Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/2148(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0092/2018

Pateikti tekstai :

A8-0092/2018

Debatai :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Balsavimas :

PV 18/04/2018 - 12.55

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0160

Priimti tekstai
PDF 429kWORD 46k
Trečiadienis, 2018 m. balandžio 18 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound)
P8_TA(2018)0160A8-0092/2018
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2018 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2017/2148(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2016 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2016 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Fondo atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 20 d. Tarybos rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Fondas įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą (05941/2018 – C8-0058/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 1975 m. gegužės 26 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1365/75 dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo įsteigimo(4), ypač į jo 16 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(5), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A8-0092/2018),

1.  patvirtina Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo direktoriui, kad Fondo 2016 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 417, 2017 12 6, p. 212.
(2) OL C 417, 2017 12 6, p. 212.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 139, 1975 5 30, p. 1.
(5) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


2. 2018 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2017/2148(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2016 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2016 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Fondo atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 20 d. Tarybos rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Fondas įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą (05941/2018 – C8-0058/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 1975 m. gegužės 26 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1365/75 dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo įsteigimo(4), ypač į jo 16 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(5), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A8-0092/2018),

1.  pritaria Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 417, 2017 12 6, p. 212.
(2) OL C 417, 2017 12 6, p. 212.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 139, 1975 5 30, p. 1.
(5) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


3. 2018 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2017/2148(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A8-0092/2018),

A.  kadangi vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija nori pabrėžti, kad ypač svarbu toliau stiprinti Sąjungos institucijų demokratinį teisėtumą didinant skaidrumą ir atskaitomybę, įgyvendinant rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo koncepciją bei užtikrinant gerą žmogiškųjų išteklių valdymą;

B.  kadangi, remiantis pajamų ir išlaidų suvestine(1), galutinis Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo (toliau – Fondas) 2016 finansinių metų biudžetas buvo 20 789 500 EUR, t. y. 1,72 proc. mažesnis, palyginti su 2015 m.; kadangi Fondo biudžetas daugiausia skiriamas iš Sąjungos biudžeto;

C.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Fondo 2016 finansinių metų metinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, kad jie gavo pakankamą patikinimą, jog Fondo metinės ataskaitos yra patikimos ir kad pagal jas atliktos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Pastabos dėl operacijų teisėtumo ir tvarkingumo

1.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita pažymi, kad 2014 m. Audito Rūmų ataskaitoje buvo nurodytos nepriemokos darbuotojams už 2005–2014 m. laikotarpį, susijusios su perėjimu prie naujų Sąjungos darbuotojų tarnybos nuostatų 2005 m.; pažymi, kad nors šias nepriemokas nulėmė skirtingos priežastys (2014 m. – minimalaus garantuoto atlyginimo nesilaikymas; 2015 m.– neteisingo daugiklio taikymas atlyginimams), Audito Rūmai vėl nustatė nepriemokų (43 350 EUR) ir keletą permokų (168 930 EUR) 30-čiai dirbančių ir buvusių darbuotojų; pažymi, kad Fondas ištaisė visas nepriemokas, tačiau permokų susigrąžinti negalės (tai atitinka dabartinių Tarnybos nuostatų 85 straipsnį); ragina Fondą dar kartą išnagrinėti visas galimas klaidas, susijusias su perėjimu prie 2005 metų Tarnybos nuostatų, atlikti išsamų savo algalapių tvarkymo funkcijos vertinimą ir atsiskaityti dėl rezultatų biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai; patvirtina Fondo informaciją, kad išsamus algalapių tvarkymo vidaus auditas atliktas 2017 m. balandžio mėn.; pažymi, kad Fondas laukia galutinės ataskaitos ir ketina paisyti visų rekomendacijų, kurios bus pateiktos; ragina Fondą pateikti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai ataskaitą dėl taisomųjų veiksmų, kurių bus imtasi;

Biudžeto ir finansų valdymas

2.  su pasitenkinimu pažymi, kad dėl 2016 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 99,99 proc., o mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis – 84,80 proc., t. y. 2,55 proc. mažesnis, palyginti su 2015 m.;

3.  reiškia susirūpinimą dėl didėjančio Airijos valstybės koeficiento neigiamo poveikio biudžetui ir dėl to kylančios vis didesnės rizikos, kad bus kenkiama Fondo finansiniam pajėgumui vykdyti savo įgaliojimus; tikisi, kad Sąjungos institucijos imsis veiksmų šiam poveikiui kompensuoti;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

