Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2148(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0092/2018

Esitatud tekstid :

A8-0092/2018

Arutelud :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hääletused :

PV 18/04/2018 - 12.55

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0160

Vastuvõetud tekstid
PDF 268kWORD 51k
Kolmapäev, 18. aprill 2018 - Strasbourg Lõplik väljaanne
2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound)
P8_TA(2018)0160A8-0092/2018
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1. Euroopa Parlamendi 18. aprilli 2018. aasta otsus Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2017/2148(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2016. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos fondi vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2018. aasta soovitust fondi tegevusele heakskiidu andmise kohta 2016. aasta eelarve täitmisel (05941/2018 – C8‑0058/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 26. mai 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 1365/75 Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi loomise kohta(4), eriti selle artiklit 16,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(5), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A8-0092/2018),

1.  annab heakskiidu Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi direktori tegevusele fondi 2016. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 417, 6.12.2017, lk 212.
(2) ELT C 417, 6.12.2017, lk 212.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) EÜT L 139, 30.5.1975, lk 1.
(5) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


2. Euroopa Parlamendi 18. aprilli 2018. aasta otsus Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2016. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2017/2148(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2016. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos fondi vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2018. aasta soovitust fondi tegevusele heakskiidu andmise kohta 2016. aasta eelarve täitmisel (05941/2018 – C8‑0058/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 26. mai 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 1365/75 Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi loomise kohta(4), eriti selle artiklit 16,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(5), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A8-0092/2018),

1.  annab heakskiidu Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2016. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 417, 6.12.2017, lk 212.
(2) ELT C 417, 6.12.2017, lk 212.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) EÜT L 139, 30.5.1975, lk 1.
(5) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


3. Euroopa Parlamendi 18. aprilli 2018. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2017/2148(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A8-0092/2018),

A.  arvestades, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames soovib eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon rõhutada, et eriti oluline on veelgi tugevdada liidu institutsioonide demokraatlikku legitiimsust, suurendades läbipaistvust ja aruandekohustust ning rakendades tulemuspõhise eelarvestamise põhimõtet ning personalijuhtimise head tava;

B.  arvestades, et Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi (edaspidi „fond“) tulude ja kulude kalkulatsiooni(1) kohaselt oli fondi 2016. aasta lõplik eelarve 20 789 500 eurot, mis oli 2015. aasta eelarvest 1,72 % väiksem; arvestades, et fondi eelarve koosneb peamiselt liidu eelarvest eraldatud vahenditest;

C.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes fondi eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et fondi raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

Märkused tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta

1.  märgib kontrollikoja aruande põhjal, et kontrollikoda märkis 2014. aasta kohta avaldatud aruandes aastatel 2005–2014 töötajatele tehtud vähemmakseid, mis tulenesid uutele personalieeskirjadele üleminekust 2005. aastal; märgib, et ehkki vähemmaksete põhjused on erinevad (2014. aastal ei peetud kinni tagatud palkade miinimummääradest, 2015. aastal kasutati vale korrutustegurit), avastas kontrollikoda taas nii vähemmakseid (43 350 eurot) kui ka mõningaid enammakseid (168 930 eurot), mis mõjutasid 30 praegust ja endist töötajat; märgib, et fond kompenseeris küll kõik vähemmaksed, ent vastavalt kehtivate personalieeskirjade artiklile 85 ei hakata enammakseid sisse nõudma; kutsub fondi üles analüüsima veel kord kõiki 2005. aasta personalieeskirjadele üleminekul tehtud võimalikke vigu, viima läbi oma palgaarvestuse funktsiooni täiemahulise hindamise ja andma oma leidudest aru eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile; võtab fondi esitatud andmete põhjal teadmiseks, et 2017. aasta aprillis toimus palgaarvestuse funktsiooni põhjalik siseaudit; võtab teadmiseks, et fond ootab selle lõplikku aruannet ja kõigile esitatud soovitustele pööratakse nõuetekohast tähelepanu; palub, et fond annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile teada võetavatest parandusmeetmetest;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

2.  märgib rahuloluga, et 2016. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 99,99 % ning maksete assigneeringute täitmise määr 84,80 %, mis on 2,55 % madalam kui 2015. aastal;

