Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2017/2164(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0108/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0108/2018

Debates :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Balsojumi :

PV 18/04/2018 - 12.59

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0164

Pieņemtie teksti
PDF 611kWORD 59k
Trešdiena, 2018. gada 18. aprīlis - Strasbūra Galīgā redakcija
2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (Frontex)
P8_TA(2018)0164A8-0108/2018
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1. Eiropas Parlamenta 2018. gada 18. aprīļa lēmums par Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (Frontex) 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2017/2164(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (Frontex) 2016. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2016. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2018. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2016. finanšu gada budžeta izpildi (05941/2018 – C8-0074/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2004. gada 26. oktobra Regulu (EK) Nr. 2007/2004, ar ko izveido Eiropas Aģentūru operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām(4), un jo īpaši tās 30. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 14. septembra Regulu (ES) Nr. 2016/1624 par Eiropas Robežu un krasta apsardzi un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/399, un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 863/2007, Padomes Regulu (EK) Nr. 2007/2004 un Padomes Lēmumu 2005/267/EK(5), un jo īpaši tās 76. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0108/2018),

1.  sniedz Robežu un krasta apsardzes aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 417, 6.12.2017., 233. lpp.
(2) OV C 417, 6.12.2017., 233. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 349, 25.11.2004., 1. lpp.
(5) OV L 251, 16.9.2016., 1. lpp
(6) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


2. Eiropas Parlamenta 2018. gada 18. aprīļa lēmums par Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (Frontex) 2016. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu (2017/2164(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (Frontex) 2016. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2016. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2018. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2016. finanšu gada budžeta izpildi (05941/2018 – C8-0074/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2004. gada 26. oktobra Regulu (EK) Nr. 2007/2004, ar ko izveido Eiropas Aģentūru operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām(4), un jo īpaši tās 30. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 14. septembra Regulu (ES) Nr. 2016/1624 par Eiropas Robežu un krasta apsardzi un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/399, un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 863/2007, Padomes Regulu (EK) Nr. 2007/2004 un Padomes Lēmumu 2005/267/EK(5), un jo īpaši tās 76. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0108/2018),

1.  apstiprina Robežu un krasta apsardzes aģentūras 2016. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 417, 6.12.2017., 233. lpp.
(2) OV C 417, 6.12.2017., 233. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 349, 25.11.2004., 1. lpp.
(5) OV L 251, 16.9.2016., 1. lpp
(6) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


3. Eiropas Parlamenta 2018. gada 18. aprīļa rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (Frontex) 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2017/2164(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0108/2018),

A.  tā kā saistībā ar budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru budžeta izpildes apstiprinātājiestāde uzsver, ka ir īpaši svarīgi vēl vairāk pastiprināt Savienības iestāžu demokrātisko leģitimitāti, šajā nolūkā uzlabojot pārredzamību un pārskatatbildību un īstenojot uz sniegumu balstītas budžeta izstrādes koncepciju un cilvēkresursu labu pārvaldību;

B.  tā kā saskaņā ar Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (“Aģentūra”) ieņēmumu un izdevumu pārskatu(1) tās 2016. finanšu gada galīgais budžets bija EUR 232 757 000, t. i., par 62,43 % lielāks nekā 2015. gadā; tā kā, reaģējot uz migrācijas krīzi, ar ko saskaras Savienība, 2016. gadā tika būtiski paplašinātas Aģentūras pilnvaras;

C.  tā kā saskaņā ar Aģentūras finanšu pārskatiem Savienības kopējā iemaksa Aģentūras 2016. gada budžetā bija EUR 218 686 000, t. i., par 63,78 % lielāka nekā 2015. gadā;

D.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem (“Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi; tā kā, lasot Revīzijas palātas komentārus, ir jāņem vērā sarežģītās problēmas, ar ko Aģentūra saskārās 2016. gadā,

Saistībā ar 2013., 2014. un 2015. gada budžeta izpildes apstiprinājumu veiktie pasākumi

1.  ar bažām atzīmē to joprojām neatrisināto jautājumu un neveikto koriģējošo pasākumu skaitu, uz kuriem bija norādīts Revīzijas palātas 2013., 2014. un 2015. gada komentāros par piegādātāju paziņojumiem gada beigās, mītnes nolīgumu, sadarbības valstu saskaņā ar dotāciju līgumiem pieprasīto izdevumu ex ante un ex post apstiprināšanu, aizvien pieaugošo skaitu dotāciju līgumu, nepieciešamību pilnveidot Šengenas asociēto valstu iemaksu aprēķināšanu, Islandes krasta apsardzes nepareizo maksājumu atgūšanu un Iekšējās drošības fonda veiktas dubultas finansēšanas risku; aicina Aģentūru pēc iespējas drīzāk 2018. gadā pabeigt koriģējošos pasākumus un ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par to īstenošanu;

