Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2017/2156(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0080/2018

Predložena besedila :

A8-0080/2018

Razprave :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.51

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0156

Sprejeta besedila
PDF 353kWORD 54k
Sreda, 18. april 2018 - Strasbourg Končna izdaja
Razrešnica 2016: Evropska fundacija za usposabljanje (ETF)
P8_TA(2018)0156A8-0080/2018
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne z dne 18. aprila 2018 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2016 (2017/2156(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2016 z odgovorom fundacije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. februarja 2018 o podelitvi razrešnice fundaciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 (05941/2018 – C8-0066/2018),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1339/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o ustanovitvi Evropske fundacije za usposabljanje(4) in zlasti člena 17,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(5) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0080/2018),

1.  podeli razrešnico direktorju Evropske fundacije za usposabljanje glede izvrševanja proračuna fundacije za proračunsko leto 2016;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorju Evropske fundacije za usposabljanje, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 417, 6.12.2017, str. 181.
(2) UL C 417, 6.12.2017, str. 181.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 354, 31.12.2008, str. 82.
(5) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


2. Sklep Evropskega parlamenta z dne 18. aprila 2018 o zaključnem računu Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2016 (2017/2156(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2016 z odgovorom fundacije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. februarja 2018 o podelitvi razrešnice fundaciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 (05941/2018 – C8-0066/2018),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1339/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o ustanovitvi Evropske fundacije za usposabljanje(4) in zlasti člena 17,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(5) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0080/2018),

1.  odobri zaključni račun Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2016;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje direktorju Evropske fundacije za usposabljanje, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 417, 6.12.2017, str. 181.
(2) UL C 417, 6.12.2017, str. 181.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 354, 31.12.2008, str. 82.
(5) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


3. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 18. aprila 2018 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2016 (2017/2156(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0080/2018),

A.  ker organ za podelitev razrešnice med postopkom podelitve razrešnice poudarja poseben pomen nadaljnje krepitve demokratične legitimnosti institucij Unije z izboljšanjem preglednosti in odgovornosti, izvajanjem koncepta oblikovanja proračuna glede na uspešnost in dobrim upravljanjem človeških virov;

B.  ker poročilo o prihodkih in odhodkih(1) Evropske fundacije za usposabljanje (v nadaljnjem besedilu: fundacija) kaže, da je njen proračun v proračunskem letu 2016 znašal 20.900.849,11 EUR, kar je 0,63 % manj kot leta 2015; ker proračun fundacije izvira predvsem iz proračuna Unije;

C.  ker je Računsko sodišče v svojem poročilu o zaključnem računu fundacije za proračunsko leto 2016 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov fundacije ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnicami za leta 2013, 2014 in 2015

1.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je vprašanje sredstev v znesku 7.500.000 EUR, naloženih pri eni sami banki z nizko bonitetno oceno, na katerega je Računsko sodišče opozorilo v poročilu leta 2013 in ki je bilo v poročilih Računskega sodišča za leti 2014 in 2015 označeno kot „se izvaja“, sedaj označeno kot „zaključeno“;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

2.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2016 znašala kar 99,99 %, kar pomeni, da so bile obveznosti prevzete pravočasno, ter da je stopnja izvrševanja plačil znašala 97,66 %;

Obveznosti in prenosi v naslednje leto

3.  ugotavlja, da se je skupna stopnja prenosov v naslovih I in II s 3,3 % v obdobju 2015–2016 zmanjšala na 3,1 % v obdobju 2016–2017, kar priča o tem, da je fundacija svoje upravne dejavnosti in s tem povezana plačila bolje uskladila s svojim letnim ciklusom; ugotavlja, da je bil v naslovu I v naslednje leto prenesen znesek 155.186 EUR (1,2 %), kar je bolje kot leta 2015, ko je bilo prenesenih 180.398 EUR (1,4 %); ugotavlja, da je bil v naslovu II v naslednje leto prenesen znesek 313.450 EUR (18,4 %), kar je podobno kot leta 2015 (316.442 EUR (16,1 %)), v naslovu III pa so se neporavnane obveznosti (reste à liquider) zmanjšale s 36,4 % v letu 2015 na 30,3 % v letu 2016, predvsem zaradi posvečanja večje pozornosti plačilom, zmanjšanja števila neporavnanih plačilnih zahtevkov za misije in boljšega načrtovanja dejavnosti;

4.  poudarja, da so prenosi v naslednje leto zaradi večletne narave operativnih programov agencij pogosto deloma ali povsem upravičeni in ne pomenijo nujno slabosti pri načrtovanju in izvrševanju proračuna ter tudi niso vedno v nasprotju s proračunskim načelom enoletnosti, zlasti če jih agencije načrtujejo in o tem obvestijo Računsko sodišče;

