Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2017/2156(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0080/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0080/2018

Debates :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Balsojumi :

PV 18/04/2018 - 12.51

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0156

Pieņemtie teksti
PDF 175kWORD 55k
Trešdiena, 2018. gada 18. aprīlis - Strasbūra Galīgā redakcija
2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Izglītības fonds (ETF)
P8_TA(2018)0156A8-0080/2018
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1. Eiropas Parlamenta 2018. gada 18. aprīļa lēmums par Eiropas Izglītības fonda 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2017/2156(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Izglītības fonda 2016. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Izglītības fonda 2016. finanšu gada pārskatiem un Fonda atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2016. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2018. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Fondam par 2016. finanšu gada budžeta izpildi (05941/2018 – C8-0066/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 1339/2008, ar ko izveido Eiropas Izglītības fondu(4), un jo īpaši tās 17. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(5), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A8-0080/2018),

1.  sniedz Eiropas Izglītības fonda direktoram apstiprinājumu par Fonda 2016. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Izglītības fonda direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 417, 6.12.2017., 181. lpp.
(2) OV C 417, 6.12.2017., 181. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 354, 31.12.2008., 82. lpp.
(5) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


2. Eiropas Parlamenta 2018. gada 18. aprīļa lēmums par Eiropas Izglītības fonda 2016. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu (2017/2156(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Izglītības fonda 2016. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Izglītības fonda 2016. finanšu gada pārskatiem un Fonda atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2016. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2018. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Fondam par 2016. finanšu gada budžeta izpildi (05941/2018 – C8-0066/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 1339/2008, ar ko izveido Eiropas Izglītības fondu(4), un jo īpaši tās 17. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(5), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A8-0080/2018),

1.  apstiprina Eiropas Izglītības fonda 2016. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Izglītības fonda direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 417, 6.12.2017., 181. lpp.
(2) OV C 417, 6.12.2017., 181. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 354, 31.12.2008., 82. lpp.
(5) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


3. Eiropas Parlamenta 2018. gada 18. aprīļa rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Izglītības fonda 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2017/2156(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Izglītības fonda 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A8-0080/2018),

A.  tā kā saistībā ar budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru budžeta izpildes apstiprinātājiestāde uzsver, ka ir īpaši svarīgi vēl vairāk nostiprināt Savienības iestāžu demokrātisko leģitimitāti, uzlabojot pārredzamību un pārskatatbildību un īstenojot uz sniegumu balstītas budžeta izstrādes koncepciju un labu cilvēkresursu pārvaldību;

B.  tā kā saskaņā ar Eiropas Izglītības fonda („Fonds”) ieņēmumu un izdevumu pārskatu(1) tā 2016. finanšu gada galīgais budžets bija EUR 20 900 849,11, t. i., par 0,63 % mazāks nekā 2015. gadā; tā kā Fonda budžets tiek finansēts galvenokārt no Savienības budžeta;

C.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Fonda gada pārskatiem par 2016. finanšu gadu (turpmāk „Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Fonda gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Saistībā ar 2013., 2014. un 2015. gada budžeta izpildes apstiprinājumu veiktie pasākumi

1.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu konstatē, ka par EUR 7 500 000, kas glabājas vienā vienīgā bankā ar zemu kredītreitingu, Revīzijas palātas 2013. gada ziņojumā formulētais komentārs, kas tās 2014. un 2015. gada ziņojumos bija atzīmēts ar „ieviešana ir sākta”, tagad ir atzīmēts ar „ieviests”;

Budžeta un finanšu pārvaldība

2.  ar atzinību atzīmē, ka 2016. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā bija augsts budžeta izpildes līmenis, proti, 99,99 %, kas liecina, ka saistības bija uzņemtas laikus, un ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 97,66 %;

