Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2178(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0111/2018

Předložené texty :

A8-0111/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasování :

PV 18/04/2018 - 12.52

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0157

Přijaté texty
PDF 522kWORD 52k
Středa, 18. dubna 2018 - Štrasburk Konečné znění
Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA)
P8_TA(2018)0157A8-0111/2018
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2018 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva na rozpočtový rok 2016 (2017/2178(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva na rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva na rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o absolutoriu, které má být uděleno agentuře za plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0088/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1077/2011 ze dne 25. října 2011, kterým se zřizuje Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva(4), a zejména na článek 33 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady(5) (EU, Euratom) č. 966/2012, a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0111/2018),

1.  uděluje absolutorium výkonnému řediteli Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2016;

2.  předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 194.
(2) Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 194.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 286, 1.11.2011, s. 1.
(5) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2018 o uzavření účtů Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva na rozpočtový rok 2016 (2017/2178(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva na rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva na rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o absolutoriu, které má být uděleno agentuře za plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0088/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1077/2011 ze dne 25. října 2011, kterým se zřizuje Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva(4), a zejména na článek 33 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady(5) (EU, Euratom) č. 966/2012, a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0111/2018),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva na rozpočtový rok 2016;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 194.
(2) Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 194.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 286, 1.11.2011, s. 1.
(5) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2018 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva na rozpočtový rok 2016 (2017/2178(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva na rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0111/2018),

A.  vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria klade orgán příslušný k udělení absolutoria zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů Unie zlepšováním transparentnosti a odpovědnosti a uplatňováním koncepce sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

B.  vzhledem k tomu, že podle výkazu příjmů a výdajů(1) činil konečný rozpočet Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (dále jen „agentura“) na rozpočtový rok 2016 celkem 82 267 949 EUR, což v porovnání s rokem 2015 představuje nárůst o 21,77 % v důsledku nového zadávacího řízení na vízový informační systém a na systém pro porovnávání biometrických prvků; vzhledem k tomu, že se rozpočet agentury odvíjí zejména od rozpočtu Unie;

C.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých bezpečnostních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva za rozpočtový rok 2016 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka agentury je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

Opatření přijatá v návaznosti na udělení absolutoria za roky 2013 a 2015

1.  se znepokojením konstatuje řadu nevyřešených otázek a probíhajících nápravných opatření v reakci na připomínky Účetního dvora z let 2013 a 2015 týkajících se rámcové smlouvy na poskytování služeb a vztahu mezi agenturou a zeměmi přidruženými k Schengenu; naléhavě vyzývá agenturu, aby bez odkladu přijala nápravná opatření;

Připomínky k legalitě a správnosti operací

2.  s politováním konstatuje, že agentura v roce 2016 získala a přijala dodávky ve výši 2 800 000 EUR, aniž by na ně měla rozpočet a právní závazky (smlouvy); konstatuje, že tyto závazky právního charakteru byly uzavřeny se zpětnou působností, aby se nákupy legalizovaly; kromě jiného konstatuje, že podle tvrzení agentury byly nákupy provedeny tímto způsobem, aby byly uspokojeny naléhavé provozní požadavky, a také v reakci na rychle rostoucí potřeby v oblasti úložišť požadované členskými státy; vyzývá agenturu, aby významně zlepšila rozpočtové plánování a plnění rozpočtu; je toho názoru, že rostoucí potřeby členských států v oblasti úložišť mohla agentura předvídat; zastává názor, že pravidla Unie pro zadávání veřejných zakázek umožňují naléhavý postup, a tedy že uzavření smluv na naléhavý nákup se zpětnou působností není v souladu s právem Unie;

Rozpočtové a finanční řízení

3.  konstatuje, že výsledkem úsilí o monitorování rozpočtu v průběhu rozpočtového roku 2016 byla 97,9 % míra plnění rozpočtu a že míra využití prostředků na platby činila 97,6 %;

4.  konstatuje, že agentura v červnu 2015 uzavřela smlouvu o dílo na stavební práce v souvislosti s prostory, které má využívat ve Štrasburku, v hodnotě 21 500 000 EUR; dále konstatuje, že jako hlavní způsob úhrady byly sjednány postupné platby; s obavami poukazuje na to, že agentura v červenci 2015 smlouvu změnila s cílem stanovit jako základní způsob zálohové platby, aby se zvýšilo čerpání rozpočtu; je hluboce znepokojen tím, že agentura do listopadu 2016 uhradila celou smluvní částku, ačkoli nebyla dokončena ani polovina prací; na základě odpovědi agentury konstatuje, že úhrady předběžného financování souvisely s příslušnou finanční zárukou a s 5 % zárukou na řádné provedení; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o plnění uvedené smlouvy;

