Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2156(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0080/2018

Teksty złożone :

A8-0080/2018

Debaty :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Głosowanie :

PV 18/04/2018 - 12.51

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0156

Teksty przyjęte
PDF 587kWORD 55k
Środa, 18 kwietnia 2018 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Absolutorium za rok 2016: Europejska Fundacja Kształcenia (ETF)
P8_TA(2018)0156A8-0080/2018
Decyzja
 Decyzja
 Rezolucja

1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2016 (2017/2156(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2016 wraz z odpowiedzią Fundacji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2016 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia Fundacji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2016 (05941/2018 – C8-0066/2018),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1339/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. ustanawiające Europejską Fundację Kształcenia(4), w szczególności jego art. 17,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(5), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu oraz załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A8-0080/2018),

1.  udziela dyrektorowi Europejskiej Fundacji Kształcenia absolutorium z wykonania budżetu Fundacji za rok budżetowy 2016;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi Europejskiej Fundacji Kształcenia, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 181.
(2) Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 181.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 82.
(5) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2016 (2017/2156(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2016 wraz z odpowiedzią Fundacji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2016 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia Fundacji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2016 (05941/2018 – C8-0066/2018),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1339/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. ustanawiające Europejską Fundację Kształcenia(4), w szczególności jego art. 17,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(5), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu oraz załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A8-0080/2018),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2016;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi Europejskiej Fundacji Kształcenia, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 181.
(2) Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 181.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 82.
(5) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2016 (2017/2156(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu oraz załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A8-0080/2018),

A.  mając na uwadze, że w ramach procedury udzielania absolutorium organ udzielający absolutorium podkreśla szczególne znaczenie dalszego wzmacniania legitymacji demokratycznej instytucji Unii poprzez zwiększanie przejrzystości i odpowiedzialności oraz wdrażanie koncepcji budżetowania celowego i właściwego zarządzania zasobami ludzkimi;

B.  mając na uwadze, że zgodnie z zestawieniem dochodów i wydatków(1) ostateczny budżet Europejskiej Fundacji Kształcenia (zwanej dalej „Fundacją”) na rok budżetowy 2016 wyniósł 20 900 849,11 EUR, co stanowi spadek o 0,63 % w porównaniu z 2015 r.; mając na uwadze, że budżet Fundacji pochodzi głównie z budżetu Unii;

C.  mając na uwadze, że w sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Fundacji za rok budżetowy 2016 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Fundacji jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Działania podjęte w następstwie udzielenia absolutorium za lata 2013, 2014 i 2015

1.  na podstawie sprawozdania Trybunału zauważa, że uwaga dotycząca środków w wysokości 7 500 000 EUR na rachunkach w jednym banku o niskiej wiarygodności kredytowej, którą Trybunał zawarł w sprawozdaniu za rok 2013, a w sprawozdaniu za rok 2014 i 2015 opatrzył adnotacją „w trakcie realizacji”, jest obecnie oznaczona jako działanie „zrealizowane”;

Zarządzanie budżetem i finansami

2.  z zadowoleniem odnotowuje, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2016 przyniosły efekt w postaci wysokiego wskaźnika wykonania budżetu (99,99 %), co świadczy o terminowości zaciągania zobowiązań, oraz że wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 97,66 %;

Zobowiązania i przeniesienia

3.  zauważa, że ogólny poziom przeniesień w tytułach I i II zmniejszył się z 3,3 % w latach 2015-2016 do 3,1 % w latach 2016-2017, co świadczy o lepszym dostosowaniu działań administracyjnych Fundacji oraz odnośnych płatności do jej rocznego cyklu; zauważa, że w tytule I przeniesiono kwotę 155 186 EUR (1,2 %), co stanowi poprawę w stosunku do 2015 r. (180 398 EUR (1,4 %)); zauważa, że w tytule II przeniesiono kwotę 313 450 EUR (18,4 %), co odpowiada mniej więcej wynikowi z 2015 r. (316 442 EUR (16,1 %)), natomiast w tytule III udział zobowiązań pozostających do realizacji (reste à liquider) zmniejszył się z 36,4 % w 2015 r. do 30,3 % w 2016 r., głównie ze względu na zwrócenie większej uwagi na płatności, obniżenie kwoty nierozliczonych wydatków z tytułu wyjazdów służbowych oraz lepsze planowanie działalności;

4.  podkreśla, że przeniesienia są często w części lub całkowicie uzasadnione wieloletnim charakterem programów operacyjnych agencji i niekoniecznie oznaczają niedociągnięcia w planowaniu i wykonaniu budżetu oraz nie zawsze są sprzeczne z zasadą jednoroczności budżetu, zwłaszcza jeśli są planowane przez agencje z wyprzedzeniem i przedstawiane Trybunałowi;