Saistības un pārnestās apropriācijas

3.  atzīmē, ka kopējie pārnesumi I un II sadaļā salīdzinājumā ar 3,3 % 2015.–2016. gadā samazinājās līdz 3,1 % 2016.–2017. gadā, kas liecina par Fonda administratīvo darbību un maksājumu labāku saskanību ar tā gada pārskata periodu; atzīmē, ka I sadaļā tika pārnesti EUR 155 186 (1,2 %), kas salīdzinājumā ar 2015. gadu (EUR 180 398  jeb 1,4 %) ir uzlabojums; atzīmē, ka II sadaļā tika pārnesti EUR 313 450 (18,4 %), kas atbilst 2015. gada tendencei (EUR 316 442 jeb 16,1 %), un III sadaļā RAL (reste à liquider) līmenis no 36,4 % 2015. gadā ir samazinājies uz 30,3 % 2016. gadā, kas galvenokārt skaidrojams ar lielāku vērību attiecībā uz maksājumiem, neizpildītu komandējuma atmaksājumu skaita samazināšanu un labāku darbības plānošanu;

4.  norāda, ka pārnesumi bieži vien ir daļēji vai pilnībā pamatoti, ņemot vērā aģentūru darbības programmu daudzgadu raksturu, un ne vienmēr liecina par nepilnībām budžeta plānošanā un īstenošanā, kā arī ne vienmēr ir pretrunā budžeta gada pārskata principam, jo īpaši tad, ja aģentūras tos plāno iepriekš un dara zināmus Revīzijas palātai;

Pārvietojumi

5.  atzīmē, ka 2016. gadā Fonds veica septiņus budžeta pārvietojumus (salīdzinājumā ar deviņiem pārvietojumiem 2015. gadā) un ka kopējā pārvietojumu summa bija mazāka nekā iepriekšējā gadā (6,1 % 2016. gadā salīdzinājumā ar 8,2 % 2015. gadā); pēc iepazīšanās ar Fonda sniegto informāciju konstatē, ka tas var būt skaidrojams ar efektivitātes pasākumu, kas tika ieviests, lai uzturētu no plānošanas izrietošu darbību rezerves sarakstu; ar gandarījumu konstatē, ka 2016. gadā veikto pārvietojumu apmērs un raksturs atbilda finanšu noteikumiem;

Personāla politika

6.  konstatē, ka, spriežot pēc štatu saraksta, 2016. gada 31. decembrī bija aizpildītas 89 štata vietas salīdzinājumā ar 90 vietām 2015. gadā; pauž nožēlu par to, ka netika sasniegts dzimumu līdzsvars, jo 2016. gada 31. decembrī aizņemtās štata vietas rāda, ka attiecība bija viens pret divi, proti, 67,94 % personāla ir sievietes un 32,06 % — vīrieši; iesaka šo nelīdzsvarotību steidzami novērst;

7.  uzsver, ka darba un privātās dzīves līdzsvaram vajadzētu būt daļai no Fonda personāla politikas; uzsver, ka labjutības pasākumiem veltītais budžets sasniedz EUR 883 uz vienu darbinieku un ka 2016. gadā tika organizētas divas atbūtnes dienas; pauž nožēlu par to, ka vidējais slimības atvaļinājuma dienu skaits uz vienu darbinieku ir 15 dienas (11,5 dienas, ja neskaita medicīniski pamatotu nepilna laika darbu), kas Savienības aģentūru vidū ir viens no augstākajiem līmeņiem; iesaka izpētīt šo situāciju un noskaidrot iemeslu, īpaši — pārbaudīt, vai vainojams nav stress darbā;

8.  atzīmē, ka jau 2010. gadā tika pieņemts lēmums par psiholoģiskas un seksuālas uzmākšanās novēršanu; atbalsta apmācību un informatīvos pasākumus, kas tika organizēti, lai palielinātu personāla informētību šajā jomā;

9.  atzinīgi vērtē to, ka par darbinieku pieņemšanu darbā vai atlaišanu 2016. gadā Fons nav saņēmis nevienu sūdzību vai ziņojumu un nav ierosināta neviena lieta tiesā;