Závazky a přenos finančních prostředků

5.  na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že objem přenesených prostředků podle hlavy II (správní výdaje) dosáhl výše 5 000 000 EUR, tj. 63 % přenesených prostředků přidělených na závazky (ve srovnání s částkou 9 000 000 EUR v roce 2015, tj. 50 %); připomíná, že přenesené prostředky se týkaly zejména údržby budov a poradenských služeb, jež měly být poskytnuty v roce 2017;

6.  na základě odpovědi agentury konstatuje, že přidělené částky převedené z hlavy I a II do dalšího roku se s cílem snížit je časem na naprosto nezbytné minimum neustále revidují a plánují a že z 19,5 milionu EUR nerozlišených položek převedených do roku 2016 bylo zrušeno pouze 474 000 EUR, což činí 2,42 %;

7.  konstatuje, že přenosy mohou často být zčásti nebo plně opodstatněné víceletou povahou operačních programů agentur, neznamenají nezbytně, že se v plánování a plnění rozpočtu vyskytují nedostatky, ani nejsou vždy v rozporu se zásadou ročního rozpočtu, zejména pokud je agentura dopředu naplánuje a sdělí Účetnímu dvoru;

Zásady pro zadávání zakázek a nábor zaměstnanců

8.  se znepokojením konstatuje, že Účetní dvůr zjistil případy zadání veřejných zakázek, kdy agentura nezkontrolovala nejvhodnější ekonomické řešení, neboť si neověřila, zda rámcový dodavatel nalezl nejlepší cenu; vyzývá agenturu, aby brala zásadu hospodárnosti a nákladové efektivnosti vážně a uskutečnila všechna příslušná opatření, aby zabránila opakování této situace;

9.  konstatuje, že v květnu 2016 agentura uzavřela rámcovou smlouvu s konsorciem ve výši 194 000 000 EUR na další vývoj a údržbu vízového informačního systému (VIS) a systému pro porovnávání biometrických prvků (BMS) na maximální dobu šesti let; konstatuje, že smlouva byla zadána prostřednictvím zadávacího řízení; dále konstatuje, že hlavním požadavkem, který museli uchazeči splnit, bylo, aby měli komerční přístup k technologii BMS; vyjadřuje obavy, pokud jde o ohrožení hospodářské soutěže během řízení; na základě odpovědi agentury konstatuje, že pořízení trvalých licencí je spojeno s jejich následnou údržbou a v jeho důsledku došlo v dlouhodobém měřítku k významným úsporám, které se odhadují na 402 243,22 EUR v období čtyř let; poznamenává, že článek I.19.1 zvláštních podmínek rámcové smlouvy obsahuje doložku nejvyšších výhod, což dále chrání finanční zájmy agentury při pořizování hardwaru nebo softwaru od tohoto dodavatele;

10.  na základě plánu pracovních míst agentury podotýká, že k datu 31. prosince 2016 bylo obsazeno 114 míst (ze 118 míst schválených v rámci unijního rozpočtu) oproti 117 místům v roce 2015; dále konstatuje, že agentura zaměstnávala 26 smluvních zaměstnanců, 47 dočasných zaměstnanců a 6 vyslaných vnitrostátních odborníků;

11.  s obavami podotýká, že rostoucí provozní riziko pro činnost agentury souvisí s nedostatečným počtem zaměstnanců agentury a že v důsledku požadavku na snížení počtu pracovníků o 5 % počet zaměstnanců i přes trvalý nárůst úkolů agentury klesl; podotýká, že v agentuře existuje řada funkcí, které jsou buď nedostatečně personálně obsazeny, nebo nemají žádnou kontinuitu činností (úkoly vykonává jediný pracovník, který má znalosti o daných činnostech); se znepokojením podotýká, že snížení počtu zaměstnanců a subdodavatelské zajišťování prací zvyšuje riziko fenoménu „otočných dveří“ a úniku informací; s uspokojením konstatuje, že agentura ve svém kodexu etického chování zveřejnila obecné zásady týkající se povinností po skončení služebního poměru;

12.  podotýká, že agentura je stále více závislá na externích pracovnících, jejichž zaměstnávání je často dražší než zaměstnávání interních pracovníků a kteří mohou představovat přirozené riziko, pokud jde o udržení znalostí a kapacit agentury a o udržitelnost jejich činnosti;

