Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2017/2152(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0084/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0084/2018

Rasprave :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.53

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0158

Usvojeni tekstovi
PDF 423kWORD 55k
Srijeda, 18. travnja 2018. - Strasbourg Završno izdanje
Razrješnica za 2016.: Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)
P8_TA(2018)0158A8-0084/2018
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 18. travnja 2018. o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2016. (2017/2152(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2016., s odgovorom Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2018. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016. (05941/2018 – C8-0062/2018),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2062/94 od 18. srpnja 1994. o osnivanju Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu(4), a posebno njezin članak 14.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(5), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0084/2018),

1.  daje razrješnicu direktorici Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2016.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi direktorici Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 417, 6.12.2017., str. 201.
(2) SL C 417, 6.12.2017., str. 201.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 216, 20.8.1994., str. 1.
(5) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


2. Odluka Europskog parlamenta od 18. travnja 2018. o zaključenju poslovnih knjiga Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2016. (2017/2152(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2016., s odgovorom Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2018. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016. (05941/2018 – C8-0062/2018),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2062/94 od 18. srpnja 1994. o osnivanju Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu(4), a posebno njezin članak 14.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(5), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0084/2018),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2016.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi direktorici Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 417, 6.12.2017., str. 201.
(2) SL C 417, 6.12.2017., str. 201.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 216, 20.8.1994., str. 1.
(5) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


3. Rezolucija Europskog parlamenta od 18. travnja 2018. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2016. (2017/2152(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0084/2018),

A.  budući da u kontekstu postupka davanja razrješnica tijelo nadležno za davanje razrješnica želi naglasiti da je posebno važno dalje jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti, uvođenjem koncepta izrade proračuna temeljene na uspješnosti i dobrim upravljanjem ljudskim resursima;

B.  budući da je u skladu s izvještajem o prihodima i rashodima(1) Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu („Agencija”) njezin konačni proračun za financijsku godinu 2016. iznosio 16 673 153,98 EUR, što predstavlja povećanje od 1,06 % u odnosu na 2015., budući da se proračun Agencije uglavnom financira iz proračuna Unije;

C.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za financijsku godinu 2016. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije pouzdana te da su povezane transakcije zakonite i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  primjećuje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2016. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 96,31 %, što predstavlja smanjenje od 1,22 % u odnosu na godinu prije toga (97,53 %), te da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 70,35 %, što predstavlja smanjenje od 1,70 % u odnosu na financijsku godinu 2015.;

2.  pozdravlja mjere koje je Agencija poduzela na temelju primjedbi tijela nadležnog za davanje razrješnice u vezi s izvršenjem proračuna prethodnih godina; pozdravlja, nadalje, činjenicu da je Agencija brzo provela u djelo savjet Revizorskog suda prema kojemu su okvirni ugovori za IKT i usluge savjetovanja područje u kojemu bi u postupku davanje razrješnice za 2016. trebalo izvršiti poboljšanja;

Obveze i prijenosi

3.  napominje da je prema izvješću Revizorskog suda razina prenesenih odobrenih sredstava za glavu II. (administrativni troškovi) iznosila čak 417 279 EUR, tj. 30 % (u odnosu na 364 740 EUR, tj. 26 %, u 2015.); napominje da se ti prijenosi uglavnom odnose na IT usluge koje do kraja te godine još nisu bile u potpunosti izvršene ili za koje do tada još nije bio ispostavljen račun; napominje također da je razina prenesenih odobrenih sredstava za glavu III. iznosila 3 370 616 EUR, tj. 43 % (u odnosu na 3 383 052 EUR, tj. 41 %, u 2015.); napominje da su se ti prijenosi uglavnom odnosili na istraživačke projekte i studije koji traju više od godine dana; primjećuje da bi prema zaključcima Revizorskog suda Agencija mogla razmotriti uvođenje diferenciranih proračunskih odobrenih sredstava koja bi bolje odražavala višegodišnju prirodu aktivnosti te neizbježna kašnjenja između potpisivanja ugovora, isporuka i plaćanja; prima na znanje iz odgovora Agencije da će proučiti tu mogućnost i provjeriti može li se poboljšati upravljanje proračunom;

4.  napominje da ti prijenosi često mogu biti djelomično ili potpuno opravdani višegodišnjom prirodom operativnih programa agencija, ne upućuju nužno na nedostatke u planiranju i provedbi proračuna te nisu uvijek u suprotnosti s proračunskim načelom jedne godine, posebno ako ih Agencija planira unaprijed i priopćuje Revizorskom sudu;

Prijenosi

5.  napominje da je tijekom financijske godine 2016., u cilju ostvarenja ciljeva za tu godinu, izvršeno jedanaest prijenosa proračunskih sredstava u vrijednosti od 319 240 EUR kako bi se sredstva preraspodijelila i prenijela iz područja u kojima su ostvarene proračunske uštede u područja s manjkom resursa;

