Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/2156(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0080/2018

Pateikti tekstai :

A8-0080/2018

Debatai :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Balsavimas :

PV 18/04/2018 - 12.51

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0156

Priimti tekstai
PDF 507kWORD 44k
Trečiadienis, 2018 m. balandžio 18 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos mokymo fondas (ETF)
P8_TA(2018)0156A8-0080/2018
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2018 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos mokymo fondo 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2017/2156(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos mokymo fondo 2016 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos mokymo fondo 2016 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Fondo atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2018 m. vasario 20 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Fondas įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą (05941/2018 – C8-0066/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1339/2008 dėl Europos mokymo fondo įsteigimo(4), ypač į jo 17 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(5), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A8-0080/2018),

1.  patvirtina Europos mokymo fondo direktoriui, kad Fondo 2016 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos mokymo fondo direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 417, 2017 12 6, p. 181.
(2) OL C 417, 2017 12 6, p. 181.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 354, 2008 12 31, p. 82.
(5) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


2. 2018 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos mokymo fondo 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2017/2156(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos mokymo fondo 2016 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos mokymo fondo 2016 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Fondo atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 20 d. Tarybos rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Fondas įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą (05941/2018 – C8-0066/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1339/2008 dėl Europos mokymo fondo įsteigimo(4), ypač į jo 17 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(5), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A8-0080/2018),

1.  pritaria Europos mokymo fondo 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos mokymo fondo direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 417, 2017 12 6, p. 181.
(2) OL C 417, 2017 12 6, p. 181.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 354, 2008 12 31, p. 82.
(5) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


3. 2018 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos mokymo fondo 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2017/2156(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos mokymo fondo 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A8-0080/2018),

A.  kadangi biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros klausimu biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija pabrėžia, kad ypač svarbu toliau stiprinti Sąjungos institucijų demokratinį teisėtumą didinant skaidrumą ir atskaitomybę, įgyvendinant rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo koncepciją ir užtikrinant gerą žmogiškųjų išteklių valdymą;

B.  kadangi, remiantis jo pajamų ir išlaidų suvestine(1), Europos mokymo fondo (toliau – Fondas) galutinis 2016 finansinių metų biudžetas buvo 20 900 849,11 EUR, t. y. 0,63 proc. mažesnis negu 2015 m.; kadangi Fondo biudžetą daugiausia sudaro lėšos iš Sąjungos biudžeto;

C.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Europos mokymo fondo 2016 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, kad gavo pagrįstą patikinimą, jog Fondo metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir jose nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Tolesni veiksmai, susiję su 2013, 2014 ir 2015 m. biudžetų įvykdymo patvirtinimais

1.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita, pažymi, kad pastaba dėl 7 500 000 EUR siekiančių lėšų sąskaitose, laikomose vieninteliame žemo kredito reitingo banke, kuri buvo įtraukta į 2013 m. Audito Rūmų ataskaitą ir 2014 ir 2015 m. Audito Rūmų ataskaitose nurodyta kaip „vykdoma“, dabar pažymėta kaip „įvykdyta“;

Biudžeto ir finansų valdymas

2.  su džiaugsmu pažymi, kad dėl 2016 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo aukštas – 99,99 proc., taigi įsipareigojimai buvo prisiimti laiku, o mokėjimų asignavimų įvykdymo lygis siekė 97,66 proc.;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