13.  vítá politiku agentury zaměřenou na udržení zaměstnanců, kterou přijala správní rada a která umožňuje, aby dočasní zaměstnanci získali na konci svého prvního smluvního období smlouvu na dobu neurčitou, čímž si agentura zachová klíčové interní znalosti a odborné dovednosti;

14.  s obavami konstatuje, že na pracovních místech obsazených k 31. prosinci 2016 nebyly vyváženě zastoupeny ženy a muži, neboť poměr pracovníků činil 28 % žen oproti 72 % mužů; s politováním konstatuje, že správní rada, ve které činí poměr žen a mužů 11 % ku 89 %, je ještě méně vyvážená; vyzývá agenturu, aby věnovala větší pozornost genderové vyváženosti svého personálu;

15.  vyjadřuje politování nad skutečností, že nebyly přijaty žádné konkrétní kroky, pokud jde o nevyvážené zastoupení žen a mužů ve správní radě; vyzývá členské státy, aby při navrhování svých kandidátů na členy správní rady a jejich náhradníků zajistily vyvážené zastoupení žen a mužů; vyzývá agenturu, aby členským státům proaktivně připomínala, jak důležité je vyvážené zastoupení žen a mužů;

16.  s uspokojením konstatuje, že v roce 2016 proti agentuře nesměřovaly žádné stížnosti, soudní žaloby nebo oznámené případy v souvislosti s přijímáním nebo propouštěním pracovníků;

17.  podotýká, že v roce 2016 strávili pracovníci agentury v průměru 10,7 dnů na nemocenské dovolené; na základě odpovědí agentury konstatuje, že počet dnů, které pracovníci strávili v roce 2016 vykonáváním zdraví prospěšné činnosti, činil dva až tři dny na jednoho pracovníka; konstatuje, že agentura uspořádala různé teambuildingové akce, při nichž bylo více dnů určeno pro provozní pracovníky a méně pro pracovníky administrativní; vyzývá agenturu, aby se poradila se zdravotní službou o tom, jak snížit pracovní absenci z důvodu nemocenské dovolené;

18.  konstatuje, že agentura přijala v roce 2015 zásady na ochranu důstojnosti osob a předcházení psychickému a sexuálnímu obtěžování a že informace o prováděcích pravidlech jsou součástí programu vstupního školení nových pracovníků; konstatuje, že oddělení agentury pro lidské zdroje a školení poskytuje pracovníkům k uvedenému tématu odpovědi a informace; konstatuje, že v roce 2016 byly podány dvě stížnosti, které byly prošetřeny a uzavřeny s přijetím doporučení, a že žádný případ nebyl projednáván před soudem;

19.  konstatuje, že agentura nemá žádná služební vozidla;

Prevence a řešení střetů zájmů, transparentnost a demokracie

20.  konstatuje, že dne 23. května 2016 schválil řídící výbor agentury pokyny ohledně whistleblowingu a že Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) vyslovil k textu kladné stanovisko; konstatuje však, že Generální ředitelství Komise pro lidské zdroje s pokyny nesouhlasilo a informovalo agenturu, že Komise pracuje na nových pokynech; s uspokojením konstatuje, že agentura mezitím zveřejnila v kodexu chování na svých internetových stránkách obecné zásady týkající se whistleblowingu; připomíná, že při vytváření a udržování vztahů důvěry mezi občany, Unií a jejími institucemi má zásadní význam transparentnost;

21.  konstatuje, že všichni členové správní rady jsou povinni vydat každoroční písemné veřejné prohlášení o střetu zájmů, které se zveřejňuje na webových stránkách agentury; konstatuje, že se zveřejňuje a aktualizuje také životopis výkonného ředitele a předsedy představenstva; konstatuje, že agentura připravuje nová pravidla pro prevenci a řízení střetů zájmů; vyjadřuje politování nad tím, že členové správní rady a poradní skupiny zveřejnili prohlášení o „neexistenci střetu zájmů“, a nikoli prohlášení o zájmech, neboť o tom, zda střet zájmů existuje, či nikoli, nelze rozhodovat z pozice členů samotných, nýbrž pouze na základě nezávislého ověření prohlášení o zájmech provedeného třetí stranou; vyzývá členy správní rady a poradní skupiny, aby zveřejnili prohlášení o zájmech, kde uvedou své členství ve všech dalších organizacích; vyzývá agenturu, aby o této záležitosti informovala do konce července 2018 orgán příslušný k udělení absolutoria;