Prerazporeditve

5.  ugotavlja, da je fundacija v letu 2016 opravila sedem proračunskih prerazporeditev, medtem ko jih je bilo leta 2015 devet, in da je bil skupni prerazporejeni znesek manjši kot prejšnje leto (6,1 % v letu 2016 ter 8,2 % v letu 2015); na podlagi navedb fundacije ugotavlja, da je to mogoče pripisati ukrepu za povečanje učinkovitosti, s katerim je želela vzdrževati rezervni seznam dejavnosti, izhajajočih iz načrtovanja; z zadovoljstvom ugotavlja, da sta bili višina in narava prerazporeditev v letu 2016 skladni s finančnimi pravili;

Kadrovska politika

6.  ugotavlja, da je bilo glede na kadrovski načrt 31. decembra 2016 zasedenih 89 delovnih mest v primerjavi z 90 mesti v letu 2015; obžaluje, da zastopanost spolov glede na število zasedenih delovnih mest 31. decembra 2016 ni bila uravnotežena, saj je bilo razmerje več kot dve proti ena, pri čemer je bil delež žensk 67,94 %, delež moških pa 32,06 %; priporoča, naj se to neravnotežje čim prej obravnava;

7.  poudarja, da bi moralo biti ravnovesje med poklicnim in družinskim življenjem del kadrovske politike fundacije; poudarja, da proračun, ki je bil porabljen za dejavnosti za dobro počutje, na zaposlenega znaša 883 EUR, leta 2016 pa sta bili za zaposlene organizirani tudi dve srečanji zunaj uradnih prostorov; obžaluje, da je imel vsak zaposleni v povprečju 15 dni bolniškega dopusta (11,5 dneva brez skrajšanega delovnega časa iz zdravstvenih razlogov), kar je eno najvišjih povprečij med agencijami Unije; priporoča, naj se to razišče, da bi ugotovili razlog, zlasti če je povezan s stresom na delovnem mestu;

8.  je seznanjen, da je bil sklep o preprečevanju psihičnega nasilja in spolnega nadlegovanja sprejet že leta 2010; podpira usposabljanje in informativne sestanke, ki se organizirajo z namenom ozaveščanja zaposlenih;

9.  z zadovoljstvom ugotavlja, da fundacija v letu 2016 ni prejela pritožb, niti ni bila vpletena v tožbe ali primere, povezane z zaposlovanjem ali odpuščanjem uslužbencev;

Preprečevanje in obvladovanje nasprotja interesov, preglednost in demokracija

10.  potrjuje, da je fundacija od vseh članov upravnega odbora v skladu s členom 11 uredbe Sveta (EGS) št. 1360/90(2) proaktivno zahtevala izjave o nasprotju interesov; poziva fundacijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o napredku v zvezi s tem; z zadovoljstvom ugotavlja, da so življenjepisi sedaj prosto dostopni;

11.  ugotavlja, da se pri delu fundacije ne uporablja register preglednosti;

12.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je fundacija decembra 2015 sprejela lastno politiko o prijavljanju nepravilnosti; poudarja, da je bila v letu 2016 prijavljena ena nepravilnost, ki pa ni bila posredovana Evropskemu uradu za boj proti goljufijam (OLAF), saj so bila prejeta vsa pojasnila;

13.  poudarja, da je treba ustanoviti neodvisen organ EU za razkritja, svetovanje in napotitve z dovolj proračunskimi sredstvi, ki bo prijaviteljem nepravilnosti pomagal uporabiti prave kanale pri razkritju informacij o morebitnih nepravilnostih, povezanih s finančnimi interesi Unije, obenem pa bo zaščitil njihovo zaupnost in jim ponudil potrebno pomoč in nasvete;

14.  ugotavlja, da sta bila v začetku leta 2017 za vse zaposlene organizirana spletni tečaj in predstavitev v zvezi z ozaveščanjem o goljufijah in nasprotju interesov;

Glavni dosežki

15.  pozdravlja tri glavne dosežke, ki jih je za leto 2016 navedla fundacija, in sicer:

   izpolnila je cilje za uresničitev vseh ključnih kazalnikov uspešnosti v letu 2016;
   obravnavala je 105 prošenj za pomoč Komisije in njenih delegacij, ki so zajemale 52 % partnerskih držav; z zadovoljstvom ugotavlja, da so bile storitve fundacije v smislu kakovosti dela, uporabnosti in pravočasnosti podpore v 100 % primerov ocenjene pozitivno;
   v okviru torinskega procesa je podpirala analizo in razvoj politik v 25 partnerskih državah;

16.  pozdravlja visoko stopnjo uspešnosti načrtovanih dejavnosti v letu 2016 (94 %), vendar ugotavlja, da se je v primerjavi z letom 2015 rahlo zmanjšala (96 %); ugotavlja, da se je stopnja pravočasne izvedbe (90 %) občutno izboljšala v primerjavi z leti pred letom 2016 (83 %);

