Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2169(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0109/2018

Esitatud tekstid :

A8-0109/2018

Arutelud :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hääletused :

PV 18/04/2018 - 12.57
CRE 18/04/2018 - 12.57

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0162

Vastuvõetud tekstid
PDF 351kWORD 59k
Kolmapäev, 18. aprill 2018 - Strasbourg Lõplik väljaanne
2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Politseiamet (Europol)
P8_TA(2018)0162A8-0109/2018
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1. Euroopa Parlamendi 18. aprilli 2018. aasta otsus Euroopa Politseiameti (Europol) 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2017/2169(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Politseiameti 2016. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Politseiameti eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2018. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2016. aasta eelarve täitmisel (05941/2018 – C8‑0079/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 6. aprilli 2009. aasta otsust 2009/371/JSK (millega asutatakse Euroopa Politseiamet (Europol))(4), eriti selle artiklit 43,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2016. aasta määrust (EL) 2016/794 (mis käsitleb Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ametit (Europol) ning millega asendatakse ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsused 2009/371/JSK, 2009/934/JSK, 2009/935/JSK, 2009/936/JSK ja 2009/968/JSK)(5), eriti selle artiklit 60,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8‑0109/2018),

1.  annab heakskiidu Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti tegevdirektori tegevusele Europoli 2016. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L seerias).

(1) ELT C 417, 6.12.2017, lk 223.
(2) ELT C 417, 6.12.2017, lk 223.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 121, 15.5.2009, lk 37.
(5) ELT L 135, 24.5.2016, lk 53.
(6) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


2. Euroopa Parlamendi 18. aprilli 2018. aasta otsus Euroopa Politseiameti (Europol) 2016. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2017/2169(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Politseiameti 2016. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Politseiameti eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2018. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2016. aasta eelarve täitmisel (05941/2018 – C8‑0079/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 6. aprilli 2009. aasta otsust 2009/371/JSK (millega asutatakse Euroopa Politseiamet (Europol))(4), eriti selle artiklit 43,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2016. aasta määrust (EL) 2016/794 (mis käsitleb Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ametit (Europol) ning millega asendatakse ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsused 2009/371/JSK, 2009/934/JSK, 2009/935/JSK, 2009/936/JSK ja 2009/968/JSK)(5), eriti selle artiklit 60,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8‑0109/2018),

1.  annab heakskiidu Europoli 2016. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L‑seerias).

(1) ELT C 417, 6.12.2017, lk 223.
(2) ELT C 417, 6.12.2017, lk 223.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 121, 15.5.2009, lk 37.
(5) ELT L 135, 24.5.2016, lk 53.
(6) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


3. Euroopa Parlamendi 18. aprilli 2018. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Politseiameti (Europol) 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2017/2169(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Politseiameti (Europol) 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8‑0109/2018),

A.  arvestades, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames rõhutab eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon, et eriti oluline on veelgi tugevdada liidu institutsioonide demokraatlikku legitiimsust, suurendades läbipaistvust ja aruandekohustust ning rakendades tulemuspõhise eelarvestamise põhimõtet ning personalijuhtimise head tava;

B.  arvestades, et Euroopa Politseiameti (edaspidi „Europol“) tulude ja kulude aruande(1) kohaselt oli ameti 2016. aasta lõplik eelarve 104 274 784 eurot, mis kujutab endast 2015. aastaga võrreldes 9,27 % suurust kasvu; arvestades, et selline kasv oli tingitud Europoli volitusi laiendanud uutest või täiendavatest ülesannetest; arvestades, et Europoli eelarve koosneb peaaegu täielikult liidu üldeelarvest eraldatud vahenditest;

C.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Euroopa Politseiameti eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et Europoli raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib rahuloluga, et 2016. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr kõrge, st 99,75 %, mis näitab, et kulukohustused võeti õigeaegselt; märgib, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 90,98 %, mis on 2015. aastaga võrreldes 1,98 % kõrgem;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

