Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/2155(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0113/2018

Pateikti tekstai :

A8-0113/2018

Debatai :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Balsavimas :

PV 18/04/2018 - 12.56

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0161

Priimti tekstai
PDF 177kWORD 51k
Trečiadienis, 2018 m. balandžio 18 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos teisminio bendradarbiavimo padalinys (Eurojustas)
P8_TA(2018)0161A8-0113/2018
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2018 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Eurojusto 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2017/2155(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Eurojusto 2016 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos Sąjungos teisminio bendradarbiavimo padalinio 2016 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Eurojusto atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2018 m. vasario 20 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Eurojustas įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą (05941/2018 – C8-0065/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimą Nr. 2002/187/TVR, įkuriantį Eurojustą siekiant sustiprinti kovą su sunkiais nusikaltimais(4), ypač į jo 36 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(5), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0113/2018),

1.  patvirtina Eurojusto administracijos direktoriui, kad Eurojusto 2016 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Eurojusto administracijos direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 417, 2017 12 6, p. 218.
(2) OL C 417, 2017 12 6, p. 218.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 63, 2002 3 6, p. 1.
(5) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


2. 2018 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Eurojusto 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2017/2155(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Eurojusto 2016 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos Sąjungos teisminio bendradarbiavimo padalinio 2016 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Eurojusto atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2018 m. vasario 20 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Eurojustas įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą (05941/2018 – C8-0065/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimą Nr. 2002/187/TVR, įkuriantį Eurojustą siekiant sustiprinti kovą su sunkiais nusikaltimais(4), ypač į jo 36 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(5), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0113/2018),

1.  pritaria Eurojusto 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Eurojusto administracijos direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 417, 2017 12 6, p. 218.
(2) OL C 417, 2017 12 6, p. 218.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 63, 2002 3 6, p. 1.
(5) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


3. 2018 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Eurojusto 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2017/2155(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Eurojusto 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0113/2018),

A.  kadangi vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija pabrėžia, kad ypač svarbu toliau stiprinti Sąjungos institucijų demokratinį teisėtumą didinant skaidrumą ir atskaitomybę, įgyvendinant rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo koncepciją bei užtikrinant gerą žmogiškųjų išteklių valdymą;

B.  kadangi, remiantis Eurojusto pajamų ir išlaidų ataskaita(1), galutinis 2016 finansinių metų biudžetas buvo 43 539 737 EUR, t. y. 28,75 % didesnis negu 2015 m.; kadangi biudžeto padidėjimas daugiausia susijęs su Eurojusto persikėlimu į naujas patalpas; kadangi visą Eurojusto biudžetą sudaro lėšos iš bendro Sąjungos biudžeto;

C.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl 2016 finansinių metų Europos Sąjungos teisminio bendradarbiavimo padalinio metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, kad jie gavo pakankamą patikinimą, jog Eurojusto metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Tolesni veiksmai, susiję su 2011 m. ir 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimu

1.  pažymi, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, atsižvelgiant į pažangą dėl ankstesnių metų pastabų, imtasi taisomųjų veiksmų, tačiau viena pastaba, susijusi su Eurojusto kolegijos ir direktoriaus atitinkamų funkcijų ir atsakomybės apibrėžimu, vis dar pažymėta kaip „vykdoma“;

2.  pažymi, kad Eurojustas palaiko nuolatinį dialogą su Komisijos Teisingumo ir vartotojų reikalų generaliniu direktoratu ir Biudžeto generaliniu direktoratu, kad būtų užtikrintas tinkamas Eurojusto finansavimo lygis ateinančiais metais;

Biudžeto ir finansų valdymas

3.  džiaugiasi, kad dėl 2016 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto vykdymo lygis yra 99,89 %, įskaitant 6 980 000 EUR sumą, numatytą naujam pastatui; taip pat pažymi, kad mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 80,42 %., t. y. 8,55 % mažesnis nei 2015 m.;