Przesunięcia

5.  zauważa, że w 2016 r. Fundacja dokonała siedmiu przesunięć budżetowych, w porównaniu z dziewięcioma w 2015 r., oraz że łączna kwota przesunięć wyniosła mniej niż w roku poprzednim (6,1% w 2016 r. w porównaniu z 8,2% w 2015 r.); na podstawie informacji od Fundacji uznaje, że można to przypisać zastosowaniu środka służącego zwiększeniu efektywności, który wprowadzono w celu utrzymania rezerwowej listy działań wynikających z planowania; z zadowoleniem zauważa, że poziom i charakter przesunięć w 2016 r. nie wykroczył poza limity określone w przepisach finansowych;

Polityka kadrowa

6.  zauważa na podstawie planu zatrudnienia, że na dzień 31 grudnia 2016 r. obsadzonych było 89 stanowisk (w porównaniu z 90 w 2015 r.); ubolewa nad tym, że w odniesieniu do liczby stanowisk obsadzonych na dzień 31 grudnia 2016 r. nie osiągnięto równowagi płci, gdyż stosunek kobiet do mężczyzn wynosi ponad dwa do jednego, tj. 67,94% do 32,06%; zaleca, by pilnie zaradzić temu brakowi równowagi;

7.  podkreśla, że równowaga między życiem zawodowym a prywatnym powinna stanowić element polityki kadrowej Fundacji; zauważa, że budżet przeznaczony na działalność związaną z dobrostanem pracowników wynosi 883 EUR na jednego pracownika oraz że w 2016 r. zorganizowano dwa wyjazdy integracyjne dla pracowników; ubolewa, że średnia liczba dni nieobecności z powodu choroby na jednego pracownika wynosi 15 dni (11,5 dni, jeżeli nie uwzględnić pracy w niepełnym wymiarze godzin ze względów zdrowotnych), co stanowi jeden z najwyższych poziomów wśród agencji unijnych; zaleca zbadanie tej sytuacji w celu znalezienia przyczyny, a zwłaszcza ustalenia, czy ma ona związek ze stresem w pracy;

8.  odnotowuje, że decyzję w sprawie zapobiegania molestowaniu psychicznemu i seksualnemu przyjęto już w 2010 r.; wspiera szkolenia i sesje informacyjne organizowane w celu zwiększenia świadomości pracowników;

9.  z zadowoleniem odnotowuje fakt, że w 2016 r. do Fundacji nie wpłynęły żadne skargi, nie wszczęto procesów ani nie zgłoszono przypadków związanych z zatrudnianiem lub zwalnianiem personelu;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi, przejrzystość i demokracja

10.  stwierdza, że Fundacja w sposób proaktywny wymaga od wszystkich członków Rady Zarządzającej składania deklaracji o braku konfliktu interesów zgodnie z art. 11 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1360/90(2); wzywa Fundację do poinformowania organu udzielającego absolutorium o postępach poczynionych w tej kwestii; z zadowoleniem zauważa, że życiorysy są już powszechnie dostępne;

11.  zauważa, że rejestr służący przejrzystości nie ma zastosowania do prac Fundacji;

12.  z zadowoleniem zauważa, że w grudniu 2015 r. Fundacja przyjęła strategię w zakresie sygnalizowania nieprawidłowości; podkreśla, że w 2016 r. doszło do jednego przypadku sygnalizowania nieprawidłowości, którego nie przekazano do Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) ze względu na uzyskanie wszystkich wyjaśnień;

13.  wyraża potrzebę ustanowienia niezależnego organu ds. ujawniania, doradztwa i zgłaszania, posiadającego wystarczające zasoby budżetowe, aby pomóc demaskatorom w wykorzystaniu odpowiednich kanałów ujawniania informacji o możliwych nieprawidłowościach naruszających interesy finansowe Unii, przy jednoczesnym zachowaniu poufności oraz oferowaniu koniecznego wsparcia i porady;

14.  zauważa, że na początku 2017 r. przeprowadzono e-learningową sesję informacyjną na temat nadużyć i konfliktów interesów dla wszystkich pracowników;

Główne osiągnięcia

15.  z zadowoleniem przyjmuje trzy główne osiągnięcia wskazane przez Fundację w 2016 r., a mianowicie:

   Fundacja zrealizowała cele dotyczące osiągnięcia wszystkich kluczowych wskaźników efektywności (KPI) w 2016 r.;
   Fundacja obsłużyła 105 wniosków o pomoc ze strony Komisji i delegatur Komisji, obejmujących 52% krajów partnerskich; zwraca uwagę, że odnotowano 100% zadowolenie z usług świadczonych przez Fundację, jeżeli chodzi o jakość pracy oraz przydatność i terminowość wsparcia;
   Fundacja wsparła analizy strategiczne i rozwój polityki w 25 krajach partnerskich w ramach procesu turyńskiego;

16.  z zadowoleniem przyjmuje wysoki stopień realizacji zaplanowanych działań Fundacji w 2016 r. (94 %), ale zauważa, że jest on nieznacznie niższy w porównaniu z rokiem 2015 (96 %); odnotowuje znaczną poprawę w odniesieniu do czasu wykonania (90 %) w porównaniu z latami przed 2016 r. (83 %);

17.  ubolewa jednak, że Fundacja nie wykorzystuje wskaźników działań i wyników w celu lepszego wykorzystania kluczowych wskaźników efektywności, i zaleca zmianę tej polityki;