2.  märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt on kulukohustustega seotud assigneeringute ülekandmiste määr II jaotises (halduskulud) kõrge, ulatudes 3 500 000 euroni (39 %), võrrelduna 4 200 000 euroga (41 %) 2015. aastal; märgib, et need ülekandmised olid peamiselt seotud Europoli peakorteri kuludega, mille kohta asukohariik esitab arved 2017. aastal (2 000 000 eurot); märgib, et Europol jätkab pingutusi eelarve tõhusa ja nõuetele vastava täitmise tagamiseks, eelkõige seoses halduskulude ülekandmisega; märgib, et kuivõrd tööd Europoli peakorteris toimuvad vastuvõtva liikmesriigi kui asutusevälise osapoole juhtimisel, jaotuvad hoonekulud mitmele eelarveaastale eeldatavasti ka tulevikus; märgib, et selle põhjuseks on vältimatu halduskorraldus, mille kohaselt seonduvad arved laekuvad Europolile pärast seda, kui vastuvõttev liikmesriik on need riiklikul tasandil töövõtjatega kokku leppinud;

3.  märgib, et ülekandmine on sageli osaliselt või täielikult põhjendatud, sest ametite rakenduskavad on mitmeaastased, ning see ei näita tingimata probleeme eelarve planeerimisel ja täitmisel, samuti ei ole see alati vastuolus eelarve aastasuse põhimõttega, seda eriti sel juhul, kui Europol on assigneeringute ülekandmist eelnevalt kavandanud ja sellest kontrollikojale teada andnud;

Ümberpaigutused

4.  märgib, et kokku tehti 48 ümberpaigutust kogusummas peaaegu 4 960 000 eurot (4,9 % eelarvest); märgib lisaks, et mõned ümberpaigutused olid vajalikud selleks, et võtta arvesse erinevusi eelarve planeerimisel ja täitmisel, mis on tingitud kiireloomulistest olukordadest teatavates kuritegevuse valdkondades, näiteks esmase vastuvõtu keskustega seotud tegevus; märgib, et vahendid, mis paigutati ümber selleks, et katta toetustega seotud kulusid ajutiselt tavapärasest eelarvest (kuna toetuslepingu eelmakse viibis), kanti pärast eelmakse saamist tagasi;

Hanke- ja personalipoliitika

5.  märgib, et 2016. aasta lõpu seisuga oli Europoli töötajate koguarv 655, selle hulgas 505 ametikohtade loetelus olevat töötajat, 146 lepingulist töötajat ja 4 kohalikku töötajat; märgib lisaks, et muude kui Europoli töötajate arv (lähetatud riiklikud eksperdid, kontaktametnikud ja töötajad, praktikandid ja lepingulised töötajad) oli 452; märgib, et Europol võttis 2016. aastal tööle 145 uut töötajat (104 tähtajalist töötajat ja 41 lepingulist töötajat) ning Europolist lahkus 86 töötajat (64 tähtajalist töötajat ja 22 lepingulist töötajat);

6.  peab äärmiselt kahetsusväärseks, et 31. detsembri 2016. aasta seisuga ei olnud kõigi täidetud ametikohtade jaotus sooliselt tasakaalus (suhe oli rohkem kui kaks ühele – naisi oli 32,4 % ja mehi 67,6 %), ja on veelgi murettekitavam, et naissoost töötajaid oli vanemspetsialisti/vanemanalüütiku ametikohtadel vaid 14 %, kusjuures kõige halvem näitaja on see, et naissoost töötajate osakaal juhtivatel ametikohtadel ja samaväärsetel või kõrgematel ametikohtadel oli ainult 6,1 % (kaks töötajat); kutsub Europoli üles tegutsema ennetavamalt ja võtma soolist tasakaalu uute töötajate värbamisel kiiremas korras arvesse ning teavitama eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni järgmise eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse käigus 2017. aasta lõpuks tehtud edusammudest;