Javna nabava

6.  prima na znanje da je Agencija sklopila ugovore o nabavi robe i pružanju usluga u vrijednosti od ukupno 8 492 938,92 EUR, od čega je 930 240,32 EUR dodijeljeno u okviru 41 pregovaračkog postupka, 580 926,16 EUR u okviru međuinstitucijskih ugovora ili sporazuma o razini pružanja usluga, dok 6 981 772,44 EUR odgovara 155 posebnih ugovora ili narudžbenica u sklopu okvirnih ugovora koji su nastali kao rezultat dodijeljenih ugovora u otvorenim postupcima;

7.  sa zadovoljstvom primjećuje da je osnovan tim za nabavu kako bi se osigurala usklađenost u cijeloj Agenciji u vezi sa svim postupcima nabave koji se izvršavaju u Agenciji, od njihova začetka do zaključka, koji podliježu mjerama nadzora i kontrole za umanjivanje rizika, uključujući službene procese otvaranja i vrednovanja, izjave o nepostojanju sukoba interesa koje su potpisali članovi odbora te ocjene kriterija za isključenje, odabir i dodjelu koje su dokumentirane u pisanom obliku;

8.  prima na znanje da je prema Izvješću Revizorskog suda Agencija 2014. godine sklopila okvirni ugovor o pružanju savjetodavnih usluga u području IT-a u razdoblju 2014. – 2017. čija je ukupna vrijednost 1 milijun EUR; sa žaljenjem napominje da su, iako je u posebnim ugovorima koji su potpisani 2016. godine kako bi se proveo navedeni okvirni ugovor i jasno definiralo što je potrebno postići projektima, savjetnici angažirani na temelju otvorenog načela utrošenog radnog vremena i sredstava („time and means”), prema kojem cijena nije unaprijed utvrđena i izravno povezana s isporukom, već umjesto toga proizlazi iz broja utrošenih radnih dana. napominje da je povrh toga 2016. godine otprilike 50 % usluga savjetovanja u području IT-a pruženo izvan prostorija Agencije, čime je ograničena njezina mogućnost praćenja učinkovite provedbe ugovorâ; napominje da su plaćanja izvršena 2016. godine u sklopu tog okvirnog ugovora iznosila otprilike 400 000 EUR; prima na znanje odgovor Agencije da primjenjuje savjet Revizorskog suda za svoje nove ugovore povezane s informacijskom i komunikacijskom tehnologijom koristeći se po potrebi posebnim ugovorima u kojima je naveden broj radnih dana te je rad podijeljen na niz posebnih zadataka („Quoted Times and Means”);

Politika zapošljavanja

9.  na temelju plana radnih mjesta primjećuje da je 39 mjesta (od ukupno 41 radnog mjesta odobrenog u skladu s proračunom Unije) bilo popunjeno na dan 31. prosinca 2016. u usporedbi s 40 radnih mjesta 2015. godine;

10.  žali zbog toga što među radnim mjestima popunjenim na dan 31. prosinca 2016. očito nije postignuta ravnoteža spolova jer su žene predstavljale više nego dvostruko više osoblja od muškaraca, s omjerom od 72 % žena naspram 28 % muškaraca; napominje da se ta neravnoteža mora hitno ispraviti; primjećuje, međutim, da na razini višeg rukovodstva ipak postoji rodna ravnoteža (50: 50);

11.  ističe da bi ravnoteža između privatnog i poslovnog života trebala biti dio politike zapošljavanja Agencije; napominje da proračun potrošen na aktivnosti za dobrobit iznosi oko 194 EUR po članu osoblja, što odgovara trajanju od tri dana po članu osoblja; primjećuje da prosječni broj dana bolovanja iznosi 11 dana po članu osoblja;

12.  podsjeća da je 2007. godine Agencija donijela odluku u pogledu psihološkog i spolnog uznemiravanja; predlaže organiziranje obuka i informativnih susreta kako bi se povećala razina osviještenosti osoblja; napominje da je 2016. provedena administrativna istraga; traži dodatna objašnjenja o zaključcima istrage, uz poštovanje propisa o zaštiti podataka;

13.  sa zadovoljstvom primjećuje da tijekom 2016. Agencija nije zaprimila nijednu pritužbu, tužbu ili prijavu povezanu sa zapošljavanjem ili otpuštanjem osoblja;

14.  napominje da je Agencija nastavila donositi provedbena pravila u skladu s izmjenama Pravilnika o osoblju koje su stupile na snagu 1. siječnja 2014.;

Postupanje u slučaju sukoba interesa i njihovo sprečavanje, transparentnost te demokratičnost

15.  napominje, s obzirom na to da od kraja 2016. djeluje novi odbor, da su primljene nove izjave o sukobima interesa te da su sažeci životopisa u postupku prikupljanja i analize; napominje, osim toga, da je Agencija prikupila 131 potpun dosje, od čega se njih 70 odnosi na članove odbora (80 %), 52 na zamjenike članova (60 %) te 12 na promatrače i zamjenike promatrača (48 %); pozdravlja činjenicu da nijedan spis ne ukazuje na situaciju koja bi se mogla definirati kao sukob interesa u smislu politike Agencije;

