Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2148(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0092/2018

Внесени текстове :

A8-0092/2018

Разисквания :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Гласувания :

PV 18/04/2018 - 12.55

Приети текстове :

P8_TA(2018)0160

Приети текстове
PDF 579kWORD 59k
Сряда, 18 април 2018 г. - Страсбург Окончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (EUROFOUND)
P8_TA(2018)0160A8-0092/2018
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 18 април 2018 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2016 година (2017/2148(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2016 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2016 година, придружен от отговора на фондацията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на Фондацията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (05941/2018 – C8‑0058/2018),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕИО) № 1365/75 на Съвета от 26 май 1975 г. относно създаването на Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд(4), и по-специално член 16 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0092/2018),

1.  освобождава от отговорност директора на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд във връзка с изпълнението на бюджета на Фондацията за финансовата 2016 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 212.
(2) ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 212.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 139, 30.5.1975 г., стр. 1.
(5) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2. Решение на Европейския парламент от 18 април 2018 г. относно приключването на сметките на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2016 година (2017/2148(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2016 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Фондацията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на Фондацията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (05941/2018 – C8‑0058/2018),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕИО) № 1365/75 на Съвета от 26 май 1975 г. относно създаването на Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд(4), и по-специално член 16 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0092/2018),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2016 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 212.
(2) ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 212.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 139, 30.5.1975 г., стр. 1.
(5) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3. Резолюция на Европейския парламент от 18 април 2018 г, съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2016 година (2017/2148(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2016 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0092/2018),

A.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност желае да подчертае особеното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и отчетността и прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, и добро управление на човешките ресурси;

Б.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите(1) на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд („Фондацията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2016 година възлиза на 20 789 500 EUR, което представлява увеличение с 1,72% спрямо 2015 г.; като има предвид, че бюджетът на Фондацията се осигурява основно от бюджета на Съюза;

В.  като има предвид, че Сметната палата („Палатата“), в своя доклад относно годишните отчети на Фондацията за финансовата 2016 година („доклада на Палатата“), заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Фондацията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Коментари относно законосъобразността и редовността на операциите

1.  отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че в своя доклад за 2014 г. Палатата е съобщила за занижени възнаграждения на служители в периода 2005 – 2014 г. във връзка с прехода към новия Правилник за длъжностните лица на Съюза през 2005 г.; отбелязва, че въпреки че причините за занижените плащания (2014 г.: неспазване на гарантираните минимални заплати; 2015 г.: погрешно изчисляване на мултипликационния коефициент към заплатата) са различни, Палатата отново е открила занижени плащания (43 350 EUR), както и някои завишени плащания (168 930 EUR), засягащи 30 настоящи и бивши служители; отбелязва, че Фондацията е коригирала всички занижени плащания, но няма да си възстанови сумите по завишените плащания (съгласно член 85 от действащия Правилник за длъжностните лица); призовава Фондацията отново да анализира всички възможни грешки във връзка с прехода към Правилника за длъжностните лица от 2005 г., да извърши пълна оценка на функцията си по изчисляване на заплатите и да докладва констатациите си на органа по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета; отчита, въз основа на информацията, предоставена от Фондацията, че през април 2017 г. е извършен обстоен вътрешен одит на функцията по изчисляване на заплатите; отбелязва, че Фондацията очаква окончателния доклад и че надлежно ще вземе предвид евентуалните препоръки; призовава Фондацията да докладва на органа по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за корективните мерки, които ще бъдат предприети;

Бюджетно и финансово управление

2.  отбелязва със задоволство, че в резултат на усилията за контрол на бюджета през финансовата 2016 година степента на изпълнение на бюджета е 99,99% и че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 84,80%, което представлява увеличение с 2,55% в сравнение с 2015 г.;

3.  изразява загриженост относно отрицателното въздействие върху бюджета на увеличаващия се корекционен коефициент на Ирландия, който все повече застрашава финансовата способност на Фондацията да изпълнява мандата си; очаква институциите на Съюза да вземат мерки за компенсиране на последиците;

Поети задължения и преноси

4.  отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че размерът на пренесените към 2017 г. бюджетни кредити, за които са поети задължения, е голям и възлиза на 2 800 000 EUR (43%) за дял III (оперативни разходи) спрямо 2 100 000 EUR (31%) през 2015 г., и е бил основно във връзка с проекти (проучвания и пилотни схеми), които продължават да се изпълняват и след края на годината; отбелязва, че Фондацията обмисля възможността за въвеждане на диференцирани бюджетни кредити с цел по-добро отразяване на многогодишното естество на операциите и неизбежните забавяния в периода от подписването на договорите до извършването на доставките и осъществяването на плащанията;

5.  отчита, че със съгласието на Палатата, Фондацията прави разграничение между планирани и непланирани пренесени бюджетни кредити; отбелязва, че за 2016 г. Фондацията е предвидила пренасяне на бюджетни кредити в размер на 3 000 000 EUR, докато в действителност са пренесени само 2 800 000 EUR;