3.  tunneb muret Iirimaa koefitsiendi suurenemise negatiivse eelarvemõju pärast, mis ähvardab aina rohkem kahjustada fondi rahalist suutlikkust oma mandaati täita; ootab, et liidu institutsioonid võtaksid meetmeid selle mõju tasakaalustamiseks;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

4.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et kulukohustustega seotud assigneeringute 2017. aastasse ülekandmiste summa oli III jaotises (tegevuskulud) suur, st 2 800 000 eurot (43 %), võrreldes 2 100 000 euroga (31 %) 2015. aastal, ning see tulenes eelkõige järgneval aastal jätkunud projektidest (uuringud ja katseprojektid); märgib, et fond kaalub liigendatud eelarveassigneeringute kasutuselevõttu, et kajastada paremini tegevuse mitmeaastast iseloomu ning vältimatuid viivitusi lepingute allkirjastamise, teenuste osutamise ja maksete tegemise vahel;

5.  tunnistab, et kokkuleppel kontrollikojaga eristab fond kavandatud ja kavandamata ülekandmisi; märgib, et 2016. aastal oli fondi kavandatud ülekandmiste maht 3 000 000 eurot, samas kui tegelikult üle kantud assigneeringud ulatusid vaid 2 800 000 euroni;

6.  märgib, et ülekandmine võib sageli olla osaliselt või täielikult põhjendatud, sest ametite rakenduskavad on mitmeaastased, ning see ei pruugi viidata probleemidele eelarve planeerimisel ja täitmisel, samuti ei ole see alati vastuolus eelarve aastasuse põhimõttega ja seda eriti sel juhul, kui assigneeringute ülekandmine on fondi poolt ette planeeritud ja sellest on kontrollikojale teada antud;

Hanked

7.  märgib, et fondi hangete ja lepingute nõuandekomitee, kes esitab arvamuse vähemalt 250 000 euro suuruse väärtusega lepingute ettepanekute kohta, ei tulnud 2016. aastal kokku, kuna kriteeriumidele vastavaid toimikuid ei olnud; märgib lisaks, et hangete ja lepingute nõuandekomitee tegi iga-aastase järelkontrolli kolmele üheteistkümnest 2016. aastal sõlmitud lepingust; märgib, et hangete ja lepingute nõuandekomitee oli üldjoontes rahul asjaoluga, et fond järgis hankemenetlusi;

Personalipoliitika

8.  märgib, et 2016. aasta detsembris viidi läbi ametikohtade läbivaatamine, mis annab tunnistust suhteliselt suurest stabiilsusest viimase kolme aasta jooksul, mil läbivaatus toimus;

9.  märgib, et ametikohtade loetelus ja töötajaskonna jaotuses on alates 2016. aasta detsembrist ette nähtud 107 ametikohta (ametnikud, tähtajalised teenistujad ja lepingulised töötajad), samas kui 2015. aastal oli see arv 108; märgib rahuloluga, et 31. detsembril 2016. aastal täidetud ametikohtade arvu lõikes on sooline tasakaal peaaegu saavutatud, sest töötajate hulgas oli naisi 55,14 % ja mehi 44,86 %;

10.  rõhutab, et töö- ja eraelu tasakaal peaks olema fondi personalipoliitika osa; märgib, et heaolutegevusele kulutatud eelarveliste vahendite summa oli 80,21 eurot töötaja kohta; märgib, et haiguspuhkust võeti töötaja kohta keskmiselt 6,5 päeva, mis on vähem kui paljudes teistes liidu ametites, kuid see on siiski murettekitav ja annab alust uurida, kas üheks mõjutavaks teguriks võib olla tööstress, ning märgib, et ükski töötaja ei olnud haiguspuhkusel terve aasta;

11.  väljendab heameelt asjaolu üle, et 2016. aastal ei teatatud ühestki ametlikust ega mitteametlikust ahistamisjuhtumist; toetab töötajate teadlikkuse tõstmiseks koolituste ja teabeürituste korraldamist;

12.  võtab rahuloluga teadmiseks asjaolu, et 2016. aastal ei esinenud fondi suhtes kaebusi, ei algatatud kohtuvaidlusi ega olnud teateid juhtumitest, mis on seotud töötajate töölevõtmise või töölt vabastamisega;

