Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2169(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0109/2018

Předložené texty :

A8-0109/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasování :

PV 18/04/2018 - 12.57
CRE 18/04/2018 - 12.57

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0162

Přijaté texty
PDF 578kWORD 52k
Středa, 18. dubna 2018 - Štrasburk Konečné znění
Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský policejní úřad (Europol)
P8_TA(2018)0162A8-0109/2018
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2018 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského policejního úřadu (Europol) na rozpočtový rok 2016 (2017/2169(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2016, spolu s odpovědí úřadu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o absolutoriu, které má být uděleno úřadu za plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0079/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/371/SVV ze dne 6. dubna 2009 o zřízení Evropského policejního úřadu (Europol)(4), a zejména na článek 43 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/794 ze dne 11. května 2016 o Agentuře Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení a nahrazení rozhodnutí 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV(5), a zejména na článek 60 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0109/2018),

1.  uděluje výkonnému řediteli Agentury Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva absolutorium za plnění rozpočtu Europolu na rozpočtový rok 2016;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Agentury Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 223.
(2) Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 223.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 121, 15.5.2009, s. 37.
(5) Úř. věst. L 135, 24.5.2016, s. 53.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2018 o uzavření účtů Evropského policejního úřadu (Europol) za rozpočtový rok 2016 (2017/2169(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2016, spolu s odpovědí úřadu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o absolutoriu, které má být uděleno úřadu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0079/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/371/SVV ze dne 6. dubna 2009 o zřízení Evropského policejního úřadu (Europol)(4), a zejména na článek 43 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/794 ze dne 11. května 2016 o Agentuře Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení a nahrazení rozhodnutí 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV(5), a zejména na článek 60 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0109/2018),

1.  schvaluje uzavření účtů Europolu za rozpočtový rok 2016;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Agentury Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 223.
(2) Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 223.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 121, 15.5.2009, s. 37.
(5) Úř. věst. L 135, 24.5.2016, s. 53.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2018 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského policejního úřadu(Europol) na rozpočtový rok 2016 (2017/2169(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského policejního úřadu na rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0109/2018),

A.  vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria klade orgán příslušný k udělení absolutoria zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity institucí Unie zlepšováním transparentnosti a odpovědnosti a uplatňováním konceptu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

B.  vzhledem k tomu, že konečný rozpočet Evropského policejního úřadu (dále jen „Europol“) na rok 2016 činil podle jeho výkazu příjmů a výdajů(1) celkem 104 274 784 EUR, což oproti roku 2015 představuje navýšení o 9,27 %; vzhledem k tomu, že toto navýšení bylo dáno novými nebo dalšími úkoly, které rozšířily mandát Europolu; vzhledem k tomu, že rozpočet Europolu pochází téměř výhradně ze souhrnného rozpočtu Unie;

C.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce Evropského policejního úřadu za rozpočtový rok 2016 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka Europolu je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  s uspokojením konstatuje, že sledování plnění rozpočtu během rozpočtového roku 2016 vyústilo ve vysokou míru plnění rozpočtu dosahující 99,75 %, což ukazuje na to, že závazky byly přijaty včas; bere na vědomí, že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 90,98 %, což ve srovnání s rokem 2015 představuje zvýšení o 1,98 %;

Závazky a přenesené prostředky

2.  konstatuje, že ze zprávy Účetního dvora vyplývá, že přenos prostředků na závazky v hlavě II (administrativní výdaje) do dalšího roku byl vysoký a činil 3 500 000 EUR (39 %) ve srovnání s 4 200 000 EUR (41 %) v roce 2015; bere na vědomí, že tyto přenosy souvisí především s výdaji na ústředí Europolu, které byly hostitelským státem vyfakturovány až v roce 2017 (2 miliony EUR); bere na vědomí, že Europol bude pokračovat ve svém úsilí o zabezpečení efektivního plnění rozpočtu v souladu s předpisy, zejména pokud jde o přenos prostředků souvisejících s administrativními výdaji; bere na vědomí, že v důsledku stavebních prací týkajících se ústředí Europolu, které řídí hostitelský stát jako externí strana, se očekává, že zpracování nákladů na stavbu bude rozloženo do rozpočtových roků i v budoucnu; bere na vědomí, že je to dáno samou podstatou administrativního uspořádání, kdy Europol obdrží příslušné faktury až po jednání hostitelského státu se smluvními stranami na vnitrostátní úrovni;

3.  konstatuje, že přenosy jsou často zčásti nebo plně opodstatněné víceletou povahou operačních programů agentur a neznamenají nezbytně, že se v plánování a plnění rozpočtu vyskytují nedostatky, ani nejsou vždy v rozporu se zásadou ročního rozpočtu, zejména pokud jsou předem naplánovány Europolem a sděleny Účetnímu dvoru;