16.  napominje sa zadovoljstvom da je Agencija donijela strategiju za borbu protiv prijevara na temelju smjernica koje je Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) izdao za agencije Unije; napominje da je tom strategijom obuhvaćeno trogodišnje razdoblje (2015. – 2017.) te da njezinu provedbu redovito prati predsjedništvo Agencije; napominje, nadalje, da je usvojen interni postupak za izvješćivanje o mogućim slučajevima prijevare i njihovim ishodima te postupanju u vezi s njima i da je stavljen na uvid osoblju na intranetu;

17.  izražava duboko žaljenje zbog toga što Agencija tek treba provesti interna pravila o zviždačima; primjećuje da Agencija iščekuje smjernice od Komisije; napominje, osim toga, da se Agencija služi smjernicama Komisije o zviždačima iz 2012.; snažno potiče Agenciju da izvijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice kada se uspostave i počnu provoditi pravila o zviždačima;

18.  ističe da je potrebno osnovati nezavisno tijelo za otkrivanje, savjetovanje i upućivanje s dostatnim proračunskim sredstvima kako bi se pomoglo zviždačima da preko odgovarajućih kanala dostave informacije o mogućim nepravilnostima kojima se utječe na financijske interese Unije, pri čemu bi se štitila njihova povjerljivost i nudila potrebna potpora i savjeti;

Glavna postignuća

19.  pozdravlja tri glavna postignuća Agencije 2016., a to su:

   završetak trogodišnjeg pilot-projekta „Sigurniji i zdraviji rad u svakoj životnoj dobi – sigurnost i zdravlje na radu u kontekstu sve starije radne snage”, koji je pokrenuo Parlament, i pokretanje kampanje za zdravu radnu okolinu 2016. – 2017. „Zdravo radno mjesto za svaku dob”
   predstavljanje prvog izvješća o velikom istraživačkom projektu „Zdravlje i sigurnost u mikro i malim poduzećima” na seminaru na visokoj razini;
   provedba, zajedno s Uredom Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) i Prevoditeljskim centrom za tijela Europske unije (CdT), novog alata za upravljanje višejezičnim internetskim stranicama koji je 2017. dobio nagradu Ombudsmana EU-a za izvrsnost u javnoj upravi;

Unutarnja revizija

20.  prima na znanje da je 2016. Služba Komisije za unutarnju reviziju (IAS) izvršila stratešku procjenu rizika čiji je glavni cilj sastaviti novi višegodišnji strateški plan unutarnje revizije za razdoblje 2017. – 2019.;

21.  pozdravlja činjenicu da do kraja 2016. Agencija nije imala ni kritičnih ni vrlo važnih otvorenih preporuka; primjećuje da je tijekom te godine Agencija radila na provedbi akcijskog plana povezanog s četiri važne preporuke Službe Komisije za unutarnju reviziju iz revizije za 2015. naslovljene „Alati za upravljanje sigurnošću i zdravljem na radu”; primjećuje da je Služba Komisije za unutarnju reviziju preispitala rad obavljen na temelju te četiri preporuke te je početkom 2017. preporučila njihovo zatvaranje;

Uspješnost

22.  sa zadovoljstvom prima na znanje da je Agencija poduzela važne korake kako bi poduprla svoj sustav upravljanja na temelju aktivnosti pomoću informatičkog sustava; pozdravlja uvođenje novih digitalnih alata za upravljanje vremenom utrošenim na različite projekte i aktivnosti te upravljanje ponudama i javnom nabavom;

Ostale primjedbe

23.  prima na znanje da, prema izvješću Revizorskog suda, Uredba Vijeća (EZ) br. 2062/94(2), to jest uredba o osnivanju Agencije, ne zahtijeva izričito vanjske evaluacije njezinih aktivnosti; sa zadovoljstvom napominje da Komisijin prijedlog nove Uredbe o osnivanju (COM(2016)0528) uključuje obvezu obavljanja evaluacije svakih pet godina te upotrebu vanjskih revizorskih izvješća;

24.  cijeni rad i analize Agencije u području sigurnosti i zdravlja na radu kojima se doprinosi kreiranju politika Unije za promicanje zdravih i sigurnih radnih mjesta u cijeloj Uniji; prima na znanje trenutačne radne pakete za potporu mikropoduzećima te malim i srednjim poduzećima (MSP), s alatima i smjernicama prilagođenima MSP-ovima u cilju premošćivanja jaza u znanju i poboljšavanja usklađenosti sa standardima u područja zdravlja i sigurnosti na radu;

25.  pozdravlja dobru suradnju među agencijama koje djeluju u području zapošljavanja, socijalnih pitanja i uključenosti, a posebno suradnju Agencije, Eurofounda, Cedefopa i EIGE-a u pogledu izvješća naslovljenog „Prema radnim uvjetima u Europi prilagođenima starijim osobama: pogled na rad i starenje tijekom života iz perspektive agencija EU-a”;

o
o   o

26.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 18. travnja 2018.(3) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1) SL C 12, 13.1.2017., str. 9.
(2) Uredba Vijeća (EZ) br. 2062/94 od 18. srpnja 1994. o osnivanju Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (SL L 216, 20.8.1994., str. 1.).
(3) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0133.

Posljednje ažuriranje: 4. prosinca 2018.Pravna napomena