13.  kiidab heaks parandusmeetmed, mille fond võttis kontrollikoja aruannete põhjal palkade korrigeerimiseks; märgib, et 2017. aasta aprillis toimus palgaarvestuse talituse põhjalik siseaudit, et anda täiendavalt kinnitust, et asjakohased protsessid ja kontrollimehhanismid on paigas ja toimivad hästi;

14.  tuletab meelde, et personalikärbete rakendamine on olnud väga vaevaline, ja väljendab taas muret võimalike edasiste kärbete pärast, mis piiraksid ametite suutlikkust täita oma ülesandeid;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus ja demokraatia

15.  märgib rahuloluga, et 2016. aasta novembris ja detsembris korraldati eetikat, ausust ja pettustevastast võitlust käsitlevad seminarid; märgib lisaks, et nimetatud seminaridel osalemine oli kohustuslik kõigile töötajatele ning need, kes ei saanud osaleda, pidid läbima samu teemasid käsitleva veebipõhise programmi;

16.  märgib rahuloluga, et fond on kehtestanud eeskirjad rikkumisest teatamise kohta ning et 2016. aastal ei registreeritud ühtegi juhtumit;

17.  osutab vajadusele luua piisavate eelarvevahenditega sõltumatu avalikustamis-, nõustamis- ja suunamisasutus, et aidata rikkumisest teatajail kasutada võimalikest liidu finantshuve kahjustavatest õigusnormide rikkumistest teatamiseks õigeid kanaleid ning kaitsta samal ajal nende konfidentsiaalsust ja pakkuda vajalikku toetust ja nõu;

18.  väljendab heameelt asjaolu üle, et fondil ei olnud 2016. aastal ühtegi huvide konflikti juhtumit;

19.  palub fondil võtta vastu eetikakoodeksi ning anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile teada kõigist väidetavatest ja kinnitust leidnud huvide konfliktidest, sellest, kuidas need lahendati, ning ka sellest, kuidas neid kavatsetakse edaspidi ära hoida;

Peamised saavutused

20.  tunneb heameelt järgmise kolme peamise saavutuse üle, mille fond oma 2016. aasta tegevuses välja tõi:

   fond viis lõpule kuuenda Euroopa töötingimuste uuringu ja esitas selle tulemused Euroopa Parlamendile 17. novembril 2016;
   fondil oli neljaaastase programmitsükli viimase aasta lõppedes eelarve täitmise määr 100 %, programmide elluviimise määr 98 % ja kasutajate rahulolu näitaja nelja aasta kõrgeim;
   Euroopa sotsiaalõiguste samba paketis viidatakse Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi hiljutiste palka, sotsiaaltoetusi, Euroopa puudulikke elamistingimusi, uusi töövorme ja töötingimusi käsitlevate uuringute tulemustele;

21.  tunneb heameelt fondi neljaaastase tööprogrammi eduka ja korralduslikult väga tõhusa rakendamise üle, mida tõendab fondi võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajate üldine paranemine;

22.  märgib rahuloluga, et 2016. aastaks tööprogrammis kavandatud tulemused saavutati 97 % ulatuses (ületades suuresti 80 % eesmärki), mis kujutab endast märkimisväärset suunamuutust kahe varasema aasta oodatust kasinamate tulemustega võrreldes ning tagab neljaaastase programmitöö perioodi lõpus peaaegu kõigi programmitöö viimaseks aastaks kavandatud tulemuste õigeaegse saavutamise;

Sisekontroll

23.  märgib rahuloluga, et fondi sisekontrolli koordinaator keskendus kooskõlas 2016. aasta jaanuaris haldusnõukogu juhatusele esitatud prioriteetidega viiele sisekontrollistandardile, mis on seotud fondi ülesannete ja visiooni, eetika ja organisatsiooniliste väärtuste, personali jaotuse ja liikuvuse, riskijuhtimise ning sisekontrolli standardite hindamisega;

Siseaudit

24.  märgib kontrollikoja aruande põhjal, et 2016. aasta detsembris avaldatud auditiaruandes rõhutas siseauditi talitus vajadust parandada fondi projektijuhtimist, eelkõige juhtimiskorda, järelevalvet ja aruandlust; märgib siiski rahuloluga, et fond ja siseauditi talitus leppisid kokku parandusmeetmete võtmise kavas;