4.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita pažymi, kad įsipareigotų asignavimų perkėlimų į 2017 m. lygis III antraštinėje dalyje (veiklos išlaidos) siekė net 2 800 000 EUR (43 proc.), palyginti su 2 100 000 EUR (31 proc.) 2015 m., daugiausia susijusių su projektais (tyrimais ir bandomosiomis schemomis), kurie buvo tęsiami pasibaigus metams; pažymi, kad Fondas galėtų apsvarstyti galimybę taikyti diferencijuotus biudžeto asignavimus siekiant geriau atspindėti daugiametį operacijų pobūdį ir neišvengiamus vėlavimus tarp sutarčių pasirašymo, įvykdymo ir apmokėjimų;

5.  patvirtina, kad Fondas pagal sutarimą su Audito Rūmais daro skirtumą tarp planuotų ir neplanuotų perkėlimų; pažymi, kad 2016 m. Fondas planavo 3 000 000 EUR perkėlimų, tačiau realūs perkėlimai sudarė tik 2 800 000 EUR;

6.  pažymi, kad į kitą laikotarpį perkeliamos sumos, kurios neretai gali būti iš dalies arba visiškai pateisinamos daugiamečiu agentūrų veiksmų programų pobūdžiu, nebūtinai liudija apie netinkamą biudžeto planavimą ir įgyvendinimą ir ne visada prieštarauja biudžeto metinio periodiškumo principui, visų pirma jeigu Agentūra planuoja tokius perkėlimus iš anksto ir praneša apie juos Audito Rūmams;

Viešieji pirkimai

7.  pažymi, kad Fondo Viešųjų pirkimų ir sutarčių patariamasis komitetas, teikiantis nuomonę dėl sutarčių pasiūlymų, kurių vertė mažiausiai 250 000 EUR, 2016 m. neposėdžiavo, nes nebuvo pirkimo dokumentų, kurie būtų atitikę kriterijus; be to, pažymi, kad Viešųjų pirkimų ir sutarčių patariamasis komitetas atliko trijų iš vienuolikos 2016 m. sudarytų sutarčių kasmetinį ex post patikrinimą; pažymi, kad Viešųjų pirkimų ir sutarčių patariamasis komitetas iš esmės buvo patenkintas, kad Fondas laikėsi viešųjų pirkimų procedūrų;

Darbuotojų politika

8.  pažymi, kad 2016 m. gruodžio mėn. buvo atliktas darbo patikrinimas; tai rodo pakankamai stabilią padėtį per trejų metų laikotarpį, per kurį buvo atliekamas darbo patikrinimas;

9.  atkreipia dėmesį, kad pagal pareigybių sąrašą ir darbuotojų paskirstymą pareigybių 2016 m. gruodžio mėn. buvo 107 (pareigūnai, laikinieji darbuotojai ir sutartininkai), palyginti su 108 pareigybėmis 2015 m.; su pasitenkinimu pažymi, kad pagal užimamų darbo vietų skaičių 2016 m. gruodžio 31 d. lyčių pusiausvyra praktiškai pasiekta, nes santykis toks: 55,14 proc. darbuotojų moterų ir 44,86 proc. – vyrų;

10.  pabrėžia, kad profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra turėtų būti Fondo darbuotojų politikos dalis; pažymi, kad biudžeto dalis, skiriama gerovės užtikrinimo veiklai, yra 80,21 EUR vienam darbuotojui; atkreipia dėmesį, kad laikinojo nedarbingumo atostogų vidurkis vienam darbuotojui yra 6,5 dienos – mažesnis nei daugelyje kitų Sąjungos agentūrų, tačiau vis tiek keliantis susirūpinimą, dėl to reikėtų išnagrinėti, ar vienas iš veiksnių yra darbe patiriamas stresas – ir kad nė vienas darbuotojas nebuvo laikinojo nedarbingumo atostogų, kurios būtų trukusios visus metus;

11.  palankiai vertina tai, kad 2016 m. nebuvo pranešimų apie formalaus ar neformalaus priekabiavimo atvejus; palaiko mokymo ir informavimo sesijas, organizuojamas darbuotojų sąmoningumui didinti;

12.  su pasitenkinimu atkreipia dėmesį į tai, kad 2016 m. Fondas negavo jokių skundų, nebuvo civilinių procesų ar pranešimų apie atvejus, susijusius su darbuotojų įdarbinimu ar atleidimu;