4.  apgailestauja, kad Eurojustas susidūrė su biudžeto lėšų prieinamumo sunkumais dėl žinomų struktūrinių finansavimo problemų ir antrus metus iš eilės buvo priverstas imtis neigiamo poveikio mažinimo priemonių, dėl kurių priimtas taisomasis biudžetas, todėl Eurojustas turėjo atidėti savo kai kurią vykdomą veiklą ir naudingų technologinių patobulinimų diegimą;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

5.  pažymi, kad pagal Audito Rūmų ataskaitą į kitą laikotarpį pagal II antraštinę dalį (administracinės išlaidos) perkeltų įsipareigotų asignavimų suma buvo didelė ir siekė 6 446 530 EUR (40 %), kai 2015 m. atitinkama suma siekė 1 600 000 EUR (22 %); pripažįsta tai, kad perkėlimai į kitą laikotarpį daugiausia susiję su darbais, vykdytais metams pasibaigus, ir prekėmis, užsakytomis besirengiant Eurojusto kraustymuisi į naujas patalpas 2017 metais (4 867 482 EUR);

6.  teigiamai vertina tai, kad Eurojustas iš tiesų pagerino padėtį, kalbant apie perkėlimus iš 2015 m., nes panaikintų asignavimų lygis (5,6 %) kur kas mažesnis nei ankstesniais metais;

7.  pabrėžia, kad tuos perkėlimus dažnai galima iš dalies arba visiškai paaiškinti daugiamečiu agentūrų veiklos programų pobūdžiu, ir jie nebūtinai parodo biudžeto planavimo ir įgyvendinimo trūkumus, taip pat nėra visada nesuderinami su biudžeto metinio periodiškumo principu, visų pirma, jei yra iš anksto planuojami ir apie tai pranešama Audito Rūmams;

8.  prašo Agentūros, kad į kitus metus perkeltina suma būtų kuo mažesnė;

Viešųjų pirkimų ir personalo politika

9.  pažymi, kad Eurojustas pasirašė 30 sutarčių, kurių vertė viršijo 15 000 EUR, taigi 30 % daugiau nei 2015 m.; pastebi, kad atvira viešųjų pirkimų procedūra taikyta pasirašant 80 % sutarčių, ir ja naudojantis įsigyta 92,50 % viešųjų pirkimų būdu įsigytų prekių ir paslaugų;

10.  pastebi, kad 2016 m. Eurojuste įgyvendintas trečiasis pareigybių mažinimo etapas (1 %, - 3 pareigybės) siekiant įgyvendinti Parlamento ir Tarybos nustatytą tikslą 5 % sumažinti darbuotojų skaičių; atkreipia dėmesį į tai, kad pareigybės panaikintos administracinės pagalbos sektoriuje;

11.  pažymi, kad 2016 m. gruodžio 31 d. Eurojusto laisvų darbo vietų rodiklis siekė 3,4 %, o 2015 m. gruodžio 31 d. šis rodiklis siekė 2,4 %; su pasitenkinimu pažymi, kad įgyvendinta 96,6 % 2016 m. etatų plano uždavinių; pastebi, kad pagal etatų planą 2016 m. gruodžio 31 d. buvo užimti 196 etatai (iš 203 pagal Sąjungos biudžetą leistinų etatų), palyginti su 200 etatais 2015 m.;

12.  pažymi, kad 2016 m. komandiruoti nacionaliniai ekspertai, pagal sutartis dirbantys darbuotojai, laikinieji darbuotojai ir konsultantai sudarė 68,1 (skaičiuojant visos darbo dienos ekvivalentais) Eurojusto darbuotojų iš 255,5 (skaičiuojant visos darbo dienos ekvivalentais);