22.  konstatuje, že první výroční monitorovací zpráva o tom, jak agentura provádí svou strategii boje proti podvodům (vydaná v dubnu 2016), ukázala nízkou míru plnění na úrovni necelých 60 %, zatímco další monitorovací zpráva z listopadu 2017 ukázala míru kvantitativního plnění na úrovni alespoň 80 %; bere na vědomí, že v tomto ohledu bylo dosaženo pokroku; vyzývá agenturu, aby průběžně zlepšovala provádění své strategie boje proti podvodům;

23.  s uspokojením konstatuje, že agentura připravuje revizi své strategie boje proti podvodům; vyzývá agenturu, aby orgánu příslušnému pro udělení absolutoria předložila zprávu o přijetí a provádění nových pravidel;

24.  konstatuje, že agentura informovala Parlament, že se nestýká s lobbisty;

25.  konstatuje, že v roce 2016 agentura obdržela jedenáct žádostí o přístup k dokumentům, přičemž v devíti případech udělila plný přístup, zatímco u dvou žádostí byl přístup odmítnut z důvodu ochrany obchodních zájmů a ochrany účelu kontrol, vyšetřování a auditů; předpokládá, že agentura bude při rozhodování o omezení přístupu k dokumentům za účelem ochrany obchodních zájmů s vážností zohledňovat také zájmy občanů a závazek Unie zajistit větší transparentnost a že přitom přihlédne ke všem příslušným právním předpisům;

26.  konstatuje, že v jednom z případů, kdy byla žádost o přístup k dokumentům odmítnuta, byl případ předán evropskému veřejnému ochránci práv, který od konce roku 2016 do začátku roku 2017 prováděl kontrolu a v březnu 2017 vyšetřování uzavřel, přičemž zprávu podepsal dne 3. března 2017; vyzývá agenturu, aby orgánu příslušnému pro udělení absolutoria předložila zprávu o rozhodnutí evropského veřejného ochránce práv a o případném dalším postupu;

Hlavní dosažené výsledky

27.  vítá tři hlavní úspěchy, které agentura v roce 2016 zaznamenala, a sice:

   agentura zavedla podnikový systém řízení kvality;
   agentura zajišťovala stabilní a kontinuální provoz systémů, které jí byly svěřeny, a zároveň poskytovala rozsáhlou podporu Komisi při přípravě řady klíčových legislativních návrhů;
   agentura hrála klíčovou roli při veškerém vývoji souvisejícím s interoperabilitou mezi systémy IT v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí a významně přispěla v oblasti podpory a usnadnění práce odborné skupiny na vysoké úrovni pro informační systémy a interoperabilitu vedené Komisí;

28.  na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že od března do prosince 2015 probíhalo externí hodnocení agentury jménem Komise, jehož výsledky byly předloženy v březnu 2016; konstatuje, že hodnocení dospělo k závěru, že agentura přispívá k provoznímu řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva a své úkoly plní efektivně; dále konstatuje, že za účelem dalšího zlepšení provozního řízení předložili hodnotitelé 64 doporučení, z nichž 7 je považováno za kritických a 11 za velmi důležitých; vítá, že agentura vypracovala plán realizace těchto doporučení a že tento plán je plněn; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o plnění tohoto plánu;

29.  vítá průběžnou spolupráci agentury s dalšími agenturami v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí; konstatuje, že výroční zpráva sítě agentur EU ukazuje, že se v roce 2016 agentura zapojila do většího počtu společných činností s jinými agenturami než v jakémkoliv předchozím roce;

30.  konstatuje, že rok 2016 byl pro agenturu nejintenzivnějším a nejnáročnějším rokem od doby jejího vzniku, že si navzdory tomu vedla dobře a splnila celý svůj roční program, odvedla téměř všechny své činnosti, jak bylo naplánováno, a dosáhla svých provozních cílů; dále konstatuje, že v průběhu roku převzala řadu dalších úkolů;

Interní audit

31.  na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že Útvar interního auditu (IAS) dospěl ve své zprávě o auditu z července 2016 k závěru, že celkové rozvržení i provádění postupů v praxi zajišťují, že agentura provozuje Schengenský informační systém II, Vízový informační systém a databázi evropského systému pro porovnávání otisků prstů žadatelů o azyl způsobem, který umožňuje průběžnou a nepřerušovanou výměnu údajů mezi vnitrostátními orgány, které je používají; vítá rovněž skutečnost, že agentura podle externího hodnocení, které zadala Komise, pracuje a plní své úkoly efektivně; dále poznamenává, že IAS uvedl, že je stále možné zlepšit efektivnost procesů v oblasti řízení konfigurací a změn, spouštění a testování systémů, řízení problémů a také řízení služeb a postupů při řešení incidentů; konstatuje, že agentura a IAS se dohodly na plánu nápravných opatření; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o plnění tohoto plánu;