3.  pažymi, kad I ir II antraštinėse dalyse bendras perkėlimų į kitą laikotarpį skaičius nuo 3,3 proc. 2015–2016 m. laikotarpiu sumažėjo iki 3,1 proc. 2016–2017 m. laikotarpiu, o tai rodo geresnį Fondo administracinės veiklos ir mokėjimų suderinimą su jo metiniu ciklu; pažymi, kad I antraštinėje dalyje į kitą laikotarpį perkelta 155 186 EUR (1,2 proc.) suma, o tai, palyginti su 2015 m. (180 398 EUR (1,4 proc.)), yra geresnis rezultatas; pažymi, kad II antraštinėje dalyje į kitą laikotarpį buvo perkelta 313 450 EUR (18,4 proc.) ir tai yra 2015 m. rezultato tąsa (316 442 EUR (16,1 proc.)), o III antraštinėje dalyje neįvykdyti įsipareigojimai (pranc. RAL, reste à liquider) sumažėjo nuo 36,4 proc. 2015 m. iki 30,3 proc. 2016 m., daugiausia dėl didesnio dėmesio mokėjimams, sumažėjusio prašymų apmokėti komandiruočių išlaidas skaičiaus ir geresnio veiklos planavimo;

4.  atkreipia dėmesį į tai, kad dažnai perkėlimai į kitą laikotarpį yra iš dalies ar visiškai pateisinami dėl daugiamečio agentūrų veiklos programų pobūdžio ir nebūtinai reiškia biudžeto planavimo ir įgyvendinimo trūkumus, taip pat jie ne visada prieštarauja biudžeto metinio periodiškumo principui ypač jei agentūros iš anksto juos planuoja ir apie tai praneša Audito Rūmams;

Perkėlimai

5.  pažymi, kad 2016 m. Fondas atliko septynis biudžeto perkėlimus, palyginti su devyniais 2015 m., ir kad bendra perkelta suma buvo mažesnė nei ankstesniais metais (6,1 proc. 2016 m., palyginti su 8,2 proc. 2015 m.); remdamasis Fondo pateikta informacija patvirtina, kad tai galima priskirti veiksmingai priemonei, nustatytai siekiant sudaryti planavimo metu atsirandančių veiklos rūšių rezervo sąrašą; džiaugdamasis pažymi, kad 2016 m. perkėlimų lygis ir pobūdis atitiko finansines taisykles;

Personalo politika

6.  remdamasis etatų planu pažymi, kad 2016 m. gruodžio 31 d. buvo užimti 89 etatai, palyginti su 90 etatų 2015 m.; apgailestauja, kad pagal 2016 m. gruodžio 31 d. užimtų etatų skaičių nebuvo pasiekta lyčių pusiausvyra, nes santykis buvo daugiau nei dvi moterys vienam vyrui – 67,94 proc. moterų ir 32,06 proc. vyrų; rekomenduoja kuo skubiau ištaisyti šį disbalansą;

7.  pabrėžia, kad profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra turėtų būti Fondo personalo politikos dalis; pabrėžia, kad 2016 m. vieno darbuotojo gerovės užtikrinimo veiklai skirtas biudžetas sudaro 883 EUR ir kad buvo surengtos dvi išvažiuojamojo posėdžio dienos; apgailestauja dėl to, kad vidutinis vieno darbuotojo laikinojo nedarbingumo atostogų ilgis yra 15 dienų (11,5 dienos neįskaitant darbo ne visą darbo laiką dėl ligos), ir tai yra vienas didžiausių skaičių tarp Sąjungos agentūrų; rekomenduoja išnagrinėti šį klausimą ir nustatyti priežastį, ypač jei tai susiję su stresu darbo vietoje;

8.  atkreipia dėmesį į tai, kad jau 2010 m. buvo priimtas sprendimas dėl psichologinio ir seksualinio priekabiavimo prevencijos; remia mokymo ir informavimo seansus, rengiamus siekiant didinti darbuotojų informuotumą;

9.  su pasitenkinimu pažymi, jog vertina tai, kad 2016 m. Fondas negavo jokių skundų, jam nepareikšta jokių ieškinių ir jis negavo jokių pranešimų dėl atvejų, susijusių su darbuotojų priėmimu į darbą ar atleidimu iš jo;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas ir demokratija