13.  apgailestauja dėl to, kad, atsižvelgiant į 2016 m. gruodžio 31 d. užimamų pareigybių skaičių, pasakytina, kad lyčių pusiausvyra buvo 69 % moterų ir 31 % vyrų; su susirūpinimu atkreipia dėmesį ir į disbalansą, susijusį su vyresniąja vadovybe bei valdyba;

14.  pažymi, kad 2016 m. vidutinė Eurojusto darbuotojo laikinojo nedarbingumo atostogų trukmė buvo septynios dienos; pažymi, kad 2016 m. darbuotojų dalyvavimo gerovės užtikrinimo veikloje dienų skaičius yra mažas – vienam darbuotojui tenka 0,13 dienų; apgailestauja dėl to, kad Eurojustas neįvardijo, kokia įvairių rūšių gerovės užtikrinimo veikla buvo pasiūlyta užsiimti 2016 m., kaip prašė Parlamentas;

15.  su pasitenkinimu pažymi, kad Eurojustas sukūrė konfidencialių patarėjų tinklą, ir tai yra politikos, skirtos apsaugoti asmens orumą ir užkirsti kelią psichologiniam ir seksualiniam priekabiavimui, dalis, ir organizavo prevencijos ir informuotumo didinimo programas, kurias įgyvendino žmogiškųjų išteklių grupė;

16.  susirūpinęs pažymi, kad nuo 2015 m. balandžio 13 d. iki 2017 m. balandžio 13 d. į konfidencialius patarėjus kreipėsi 26 darbuotojai; pažymi, kad 16 iš 26 atvejų baigti nagrinėti surengus tik vieną posėdį; vis dėlto su apgailestavimu vėl pažymi, kad konfidencialūs patarėjai 9 atvejus klasifikavo kaip priekabiavimo atvejus ir pradėtos 2 neoficialios procedūros; atkreipia dėmesį į tai, kad kiti atvejai buvo susiję su konfliktais, darbe patiriamu stresu arba informacijos paieška;

17.  pažymi, kad Eurojuste naudojamasi tarnybinėmis transporto priemonėmis, tačiau jomis neleidžiama naudotis privačioms reikmėms;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, skaidrumas ir demokratija

18.  pažymi, kad 2016 m. parengtas Eurojusto vidaus taisyklių dėl informatorių apsaugos projektas ir pirmasis jų aptarimas kolegijoje surengtas 2016 m. spalio 4 d.; vis dėlto su apgailestavimu pažymi, kad vidaus taisyklių priėmimas buvo sustabdytas 2016 m. pradžioje, kai Komisija pranešė, kad rengiamas agentūroms skirtas sprendimo pavyzdys;

19.  ragina Komisiją užtikrinti, kad kuo greičiau būtų priimtos jos gairės dėl informavimo apie pažeidimus, nes jas nedelsdamos patvirtins ir veiksmingai įgyvendins agentūros, įskaitant Eurojustą; pažymi, kad kai Eurojustas laukė Komisijos gairių arba nuomonės tam, kad galėtų užbaigti rengti savo taisykles; primygtinai ragina Eurojustą toliau dėti daugiau pastangų siekiant galutinai parengti aiškias vidaus taisykles dėl informatorių apsaugos; informatoriams turi būti taikomas sąžiningumo prezumpcijos principas, kol bus patikrinta informacija;

20.  tvirtina, kad reikia sukurti nepriklausomą faktų atskleidimo, patariamąjį ir konsultacinį organą, kuriam būtų skirta pakankamai biudžeto išteklių, siekiant padėti informatoriams naudotis tinkamais kanalais savo turimai informacijai apie galimus pažeidimus, darančius poveikį Sąjungos finansiniams interesams, atskleisti, kartu apsaugant informatorių konfidencialumą ir teikiant reikiamą paramą ir patarimus;