32.  podotýká, že IAS provedl v roce 2016 dva audity za účelem získání jistoty: audit IT operací a audit plánování a přidělování pracovníků, hodnocení jejich výkonu, pracovních postupů a školení; konstatuje, že IAS dospěl k závěru, že proces řízení lidských zdrojů v agentuře stále vykazuje nedostatky, zejména prvky, které nejsou zcela v souladu s procedurálními aspekty prováděcích pravidel a vlastními vnitřními směrnicemi agentury; konstatuje, že byl vypracován akční plán na vyřešení všech zjištění; vyzývá agenturu, aby o provádění tohoto akčního plánu informovala orgán příslušný k udělení absolutoria;

33.  konstatuje, že oddělení interního auditu (IAC) provedlo tři audity za účelem získání jistoty:

   audit návrhu systému vnitřní kontroly pro pověřovací dohodu o inteligentních hranicích, v jehož případě se IAC domnívá, že návrh systému vnitřní kontroly vytvořený agenturou byl ke dni 23. května 2016 přiměřený;
   audit projektu rekonstrukce ve Štrasburku, v jehož případě IAC nezískalo přiměřenou jistotu, pokud jde o účelnost a efektivitu systému vnitřní kontroly zavedeného pro tento projekt, neboť chyběly potřebné projektové dokumenty, a vyjadřuje obavy v souvislosti s projektem a zavedenou organizací smluvního řízení; konstatuje, že byl vypracován akční plán na vyřešení všech zjištění; vyzývá agenturu, aby o provádění tohoto akčního plánu informovala orgán příslušný k udělení absolutoria;
   závěrečnou zprávu o auditu řízení projektů v oblasti IT, v níž IAC dospělo k závěru, že proces řízení projektů naléhavě potřebuje revizi a zlepšení; konstatuje, že byl vypracován akční plán; vyzývá agenturu, aby o provádění tohoto akčního plánu informovala orgán příslušný k udělení absolutoria;

34.  konstatuje, že ke dni 31. prosince 2016 měla agentura k dispozici 22 doporučení předložených na základě auditů, která byla klasifikována jako „velmi důležitá“, včetně 10 doporučení, která byla vydána v nedávné době; konstatuje, že žádný „kritický“ problém nezůstal nevyřešený; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o provádění doporučení předložených na základě auditu;

Ostatní připomínky

35.  konstatuje, že dne 28. srpna 2016 vstoupila v platnost smlouva týkající se technického pracoviště uzavřená s hostitelským členským státem, jímž je Francie;

36.  s uspokojením konstatuje, že v zájmu zajištění nákladově efektivního pracoviště šetrného k životnímu prostředí byla do technických specifikací v rámci zadávacích řízení agentury začleněna výkonnostní kritéria týkající se životního prostředí a klimatu a že u budov přímo spravovaných agenturou jsou uplatňována pravidla pro účinné využívání energie;

37.  s uspokojením konstatuje, že aby se dále snížily nebo kompenzovaly emise CO2, cílí zásady agentury v oblasti služebních cest na omezení využívání letecké dopravy jen na ty služební cesty, které jsou skutečně nezbytné, a to prostřednictvím širokého využívání videokonferencí mezi dvěma hlavními pracovišti agentury,

38.  konstatuje, že nebyla zcela dohodnuta úroveň výměny informací mezi agenturou a Komisí, která by umožnila důkladnou přípravu na činnosti po brexitu, neboť některé právní aspekty, jako je přístup k systémům spravovaným agenturou a využívání dat, které do nich zavedlo Spojené království po brexitu, potřebují dopracovat; vyzývá Komisi, aby pomohla agentuře s řešením, jakmile z procesu vyjednávání se Spojeným královstvím vzejdou dostatečné informace;

39.  vítá skutečnost, že agentura zajistila stabilní a nepřetržité fungování systémů, které ji byly svěřeny, a poskytovala Komisi obecnou podporu při vypracovávání řady klíčových návrhů právních předpisů (o Systému vstupu/výstupu (EES), evropském systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS), Evropském informačním systému rejstříků trestů (ECRIS TCN), evropském systému pro porovnávání otisků prstů žadatelů o azyl (Eurodac) v přepracovaném znění a o Schengenském informačním systému druhé generace (SIS II) v přepracovaném znění);

o
o   o

40.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 18. dubna 2018(2) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Úř. věst. C 113, 30.3.2016, s. 191.
(2) Přijaté texty, P8_TA(2018)0133.

Poslední aktualizace: 4. prosince 2018Právní upozornění