7.  märgib, et 2016. aasta aprillis võttis parlament vastu paranduseelarve, mille tulemusel suurendati Europoli Euroopa terrorismivastase võitluse keskuse töötajate arvu, suurendades eelarvet 2 000 000 EUR võrra ja lisades veel 35 ametikohta (25 ajutist töötajat, 5 lepingulist töötajat ja 5 lähetatud riiklikku eksperti);

8.  märgib rahuloluga, et Europoli töötajad olid 2016. aastal keskmiselt ainult 1,2 % tööpäevadest haiguspuhkusel; märgib, et heaolutegevustest võttis iga töötaja 2016. aastal osa vähem kui ühe päeva; märgib, et Europol ei nimetanud 2016. aastal kasutusele võetud erinevaid heaolutegevusi, nagu parlament palus, kuid tõi välja arstiabi ja sellega seotud kulud töötaja kohta; palub Europolil esitada ülevaade haiguspuhkusel veedetud päevade kohta;

9.  märgib rahuloluga, et Europol on inimväärikuse kaitse ning psühholoogilise ja seksuaalse ahistamise ärahoidmise poliitika raames loonud kümnest konfidentsiaalsest nõustajast koosneva võrgustiku; märgib lisaks, et Europol korraldas teavitusüritusi, esitas oma intranetis standardteavet ahistamise kohta ja käivitas uutele töötajatele mõeldud programmi, mis sisaldab tervist ja heaolu käsitlevat esitlust, mille käigus antakse selgitusi ahistamist puudutava poliitika ja konfidentsiaalsete nõustajate võrgustiku kohta;

10.  märgib, et 2016. aastal algatati üks mitteametlik ja üks ametlik ahistamist käsitlev menetlus (abitaotlus); märgib, et ametliku menetluse tulemusena algatati haldus- / sisejuurdlus, mis ei kinnitanud ahistamise olemasolu; märgib, et seega ei antud asja Euroopa Liidu Kohtusse;

11.  märgib, et Europol kasutab ametisõidukeid, kuid ei luba nendega teha erasõite;

Sisekontroll

12.  märgib, et 2016. aastal keskenduti Europoli riskijuhtimistegevuses kontrollikoja kindlaks tehtud auditinõuetega tegelemisele, eelkõige raamatupidamise aastaaruande, delegeerimislepingu ja Europoli pensionifondi sulgemise küsimustele; märgib lisaks, et riskijuhtimistegevus sisaldas ka järelevalvet selliste riskide üle, mis avaldavad mõju 2016. aasta tööprogrammi kohastele põhitegevuse eesmärkidele, eelkõige seoses uue ülesandega, mis puudutab kohapealseid lähetusi teisese julgeolekukontrolli tegemiseks, ja Europoli analüüsisüsteemi lõpliku kasutuselevõtmisega ameti siseselt; märgib, et 2016. aasta lõpuks sisaldas Europoli ettevõtlusriskide register 16 väga olulist või kriitilise tähtsusega riski, mis on neli ettevõtlusriski rohkem võrreldes 2015. aasta lõpu seisuga;

13.  märgib, et siseauditi üksus vaatas 2016. aasta esimesel poolaastal läbi sisekontrollistandardite rakendamise Europolis; märgib, et Europol koostas tegevuskava, et tegeleda 2016. aasta lõpuks 15 soovitusega 40‑st, millest 20 olid nimetatud „väga oluliseks“ ja üks „kriitilise tähtsusega“ soovituseks, nimelt soovitus pettusevastase strateegia vastuvõtmise kohta, mille haldusnõukogu kiitis heaks 31. jaanuaril 2017;

Siseaudit

14.  märgib, et 2016. aastal täideti 83 % kõigist kontrollikoja, siseauditi talituse, Europoli ühise järelevalveasutuse, komisjoni andmekaitseametniku ja siseauditi üksuse auditisoovitustest, mida loeti kriitilise tähtsusega või väga oluliseks soovituseks, ning seda on 12 % rohkem kui 2015. aastal;

15.  märgib, et 2016. aasta oktoobris teostas siseauditi talitus hangete auditi, mille kohta ei esitatud 2016. aasta lõpus auditiaruande kavandit; palub, et Europol teavitaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni selle auditi tulemustest;

