Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2017/2155(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0113/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0113/2018

Debates :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Balsojumi :

PV 18/04/2018 - 12.56

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0161

Pieņemtie teksti
PDF 592kWORD 56k
Trešdiena, 2018. gada 18. aprīlis - Strasbūra Galīgā redakcija
2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust)
P8_TA(2018)0161A8-0113/2018
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1. Eiropas Parlamenta 2018. gada 18. aprīļa lēmums par Eurojust 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2017/2155(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eurojust 2016. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eurojust 2016. finanšu gada pārskatiem un Eurojust atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2016. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2018. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Eurojust par 2016. finanšu gada budžeta izpildi (05941/2018 – C8-0065/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 28. februāra Lēmumu Nr. 2002/187/TI, ar ko izveido Eurojust, lai pastiprinātu cīņu pret smagiem noziegumiem(4), un jo īpaši tā 36. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(5), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0113/2018),

1.  sniedz Eurojust administratīvajam direktoram apstiprinājumu par Eurojust 2016. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eurojust administratīvajam direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 417, 6.12.2017., 218. lpp.
(2) OV C 417, 6.12.2017., 218. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 63, 6.3.2002., 1. lpp.
(5) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


2. Eiropas Parlamenta 2018. gada 18. aprīļa lēmums par Eurojust 2016. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu (2017/2155(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eurojust 2016. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eurojust 2016. finanšu gada pārskatiem un Eurojust atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2016. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2018. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Eurojust par 2016. finanšu gada budžeta izpildi (05941/2018 – C8-0065/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 28. februāra Lēmumu Nr. 2002/187/TI, ar ko izveido Eurojust, lai pastiprinātu cīņu pret smagiem noziegumiem(4), un jo īpaši tā 36. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(5), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0113/2018),

1.  apstiprina Eurojust 2016. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eurojust administratīvajam direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 417, 6.12.2017., 218. lpp.
(2) OV C 417, 6.12.2017., 218. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 63, 6.3.2002., 1. lpp.
(5) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


3. Eiropas Parlamenta 2018. gada 18. aprīļa rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eurojust 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2017/2155(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eurojust 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0113/2018),

A.  tā kā saistībā ar budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru budžeta izpildes apstiprinātājiestāde uzsver, ka ir īpaši svarīgi vēl vairāk nostiprināt Savienības iestāžu demokrātisko leģitimitāti, uzlabojot pārredzamību un pārskatatbildību un īstenojot uz sniegumu balstītas budžeta izstrādes koncepciju un labu cilvēkresursu pārvaldību;

B.  tā kā saskaņā ar Eurojust ieņēmumu un izdevumu pārskatu(1) tā 2016. finanšu gada galīgais budžets bija EUR 43 539 737, t. i., par 28,75 % lielāks nekā 2015. gadā; tā kā budžeta palielinājums ir saistīts galvenokārt ar Eurojust pāreju uz jaunām telpām; tā kā Eurojust budžetu pilnībā finansē no Savienības vispārējā budžeta;

C.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Eiropas Savienības Tiesu sadarbības vienības 2016. finanšu gada pārskatiem ( “Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Eurojust gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Saistībā ar 2011. un 2015. gada budžeta izpildes apstiprinājumu veiktie pasākumi

1.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu konstatē, ka attiecībā uz iepriekšējo gadu komentāriem ir veikti koriģējoši pasākumi, bet viens komentārs, kas saistīts ar Eurojust direktora un kolēģijas attiecīgo lomu un pienākumu definēšanu, joprojām ir atzīmēts ar „ieviešana ir sākta”;

2.  norāda, ka Eurojust īsteno nepārtrauktu dialogu ar Komisijas Tiesiskuma un patērētāju ģenerāldirektorātu un Budžeta ģenerāldirektorātu, lai nodrošinātu pienācīgu Eurojust finansējuma līmeni turpmākajos gados;

Budžeta un finanšu pārvaldība

3.  ar gandarījumu atzīmē, ka 2016. finanšu gadā īstenotās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 99,89 %, ieskaitot summu EUR 6 980 000 apmērā, kas paredzēta jaunās ēkas vajadzībām; turklāt norāda, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 80,42 %, kas ir par 8,55 % mazāk nekā 2015. gadā;

4.  pauž nožēlu par to, ka Eurojust saskārās ar budžeta pieejamības grūtībām jau zināmo strukturālo problēmu dēļ saistībā ar tās finansējumu un ka tā otro gadu pēc kārtas bija spiesta veikt pielāgošanas pasākumus, kuru dēļ bija nepieciešams budžeta grozījums, un tādēļ nācās atlikt dažas no Eurojust pašreizējām darbībām un vērtīgus tehnoloģiskus uzlabojumus;