6.  отбелязва, че преносите често може да бъдат частично или напълно обосновани от многогодишния характер на оперативните програми на агенциите, не са непременно свързани със слабости при планирането и изпълнението на бюджета и невинаги са в противоречие с принципа за ежегодност на бюджета, по-специално ако са предварително планирани от Фондацията и са съобщени на Палатата;

Обществени поръчки

7.  отбелязва, че консултативният комитет на Фондацията по обществените поръчки и договорите (ККОПД), който дава становище по предложенията за договори, чиято стойност надвишава 250 000 EUR, не е заседавал през 2016 г., тъй като не е имало досиета, които да отговарят на критериите; отбелязва освен това, че ККОПД е извършил годишна последваща проверка на три от единадесетте обществени поръчки, възложени през 2016 г.; отбелязва, че ККОПД е изразил удовлетворение като цяло по отношение на спазването от страна на Фондацията на процедурите за възлагане на обществени поръчки;

Политика относно персонала

8.  отбелязва, че през декември 2016 г. е била извършена оценка на работните места, която показва относително високо ниво на стабилност през трите години на оценка;

9.  отбелязва, че в щатното разписание и разпределението по длъжности към декември 2016 г. се предвиждат 107 длъжности (длъжностни лица, срочно наети и договорно наети служители) в сравнение с 108 през 2015 г.; отбелязва със задоволство въз основа на броя на заетите към 31 декември 2016 г. длъжности, че почти е постигнат баланс между половете, тъй като съотношението е 55,14% жени и 44,86% мъже;

10.  подчертава, че равновесието между професионалния и личния живот следва да бъде част от политиката на Фондацията относно персонала; отбелязва, че бюджетът, изразходван за дейности, свързани с благосъстоянието на служителите, възлиза на 80,21 EUR на служител; отбелязва, че служителите са ползвали средно 6,5 дни отпуск по болест – което е по-малко, отколкото в много други агенции на Съюза, но все пак буди тревога и заслужава разглеждане, за да се установи дали стресът на работното място не е един от факторите – и че нито един член на персонала не е бил в отпуск по болест за цяла година;

11.  приветства факта, че през 2016 г. няма случаи на официално или неофициално съобщен тормоз; подкрепя обучението и информационните сесии, организирани с цел повишаване на осведомеността на персонала;

12.  отбелязва със задоволство факта, че Фондацията не е получавала никакви жалби и че срещу нея не са завеждани съдебни дела, нито са докладвани случаи, свързани с назначаването или уволнението на служители, през 2016 г.;

13.  приветства предприетите от Фондацията коригиращи действия във връзка със заплатите след докладите на Палатата; отбелязва, че цялостен вътрешен одит на функциите на заплатите се състоя през април 2017 г., с цел да се предостави допълнителна увереност за наличието на подходящи процеси и проверки и доброто им функциониране;

14.  припомня, че съкращенията на персонала бяха осъществени много трудно и отново изразява загриженост относно последиците от евентуални нови съкращения, които биха ограничили способността на агенциите да изпълняват своя мандат;

Предотвратяване и управление на конфликти на интереси, прозрачност и демократичност

15.  отбелязва със задоволство провеждането на семинари по въпросите на етиката, почтеността и борбата с измамите през ноември и декември 2016 г.; отбелязва освен това, че присъствието на тези семинари е било задължително за всички служители и тези, които не са могли да участват, е трябвало да проследят онлайн програма по същите теми;

16.  отбелязва със задоволство, че Фондацията е въвела правила относно сигнализирането за нередности и че такива случаи не са регистрирани през 2016 г.;

17.  отбелязва необходимостта от установяване на независим орган за разкриване, консултиране и сезиране с достатъчни бюджетни ресурси, който да помага на лицата, подаващи сигнали за нередности, да използват правилните канали за разкриване на наличната им информация относно евентуални нередности, които засягат финансовите интереси на Съюза, като същевременно гарантира поверителност и предлага необходимите съвети и подкрепа;

18.  отчита факта, че през 2016 г. във Фондацията не са регистрирани случаи на конфликт на интереси;

19.  призовава Фондацията да приеме етичен кодекс и да информира органа по освобождаване от отговорност относно предполагаеми и потвърдени конфликти на интереси, начина, по който се е справила с тях, и как ще ги предотвратява в бъдеще;

Основни постижения

20.  приветства трите основни постижения, посочени от Фондацията за 2016 г., а именно:

   приключването на шестото Европейско проучване на условията на труд и представянето на резултатите от него пред Парламента на 17 ноември 2016 г.;
   приключването на последната година от четиригодишния програмен цикъл на Фондацията със 100% изпълнение на бюджета и 98% изпълнение на годишната програма и най-високо равнище на изразена чрез обратна връзка удовлетвореност на ползвателите, регистрирана през четиригодишния период;
   позоваването в пакета на Европейския стълб на социалните права на констатациите от последните проучвания на Фондацията: относно заплащането, социалните придобивки, неподходящи жилищни условия в Европа, новите форми на заетост и последното проучване на условията на труд;