Interešu konfliktu novēršana un pārvaldība, pārredzamība un demokrātija

10.  atzīst, ka Fonds ir proaktīvi prasījis visiem valdes locekļiem saskaņā ar attiecīgās Padomes Regulas (EEK) Nr. 1360/90(2) 11. pantu iesniegt interešu konflikta deklarācijas; aicina Fondu ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šajā jomā sasniegto; ar gandarījumu atzīmē, ka CV tagad ir brīvi pieejami;

11.  atzīmē, ka Fonda darbam nav piemērojams pārredzamības reģistrs;

12.  ar gandarījumu atzīmē, ka Fonds 2015. gada decembrī pieņēma trauksmes celšanas politiku; uzsver, ka 2016. gadā bija viens trauksmes celšanas gadījums, kas netika nodots Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai (OLAF), jo tika saņemti visi vajadzīgie paskaidrojumi;

13.  norāda, ka ir jāizveido neatkarīga struktūra informācijas izpaušanai, padomdošanai un konsultācijām un jāpiešķir tai pietiekami budžeta līdzekļi, lai palīdzētu trauksmes cēlējiem, izpaužot informāciju par iespējamiem pārkāpumiem, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantot pareizos informācijas kanālus, un vienlaikus aizsargātu viņu konfidencialitāti un piedāvātu viņiem nepieciešamo atbalstu un konsultācijas;

14.  atzīmē, ka 2017. gada sākumā visiem darbiniekiem notika e-mācības un informētības uzlabošanas sesija par krāpšanu un interešu konfliktiem;

Uz sniegumu balstīta budžeta izstrāde

15.  atzinīgi vērtē Fonda norādītos trīs galvenos sasniegumus 2016. gadā, proti, to, ka Fonds:

   izpildīja mērķus attiecībā uz galveno snieguma rādītāju sasniegšanu 2016. gadā;
   izskatīja 105 Komisijas un Komisijas delegāciju palīdzības pieprasījumus, kas attiecās uz 52 % partnervalstu; atzīmē, ka apmierinātība ar Fonda sniegtajiem pakalpojumiem tā darba kvalitātes un atbalsta lietderības un savlaicīguma aspektā bija 100 % apmērā pozitīva;
   atbalstīja politikas analīzi un izstrādi 25 partnervalstīs, izmantojot Turīnas procesu;

16.  atzinīgi vērtē plānoto darbību augsto īstenošanas rādītāju 2016. gadā (94 %), taču norāda, ka salīdzinājumā ar 2015. gadu (96 %) šis rādītājs ir nedaudz samazinājies; norāda, ka savlaicīgas darbību izpildes rādītājs 2016. gadā (90 %) salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem (83 %) ir ievērojami uzlabojies;

17.  tomēr pauž nožēlu par to, ka Fonds neizmanto darbības vai rezultātu rādītājus, lai uzlabotu KPI izmantojumu, un iesaka šo pieeju mainīt;

Krāpšanas apkarošanas stratēģija

18.  atzinīgi vērtē to, ka Fonds ir izstrādājis krāpšanas apkarošanas stratēģiju, kā paredzēts Komisijas vispārējā krāpšanas apkarošanas stratēģijā; ar gandarījumu atzīmē, ka ir izstrādāts e-mācību modulis, kura mērķis ir nodrošināt, ka visi darbinieki ir informēti krāpšanas apkarošanas jomā, un kurš tiks regulāri izmantots no 2017. gada;

Iekšējā kontrole

19.  atzīmē, ka 2016. gadā Fonds veica svarīgus pasākumus ar mērķi uzlabot iekšējās kontroles sistēmas (ICS) tādās jomās kā vadība (ICS 1 „Pamatuzdevums un vērtības”, ICS 2 „Ētiskās un organizatoriskās vērtības”, ICS 7 „Operacionālā struktūra”), cilvēkresursu pārvaldība (ICS 3 „Personāla sadalījums un mobilitāte”, ICS 4 „Personāla novērtēšana un attīstība”), stratēģija, plānošana un sadarbība ar ieinteresētajām personām (ICS 5 „Mērķi un darbības rādītāji” un ICS 6), riska pārvaldība un procesi (ICS 11 „Dokumentu pārvaldība” un ICS 12 „Informācija un komunikācija”);