Saistības un pārnestās apropriācijas

5.  norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu to apropriāciju līmenis, par kurām bija uzņemtas saistības un kuras II sadaļā (administratīvie izdevumi) tika pārnestas uz nākamo gadu, bija augsts, t. i., EUR 6 446 530 (40 %) salīdzinājumā ar EUR 1 600 000 (22 %) 2015. gadā; pieņem zināšanai, ka šie pārnesumi galvenokārt attiecās uz būvdarbiem, kas turpinājās pēc gada beigām, un pirkumiem, kuri pasūtīti saistībā ar Eurojust pārvākšanos uz jaunām telpām 2017. gadā (EUR 4 867 482);

6.  atzinīgi vērtē to, ka Eurojust ir panācis ievērojamu uzlabojumu attiecībā uz pārnesumiem no 2015. gada, būtiski samazinot atcelšanas līmeni (5,6 %) salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem;

7.  norāda, ka pārnesumi bieži vien ir daļēji vai pilnībā pamatoti, ņemot vērā aģentūru darbības programmu daudzgadu raksturu, un ne vienmēr liecina par nepilnībām budžeta plānošanā un īstenošanā, kā arī ne vienmēr ir pretrunā budžeta gada pārskata principam, jo īpaši tad, ja tos plāno iepriekš un dara zināmus Revīzijas palātai;

8.  aicina Eurojust arī turpmāk uz nākamo gadu pārnest pēc iespējas mazāk apropriāciju;

Iepirkuma un personāla politika

9.  norāda, ka Eurojust parakstīja 30 līgumus, kuru vērtība pārsniedza EUR 15 000, t. i., par 30 % vairāk nekā 2015. gadā; norāda, ka atklāta publiskā iepirkuma procedūra tika izmantota attiecībā uz 80 % līgumu, t. i., 92,50 % no iepirkuma kopsummas;

10.  konstatē, ka 2016. gadā Eurojust īstenoja štata vietu skaita samazināšanas trešo kārtu, kas atbilda 1 % jeb trijām štata vietām, lai sasniegtu ar Parlamentu un Padomi saskaņoto mērķi samazināt personālu par 5 %; atzīmē, ka štata vietas tika samazinātas administratīvā atbalsta jomā;

11.  norāda, ka Eurojust neaizpildīto štata vietu skaits 2016. gada 31. decembrī bija 3,4 % salīdzinājumā ar 2,4 % 2015. gada 31. decembrī; ar gandarījumu norāda, ka 96,6 % no 2016. gada štatu saraksta vietām bija aizpildītas; pēc iepazīšanās ar štatu sarakstu konstatē, ka 2016. gada 31. decembrī bija aizpildītas 196 štata vietas (no 203 vietām, kas atļautas saskaņā ar Savienības vispārējo budžetu), salīdzinājumā ar 200 vietām 2015. gadā;

12.  atzīmē, ka 2016. gadā no 255,5 (pilnslodzes ekvivalenti) Eurojust darbiniekiem 68,1 (pilnslodzes ekvivalenti) bija norīkotie valsts eksperti, līgumdarbinieki, pagaidu darba aģentūras darbinieki un konsultanti;

13.  pauž nožēlu par to, ka, ņemot vērā visas 2016. gada 31. decembrī aizpildītās štata vietas, dzimumu attiecība bija šāda: 69 % sieviešu un 31 % vīriešu; ar bažām norāda, ka dzimumu nelīdzsvarotība pastāv arī augstākā līmeņa vadītāju un valdes locekļu vidū;

14.  atzīmē, ka vidējais slimības atvaļinājuma dienu skaits uz vienu Eurojust darbinieku 2016. gadā bija septiņas dienas; ar bažām konstatē, ka labjutības pasākumos pavadīto dienu skaits 2016. gadā uz vienu darbinieku bija mazāks par 0,13 dienām; pauž nožēlu par to, ka Eurojust nav minējis dažādus 2016. gadā ieviestus labjutības pasākumus, lai gan Parlaments to prasīja;

15.  ar gandarījumu atzīmē, ka Eurojust kā daļu no politikas attiecībā uz personas cieņas aizsardzību un psiholoģiskās un seksuālās uzmākšanās novēršanu ir izveidojis konfidenciālo konsultantu tīklu un ir rīkojis preventīvas un izpratnes vairošanas programmas, ko īstenoja cilvēkresursu pārvaldības nodaļa;

16.  ar bažām norāda, ka no 2015. gada 13. aprīļa līdz 2017. gada 13. aprīlim pie konfidenciālo konsultantu tīkla speciālistiem ir vērsušies 26 darbinieki; norāda, ka no šiem 26 kontaktiem 16 lietas tika slēgtas pēc pirmās tikšanās reizes; tomēr ar bažām atzīmē, ka 9 gadījumus konfidenciālie konsultanti ir klasificējuši kā uzmākšanās gadījumus un ir sāktas 2 neformālas procedūras; norāda, ka arī citi gadījumi attiecās uz konfliktiem, ar darbu saistītu stresu vai informācijas pieprasījumiem;