Komentāri par darījumu likumību un pareizību

2.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu konstatē, ka Aģentūras iepriekšējā izveides regula, kas bija spēkā līdz 2016. gada 5. oktobrim, paredzēja nodrošināt finansējumu kopīgajām atgriešanas operācijām, kuras veic kopā ar iesaistītajām valstīm; atzīmē, ka valstu atgriešanas operācijas kļuva attiecīgajiem kritērijiem atbilstošas tikai saskaņā ar jauno izveides regulu; tomēr norāda, ka laikposmā no 2016. gada janvāra līdz oktobrim Aģentūra valsts atgriešanas operāciju finansēšanai ir piešķīrusi EUR 3 600 000; atzīmē, ka šo maksājumu veikšana nav notikusi atbilstoši tiesību aktiem;

3.  pēc iepazīšanās ar Aģentūras atbildi atzīmē, ka, ņemot vērā nesamērīgo migrācijas spiedienu uz dalībvalstīm, kā arī Savienības 2015. gada oktobra Rīcības plānu par atgriešanu un Eiropadomes 2015. gada 25. un 26. jūnija un 2016. gada 16. un 17. marta sanāksmes secinājumus, Aģentūras izpilddirektors 2016. gadā pieņēma Lēmumu 2016/36, kurā plašāk interpretēta kopīgu atgriešanas operāciju (līdz)finansēšanas kārtība, paredzot, ka no Aģentūras budžeta tiek (līdz)finansētas arī tādas valsts atgriešanas operācijas, kuras veic tikai viena dalībvalsts, kas saskaras ar nesamērīgu migrācijas spiedienu; turklāt apstiprina to, ka budžeta apstiprinātājiestāde ir grozījusi 2016. gada budžetu, lai īstenotu rīcības plānu attiecībā uz šīm atgriešanas operācijām;

Budžeta un finanšu pārvaldība

4.  ar gandarījumu atzīmē, ka 2016. finanšu gadā īstenotās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 97,90 %; norāda, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 66,07%, t. i., par 3,40 % zemāks nekā 2015. gadā;

5.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu pieņem zināšanai, ka atbilstoši Aģentūras paplašinātajām pilnvarām liela nozīme tiek piešķirta atgriešanas operācijām un ka 2016. gada budžetā tām bija paredzēti EUR 63 000 000; tomēr atzīmē, ka EUR 23 000 000 jeb 37,5 % tika atmaksāti Savienības budžetā, jo bija īstenots mazāk atgriešanas operāciju nekā plānots; konstatē, ka šādu situāciju lielā mērā veicināja tas, ka būtiski aizkavējās iepirkuma procedūra attiecībā uz EUR 50 000 000 pamatlīgumu par Aģentūras veiktajām atgriešanas operācijām nepieciešamo lidmašīnu fraktēšanu un saistītajiem pakalpojumiem un ka tas joprojām ietekmē Aģentūras organizēto atgriešanas operāciju skaitu; pauž nožēlu, ka, neraugoties uz to, ka šo iepirkuma procedūru bija ieplānots sākt 2016. gada martā, 2016. gada beigās tā vēl nebija sākta; pēc iepazīšanās ar Aģentūras atbildi pieņem zināšanai, ka strauji ir palielinājies kopīgu atgriešanas lidojumu skaits (232 lidojumi 2016. gadā salīdzinājumā ar 66 lidojumiem 2015. gadā); tomēr atzīmē, ka EUR 23 000 000 nav iespējams izmantot galvenokārt tāpēc, ka aizkavējās pamatlīguma par atgriešanas operācijām nepieciešamo lidmašīnu fraktēšanu un saistītajiem pakalpojumiem izpilde, un norāda, ka šo aizkavēšanos iemesls bija projekta prioritātes zaudēšana par labu loģistiskā atbalsta (prāmju un autobusu) nodrošināšanai nolūkā īstenot ES un Turcijas paziņojumu; atzīmē, ka pa to laiku ir publicēta konkursa procedūra attiecībā uz četru gadu pamatlīguma piešķiršanu, taču ar zemāku lēsto budžetu (EUR 20 000 000);