Převody

4.  bere na vědomí, že bylo provedeno celkem 48 převodů v celkové výši téměř 4 960 000 EUR (4,9 % rozpočtu); dále bere na vědomí, že některé převody byly nezbytné, aby bylo možné zohlednit rozdíly mezi plánováním a plněním rozpočtu v důsledku naléhavých situací v určitých oblastech trestné činnosti, například pokud jde o činnosti související s hotspoty; konstatuje, že převody uskutečněné s cílem dočasně pokrýt výdaje na grant v rámci řádného rozpočtu z důvodu pozdějšího vyplacení částky předběžného financování podle grantové dohody byly v okamžiku obdržení předběžného financování zrušeny;

Zadávání zakázek a personální politika

5.  konstatuje, že ke konci roku 2016 činil celkový počet zaměstnanců Europolu 655 osob, z čehož bylo 505 zaměstnanců v rámci plánu pracovních míst, 146 smluvních zaměstnanců a 4 místní zaměstnanci; konstatuje dále, že počet jiných než kmenových zaměstnanců Europolu (vyslaných národních odborníků, styčných zaměstnanců a zaměstnanců styčných úřadů, stážistů a dodavatelů) činil 452 osob; bere na vědomí, že v roce 2016 Europol přijal 145 nových zaměstnanců (104 dočasných zaměstnanců a 41 smluvních zaměstnanců), zatímco 86 zaměstnanců Europol opustilo (64 dočasných zaměstnanců a 22 smluvních zaměstnanců);

6.  vyjadřuje hluboké politování nad tím, že vzhledem k celkovému počtu obsazených pracovních míst k 31. prosinci 2016 nebylo dosaženo vyváženého zastoupení žen a mužů (poměr byl více než 2:1 – 32,4 % žen a 67,6 % mužů), přičemž ještě více alarmující je skutečnost, že ženy zastávaly pouze 14 % vedoucích / vyšších odborných pozic a že nadto podíl zaměstnankyň na pozici administrativních ředitelů a rovnocenných nebo vyšších pozicích činil pouze 6,1 % (dvě zaměstnankyně), což je vůbec nejhorší výsledek; vyzývá Europol, aby byl proaktivnější a aby otázku vyváženého zastoupení žen a mužů bral v úvahu jako naléhavou záležitost při náboru nových zaměstnanců a aby orgán příslušný k udělení absolutoria během příštího postupu udělování absolutoria informoval o pokroku dosaženém ke konci roku 2017;

7.  konstatuje, že v dubnu 2016 přijal Parlament opravný rozpočet za účelem zvýšení počtu pracovníků Evropského centra pro boj proti terorismu při Europolu, v jehož rámci byly navýšeny prostředky o 2 000 000 EUR a počet zaměstnanců vzrostl o 35 míst (25 dočasných zaměstnanců, 5 smluvních zaměstnanců a 5 vyslaných národních odborníků);

8.  s uspokojením bere na vědomí, že zaměstnanci Europolu byli v roce 2016 v pracovní neschopnosti v průměru pouze 1,2 % pracovních dnů; konstatuje, že průměrná doba, kterou v roce 2016 zaměstnanci strávili činnostmi pro tělesnou a duševní pohodu, činila v roce 2016 méně než jeden den; konstatuje, že Europol nejmenoval jednotlivé činnosti pro tělesnou a duševní pohodu uskutečněné v roce 2016, jak Parlament požadoval, nýbrž uvedl náklady vynaložené na jednoho pracovníka za zdravotní péči a související náklady; vyzývá Europol, aby předložil přehled pracovní neschopnosti počítané ve dnech;

9.  s uspokojením konstatuje, že Europol vytvořil síť deseti důvěrných poradců v rámci politiky v oblasti ochrany lidské důstojnosti a boje proti psychickému a sexuálnímu obtěžování; rovněž bere na vědomí, že Europol uspořádal osvětové programy, uvádí standardní informace o obtěžování na svých intranetových stránkách a zavedl program pro nově příchozí, který zahrnuje prezentaci o zdraví a tělesné a duševní pohodě, v jehož rámci je vysvětlena politika proti obtěžování a síť důvěrných poradců;

10.  bere na vědomí, že v roce 2016 byl zahájen jeden neformální a jeden formální postup (žádost o pomoc) ve věci obtěžování; bere na vědomí, že tento jeden formální postup vedl k zahájení správního/vnitřního šetření, které obtěžování nepotvrdilo; konstatuje, že tedy nebyl předán žádný případ Soudnímu dvoru Evropské unie;

11.  bere na vědomí, že Europol využívá služební vozidla, avšak nepovoluje jejich využívání pro osobní potřebu;