17.  norāda, ka Eurojust izmanto dienesta automašīnas, bet nepieļauj to privātu lietošanu;

Interešu konfliktu novēršana un pārvaldība, pārredzamība un demokrātija

18.  norāda, ka Eurojust iekšējo noteikumu par trauksmes cēlēju aizsardzību projekts tika sagatavots 2016. gadā un tā pirmā apspriešana Eurojust kolēģijā notika 2016. gada 4. oktobrī; tomēr ar bažām norāda, ka iekšējo noteikumu pieņemšana tika apturēta, kad Komisija 2016. gada sākumā informēja aģentūras par to, ka tiek gatavots lēmuma paraugs attiecībā uz aģentūrām;

19.  aicina Komisiju nodrošināt, ka īsā laikā tiek pieņemtas pamatnostādnes par trauksmes celšanu, kuras pēc tam nekavējoties pieņemtu un efektīvi īstenotu aģentūras, tostarp Eurojust; norāda, ka Eurojust gaidīja šādas norādes vai ieguldījumu no Komisijas pirms savu attiecīgo noteikumu izstrādes pabeigšanas; mudina Eurojust pastiprināt centienus, lai pabeigtu izstrādāt skaidrus iekšējos noteikumus par trauksmes cēlēju aizsardzību, jo attiecībā uz trauksmes cēlējiem līdz informācijas pārbaudei jāpieņem, ka viņi rīkojušies labticīgi;

20.  norāda, ka ir jāizveido neatkarīga struktūra informācijas izpaušanai, padomu došanai un konsultācijām un jāpiešķir tai pietiekami budžeta līdzekļi, lai palīdzētu trauksmes cēlējiem, izpaužot informāciju par iespējamiem pārkāpumiem, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantot pareizos informācijas kanālus, un vienlaikus aizsargātu viņu konfidencialitāti un piedāvātu viņiem nepieciešamo atbalstu un konsultācijas;

21.  norāda, ka Eurojust uztur valdes locekļu parakstītu deklarāciju par interešu konflikta neesamību reģistru, kas tiek regulāri atjaunināts, taču norāda, ka šīs valdes locekļu deklarācijas un CV nav publiski pieejami; norāda, ka šāda prakse neveicina pārredzamības uzlabošanu, un aicina publiskot deklarācijas; aicina Eurojust ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šajā jomā paveikto un apsvērt minēto deklarāciju un CV publiskošanu savā tīmekļa vietnē;

22.  ar bažām norāda, ka administrācija, kolēģijas locekļi un neatkarīgās apvienotās uzraudzības iestādes locekļi nav publicējuši savas interešu deklarācijas Eurojust tīmekļa vietnē;

23.  atzinīgi vērtē to, ka Eurojust 2017. gadā ir izstrādājis Eurojust ētikas un rīcības rokasgrāmatu, kas ietver arī labas administratīvās prakses kodeksu;

24.  atzīmē, ka 2016. gadā Eurojust saņēma 15 lūgumus piešķirt piekļuvi dokumentiem un pilnīgu piekļuvi piešķīra piecos gadījumos, bet četros gadījumos nolēma piešķirt tikai daļēju piekļuvi un sešos gadījumos piekļuvi atteica;

Galvenie sasniegumi

25.  atzinīgi vērtē Eurojust norādītos trīs galvenos sasniegumus 2016. gadā, proti:

   notika administrācijas bezprecedenta reorganizācija, kas radīja sinerģiju un efektivitātes pieaugumu;
   tika izstrādāts pārskatīts kopējas izmeklēšanas grupas parauglīgums un praktiskie norādījumi un sniegts finansiāls atbalsts 90 kopējām izmeklēšanas grupām; saistībā ar astoņiem uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus kopējo izmeklēšanas grupu dotācijām tika piešķirti EUR 1 000 000;
   tika izstrādāti attiecīgie stratēģiskie dokumenti un ad hoc juridiskā analīze prioritārajās noziedzības jomās, piemēram, ceturtais ziņojums par ārvalstu kaujiniekiem teroristiem, trešā ziņojuma par ārvalstu kaujiniekiem teroristiem kopsavilkums, e-rokasgrāmata CBRN jomā (ķīmisko, bioloģisko, radioloģisko un kodolmateriālu jomā) un tiesiskais pārskats par kibernoziedzību;