21.  pažymi, kad Eurojustas veda pareiškimų dėl interesų konfliktų nebuvimo, kuriuos pasirašo valdybos nariai, registrą, kuris yra nuolatos atnaujinamas, tačiau atkreipia dėmesį į tai, kad šie pareiškimai ir valdybos narių gyvenimo aprašymai nėra paskelbti viešai; atkreipia dėmesį į tai, kad taikant tokią praktiką nepadedama užtikrinti didesnio skaidrumo, ir ragina patikrinti ir atnaujinti šias deklaracijas; prašo Eurojusto biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai pranešti apie šioje srityje padarytą pažangą ir apsvarstyti galimybę deklaracijas ir gyvenimo aprašymus publikuoti savo interneto svetainėje;

22.  susirūpinęs pažymi, kad administracijos nariai, kolegijos nariai ir nepriklausomos jungtinės priežiūros institucijos nariai Eurojusto interneto svetainėje nepaskelbė savo interesų deklaracijų;

23.  teigiamai vertina tai, kad 2017 m. Eurojustas parengė Eurojusto etikos ir elgesio vadovą, kuris taip pat apima gero administracinio elgesio kodeksą;

24.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2016 m. Eurojustas gavo 15 prašymų leisti susipažinti su dokumentais ir penkiais atvejais jis suteikė visapusišką prieigą, keturiais atvejais Eurojustas nusprendė leisti tik iš dalies susipažinti su dokumentais ir šešiais atvejais nesuteikė prieigos;

Pagrindiniai pasiekimai

25.  teigiamai vertina tris pagrindinius pasiekimus, kuriuos Eurojustas nustatė 2016 m., tai yra:

   patvirtintą precedento neturintį administracijos reorganizavimą, dėl kurio užtikrinama sąveika ir didesnis veiksmingumas;
   parengtą peržiūrėto susitarimo dėl jungtinės tyrimo grupės (JTG) sudarymo pavyzdį ir praktinį vadovą, taip pat numatytą finansinę paramą 90 JTG; 1 000 000 EUR sumos skyrimą paskelbus aštuonis kvietimus teikti pasiūlymus dėl JTG dotacijų;
   parengtus strateginius dokumentus ir ad hoc teismines analizes nusikalstamumo, kovai su kuriuo skiriamas prioritetas, srityse, pavyzdžiui, ketvirtąją atskaitą dėl užsienio teroristų kovotojų, trečiosios atskaitos dėl užsienio teroristų kovotojų santrauką, vadovą cheminių, biologinių, radiologinių ir branduolinių medžiagos ir sprogmenų (ChBRBS) klausimais ir su kibernetiniais nusikaltimais susijusių teisinių aspektų apžvalgai skirtą leidinį „Cybercrime Judicial Monitor“;

Vidaus kontrolė

26.  pažymi, kad Eurojustas patvirtino vidaus kontrolės standartų, pagrįstų Komisijos sistema ir geriausia tarptautine praktika, rinkinį siekdamas užtikrinti, kad būtų pasiekti politikos ir veiklos tikslai; taip pat pažymi, kad per ataskaitinius metus Eurojustas įvertino savo pagrindinių vidaus kontrolės sistemų efektyvumą ir padarė išvadą, kad vidaus kontrolės standartai sėkmingai taikomi; atkreipia dėmesį į tai, kad Eurojustas ėmėsi priemonių, kad pagerintų savo vidaus kontrolės sistemų efektyvumą srityje „Rizikos valdymo procesas“ (Eurojusto vidaus kontrolės standartas Nr. 6); laukia kitos metinės Eurojusto ataskaitos ir išsamesnės informacijos apie tai, kokių imtasi priemonių siekiant dar padidinti efektyvumą;

Vidaus auditas

27.  pažymi, kad, remiantis Eurojusto metine ataskaita, Komisijos Vidaus audito tarnyba (VAT) 2016 m. sausio mėn. atliko stebėsenos ir ataskaitų rengimo / patikinimo sudedamųjų dalių auditą; pažymi, jog VAT pateikė dvi rekomendacijas, pažymėtas žyma „labai svarbi“, ir keturias rekomendacijas, pažymėtas žyma „svarbi“; su pasitenkinimu pažymi, kad Eurojustas, atsižvelgdamas į šias rekomendacijas, atliko taisomuosius veiksmus taip įrodydamas tokios paslaugos vertę;