Vnitřní kontrola

12.  konstatuje, že v roce 2016 se činnosti v oblasti řízení rizik v Europolu zaměřovaly na řešení požadavků, které vyplynuly z auditu Účetního dvora, zejména pokud jde o roční účetní závěrku, pověřovací dohodu a uzavření důchodového fondu Europolu; konstatuje rovněž, že činnosti související s riziky zahrnovaly i sledování rizik ovlivňujících cíle hlavních činností Europolu stanovené v pracovním programu na rok 2016, zejména pokud jde o nový úkol provádění sekundárních bezpečnostních kontrol na místě a interní zavádění závěrečné fáze analytického systému Europolu; bere na vědomí, že ke konci roku 2016 obsahovala evidence interních rizik Europolu 16 vysokých nebo kritických rizik, což je o čtyři interní rizika více než na konci roku 2015;

13.  bere na vědomí, že oddělení interního auditu provedlo přezkum plnění standardů vnitřní kontroly v Europolu v prvním pololetí roku 2016; všímá si, že Europol vypracoval akční plán pro řešení 15 ze 40 doporučení do konce roku 2016 a že z těchto doporučení bylo 20 označeno za „velmi důležitá“ a jedno za „kritické“, konkrétně doporučení týkající se přijetí strategie proti podvodům, která byla schválena správní radou dne 31. ledna 2017;

Interní audit

14.  bere na vědomí, že v roce 2016 bylo vyřešeno 83 % všech doporučení označených jako „kritická“ nebo „velmi důležitá“, která vzešla z auditu Účetního dvora, útvaru interního auditu (IAS), společného kontrolního orgánu Europolu, inspektora ochrany údajů Komise a oddělení interního auditu, což v porovnání s rokem 2015 představuje nárůst o 12 %;

15.  bere na vědomí, že v říjnu 2016 provedl útvar IAS audit zadávání veřejných zakázek, přičemž na konci roku 2016 nebyl návrh zprávy o auditu dosud vydán; vyzývá Europol, aby podal orgánu příslušnému k udělení absolutoria zprávu o výsledcích tohoto auditu;

Prevence a řešení střetů zájmů, transparentnost a demokracie

16.  konstatuje, že dne 1. května 2017 přijala správní rada předpisy pro předcházení střetům zájmů u svých členů a jejich řešení, a to i pokud jde o jejich prohlášení o zájmech; s politováním bere na vědomí přístup Europolu spočívající v prohlášení, že žádný střet zájmů neexistuje; s obavami konstatuje, že členové správní rady nadále zveřejňují prohlášení o neexistenci střetu zájmů; žádá, aby členové správní rady místo prohlášení o neexistenci střetu zájmů zveřejňovali svá prohlášení o zájmech, v nichž budou uvedena jejich členství v jakýchkoli jiných organizacích; zdůrazňuje, že není úkolem členů správní rady, aby sami o sobě prohlašovali, že nemají střet zájmů; bere na vědomí, že členové správní rady a náhradníci byli vyzváni, aby vyplnili, podepsali a předložili svá prohlášení o zájmech spolu s životopisem do 15. prosince 2017, aby mohly být tyto dokumenty následně zveřejněny na internetových stránkách Europolu; vítá zveřejnění životopisů členů správní rady na internetových stránkách Europolu; vyzývá Europol, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podal zprávu, pokud členové správní rady ve stanovené lhůtě skutečně zveřejní svá prohlášení;

17.  bere na vědomí, že v roce 2016 Europol obdržel 107 žádostí o přístup k dokumentům (týkajících se 138 dokumentů) a že Europol umožnil plný přístup k 39 dokumentům a částečný přístup k 20 dokumentům a zamítl přístup k 79 dokumentům; vyzývá Europol, aby byl při vyřizování těchto žádostí co nejotevřenější a bral v potaz právní překážky, ale také povinnost otevřenosti a transparentnosti;

18.  bere na vědomí, že Europol v říjnu 2017 zahájil další komunikační kampaň v oblasti etiky s cílem zvýšit povědomí všech zaměstnanců Europolu a vyslaných národních odborníků o aktualizovaných verzích etického kodexu Europolu a pokynech o nakládání s dary, střetech zájmů a whistleblowingu; s uspokojením konstatuje, že v pokynech týkajících se whistleblowingu je zdůrazněna skutečnost, že se Europol zavazuje chránit totožnost whistleblowerů; vítá zveřejnění pokynů týkajících se opatření v oblasti whistleblowingu na internetových stránkách Europolu; žádá Europol, aby poskytl podrobnosti o případech whistleblowingu v roce 2016 a o tom, jakým způsobem byly řešeny, pokud se vyskytly;