17.  obžaluje pa, da fundacija ne uporablja kazalnikov dejavnosti ali rezultatov, da bi izboljšala uporabo ključnih kazalnikov uspešnosti, in priporoča, naj se ta politika spremeni;

Strategija za boj proti goljufijam

18.  je zadovoljen, da je fundacija po vzoru splošne strategije Komisije za boj proti goljufijam oblikovala lastno strategijo v zvezi s tem; z zadovoljstvom ugotavlja, da je razvila modul e-usposabljanja, s katerim bo od leta 2017 naprej redno ozaveščala zaposlene na področju preprečevanja goljufij;

Notranja kontrola

19.  ugotavlja, da je fundacija leta 2016 sprejela ključne ukrepe, s katerimi je izboljšala učinkovitost sistemov notranje kontrole (SNK) na področju vodenja (SNK 1: poslanstvo in vrednote; SNK 2: etične in organizacijske vrednote; SNK 7: operativna struktura), kadrovskega upravljanja (SNK 3: razporejanje osebja in mobilnost; SNK 4: ocenjevanje in razvoj osebja), strategije, načrtovanja in sodelovanja z deležniki (SNK 5: cilji in kazalniki uspešnosti ter SNK 6), obvladovanja tveganja in procesov (SNK 11: upravljanje dokumentov in SNK 12: informiranje in komuniciranje);

Notranja revizija

20.  ugotavlja, da je za revizijo fundacije zadolžena služba Komisije za notranjo revizijo in da leta 2016 od nadzornega organa ni prejela kritičnega priporočila;

Uspešnost

21.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je bilo v imenu Komisije leta 2016 izvedeno zunanje ocenjevanje fundacije, kar je bil prvi korak pri medsektorski oceni štirih agencij, ki delujejo na področjih zaposlovanja, socialnih zadev in vključevanja; ugotavlja tudi, da je bilo pri ocenjevanju ugotovljeno, da obsežna reorganizacija fundacije, ki je potekala od leta 2011, ni imela pomembnih negativnih vplivov, notranji in zunanji deležniki pa so jo v glavnem sprejeli pozitivno, zlasti kar zadeva strategijo in uspešnost; z zadovoljstvom ugotavlja, da upravljanje fundacije velja za učinkovito in uspešno; ugotavlja, da je v oceni poudarjeno tudi, da fundacija od leta 2011 stalno izboljšuje svoje zmogljivosti v zvezi s spremljanjem, vendar bi lahko bila predstavitev njenih dejavnosti in dosežkov še jasnejša; opaža, da je fundacija pripravila načrt za izvedbo priporočil ocenjevalcev;

22.  ugotavlja, da je glede na poročilo Računskega sodišča za leto 2011 Računsko sodišče že opozorilo, da stanje v zvezi s prostori fundacije ni zadovoljivo in da zato obstaja tveganje, da bodo njene dejavnosti motene; obžaluje, da ostaja stanje nespremenjeno, saj je šel konzorcij, ki je upravljal kompleks in zasedal njegov del, leta 2011 v likvidacijo, zato je del kompleksa prazen; poudarja, da bi morala gostujoča država članica nujno poiskati rešitev za ta problem; ponovno opozarja, da se morajo v skladu s sporazumom o sedežu ustrezni prostori zagotavljati do leta 2027; poziva fundacijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o vseh ukrepih, sprejetih v zvezi s tem;

23.  je seznanjen z delom fundacije, ki partnerskim državam Unije pomaga izkoristiti potencial človeškega kapitala z reformo sistemov izobraževanja, usposabljanja in trga dela v okviru politike zunanjih odnosov EU; pozdravlja dejavnosti fundacije pri razvoju veščin in omogočanju vseživljenjskega učenja, da bi lahko partnerske države izboljšale zaposljivost in zaposlitvene priložnosti svojih državljanov;

24.  navdušeno pozdravlja podporo fundacije državam kandidatkam pri izvajanju sklepov iz Rige iz leta 2015 na področjih, kot so učenje na delovnem mestu, nadaljnji poklicni razvoj učiteljev za poklicno izobraževanje in usposabljanje ter podjetniško usposabljanje;

25.  pozdravlja sodelovanje fundacije z drugimi agencijami Unije, zlasti Eurofoundom in Cedefopom, na področju politik Unije, ki prispevajo k razvoju človeškega kapitala;

o
o   o

26.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne z dne 18. aprila 2018(3) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

(1) UL C 12, 13.1.2017, str. 1.
(2) Uredba Sveta (EGS) št. 1360/90 z dne 7. maja 1990 o ustanovitvi Evropske fundacije za usposabljanje (UL L 131, 23.5.1990, str. 1).
(3) Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0133.

Zadnja posodobitev: 4. december 2018Pravno obvestilo