Huvide konfliktide ärahoidmine ja ohjamine, läbipaistvus ning demokraatia

16.  märgib, et haldusnõukogu võttis 1. mail 2017 vastu oma liikmete huvide konfliktide ärahoidmise ja ohjamise eeskirja, sealhulgas seoses nende huvide deklaratsioonidega; märgib taunivalt, et Europol on otsustanud siiani lihtsalt väita, et huvide konflikte ei esine; märgib murega, et haldusnõukogu liikmed on jätkanud deklaratsioonide esitamist huvide konfliktide puudumise kohta; kutsub haldusnõukogu liikmeid üles mitte avaldama enam deklaratsioone huvide konfliktide puudumise kohta, vaid huvide deklaratsioone, milles nad toovad välja ka kõik teised organisatsioonid, millesse nad kuuluvad; rõhutab, et haldusnõukogu liikmed ei saa huvide konfliktide puudumise üle ise otsustada; märgib, et haldusnõukogu liikmetel ja asendusliikmetel on palutud täita, allkirjastada ja esitada oma huvide deklaratsioonid koos CV-dega hiljemalt 15. detsembriks 2017 ning need avaldatakse seejärel Europoli veebisaidil; peab kiiduväärseks haldusnõukogu liikmete CV-de avaldamist Europoli veebisaidil; palub Europolil anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile teada, kas haldusnõukogu liikmed avaldasid oma huvide deklaratsioonid ettenähtud tähtajaks;

17.  märgib, et Europol sai 2016. aastal 107 dokumentidele juurdepääsu taotlust (seoses 138 dokumendiga) ning andis täieliku juurdepääsu 39 dokumendile ja osalise juurdepääsu 20 dokumendile ning ei andnud juurdepääsu 79 dokumendile; palub Europolil olla selliste taotluste suhtes võimalikult avatud ning pidada lisaks juriidilistele piirangutele meeles ka kohustust tagada avatus ja läbipaistvus;

18.  märgib, et Europol käivitas 2017. aasta oktoobris eetikadokumentide paketti käsitleva täiendava teavituskampaania, et suurendada kõigi Europoli töötajate ja lähetatud riiklike ekspertide teadlikkust Europoli käitumisjuhendi ning kingituste käsitlemist, huvide konflikte ja rikkumisest teatamist puudutavate suunisdokumentide ajakohastatud versioonidest; märgib rahuloluga, et rikkumisest teatamise suunistes rõhutatakse asjaolu, et Europol kohustub kaitsma rikkumisest teatajate identiteeti; peab kiiduväärseks, et rikkumisest teatamise korda käsitlevad suunised on avaldatud Europoli veebisaidil; palub Europolil esitada üksikasjad rikkumisest teatamise juhtumite kohta 2016. aastal, kui selliseid juhtumeid esines, ja selle kohta, kuidas need lahendati;

19.  osutab vajadusele luua piisavate eelarvevahenditega avalikustamis-, nõustamis- ja suunamisasutus, et aidata rikkumisest teatajail kasutada võimalikest liidu finantshuve kahjustavatest eeskirjade rikkumistest teatamiseks õigeid kanaleid, kaitstes samal ajal nende konfidentsiaalsust ja pakkudes vajalikku tuge ja nõu;

20.  väljendab heameelt asjaolu üle, et haldusnõukogu on võtnud vastu pettustevastase võitluse strateegia ajavahemikuks 2017–2018;

Peamised saavutused

21.  väljendab heameelt kolme peamise saavutuse üle, mille Europol oma 2016. aasta tegevuses välja tõi, nimelt:

