 2016. provedena vanjska evaluacija kao prvi korak u međusektorskoj evaluaciji četiriju agencija koje djeluju u području zapošljavanja, socijalnih pitanja i uključenosti; nadalje napominje da je na temelju evaluacije zaključeno da opsežni preustroj Zaklade koji je započet 2011. godine nije imao znatne nepovoljne posljedice te ga unutarnji i vanjski dionici smatraju uglavnom pozitivnim, posebno u pogledu strategije i djelotvornosti; sa zadovoljstvom primjećuje da se upravljanje Zakladom smatra učinkovitim i djelotvornim; napominje da je u evaluaciji također istaknuto da je Zaklada od 2011. godine nastavila raditi na jačanju kapaciteta za praćenje, ali da i dalje ima prostora za jasnije prikazivanje njezinih aktivnosti i postignuća; napominje da je zaklada pripremila akcijski plan kako bi provela preporuke ocjenjivača;

22.  prima na znanje na temelju izvješća Revizorskog suda da je u svojem izvješću za 2011. Revizorski sud već skrenuo pozornost na nezadovoljavajuće stanje prostorija Zaklade te da ono prijeti prekidanjem njezinim aktivnosti; izražava žaljenje zbog toga što je stanje i dalje nepromijenjeno jer je konzorcij koji je upravljao kompleksom i zauzimao dio njegova prostora 2011. godine otišao u stečaj, čime je dio kompleksa ostao prazan; ističe da je hitno potrebno da država članica domaćin pronađe rješenje za to pitanje; podsjeća da je, prema sporazumu s državom članicom domaćinom, korištenje odgovarajućim prostorima zajamčeno do 2027. godine; poziva Zakladu da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o svim poduzetim mjerama u vezi s time;

23.  prima na znanje rad Zaklade na pružanju potpore partnerskim zemljama Unije u korištenju njihova ljudskoga kapitala provođenjem reformi u sustavima obrazovanja, osposobljavanja i tržišta rada u kontekstu politike vanjskih odnosa Unije; pozdravlja aktivnosti Zaklade u pogledu razvoja vještina i omogućivanja cjeloživotnog učenja kako bi se partnerske zemlje poduprle u poboljšanju mogućnosti zapošljavanja i izgleda za zapošljavanje svojih građana;

24.  snažno pozdravlja potporu Zaklade upućenu državama kandidatkinjama za članstvo u EU-u uz provedbu Zaključaka iz Rige iz 2015. u područjima kao što su učenje na radnom mjestu, stalni profesionalni razvoj nastavnika u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju i poduzetničko učenje;

25.  pozdravlja suradnju Zaklade s drugim agencijama Unije, posebno Eurofoundom i Cedefopom, u vezi s politikama Unije koje doprinose razvoju ljudskoga kapitala;

o
o   o

26.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 18. travnja 2018.(3) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1) SL C 12, 13.1.2017., str. 1.
(2) Uredba Vijeća (EEZ) br. 1360/90 od 7. svibnja 1990. o osnivanju Europske zaklade za osposobljavanje (SL L 131, 23.5.1990., str. 1.).
(3) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0133.

Posljednje ažuriranje: 1. srpnja 2019.Pravna napomena