6.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu konstatē, ka 2015. gada 22. decembrī Komisija un Aģentūra, kas ir viena no četrim līdzsaņēmējiem un pārējo trīs līdzsaņēmju — Eiropas Patvēruma atbalsta biroja (EASO), Starptautiskās Migrācijas organizācijas (IOM) un ANO Augstā komisāra bēgļu jautājumos (UNHCR) — koordinatore, parakstīja EUR 5 500 000 dotācijas nolīgumu par reģionālu atbalstu aizsardzības ziņā sensitīvai migrācijas pārvaldībai Rietumbalkānos un Turcijā uz trīs gadu periodu, sākot no 2016. gada 1. janvāra; tomēr atzīmē, ka EUR 3 400 000 sadarbības nolīgumi ar minētajiem trim partneriem tika noslēgti tikai laikposmā no 2016. gada augusta līdz novembrim; norāda, ka attiecībā uz diviem no šiem nolīgumiem budžeta saistības, ar kuru palīdzību līdzekļus būtu bijis jādara pieejamus pirms juridisko saistību uzņemšanās, tika parakstītas tikai attiecīgi 2016. gada oktobrī un decembrī; turklāt atzīmē, ka attiecīgās budžeta saistības bija EUR 1 200 000, kas sedza tikai priekšfinansēšanas maksājumus; uzsver, ka šāda procedūra ir pretrunā Finanšu regulas noteikumiem par budžeta pārvaldību un ka novēlotā nolīgumu parakstīšana radīja nenoteiktību attiecībā uz partneru operatīvo sadarbību; pēc iepazīšanās ar Aģentūras atbildi pieņem zināšanai — lai dokumentētu to, ka juridiskās saistības attiecībā uz visiem trim projekta partneriem tika uzņemtas pirms budžeta saistībām, Aģentūra to pienācīgi ir reģistrējusi kā izņēmumu;

7.  pieņem zināšanai to, ka Aģentūra 2017. gadā pārskatīja visu savu finansēšanas sistēmu, lai to vienkāršotu, dotācijas aizstājot ar pakalpojumu līgumiem un ieviešot vienotas likmes; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šīs jaunās sistēmas ieviešanu un sasniegtajiem rezultātiem;

Saistības un pārnestās apropriācijas

8.  atzīmē, ka II sadaļā (administratīvie izdevumi) tika pārnesti EUR 6 400 000 apropriāciju, par kurām bija uzņemtas saistības, (43 % no visām apropriācijām, par kurām bija uzņemtas saistības) salīdzinājumā ar EUR 3 200 000 (38 %) 2015. gadā un ka šāds pārnešanas līmenis ir augsts; turklāt atzīmē, ka arī III sadaļā (pamatdarbības izdevumi) bija augsts apropriāciju pārnešanas līmenis: pārnesto apropriāciju summa bija EUR 40 200 000 (37 %) salīdzinājumā ar EUR 40 200 000 (35 %) 2015. gadā; pieņem zināšanai to, ka pārnešanas galvenais iemesls bija tas, ka līgumu un darbību īstenošana turpinājās pēc gada beigām; aicina Aģentūru apsvērt iespēju ieviest diferencētas budžeta apropriācijas, lai labāk atspoguļotu nenovēršamo aizkavēšanos starp juridisku saistību uzņemšanos, līgumu īstenošanu, darbībām un attiecīgajiem maksājumiem;

9.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu konstatē, ka 2015. gada izmaksu pārvērtēšanas dēļ III sadaļā (pamatdarbības izdevumi) bija augsts atcelto no 2015. gada pārnesto apropriāciju apmērs — EUR 6 400 000 jeb 16 %, un ka šīs izmaksas bija jāatmaksā iesaistītajām valstīm vēl 2016. gadā; uzskata, ka būtu jāiegūst precīzākas izmaksu aplēses un jāpanāk, ka sadarbības valstis savlaicīgāk paziņo par izmaksām;

10.  norāda, ka apropriāciju pārnešanu bieži vien var daļēji vai pilnībā pamatot ar aģentūru darbības programmu daudzgadu raksturu un ka tā ne vienmēr liecina par nepilnībām budžeta plānošanā un izpildē un ne vienmēr ir pretrunā budžeta gada pārskata principam, it īpaši tad, ja šo pārnešanu ieplāno iepriekš un dara zināmu Revīzijas palātai;

Personāla politika

11.  konstatē, ka 2016. gada 31. decembrī štatu sarakstā bija aizpildītas 197 pagaidu štata vietas (no 275 štata vietām, kas atļautas saskaņā ar Savienības budžetu) salīdzinājumā ar 149 štata vietām 2015. gadā; atzīmē, ka Aģentūra papildus nodarbināja (pilnslodzes ekvivalentā) 77 norīkotos valsts ekspertus, 83 līgumdarbiniekus un 15 darbiniekus uz noteiktu laiku;