Strategia zwalczania nadużyć finansowych

18.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Fundacja opracowała własną strategię zwalczania nadużyć finansowych, jak przewidziano w ogólnej strategii Komisji na rzecz zwalczania nadużyć finansowych; odnotowuje z zadowoleniem opracowanie modułu e-szkoleniowego mającego na celu doinformowanie wszystkich pracowników w zakresie zapobiegania nadużyciom finansowym, który zostanie udostępniony od 2017 r. i będzie regularnie powtarzany;

Kontrola wewnętrzna

19.  odnotowuje, że w 2016 r. Fundacja podjęła istotne środki w celu poprawy skuteczności swoich systemów kontroli wewnętrznej (ICS) w dziedzinie przywództwa (ICS 1: misja i wartości; ICS 2: wartości etyczne i organizacyjne; ICS 7: struktura operacyjna), zarządzania personelem (ICS 3: przydział etatów i mobilność pracowników; ICS 4: rozwój i ocena pracowników), strategii, planowania i współpracy z zainteresowanymi stronami (ICS 5: cele i wskaźniki skuteczności działania oraz ICS 6), zarządzania ryzykiem i procesów (ICS 11: zarządzanie dokumentami i ICS 12: informacja i komunikacja);

Audyt wewnętrzny

20.  zauważa, że Fundacja jest kontrolowana przez służbę audytu wewnętrznego Komisji (IAS) oraz że nie otrzymała żadnych krytycznych zaleceń od organu kontrolnego w 2016 r.;

Wyniki

21.  na podstawie sprawozdania Trybunału odnotowuje, że w 2016 r. w imieniu Komisji przeprowadzono zewnętrzną ocenę Fundacji, która stanowiła pierwszy etap przekrojowej oceny czterech agencji działających w obszarze zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego; odnotowuje, iż ocena ta wykazała, że reorganizacja Fundacji prowadzona na dużą skalę od 2011 r. nie miała istotnych negatywnych skutków, a zainteresowane strony w Fundacji i poza nią oceniają ją w głównej mierze pozytywnie, zwłaszcza pod względem strategii i skuteczności; z zadowoleniem stwierdza, że zarządzanie Fundacją postrzegano jako wydajne i skuteczne; odnotowuje, iż w ocenie zwrócono także uwagę na fakt, że od 2011 r. Fundacja stale usprawnia swoją zdolność monitorowania, choć jej działania i osiągnięcia mogłyby być przedstawiane w bardziej przejrzysty sposób; zauważa, że Fundacja opracowała plan mający na celu wdrożenie zaleceń podmiotów oceniających;

22.  na podstawie sprawozdania Trybunału zauważa, że już w sprawozdaniu dotyczącym roku 2011 Trybunał zwrócił uwagę na fakt, że sytuacja dotycząca siedziby Fundacji jest niezadowalająca i stanowi zagrożenie dla ciągłości jej działalności; ubolewa, że sytuacja utknęła w martwym punkcie, ponieważ konsorcjum zarządzające kompleksem, w którym znajdowała się siedziba, i zajmujące jego część, zostało zlikwidowane w 2011 r., przez co znaczna część obiektu pozostaje pusta; zwraca uwagę na pilną potrzebę znalezienia rozwiązania tego problemu przez kraj przyjmujący; przypomina, że zgodnie z umową w sprawie siedziby odpowiednie obiekty są zagwarantowane do 2027 r.; wzywa Fundację do poinformowania organu udzielającego absolutorium o wszelkich działaniach podjętych w tej sprawie;

23.  docenia pracę Fundacji w zakresie wspierania krajów partnerskich Unii w celu wykorzystania ich kapitału ludzkiego poprzez reformę systemów kształcenia, szkolenia oraz rynku pracy w kontekście polityki stosunków zewnętrznych Unii; z zadowoleniem przyjmuje działalność Fundacji w zakresie rozwoju umiejętności i ułatwiania uczenia się przez całe życie w celu wsparcia krajów partnerskich w zwiększaniu szans na znalezienie zatrudnienia i możliwości zatrudnienia dla swoich obywateli;

24.  z ogromnym zadowoleniem przyjmuje wsparcie Fundacji dla państw kandydujących we wdrażaniu konkluzji z Rygi z 2015 r. w takich obszarach, jak uczenie się poprzez praktykę w miejscu pracy, ustawiczny rozwój zawodowy nauczycieli kształcenia i szkolenia zawodowego oraz uczenie się przedsiębiorczości;

25.  z zadowoleniem przyjmuje współpracę Fundacji z innymi agencjami Unii – w szczególności Eurofund i Cedefop – na temat polityk unijnych, które przyczyniają się do rozwoju kapitału ludzkiego;

o
o   o

26.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia 18 kwietnia 2018 r.(3) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

(1) Dz.U. C 12 z 13.1.2017, s.1.
(2) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1360/90 z dnia 7 maja 1990 r. ustanawiające Europejską Fundację Kształcenia (Dz.U. L 131 z 23.5.1990, s. 1).
(3) Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA(2018)0133.

Ostatnia aktualizacja: 4 grudnia 2018Informacja prawna