Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2148(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0092/2018

Předložené texty :

A8-0092/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasování :

PV 18/04/2018 - 12.55

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0160

Přijaté texty
PDF 170kWORD 51k
Středa, 18. dubna 2018 - Štrasburk Konečné znění
Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound)
P8_TA(2018)0160A8-0092/2018
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2018 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2016 (2017/2148(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí nadace(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o udělení absolutoria, které má být uděleno nadaci za plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0058/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1365/75 ze dne 26. května 1975 o založení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek(4), a zejména na článek 16 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0092/2018),

1.  uděluje řediteli Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek absolutorium za plnění rozpočtu nadace na rozpočtový rok 2016;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řediteli Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 212.
(2) Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 212.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 139, 30.5.1975, s. 1.
(5) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2018 o uzavření účtů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2016 (2017/2148(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí nadace(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o udělení absolutoria nadaci za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0058/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1365/75 ze dne 26. května 1975 o založení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek(4), a zejména na článek 16 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0092/2018),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2016;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řediteli Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 212.
(2) Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 212.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 139, 30.5.1975, s. 1.
(5) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2018 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2016 (2017/2148(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0092/2018),

A.  vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria hodlá orgán příslušný k udělení absolutoria klást zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů a institucí Unie zlepšováním transparentnosti a odpovědnosti, uplatňováním koncepce sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

B.  vzhledem k tomu, že podle výkazu příjmů a výdajů(1) Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (dále jen „nadace“) činil její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2016 20 789 500 EUR, což ve srovnání s rokem 2015 představuje snížení o 1,72 %; vzhledem k tomu, že rozpočet nadace se převážně odvíjí od rozpočtu Unie;

C.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce nadace za rozpočtový rok 2016 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka nadace je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné;

Připomínky k legalitě a správnosti operací

1.  na základě zprávy Účetního dvora poznamenává, že ve zprávě za rok 2014 Účetní dvůr upozornil na nedoplatky na mzdách zaměstnancům za období 2005–2014, související s přechodem na nový služební řád EU v roce 2005; konstatuje, že přestože důvody nedoplatků (2014: nedodržení minimální zaručené mzdy; 2015: špatný koeficient násobení při výpočtu mezd) jsou jiné, Účetní dvůr opět zjistil nedoplatky (43 350 EUR) a několik přeplatků (168 930 EUR), které se týkají 30 současných nebo bývalých zaměstnanců; poznamenává, že nadace všechny nedoplatky uhradila, ale přeplatky nárokovat nebude (v souladu s článkem 85 stávajícího služebního řádu); vyzývá nadaci, aby opět analyzovala všechny případné chyby v souvislosti s přechodem na služební řád z roku 2005, kompletně vyhodnotila činnost svého mzdového oddělení a o zjištěních informovala orgán příslušný k udělení absolutoria; bere na vědomí informaci nadace, že činnost mzdového oddělení byla v dubnu 2017 předmětem komplexního interního auditu; bere na vědomí, že nadace očekává doručení závěrečné zprávy, přičemž veškerá doporučení budou náležitě zohledněna; vyzývá nadaci, aby o nápravných opatřeních, která budou přijata, informovala orgán příslušný k udělení absolutoria;

Rozpočtové a finanční řízení

2.  s uspokojením konstatuje, že výsledkem úsilí vynaloženého na monitorování rozpočtu v rozpočtovém roce 2016 bylo plnění rozpočtu dosahující 99,99 % a že míra využití prostředků na platby činila 84,80 %, což oproti roku 2015 představuje pokles o 2,55 %;

3.  vyjadřuje obavu ohledně negativního dopadu rostoucího koeficientu pro Irsko na rozpočet, čímž se zvyšuje riziko oslabování finanční kapacity nadace, pokud jde o plnění jejího mandátu; očekává, že orgány Unie přijmou opatření k vyrovnání tohoto dopadu;

Závazky a přenesené prostředky

4.  na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že míra přenesených prostředků na závazky v roce 2017 byla vysoká a činila 2 800 000 EUR (43 %) v případě hlavy III (operační výdaje) v porovnání s 2 100 000 EUR (31 %) v roce 2015, zejména v souvislosti s projekty (studie a pilotní projekty), které přesahují do dalšího roku; konstatuje, že nadace zvažuje zavedení diferencovaných rozpočtových položek, jež by lépe odrážely víceletou povahu operací a nevyhnutelné prodlevy mezi podpisem smluv, jejich realizací a platbami;

5.  bere na vědomí, že nadace se souhlasem Účetního dvora rozlišuje mezi plánovanými a neplánovanými přenesenými prostředky; konstatuje, že v roce 2016 plánovala nadace přenesené prostředky ve výši 3 000 000 EUR, zatímco skutečná výše přenesených prostředků dosáhla jen 2 800 000 EUR;

6.  konstatuje, že přenesené prostředky mohou často být zčásti nebo plně opodstatněné víceletou povahou operačních programů agentur, neznamenají nezbytně, že se v plánování a plnění rozpočtu vyskytují nedostatky, ani nejsou vždy v rozporu se zásadou ročního rozpočtu, zejména pokud je nadace dopředu naplánuje a sdělí Účetnímu dvoru;