19.  domnívá se, že je třeba vytvořit nezávislý orgán pro zveřejňování, poradenství a přezkoumávání disponující dostatečnými rozpočtovými zdroji, s cílem pomáhat whistleblowerům využívat vhodné kanály pro zveřejňování informací o možných nesrovnalostech poškozujících finanční zájmy Unie, chránit je před odhalením jejich totožnosti a nabízet jim potřebnou podporu a poradenství;

20.  vítá skutečnost, že správní rada přijala strategii boje proti podvodům na období let 2017–2018;

Hlavní úspěchy

21.  vítá tři hlavní úspěchy, které Europol v roce 2016 zaznamenal, a sice:

   zřízení Evropského centra pro boj proti terorismu, Evropského střediska pro boj proti převaděčství, včetně nasazení pracovníků do migračních hotspotů, kteří do konce roku 2016 provedli více než 4 800 sekundárních bezpečnostních kontrol; bere na vědomí, že Europol podpořil přes 270 protiteroristických operací, což představuje více než dvojnásobný nárůst oproti celému roku 2016 (127 protiteroristických operací v roce 2016);
   zavedení inovačních nástrojů na podporu vyšetřování: v roce 2016 internetové stránky „nejhledanější osoby na útěku v Evropě“, na nichž byly podle stavu v listopadu 2017 zveřejněny údaje o 115 osobách na útěku, přičemž ze 41 zatčených „významných“ osob se 13 podařilo dopadnout díky těmto webovým stránkám; bere na vědomí, že Evropské centrum pro boj proti kyberkriminalitě (EC3) zavedlo nové řešení pro analýzu snímků a videozáznamů, které usnadňuje zejména identifikaci dětských obětí sexuálního vykořisťování, přičemž v roce 2017 Europol mimo jiné spolupracoval na 38 unikátních operacích proti sexuálnímu vykořisťování dětí na internetu;
   přijetí nařízení (EU) 2016/794(2) v květnu 2016, s použitelností od 1. května 2017, za účelem rozšíření ustanovení o dohledu ze strany Parlamentu a zlepšení mandátu pro operační podporu;

Ostatní připomínky

22.  s uspokojením konstatuje, že Europol ve spolupráci s Eurojustem formalizoval kombinovaný přístup k certifikaci ISO14001/EMS; bere na vědomí, že Europol přijal řadu opatření k vytvoření nákladově efektivního a ekologického pracoviště a k dalšímu snížení nebo kompenzaci emisí CO2;

23.  s uspokojením konstatuje, že Europol nadále spolupracoval s řadou mezinárodních partnerů, jakož i s dalšími agenturami a subjekty Unie a dále posílil svou spolupráci s agenturou Frontex, zejména s ohledem na migrační krizi;

24.  bere na vědomí, že podle Europolu existují závažná finanční a operační rizika vyplývající z brexitu; vyzývá Europol, aby byl i nadále proaktivní při zjišťování a řešení těchto rizik a aby orgán příslušný k udělení absolutoria průběžně a v plném rozsahu informoval o budoucím dopadu brexitu na Europol a aby v úzké spolupráci s Komisí pracoval v oblasti jednání o brexitu, aby byl dostatečně připraven na minimalizaci jakéhokoli možného negativního provozního nebo finančního dopadu;

25.  vyjadřuje politování nad skutečností, že přehled Europolu za období 2016–2017 byl na jeho internetových stránkách zveřejněn teprve dne 23. ledna 2018, tedy pět dní po uplynutí lhůty parlamentního Výboru pro občanskou svobodu, spravedlnost a vnitřní věci pro předložení pozměňovacích návrhů ke zprávě o udělení absolutoria; vyzývá Europol, aby v budoucnu své každoroční přehledy zveřejňoval včas pro potřeby postupu udělování absolutoria a orgánu příslušnému k udělení absolutoria tak umožnil, aby svou práci vykonával plně informovaným způsobem;

26.  konstatuje, že poptávka členských států po službách Europolu neustále narůstá; vyjadřuje v této souvislosti politování nad tím, že omezené zdroje IKT, které jsou k dispozici, vedly k přehodnocení priorit, pokud jde o vývojové činnosti týkající se hlavních systémů, a ke zpoždění projektů a jejich důsledkem bylo rovněž zkoumání možností dalšího využívání outsourcingu a nárůst rizika, které z něj vyplývá;

o
o   o

27.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 18. dubna 2018(3) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Úř. věst. C 84, 17.3.2017, s. 172.
(2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/794 ze dne 11. května 2016 o Agentuře Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení a nahrazení rozhodnutí 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (Úř. věst. L 135, 24.5.2016, s. 53).
(3) Přijaté texty, P8_TA(2018)0133.

Poslední aktualizace: 4. prosince 2018Právní upozornění