25.  märgib, et siseauditi talitus teostas projektijuhtimise auditi eesmärgiga hinnata fondi poolt projektijuhtimisega seotud tegevuseks kasutusele võetud juhtimis- ja kontrollisüsteemide korralduse piisavust ja tõhusust; märgib lisaks, et siseauditi talituse aruandes esitati neli soovitust järgmiste teemade kohta: projektijuhtimise haldamine, projektide järelevalve ja projektialane aruandlus, projektide kavandamine ja projektijuhtimise infosüsteem; märgib, et siseauditi talitus kiitis heaks fondi tegevuskava, mis peab olema ellu viidud 2017. aasta lõpuks; palub, et fond annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru selles valdkonnas tehtud edusammudest;

26.  märgib rahuloluga, et kõik soovitused, mille siseauditi talitus enne aruandeaastat teostatud varasemates auditites esitas, on täidetud;

Muud kommentaarid

27.  peab kahetsusväärseks asjaolu, et nõukogu määruses (EMÜ) nr 1365/75(2) ei nõuta sõnaselgelt fondi tegevuse välishindamist; võtab siiski teadmiseks, et komisjoni koostatud ettepanek võtta vastu uus asutamismäärus sisaldab kohustust hinnata fondi tegevust iga viie aasta tagant; tunneb samuti heameelt asjaolu üle, et praegu kohaldatakse välishindamist iga neljaaastase tööprogrammi suhtes;

28.  võtab teadmiseks, et fond annab endiselt poliitikakujundusse olulise panuse ja tema eksperdiarvamusi kasutatakse liidu peamistes poliitikadokumentides märkimisväärsel määral;

29.  tunnustab fondi tööd neljaaastase tööprogrammi 2013–2016 „Kriisist majanduse elavnemiseni. Teadlikum poliitika konkurentsivõimelise ja õiglase Euroopa jaoks“ käigus; väljendab heameelt fondi kvaliteetse analüüsi ja poliitilise panuse üle elu- ja töötingimuste, töösuhete ning tööhõive ja tööturu arengu valdkonnas ning eelkõige Euroopa kuuenda töötingimuste uuringu ülevaatearuande ning uute töövormide aruande üle; rõhutab, kui oluline on fondi kolmepoolne juhtimine, mis võimaldab saada täieliku ülevaate majanduslikust ja sotsiaalsest tegelikkusest;

30.  rõhutab vajadust jätkata fondi ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni tugevat koostööd, et saada kasu fondi eksperditeadmistest ning pidada konstruktiivseid ja tõenditel põhinevaid arutelusid;

31.  väljendab heameelt selle üle, et Euroopa Parlament, komisjon ja teised sidusrühmad on fondi pakutava oskusteabe peamised kasutajad ning nad mõistavad selle teabe kvaliteeti ja huvipakkuvust;

32.  võtab teadmiseks, et nõukogu määrust (EMÜ) nr 1365/75 (millega fond loodi) vaadatakse läbi, ja tunneb heameelt selle üle, et Euroopa Parlament ja komisjon on lisanud selge viite välisauditiaruannete ja -hinnangute kasutamisele;

33.  tunneb heameelt fondi ja teiste liidu ametite, eelkõige Cedefopi, EU-OSHA, ETFi, FRA ja EIGE hea koostöö üle töö kavandamisel ja rakendamisel, et tagada tegevuse tõhus koordineerimine ja sünergia;

34.  märgib, kui ulatuslikult on fond mitme kogu liitu hõlmava meetme abil aidanud võidelda vaesuse ja töölepingupettuste vastu;

o
o   o

35.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma 18. aprilli 2018. aasta resolutsioonile(3) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

(1) ELT C 84, 17.3.2017, lk 11.
(2) Nõukogu 26. mai 1975. aasta määrus (EMÜ) nr 1365/75 Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi loomise kohta (EÜT L 139, 30.5.1975, lk 1–4).
(3) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0133.

Viimane päevakajastamine: 4. detsember 2018Õigusalane teave