Zadávání zakázek

7.  konstatuje, že poradní výbor nadace pro zadávání zakázek a uzavírání smluv, který vydává stanoviska k návrhům smluv v hodnotě nejméně 250 000 EUR, v roce 2016 nezasedal, neboť žádný návrh stanovená kritéria nesplňoval; kromě toho poznamenává, že poradní výbor pro zadávání zakázek a uzavírání smluv provedl roční ověření ex post u tří z jedenácti zakázek zadaných v roce 2016; poznamenává, že poradní výbor pro zadávání zakázek a uzavírání smluv byl obecně spokojen s tím, že nadace dodržela postupy pro zadávání zakázek;

Zaměstnanecká politika

8.  poznamenává, že v prosinci 2016 byla provedena prověrka pracovních míst, která prokázala relativně vysokou úroveň stability během třech let, na které se prověrka vztahovala;

9.  poznamenává, že plán pracovních míst a přehled zaměstnanců uvádí od prosince 2016 107 pracovních míst (úředníci, dočasní zaměstnanci a smluvní zaměstnanci) oproti 108 v roce 2015; s uspokojením bere na vědomí, že podle počtu všech pracovních míst obsazených ke dni 31. prosince 2016 byla téměř dosažena genderová vyváženost, neboť poměr byl 55,14 % žen a 44,86 % mužů;

10.  zdůrazňuje, že by součástí personální politiky nadace měla být rovnováha mezi pracovním a soukromým životem; konstatuje, že na zdraví prospěšné činnosti byly na každého zaměstnance vynaloženy rozpočtové prostředky ve výši 80,21 EUR; poznamenává, že průměrná délka pracovní neschopnosti na každého zaměstnance je 6,5 dne, což je sice méně než v řadě jiných agentur Unie, ale přesto jde o znepokojující délku neschopnosti, kterou je třeba přezkoumat, aby se zjistilo, zda jedním z jejích důvodů není stres na pracovišti, a dále poznamenává, že žádný zaměstnanec nebyl v pracovní neschopnosti celý rok;

11.  oceňuje skutečnost, že v roce 2016 nebyl formálně ani neformálně nahlášen žádný případ obtěžování; podporuje školení a informační setkání organizovaná za účelem zvýšení informovanosti zaměstnanců;

12.  s uspokojením poznamenává, že nadace v roce 2016 neobdržela žádnou stížnost, žalobu ani nahlášené případy týkající se přijímání nebo propouštění zaměstnanců;

13.  vítá nápravná opatření nadace, která byla provedena v souvislosti s opravami mezd na základě zpráv Účetního dvora; poznamenává, že komplexní interní audit mzdového účetnictví byl proveden v dubnu 2017 s cílem poskytnout dodatečnou jistotu, že jsou zavedeny příslušné postupy a kontroly a dobře fungují;

14.  připomíná, že snižování počtu zaměstnanců doprovázejí velké obtíže, a opět zdůrazňuje své obavy z jakýchkoli dalších škrtů, které by omezily schopnost agentur vykonávat jejich mandát;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost a demokracie

15.  s uspokojením konstatuje, že se v listopadu a prosinci 2016 konaly semináře na téma etiky, integrity a boje proti podvodům; dále poznamenává, že účast na těchto seminářích byla povinná pro všechny zaměstnance a ti, kteří se zúčastnit nemohli, museli absolvovat online program zaměřený na tatáž témata;

16.  s uspokojením bere na vědomí, že nadace má zavedená pravidla týkající se whistleblowingu a že v roce 2016 žádný takový případ nebyl zaznamenán;

17.  domnívá se, že je třeba vytvořit nezávislý orgán pro zveřejňování, poradenství a přezkoumávání disponující dostatečnými rozpočtovými zdroji s cílem pomáhat oznamovatelům využívat vhodné kanály pro zveřejňování informací o možných nesrovnalostech poškozujících finanční zájmy Unie, chránit je před odhalením jejich identity a nabízet jim potřebnou podporu a poradenství;

18.  oceňuje skutečnost, že v nadaci v roce 2016 nedošlo k žádnému případu střetu zájmů;

19.  vyzývá nadaci, aby přijala etický kodex a informovala orgán příslušný k udělení absolutoria o údajných a prokázaných střetech zájmů a o tom, jak je řešila a jak jim hodlá v budoucnu zamezit;

Hlavní úspěchy

20.  vítá tři hlavní úspěchy v roce 2016, na které nadace poukázala, tj. že:

   dokončila šestý evropský průzkum pracovních podmínek a svá zjištění předložila Parlamentu dne 17. listopadu 2016;
   v posledním roce svého čtyřletého plánovacího období dosáhla při plnění svého rozpočtu 100 % a míry plnění programů ve výši 98 % a podle zpětné vazby zaregistrované během čtyřletého období dosáhla maximální úrovně spokojenosti uživatelů;
   balíček opatření týkající se evropského pilíře sociálních práv odkazuje na nedávná zjištění Eurofondu týkající se: mezd, sociálních dávek, nevyhovujícího bydlení v Evropě, nových forem zaměstnávání a nejnovějšího průzkumu pracovní podmínek;