10.  pripažįsta, kad Fondas buvo iniciatyvus visų savo valdybos narių prašydamas interesų konfliktų deklaracijų pagal Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1360/90(2) 11 straipsnį; ragina Fondą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie toje srityje padarytą pažangą; džiaugdamasis pažymi, kad dabar gyvenimo aprašymai yra laisvai prieinami;

11.  atkreipia dėmesį į tai, kad Fondo veiklai netaikomas Skaidrumo registras;

12.  su pasitenkinimu pažymi, kad 2015 m. gruodžio mėn. Fondas patvirtino savo informavimo apie pažeidimą politiką; pabrėžia, kad 2016 m. buvo vienas informavimo apie pažeidimą atvejis, kuris nebuvo perduotas Europos kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF), nes buvo gauti visi paaiškinimai;

13.  tvirtina, kad reikia sukurti nepriklausomą faktų atskleidimo, patariamąjį ir konsultacinį organą, kuriam būtų skirta pakankamai biudžeto išteklių, siekiant padėti informatoriams naudotis tinkamais kanalais savo turimai informacijai apie galimus pažeidimus, kurie daro poveikį Sąjungos finansiniams interesams, atskleisti, kartu apsaugant informatorių konfidencialumą ir teikiant jiems reikiamą paramą ir patarimus;

14.  pažymi, kad 2017 m. pradžioje visiems darbuotojams buvo surengtas e. mokymas ir informuotumo didinimo pratybos apie sukčiavimą ir interesų konfliktus;

Pagrindiniai pasiekimai

15.  palankiai vertina Fondo 2016 m. nustatytus tris pagrindinius pasiekimus, t. y. kad jis:

   pasiekė 2016 m. visų pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių tikslus;
   tvarkė 105 Komisijos ir Komisijos delegacijų pagalbos prašymus, apimančius 52 proc. šalių partnerių; pažymi, kad pasitenkinimas Fondo suteiktomis paslaugomis vertinant Fondo darbo kokybę, pagalbos naudingumą ir savalaikiškumą 100 proc. atvejų buvo teigiamas;
   per Turino procesą 25 savo šalyse partnerėse padėjo atlikti politikos analizę ir ją rengti;

16.  palankiai vertina aukštą (94 proc.) jo planuotos veiklos įgyvendinimo lygį 2016 m., tačiau pažymi, kad jis šiek tiek sumažėjo, palyginti su 2015 m. (96 proc.); atkreipia dėmesį į tai, kad labai sutrumpėjo užklausų įgyvendinimo trukmė (90 proc.), palyginti su metais, ėjusiais prieš 2016 metus (83 proc.);

17.  tačiau apgailestauja, kad Fondas nenaudoja veiklos arba rezultatų rodiklių, kad pagerintų pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių naudojimą, ir rekomenduoja pakeisti šią politiką;

Kovos su sukčiavimu strategija

18.  palankiai vertina tai, kad Fondas parengė savo kovos su sukčiavimu strategiją, kaip numatyta Komisijos bendroje kovos su sukčiavimu strategijoje; su pasitenkinimu pažymi, kad buvo parengtas e. mokymo modulis, skirtas nuolat informuoti visus darbuotojus apie sukčiavimo prevenciją, kuris bus rengiamas ir reguliariai kartojamas nuo 2017 m.;

Vidaus kontrolė

19.  pažymi, kad 2016 m. Fondas ėmėsi esminių priemonių, kad padidintų savo vidaus kontrolės sistemų (VKS) veiksmingumą tokiose srityse kaip vadovavimas (VKS 1 „Misija ir vertybės“; VKS 2 „Etinės ir organizacinės vertybės“; VKS 7 „Organizacinė struktūra“), žmonių valdymas (VKS 3 „Darbuotojų skyrimas ir judumas“; VKS 4 „Darbuotojų vertinimas ir ugdymas“), strategija, planavimas ir akcininkų bendradarbiavimas (VKS 5 „Tikslai ir veiklos rezultatų rodikliai“ ir VKS 6), rizikos valdymas ir procesai (VKS 11 „Dokumentų valdymas“ ir VKS 12 „Informavimas ir komunikacija“);