   Euroopa terrorismivastase võitluse keskuse ja sisserändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamise vastase Euroopa keskuse loomine, sh töötajate kohapealne lähetamine, et viia 2016. aasta lõpuks esmase vastuvõtu keskustes läbi üle 4 800 teisese julgeolekukontrolli; märgib, et Europol toetas enam kui 270 terrorismivastast operatsiooni, mis kujutab kogu 2016. aastaga võrreldes enam kui kahekordset suurenemist (2016. aastal 127 terrorismivastast operatsiooni);
   uurimist toetavate uuenduslike vahendite kasutuselevõtmine: Euroopa kõige tagaotsitumate kurjategijate veebisaidi loomine 2016. aastal, kus alates 2017. aasta novembrist on avaldatud teavet 115 tagaotsitava kohta, kinni on peetud 41 tagaotsitavat, kelle tabamist peeti eriti oluliseks, kusjuures 13 vahistamist toimus tänu veebisaidi avamisele; märgib, et Europoli küberkuritegevuse vastase võitluse keskus (EC3) võttis kasutusele uue pildi- ja videoanalüüsi lahenduse, et hõlbustada eelkõige seksuaalse ärakasutamise lapsohvrite tuvastamist, sealhulgas toetas Europol 2017. aastal 38 ainulaadset operatsiooni laste seksuaalse ärakasutamise vastu internetikeskkonnas;
   määruse (EL) 2016/794(2) vastuvõtmine 2016. aasta mais; määrus on kohaldatav alates 1. maist 2017 ja selle eesmärk on kehtestada parlamendi järelevalvet puudutav tõhustatud kord ja parandada operatiivtoega seotud volitusi;

Muud kommentaarid

22.  märgib rahuloluga, et koostöös Eurojustiga on Europol võtnud ametlikult kasutusele ISO14001/EMS sertifitseerimist puudutava kombineeritud lähenemisviisi; märgib, et Europol on võtnud mitmeid meetmeid, et tagada kulutõhus ja keskkonnasõbralik töökeskkond ning vähendada või kompenseerida CO2‑heidet;

23.  märgib rahuloluga, et Europol tegi jätkuvalt koostööd arvukate rahvusvaheliste partneritega ning teiste liidu ametite ja organitega, ning et Europol tugevdas eelkõige rändekriisi küsimuses veelgi koostööd Frontexiga;

24.  märgib, et Europoli arvamuse kohaselt põhjustab Brexit märkimisväärseid finants- ja tegevusriske; palub, et Europol tuvastaks ja kõrvaldaks need riskid ennetavalt ning hoiaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni täielikult kursis Brexiti tulevase mõjuga Europolile ning teeks komisjoniga Brexiti läbirääkimiste valdkonnas tihedat koostööd, et valmistuda piisavalt mis tahes tekkida võiva kahjuliku tegevusliku ja finantsmõju minimeerimiseks;

25.  peab kahetsusväärseks, et ajavahemikku 2016–2017 käsitlev Europoli üldaruanne avaldati Europoli veebilehel alles 23. jaanuaril 2018 ehk viis päeva pärast seda, kui parlamendi kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitlevale raportile muudatusettepanekute esitamise tähtaeg oli möödunud; palub Europolil järgmiste eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluste ajal avaldada oma iga-aastased üldaruanded õigel ajal, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon saaks teha oma tööd nii, et ta oleks täielikult informeeritud;

26.  märgib, et liikmesriikides on Europoli teenuste järele üha suurenev nõudlus; peab sellega seoses kahetsusväärseks, et IKT‑ressursside nappus on toonud kaasa muutusi põhisüsteemide arendustegevuse prioriteetides, viivitusi projektide elluviimisel ning sundinud uurima võimalusi kasutada rohkem allhankeid koos sellest tulenevate suuremate riskidega;

o
o   o

27.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma 18. aprilli 2018. aasta resolutsioonile(3) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

(1) ELT C 84, 17.3.2017, lk 172.
(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2016. aasta määrus (EL) 2016/794, mis käsitleb Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ametit (Europol) ning millega asendatakse ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsused 2009/371/JSK, 2009/934/JSK, 2009/935/JSK, 2009/936/JSK ja 2009/968/JSK (ELT L 135, 24.5.2016, lk 53).
(3) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0133.

Viimane päevakajastamine: 4. detsember 2018Õigusalane teave