Iekšējā revīzija

20.  atzīmē, ka Fonda revīzijas veic Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) un ka 2016. gadā kontroles struktūra tam nesniedza nekādus ārkārtīgi būtiskus ieteikumus;

Sniegums

21.  atzīmē, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu 2016. gadā Komisijas vārdā tika veikts ārējs Fonda novērtējums, kas bija četru nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības jomā darbojošos aģentūru transversāla novērtējuma pirmais posms; turklāt atzīmē, ka novērtējumā tika secināts, ka kopš 2011. gada veiktajai ievērojamai Fonda reorganizācijai nav bijusi nozīmīga negatīva ietekme un ka iekšējās un ārējās ieinteresētās personas to kopumā vērtējušas pozitīvi, īpaši stratēģijas un efektivitātes aspektā; ar gandarījumu atzīmē, ka Fonda pārvaldība tika uzskatīta par efektīvu un lietderīgu; atzīmē, ka novērtējumā arī uzsvērts, ka Fonds kopš 2011. gada ir turpinājis pilnveidot uzraudzības spējas, bet ka tā darbības un sasniegumus iespējams izklāstīt vēl skaidrāk; konstatē, ka Fonds ir izstrādājis vērtētāju ieteikumu izpildes plānu;

22.  norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu tā jau 2011. gada ziņojumā ir uzsvērusi, ka Fonda telpu ziņā situācija ir neapmierinoša un ka tas var kaitēt Fonda darbībām; pauž nožēlu, ka stāvoklis nav mainījies, jo konsorcijs, kurš pārvaldīja kompleksu un kura birojs atradās daļā kompleksa telpu, 2011. gadā tika likvidēts un atstāja daļu telpu tukšas; uzsver, ka mītnes valstij ir steidzami jāatrod risinājums šajā jautājumā; atgādina, ka atbilstoši nolīgumam ar mītnes valsti pienācīgas telpas ir garantētas līdz 2027. gadam; aicina Fondu ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par visiem šajā jautājumā veiktajiem pasākumiem;

23.  atzinīgi vērtē darbu, ko Fonds veic, lai palīdzētu ES partnervalstīm izmantot cilvēkkapitālu, tām reformējot savas izglītības, apmācības un darba tirgus sistēmas Savienības ārējo attiecību politikas kontekstā; atzinīgi vērtē ar prasmju pilnveidošanu un mūžizglītības veicināšanu saistītās Fonda darbības, kas tiek īstenotas, lai palīdzētu partnervalstīm uzlabot savu iedzīvotāju nodarbināmību un nodarbinātības izredzes;

24.  ļoti atzinīgi vērtē atbalstu, ko Fonds sniedz kandidātvalstīm 2015. gadā Rīgā pieņemto secinājumu īstenošanā tādās jomās kā mācīšanās darbavietā, profesionālās izglītības un apmācības jomā strādājošo skolotāju pastāvīga profesionālā pilnveide un uzņēmējdarbības apguve;

25.  atzinīgi vērtē Fonda sadarbību ar citām Savienības aģentūrām, it sevišķi Eurofound un Cedefop, ar cilvēkkapitāla attīstības veicināšanu saistītajās Savienības politikas jomās;

o
o   o

26.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2018. gada 18. aprīļa rezolūciju par aģentūru sniegumu, finanšu pārvaldību un kontroli(3).

(1) OV C 12, 13.1.2017., 1. lpp.
(2) Padomes 1990. gada 7. maija Regula (EEK) Nr. 1360/90, ar ko izveido Eiropas Izglītības fondu (OV L 131, 23.5.1990., 1. lpp.).
(3) Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0133.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 1. jūlijsJuridisks paziņojums