Vidaus auditas

20.  pažymi, kad Komisijos vidaus audito tarnyba (VAT) atlieka Fondo auditą ir kad 2016 m. jis iš kontrolės įstaigos negavo jokių esminių rekomendacijų;

Veikla

21.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita pažymi, kad 2016 m. Komisijos vardu buvo atliktas Fondo išorės vertinimas – tai pirmas žingsnis atliekant keturių agentūrų, veikiančių užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties srityje, horizontalųjį vertinimą; taip pat pažymi, kad vertinime daroma išvada, kad didelė nuo 2011 m. vykdyta Fondo reorganizacija neturėjo pastebimo neigiamo poveikio ir kad vidaus bei išorės suinteresuotosios šalys ją vertino daugiausia teigiamai, ypač strategijos ir veiksmingumo požiūriais; su pasitenkinimu pažymi, kad Fondo valdymas įvertintas kaip efektyvus ir veiksmingas; pažymi, kad vertinime taip pat pabrėžiama, jog Fondas nuo 2011 m. toliau didino savo stebėjimo pajėgumus, tačiau dar yra galimybių pateikti aiškesnį jo veiklos ir pasiekimų vaizdą; konstatuoja, kad Fondas parengė vertintojų rekomendacijų įgyvendinimo planą;

22.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita pažymi, kad savo 2011 m. ataskaitoje Audito Rūmai jau atkreipė dėmesį į tai, kad su Fondo patalpomis susijusi padėtis yra nepatenkinama ir į tai, kad dėl to gali nutrūkti Fondo veikla; apgailestauja, kad padėtis išlieka tokia pati, kadangi konsorciumas, kuris valdė ir užėmė dalį komplekso, 2011 m. buvo likviduotas ir dalį komplekso paliko tuščią; pabrėžia, jog reikia, kad priimančioji valstybė skubiai rastų sprendimą šiuo klausimu; primena, kad pagal susitarimą su priimančiąja valstybe tinkamos patalpos garantuojamos iki 2027 m.; ragina Fondą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie visas priemones, kurių imtasi šiuo klausimu;

23.  teigiamai vertina Fondo darbą pagal Sąjungos išorės santykių politiką teikiant paramą Sąjungos šalims partnerėms, kad jos galėtų naudoti savo žmogiškąjį kapitalą vykdydamos švietimo, mokymo ir darbo rinkos sistemų reformą; palankiai vertina Fondo veiklą įgūdžių ugdymo ir palankių sąlygų visą gyvenimą trunkančiam mokymuisi sudarymo srityse, kuria siekiama remti šalis partneres, kad jose pagerėtų jų piliečių įsidarbinimo ir užimtumo perspektyvos;

24.  ypač palankiai vertina Fondo paramą šalims kandidatėms įgyvendinant 2015 m. Rygos išvadas tokiose srityse, kaip mokymasis darbo vietoje, tęstinis profesinio rengimo ir mokymo (PRM) srities mokytojų bei dėstytojų profesinis tobulėjimas ir verslumo įgūdžių ugdymas;

25.  palankiai vertina Fondo bendradarbiavimą su kitomis Sąjungos agentūromis – ypač Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondu (Eurofound) ir Europos profesinio mokymo plėtros centru (Cedefop) – Sąjungos politikos, kuria prisidedama prie žmogiškojo kapitalo plėtros, srityse;

o
o   o

26.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2018 m. balandžio 18 d. rezoliucijoje(3) dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1) OL C 12, 2017 1 13, p. 1.
(2) 1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1360/90 dėl Europos mokymo fondo įsteigimo (OL L 131, 1990 5 23, p. 1).
(3) Priimti tekstai, P8_TA(2018)0133.

Atnaujinta: 2018 m. gruodžio 4 d.Teisinis pranešimas