21.  приветства успешното изпълнение на четиригодишната работна програма на Фондацията с високо равнище на организационна ефективност, както е видно от цялостното подобрение на ключовите показатели за ефективност на Фондацията;

22.  отбелязва със задоволство постигането на 97% от планираните за 2016 г. резултати от работната програма, което е значително над целта от 80%, представлява съществен обрат предвид изоставането през предходните две години, и гарантира своевременното предаване на почти всички планирани продукти през последната година на програмния период;

Вътрешен контрол

23.  отбелязва със задоволство, че в съответствие с приоритетите, представени на бюрото на управителния съвет през януари 2016 г. координаторът за вътрешния контрол на Фондацията е поставил акцент върху пет стандарта за вътрешния контрол, свързани с нейната мисия и визия, етика и организационни ценности, разпределянето и мобилността на персонала, управлението на риска и оценката на стандартите за вътрешен контрол;

Вътрешен одит

24.  отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че в своя одитен доклад от декември 2016 г. Службата за вътрешен одит на Комисията подчертава необходимостта да се подобри управлението на проектите на Фондацията, главно по отношение на правилата за управление, мониторинга и отчитането; отбелязва със задоволство обаче, че Фондацията и Службата за вътрешен одит на Комисията са се споразумели относно план за предприемане на корективни действия;

25.  отбелязва, че Службата за вътрешен одит на Комисията е извършила одит в областта на управлението на проекти с цел „оценка на целесъобразността на планирането и ефективността на системите за управление и контрол, въведени от Фондацията за дейността ѝ в областта на управлението на проекти“; отбелязва освен това, че докладът на Службата за вътрешен одит на Комисията съдържа четири препоръки по следните теми: ръководство на управлението на проекти, управление, мониторинг и отчитане на проектите, планиране на проектите, информационна система за управление на проектите; отбелязва, че Службата за вътрешен одит е приела плана за действие на Фондацията, който трябва да бъде изпълнен до края на 2017 г.; призовава Фондацията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно постигнатия напредък;

26.  отбелязва със задоволство, че всички препоръки, отправени от Службата за вътрешен одит при предходни одити преди отчетната година са затворени;

Други коментари

27.  изразява съжаление, че Регламент (ЕИО) № 1365/75(2) на Съвета не поставя изрично изискване за външни оценки на дейността на Фондацията; отбелязва обаче, че в предложението на Комисията за нов учредителен регламент е включено задължение за извършване на оценка на всеки пет години; приветства също така факта, че в момента всяка от четиригодишните работни програми подлежи на външна оценка;

28.  отчита, че Фондацията остава съществен фактор, допринасящ за разработването на политиките, и че използването на нейния експертен опит в ключови за политиките на Съюза документи остава значително;

29.  отчита работата на Фондацията през четиригодишната работна програма 2013 – 2016 г. „От криза към възстановяване: по-добре информирани политики за конкурентна и справедлива Европа“; приветства висококачествения анализ и приноса на Фондацията за политиките по отношение на условията на живот и труд, колективните трудови правоотношения и развитието на заетостта и пазара на труда, и по-специално обзорния доклад за шестото европейско проучване на условията на труд, както и доклада „Нови форми на заетост“; подчертава значението на тристранната структура на управление на Фондацията, която дава възможност за извършване на всеобхватен преглед на икономическата и социалната действителност;

30.  подчертава необходимостта да се поддържа засилено сътрудничество между Фондацията и комисията по заетост и социални въпроси с цел използване от експертния опит на Фондацията и да се провеждат конструктивни и основани на факти обсъждания;

31.  приветства факта, че Парламентът, Комисията и други заинтересовани страни са основните ползватели на ноу-хау, предоставено от Фондацията, и че са запознати с неговото качество и интереса, който представлява;

32.  отбелязва, чеРегламент (ЕИО) № 1365/75 на Съвета с който Фондацията се създава, и приветства включването от страна на Парламента и Комисията на изрично позоваване на използването на доклади за външен одит и оценки;

33.  приветства доброто сътрудничество между Фондацията и други агенции на Съюза, по-специално с Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop), Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA), Европейската фондация за обучение (ETF), Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) и Европейския институт за равенство между половете (EIGE), при планирането и изпълнението на нейната работа с цел осигуряване на добра координация и полезни взаимодействия на нейните дейности;

34.  отбелязва значителния принос на Фондацията за борбата с бедността и сключването на трудови договори с цел измама в редица действия в рамките на Съюза.

o
o   o

35.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 18 април 2018 г. (3) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) ОВ C 84, 17.3.2017 г., стр. 11.
(2) Регламент (ЕИО) № 1365/75 на Съвета от 26 май 1975 г. относно създаването на Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (ОВ L 139, 30.5.1975 г., стр. 1 – 4
(3) Приети текстове, P8_TA(2018)0133.

Последно осъвременяване: 4 декември 2018 г.Правна информация