Veikla

28.  pažymi, kad atliktas Eurojusto veiklos 2014–2015 m. laikotarpiu išorės vertinimas, po kurio parengtas vidaus veiksmų planas, kaip įgyvendinti rekomendacijas; pažymi, kad 2016 m. kovo mėn. kolegija sukūrė prioritetų nustatymo darbo grupę, kuriai pavesta vadovauti likusių rekomendacijų įgyvendinimo procesui; taip pat pažymi, kad tolesnių pokyčių ir rezultatų tikimasi sulaukti 2017 m.;

Kitos pastabos

29.  pažymi, kad 2017 m. birželio ir liepos mėn. Eurojustas sėkmingai persikėlė į naujas patalpas; pažymi, kad ankstesnis pastatas grąžintas priimančiajai valstybei 2017 m. rugpjūčio 31 d. ir kad priimančioji valstybė nustatys su grąžinimu susijusias išlaidas, kurias turi padengti Eurojustas; pažymi, kad tuomet, kai bus žinomos išlaidos, kurias turi apmokėti Eurojustas, Eurojustas turėtų biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai nurodyti bendrą patirtų persikėlimo išlaidų sumą;

30.  su pasitenkinimu pažymi, kad Eurojustas, bendradarbiaudamas su Europolu, formaliai patvirtino bendrą su ISO14001/EMS sertifikavimu susijusią koncepciją; atkreipia dėmesį į tai, jog Eurojustas manė, kad kaip nuomininkas, kai 2016 m. jis tik laikinai nuomojo patalpas iš Nyderlandų Karalystės, negalėjo sumažinti išmetamo CO2 kiekio;

31.  remdamasis Eurojusto atsakymu ir atsižvelgdamas į tai, kad laiko sparčiai mažėja, su susirūpinimu pažymi, kad šiuo metu Eurojustas ir Komisija nesikeičia informacija pasiruošimo, susijusio su ateityje po „Brexit’o“ vykdytina Eurojusto veikla, klausimais; ragina Eurojustą ir Komisiją užtikrinti veiksmingą keitimąsi būtina informacija, atsižvelgiant į tai, kad reikės sudaryti bendradarbiavimo susitarimą su Jungtine Karalyste;

32.  palankiai vertina tai, kad stiprinama Eurojusto, kaip Sąjungos teisminio bendradarbiavimo ir kovos su tarpvalstybiniu nusikalstamumu bei teismo ekspertizės centro, pozicija; pabrėžia, kad pradėjo veikti Europos teisminis kovos su kibernetiniais nusikaltimais tinklas; pažymi, kad Eurojustas gavo pagalbos prašymus nagrinėjant 2 306 bylas (t. y. 4 % daugiau), kad jis surengė 249 koordinavimo posėdžius dėl 288 bylų ir suteikė paramą 148 jungtinėms tyrimų grupėms, įskaitant 90 iš jų suteiktą finansinę paramą ( t. y. 32 %); pažymi, kad 2016 m. gruodžio mėn. paskelbta ketvirtoji Eurojusto ataskaita „Užsienio teroristai kovotojai: Eurojusto nuomonė apie šį reiškinį ir baudžiamosios justicijos atsakas“ (angl. Foreign Terrorist Fighters: Eurojust’s Views on the Phenomenon and the Criminal Justice Response);

o
o   o

33.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2018 m. balandžio 18 d. rezoliucijoje(2) dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1) OL C 113, 2016 3 30, p 83.
(2) Priimti tekstai, P8_TA(2018)0133.

Atnaujinta: 2018 m. gruodžio 4 d.Teisinis pranešimas