Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2168(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0102/2018

Teksty złożone :

A8-0102/2018

Debaty :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Głosowanie :

PV 18/04/2018 - 12.54

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0159

Teksty przyjęte
PDF 473kWORD 50k
Środa, 18 kwietnia 2018 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Absolutorium za rok 2016: Agencja Dostaw Euratomu (ESA)
P8_TA(2018)0159A8-0102/2018
Decyzja
 Decyzja
 Rezolucja

1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2016 (2017/2168(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2016 wraz z odpowiedzią Agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2016 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2016 (05941/2018 – C8-0078/2018),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 1 ust. 2,

–  uwzględniając decyzję Rady 2008/114/WE, Euratom z dnia 12 lutego 2008 r. ustanawiającą statut Agencji Dostaw Euratomu(4), w szczególności art. 8 jej załącznika,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0102/2018),

1.  udziela dyrektor generalnej Agencji Dostaw Euratomu absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2016;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektor generalnej Agencji Dostaw Euratomu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 207.
(2) Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 207.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 41 z 15.2.2008, s. 15.


2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2016 (2017/2168(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2016 wraz z odpowiedzią Agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2016 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2016 (05941/2018 – C8-0078/2018),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 1 ust. 2,

–  uwzględniając decyzję Rady 2008/114/WE, Euratom z dnia 12 lutego 2008 r. ustanawiającą statut Agencji Dostaw Euratomu(4), w szczególności art. 8 jej załącznika,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0102/2018),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2016;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektor generalnej Agencji Dostaw Euratomu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 207.
(2) Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 207.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 41 z 15.2.2008, s. 15.


3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2016 (2017/2168(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0102/2018),

A.  Dostaw Euratomu (zwanej dalej „Agencją”) na rok budżetowy 2016 utrzymał się na stabilnym poziomie w wysokości 125 000 EUR; mając na uwadze, że kwota w wysokości 119 000 EUR (czyli 95,2 %) w budżecie Agencji pochodzi z budżetu Unii, natomiast kwota w wysokości 6 000 EUR (czyli 4,8 %) to dochody własne (odsetki bankowe za kapitał wpłacony);

B.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Agencji za rok budżetowy 2016 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Agencji jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Zarządzanie budżetem i finansami

1.  zwraca uwagę, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2016 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania w odniesieniu do środków na zobowiązania w wysokości 94,34 %, co oznacza spadek o 4,58 % w porównaniu z rokiem 2015; zauważa, że wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 86,12 %, co oznacza wzrost o 23,26 % w porównaniu z rokiem 2015;

Polityka kadrowa

2.  zauważa, że na koniec 2016 r. kadra Agencji obejmowała 17 pracowników, z których wszyscy byli urzędnikami Komisji;

Inne uwagi

3.  zwraca uwagę, że w roku 2016 Agencja obsłużyła 344 transakcji, w tym umów, zmian i zgłoszeń, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw materiałów jądrowych;

4.  zwraca uwagę, że w maju 2016 r. komitet doradczy Agencji wydał pozytywną opinię w sprawie projektu wniosku dotyczącego zmiany regulaminu(1), aby dostosować go do obecnych praktyk rynkowych; zauważa, że przed wprowadzeniem w życie proponowany regulamin musi zostać zatwierdzony przez Komisję; zauważa jednak, że na początku 2017 r. proces zatwierdzania nie był zakończony;

o
o   o

5.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia 18 kwietnia 2018 r.(2) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

(1) Regulamin Agencji Dostaw Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej z dnia 5 maja 1960 r. określający sposób równoważenia podaży i popytu rud, materiałów źródłowych i specjalnych materiałów rozszczepialnych (Dz. U. 32 z 11.5.1960 r., s. 777)
(2) Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0133.

Ostatnia aktualizacja: 4 grudnia 2018Informacja prawna