Iekšējā kontrole

26.  konstatē, ka Eurojust ir pieņēmis iekšējās kontroles standartu kopumu, pamatojoties uz Komisijas nostādnēm un starptautisko paraugpraksi, lai nodrošinātu politikas nostādņu un darbības mērķu sasniegšanu; turklāt atzīmē, ka Eurojust pārskata gadā ir novērtējis savu galveno iekšējās kontroles sistēmu efektivitāti un secinājis, ka iekšējās kontroles standarti tiek efektīvi īstenoti; konstatē, ka Eurojust ir veicis pasākumus, lai uzlabotu tā iekšējās kontroles sistēmu efektivitāti riska pārvaldības procesa jomā (Eurojust ICS 6); ar nepacietību gaida nākamo Eurojust gada ziņojumu un sīkāku informāciju par pasākumiem, kas veikti turpmākai efektivitātes uzlabošanai;

Iekšējā revīzija

27.  pēc iepazīšanās ar Eurojust gada ziņojumu norāda, ka Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) 2016. gada janvārī veica revīziju par uzraudzību un ziņošanu/ ticamības deklarācijas pamatelementiem; norāda, ka IAS sniedza divus ieteikumus ar atzīmi “ļoti svarīgs” un četrus ieteikumus ar atzīmi “svarīgs”; ar gandarījumu atzīmē, ka Eurojust attiecībā uz šiem ieteikumiem ir veicis koriģējošus pasākumus, tādējādi apliecinot šāda dienesta vērtību;

Sniegums

28.  norāda, ka 2014.–2015. gadā ir veikts Eurojust darbību ārējs novērtējums, kurā izvirzīto ieteikumu īstenošanai tika izstrādāts iekšējs rīcības plāns; norāda, ka Eurojust kolēģija 2016. gada martā izveidoja darba grupu, kuras kompetencē bija izvirzīt prioritātes atlikušo ieteikumu īstenošanai; turklāt norāda, ka 2017. gadā ir paredzama turpmāka attīstība un sasniegumi;

Citi komentāri

29.  norāda, ka Eurojust 2017. gada jūnijā un jūlijā veiksmīgi pabeidza pārcelšanos uz jaunajām telpām; norāda, ka bijušās ēkas atpakaļnodošana uzņēmējai valstij notika 2017. gada 31. augustā un ka uzņēmēja valsts noteiks ar šo nodošanu saistītās izmaksas, kas jāsedz Eurojust; atzīmē, ka, līdzko būs zināmas izmaksas, kas jāsedz Eurojust, tam būtu jāpaziņo budžeta izpildes apstiprinātājiestādei kopējās radušās pārcelšanās izmaksas;

30.  ar gandarījumu norāda, ka Eurojust sadarbībā ar Eiropolu ir apstiprinājis kombinētu pieeju ISO14001 vides vadības sistēmas sertifikāta saņemšanai; norāda, ka Eurojust uzskatīja, ka laikā, kad tas 2016. gadā tikai iznomāja pagaidu telpas no Nīderlandes Karalistes, tas kā nomnieks nevarēja samazināt CO2 emisijas;

31.  pēc iepazīšanās ar Eurojust atbildi ar bažām norāda, ka, ņemot vērā aizvien īsākos termiņus, patlaban Eurojust un Komisijas starpā nenotiek informācijas apmaiņa, lai sagatavotos Eurojust turpmākajai darbībai pēc Brexit; aicina Eurojust un Komisiju nodrošināt efektīvu vajadzīgās informācijas apmaiņu, paturot prātā, ka būs jānoslēdz sadarbības līgums ar Apvienoto Karalisti;

32.  atzinīgi vērtē to, ka ir nostiprināta Eurojust kā tiesu iestāžu sadarbības un koordinācijas centra cīņā pret pārrobežu noziedzību un Savienības tiesu ekspertīzes centra loma; uzsver, ka darbību sācis Eiropas Tiesu iestāžu tīkls kibernoziedzības jautājumos; norāda, ka Eurojust saņēma pieprasījumus sniegt palīdzību 2306 lietās (kas atbilst pieaugumam par 4 %), organizēja 249 koordinēšanas sanāksmes par 288 lietām un sniedza atbalstu 148 kopējās izmeklēšanas grupām, cita starpā finansiālu atbalstu 90 šādām grupām (kas atbilst pieaugumam par 32 %); pieņem zināšanai, ka 2016. gada decembrī tika publicēts ceturtais Eurojust ziņojums “Foreign Terrorist Fighters: Eurojust’s Views on the Phenomenon and the Criminal Justice Response” (Ārvalstu kaujinieki teroristi: Eurojust viedoklis par šo parādību un krimināljustīcijas reakcija);

o
o   o

33.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2018. gada 18. aprīļa rezolūciju par aģentūru sniegumu, finanšu pārvaldību un kontroli(2).

(1) OV C 113, 30.3.2016., 83. lpp.
(2) Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0133.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 4. decembrisJuridisks paziņojums