13.  palankiai vertina Fondo taisomuosius veiksmus, susijusius su darbo užmokesčio koregavimais atsižvelgiant į Audito Rūmų ataskaitas; atkreipia dėmesį į tai, kad 2017 m. balandžio mėn. atliktas išsamus algalapių tvarkymo vidaus auditas siekiant papildomai užtikrinti, kad yra įdiegtos ir gerai veikia atitinkamos procedūros ir kontrolės priemonės;

14.  primena, kad buvo labai sudėtinga sumažinti darbuotojų skaičių, ir dar kartą pabrėžia, jog yra susirūpinęs dėl bet kokio tolesnio šio skaičiaus mažinimo, nes taip būtų apribotas agentūrų gebėjimas vykdyti savo įgaliojimus;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, skaidrumas ir demokratija

15.  su pasitenkinimu pažymi, kad 2016 m. lapkričio ir gruodžio mėn. buvo rengiami praktiniai seminarai etikos, profesinio sąžiningumo ir kovos su sukčiavimu temomis; be to, pažymi, kad dalyvauti šiuose seminaruose buvo privaloma visiems darbuotojams, o tie darbuotojai, kurie negalėjo dalyvauti, privalėjo išklausyti internetinę programą tomis pačiomis temomis;

16.  su pasitenkinimu pažymi, kad Fondas yra nustatęs informavimo apie pažeidimą taisykles ir kad 2016 m. nebuvo įregistruota nė vieno atvejo;

17.  tvirtina, kad reikia sukurti nepriklausomą faktų atskleidimo, patariamąjį ir konsultacinį organą, kuriam būtų skirta pakankamai biudžeto išteklių, siekiant padėti informatoriams naudotis tinkamais kanalais savo turimai informacijai apie galimus pažeidimus, kurie daro poveikį Sąjungos finansiniams interesams, atskleisti, kartu apsaugant informatorių konfidencialumą ir teikiant jiems reikiamą paramą ir patarimus;

18.  palankiai vertina faktą, kad 2016 m. Fonde neužfiksuota nė vieno interesų konfliktų atvejo;

19.  ragina Fondą priimti etikos kodeksą ir pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie tariamus ir patvirtintus interesų konfliktus, kaip jis juos sprendė ir kaip jis užkirs jiems kelią ateityje;

Pagrindiniai laimėjimai

20.  palankiai vertina tris pagrindinius 2016 m. Fondo pasiektus rezultatus, būtent:

   tai, kad jis atliko šeštąjį Europos darbo sąlygų tyrimą ir 2016 m. lapkričio 17 d. nustatytus faktus pristatė Parlamentui;
   pabaigė paskutiniuosius savo ketverių metų programos įgyvendinimo ciklo metus 100 proc. įvykdydamas biudžetą, 98 proc. įgyvendindamas programą ir pasiekdamas aukščiausio lygio vartotojų pasitenkinimo rodiklį, sprendžiant iš grįžtamosios informacijos, registruotos per pastaruosius ketverius metus;
   Europos socialinių teisių ramsčio pakete nurodomos naujausios Fondo išvados dėl darbo užmokesčio, socialinių išmokų, netinkamo būsto Europoje, naujų užimtumo formų ir naujausių darbo sąlygų tyrimo;

21.  palankiai vertina tai, kad sėkmingai ir esant aukšto lygio organizaciniam veiksmingumui įgyvendinta Fondo ketverių metų darbo programa, kaip matyti iš visų pagerėjusių Fondo pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių;

22.  su pasitenkinimu pažymi, kad 2016 m. planuotas darbo programos našumas buvo 97 proc., smarkiai viršijant 80 proc. tikslą, ir tai yra didelis pokytis po per dvejus ankstesnius metus nepasiektų rezultatų, ir užtikrina, kad, baigiantis ketverių metų programos laikotarpiui, beveiki visi numatyti galutinės programos rezultatai buvo pasiekti laiku;

Vidaus kontrolė

23.  su pasitenkinimu pažymi, kad Fondo vidaus kontrolės koordinatorius, pagal 2016 m. sausio mėn. valdybos biurui pristatytus prioritetus, didžiausią dėmesį skyrė penkiems vidaus kontrolės standartams, susijusiems su jo misija ir vizija, etika ir organizacijos vertybėmis, darbuotojų skyrimu ir judumu, rizikos valdymo procesu ir vidaus kontrolės standartų vertinimu;