21.  vítá úspěšné provádění čtyřletého pracovního programu nadace, který má vysokou úroveň organizační účinnosti, jak dokazuje celkové zlepšení klíčových ukazatelů výkonnosti nadace;

22.  s uspokojením poznamenává, že míra dosahování výstupů pracovního programu plánovaných na rok 2016 činila 97 % a výrazně převýšila cílovou míru 80 %, což je významná změna oproti nedostatečným výsledkům v předcházejících dvou letech, která zajistila, že na konci čtyřletého programového období byly téměř všechny výstupy plánované na poslední rok programu včas dosaženy;

Vnitřní kontroly

23.  s uspokojením konstatuje, že se koordinátor vnitřní kontroly nadace v souladu s prioritami předloženými kanceláři správní rady v lednu 2016 zaměřil na pět standardů vnitřní kontroly týkajících se její mise a vize, etiky a organizačních hodnot, přidělování zaměstnanců a  mobility, procesu řízení rizik a hodnocení standardů vnitřní kontroly;

Interní audit

24.  na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že ve své auditní zprávě z prosince 2016 Útvar interního auditu upozornil, že je potřeba zlepšit řízení projektů nadace, zejména v souvislosti s postupy správy, monitorováním a vykazováním; s uspokojením nicméně poznamenává, že se nadace a Útvar interního auditu dohodly na plánu nápravných opatření;

25.  konstatuje, že Útvar interního auditu provedl audit řízení projektů s cílem „posoudit vhodnost koncepce a účinnost systémů řízení a kontroly, které nadace zavedla pro své činnosti související s řízením projektů“; kromě toho poznamenává, že zpráva Útvaru interního auditu obsahuje čtyři doporučení týkající se těchto témat: správy řízení projektů, monitorování projektů a podávání zpráv, plánování projektů, informačního systému pro řízení projektů; konstatuje, že Útvar interního auditu přijal akční plán nadace, který má být dokončen do konce roku 2017; vyzývá nadaci, aby o dosaženém pokroku informovala orgán příslušný k udělení absolutoria;

26.  s uspokojením poznamenává, že byla provedena všechna doporučení Útvaru interního auditu z dřívějších auditů před vykazovaným rokem;

Další připomínky

27.  vyjadřuje politování nad tím, že nařízení Rady č. 1365/75/EHS(2) výslovně nevyžaduje externí hodnocení činnosti nadace; poznamenává nicméně, že návrh Komise týkající se nového zakládacího nařízení zahrnuje povinnost provádět hodnocení každých pět let; vítá rovněž skutečnost, že externímu hodnocení podléhá nyní každý čtyřletý pracovní program;

28.  bere na vědomí, že nadace opět významně přispívala k utváření politik a že její odborné poznatky byly často využívány v klíčových dokumentech týkajících se politik Unie;

29.  oceňuje činnost nadace během čtyřletého pracovního programu v letech 2013–2016 s názvem „Od krize k obnově: informovanější politiky pro konkurenceschopnou a spravedlivou Evropu“; vítá vysoce kvalitní analýzy a podklady pro tvorbu politik vydané nadací, pokud jde o životní a pracovní podmínky, pracovněprávní vztahy a zaměstnanost a vývoj trhu práce, a zejména souhrnnou zprávu o šestém průzkumu pracovních podmínek v Evropě a nových formách zaměstnávání; zdůrazňuje význam tripartitního řízení nadace, které umožňuje získat komplexní přehled o hospodářských a sociálních podmínkách;

30.  zdůrazňuje, nezbytnost zachování úzkou spolupráci mezi nadací a Výborem pro zaměstnanost a sociální věci, aby bylo možné využívat odborné znalosti nadace a pokračovat v konstruktivních diskuzích opírajících se o fakta;

31.  vítá skutečnost, že Parlament, Komise a další zúčastněné strany jsou hlavními uživateli know-how, které nadace poskytuje, a že jsou si vědomi její kvality a významu;

32.  bere na vědomí, že v současné době probíhá přezkum nařízení Rady č. 1365/75/EHS o založení nadace a vítá skutečnost, že Parlament a Komise do něj zahrnuly výslovný odkaz na používání externích auditních zpráv a hodnocení;

33.  vítá dobrou spolupráci mezi nadací a ostatními agenturami Unie, k nimž patří zejména Cedefop, EU-OSHA, ETF, FRA a EIGE, při plánování a realizaci její činnosti s cílem zajistit dobrou koordinaci a součinnost jejích aktivit;

34.  bere na vědomí, jak výrazně nadace přispívá k boji proti chudobě a podvodnému smluvnímu najímání pracovníků a to prostřednictvím řady opatření v celé Unii.

o
o   o

35.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 18. dubna 2018 (3) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Úř. věst. C 84, 17.3.2017, s. 11.
(2) Nařízení Rady (EHS) č. 1365/75 ze dne 26. května 1975 o založení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Úř. věst. L 139, 30.5.1975, s. 1).
(3) Přijaté texty, P8_TA(2018)0133.

Poslední aktualizace: 4. prosince 2018Právní upozornění