Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2017/2168(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0102/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0102/2018

Debates :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Balsojumi :

PV 18/04/2018 - 12.54

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0159

Pieņemtie teksti
PDF 145kWORD 50k
Trešdiena, 2018. gada 18. aprīlis - Strasbūra Galīgā redakcija
2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Euratom Apgādes aģentūra
P8_TA(2018)0159A8-0102/2018
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1. Eiropas Parlamenta 2018. gada 18. aprīļa lēmums par Euratom Apgādes aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2017/2168(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Euratom Apgādes aģentūras 2016. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Euratom Apgādes aģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2016. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2018. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2016. finanšu gada budžeta izpildi (05941/2018 – C8-0078/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 1. panta 2. punktu,

–  ņemot vērā Padomes 2008. gada 12. februāra Lēmumu Nr. 2008/114/EK, Euratom, ar ko nosaka Euratom Apgādes aģentūras statūtus(4), un jo īpaši tā pielikuma 8. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0102/2018),

1.  sniedz Euratom Apgādes aģentūras ģenerāldirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Euratom Apgādes aģentūras ģenerāldirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 417, 6.12.2017., 207. lpp.
(2) OV C 417, 6.12.2017., 207. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 41, 15.2.2008., 15. lpp.


2. Eiropas Parlamenta 2018. gada 18. aprīļa lēmums par Euratom Apgādes aģentūras 2016. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu (2017/2168(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Euratom Apgādes aģentūras 2016. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Euratom Apgādes aģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2016. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2018. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2016. finanšu gada budžeta izpildi (05941/2018 – C8-0078/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 1. panta 2. punktu,

–  ņemot vērā Padomes 2008. gada 12. februāra Lēmumu Nr. 2008/114/EK, Euratom, ar ko nosaka Euratom Apgādes aģentūras statūtus(4), un jo īpaši tā pielikuma 8. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0102/2018),

1.  apstiprina Euratom Apgādes aģentūras 2016. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Euratom Apgādes aģentūras ģenerāldirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 417, 6.12.2017., 207. lpp.
(2) OV C 417, 6.12.2017., 207. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 41, 15.2.2008., 15. lpp.


3. Eiropas Parlamenta 2018. gada 18. aprīļa rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Euratom Apgādes aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2017/2168(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Euratom Apgādes aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0102/2018),

A.  tā kā saskaņā ar Euratom Apgādes aģentūras („Aģentūra”) finanšu pārskatiem tās 2016. gada galīgais budžets saglabājās stabils EUR 125 000 apmērā; tā kā EUR 119 000 (95,2 %) no Aģentūras budžeta tiek iegūti no Savienības budžeta, bet EUR 6 000 (4,8 %) — no tās pašas ieņēmumiem (bankas procenti par iemaksāto kapitālu);

B.  tā kā Revīzijas palāta ziņojumā par Aģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem („Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādījusi, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1.  atzīmē, ka 2016. finanšu gadā īstenotās budžeta uzraudzības rezultātā saistību apropriāciju izpildes līmenis bija 94,34 %, t. i., par 4,58 % zemāks nekā 2015. gadā; ņem vērā, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 86,12 %, t. i., par 23,26 % augstāks nekā 2015. gadā;

Personāla politika

2.  atzīmē, ka Aģentūrā 2016. gada beigās strādāja 17 darbinieki, kuri visi bija Komisijas ierēdņi;

Citi komentāri

3.  norāda, ka Aģentūra 2016. gadā apstrādāja 344 darījumus, tostarp līgumus, grozījumus un paziņojumus, lai nodrošinātu kodolmateriālu piegādes drošību;

4.  norāda, ka 2016. gada maijā Aģentūras padomdevēja komiteja sniedza pozitīvu atzinumu par priekšlikuma projektu tās atjauninātajiem noteikumiem(1), lai nodrošinātu to atbilstību pašreizējai tirgus praksei; norāda — pirms ierosināto noteikumu stāšanās spēkā Komisijai tie ir jāapstiprina; tomēr norāda, ka apstiprināšanas process 2017. gada sākumā netika pabeigts;

o
o   o

5.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2018. gada 18. aprīļa rezolūciju(2) par aģentūru sniegumu, finanšu pārvaldību un kontroli.

(1) Eiropas Atomenerģijas kopienas Sagādes aģentūras 1960. gada 5. maija noteikumi, ar ko nosaka, kā pieprasījums jāsamēro ar rūdas, izejmateriālu un speciālo skaldmateriālu piedāvājumu (OV P 032, 11.5.1960., 777. lpp.).
(2) Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0133.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 1. jūlijsJuridisks paziņojums