Vidaus auditas

24.  pažymi, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, savo 2016 m. gruodžio mėn. audito ataskaitoje Vidaus audito tarnyba (VAT) pabrėžė būtinybę pagerinti Fondo vykdomą projektų valdymą, visų pirma valdymo tvarkos, stebėjimo ir ataskaitų teikimo srityse; tačiau su pasitenkinimu pažymi, kad Fondas ir VAT susitarė dėl taisomųjų veiksmų plano;

25.  pažymi, kad siekiant įvertinti Fondo taikomų valdymo ir kontrolės sistemų projektų valdymo srityje tinkamumą ir veiksmingumą, VAT atliko projektų valdymo auditą; be to, pažymi, kad VAT ataskaitoje pateikiamos keturios rekomendacijos šiais klausimais: projektų valdymo valdysenos, projektų stebėsenos ir ataskaitų teikimo, projektų planavimo, projektų valdymo informacijos sistemos; pažymi, kad VAT sutiko, kad Fondo veiksmų planas būtų baigtas iki 2017 m. pabaigos; ragina Fondą biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai pateikti ataskaitą apie padarytą pažangą;

26.  su pasitenkinimu pažymi, kad visos iš ankstesnių auditų VAT prieš ataskaitinius metus pateiktos rekomendacijos įvykdytos;

Kitos pastabos

27.  apgailestauja, kad Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 1365/75(2) aiškiai nereikalaujama vykdyti Fondo veiklos išorės vertinimų; tačiau pažymi, kad į Komisijos pasiūlymą dėl naujo steigimo reglamento įtraukta prievolė vykdyti vertinimą kas penkerius metus; palankiai vertina ir tai, kad šiuo metu atliekamas kiekvienos ketverių metų darbo programos išorės vertinimas;

28.  pripažįsta, kad Fondo indėlis formuojant politiką ir toliau yra labai svarbus, o jo ekspertinėmis žiniomis ir toliau dažnai naudojamasi rengiant pagrindinius Sąjungos politikos dokumentus;

29.  teigiamai vertina Fondo veiklą įgyvendinant ketverių metų (2013–2016 m.) darbo programą „Nuo krizės iki atsigavimo. Geriau pagrįsta politika siekiant konkurencingos ir sąžiningos Europos“; palankiai vertina aukštos kokybės Fondo analizę ir indėlį į politiką gyvenimo ir darbo sąlygų, darbo santykių ir užimtumo bei darbo rinkos pokyčių srityje, visų pirma 6-ojo Europos darbo sąlygų tyrimo apžvalgos ataskaitą ir ataskaitą „Naujos darbo formos“; pabrėžia trišalio Fondo valdymo, kuris sudaro jam sąlygas susidaryti išsamų ekonominės ir socialinės realybės vaizdą, svarbą;

30.  pabrėžia, kad būtina išlaikyti tvirtą Fondo ir Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto bendradarbiavimą, kad būtų galima pasinaudoti Fondo ekspertinėmis žiniomis ir vesti konstruktyvias bei įrodymais pagrįstas diskusijas;

31.  palankiai vertina tai, kad Parlamentas, Komisija ir kiti suinteresuotieji subjektai yra pagrindiniai Fondo teikiamų praktinių žinių naudotojai ir kad jie suvokia šių žinių kokybę ir svarbą;

32.  pažymi, kad peržiūrėtas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1365/75, kuriuo buvo įsteigtas Fondas, ir palankiai vertina tai, kad Parlamentas ir Komisija įtraukė aiškią nuorodą dėl išorės audito ataskaitų ir vertinimų naudojimo;

33.  palankiai vertina gerą Fondo ir kitų Sąjungos agentūrų, visų pirma Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop), Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros (EU-OSHA), Europos mokymo fondo (ETF), Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros (FRA) ir Europos lyčių lygybės instituto (EIGE), bendradarbiavimą planuojant ir įgyvendinant jo darbą, kad būtų užtikrintas geras jo veiklos koordinavimas ir sinergija;

34.  atkreipia dėmesį į tai, kad vykdant įvairius veiksmus visoje Sąjungoje Fondas labai prisidėjo prie kovos su skurdu ir nesąžiningu darbo sutarčių sudarymu;

o
o   o

35.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2018 m. balandžio 18 d. rezoliucijoje(3) dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1) OL C 84, 2017 3 17, p. 11.
(2) 1975 m. gegužės 26 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1365/75 dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo įsteigimo (OL L 139, 1975 5 30, p. 1).
(3) Priimti tekstai, P8_TA(2018)0133.

Atnaujinta: 2018 m. gruodžio 4 d.Teisinis pranešimas