12.  ar gandarījumu atzīmē, ka aizpildīto štata vietu kopskaitā ir panākts dzimumu līdzsvars: 50 % sieviešu pret 50 % vīriešu; no otras puses, pauž nožēlu, ka vadošajos amatos šī attiecība ir 15 % pret 85 %; aicina Aģentūru sadarbībā ar dalībvalstīm uzlabot dzimumu līdzsvaru valdē un augstākā līmeņa vadībā;

13.  pēc iepazīšanās ar Aģentūras sniegto informāciju atzīmē — lai sāktu īstenot tās jaunās un pastiprinātās pilnvaras, būs nepieciešams papildu personāls, kas bija jāpieņem darbā jau 2016. gada pēdējā ceturksnī; norāda — pēc vajadzību izvērtēšanas tika konstatēts, ka ir nepieciešamas papildu 50 štata vietas, taču ne visas darbā pieņemšanas procedūras bija iespējams pabeigt līdz gada beigām; atzīmē, ka 2016. gada beigās Aģentūrā strādāja 365 darbinieki;

14.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu pieņem zināšanai, ka pēc Aģentūras pilnvaru paplašināšanas tās darbinieku skaits laikposmā no 2016. gada līdz 2020. gadam palielināsies vairāk nekā divas reizes, proti, no 365 darbiniekiem līdz 1000 darbiniekiem; turklāt atzīmē, ka, ņemot vērā darbinieku skaita plānoto palielināšanos, būs nepieciešamas papildu biroju telpas; pēc iepazīšanās ar Aģentūras atbildi konstatē, ka jau 2017. gada sākumā tā vērsās pie budžeta apstiprinātājiestādes un saņēma atļauju paplašināt tās pašreizējās telpas, lai varētu izvietot papildu darbiniekus; atzīmē, ka mītnes nolīgums stājās spēkā 2017. gada 1. novembrī;

15.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu konstatē, ka Aģentūra joprojām saskaras ar grūtībām prasībām atbilstošu darbinieku atrašanā un ka daļēji tas ir darba samaksas korekcijas koeficienta (66,7 %) dēļ; aicina Aģentūru apsvērt iespējamus ietekmes mazināšanas pasākumus un par šīs apsvēršanas rezultātiem ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei;

16.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu konstatē — Civildienesta noteikumi paredz, ka ārējas atlases procedūras gadījumā pagaidu darbiniekus var pieņemt darbā tikai šādās pakāpēs: SC 1 un SC 2, no AST 1 līdz AST 4 un no AD 5 līdz AD 8; atzīmē, ka 2016. gadā Aģentūra pieņēma darbā 14 darbiniekus augstākās AST pakāpēs; uzsver, ka darbā pieņemšana šajās pakāpēs ir pretrunā noteikumiem; pēc iepazīšanās ar Aģentūras atbildi pieņem zināšanai, ka pamatojums piecu AST 4 amata vietu paaugstināšanai uz AST 5 amata vietām bija saistīts ar nepieciešamību nodrošināt ierēdņu diennakts dežūru; pieņem zināšanai arī to, ka, ņemot vērā to veicamo pienākumu apjomu un sarežģītību, kuri saistīti ar migrācijas plūsmām un drošības problēmu pie Savienības ārējām robežām, Aģentūrai ir jāpiesaista kvalificēti un pieredzējuši kandidāti ar atbilstošu darba pieredzi;

17.  atzīmē, ka pamattiesību amatpersona kopš 2016. gada ir saņēmusi piecas jaunas amata vietas, trīs no kurām ir vakantas; tomēr pauž dziļu nožēlu par to, ka, neraugoties uz Parlamenta atkārtoti paustajiem aicinājumiem un Frontex darbinieku skaita vispārējo ievērojamo pieaugumu, pamattiesību amatpersonai joprojām nav pietiekamu cilvēkresursu un tāpēc tai ir acīmredzamas grūtības pienācīgi veikt saskaņā ar Regulu (ES) 2016/1624(2) uzticētos uzdevumus; tādēļ mudina Aģentūru nodrošināt savu pamattiesību amatpersonu ar atbilstošiem resursiem un personālu, it īpaši, lai izveidotu sūdzību izskatīšanas mehānismu, kā arī lai turpinātu izstrādāt un īstenot Aģentūras stratēģiju, kuras mērķis ir uzraudzīt un nodrošināt pamattiesību aizsardzību;

18.  atzīmē, ka saistībā ar pieņemšanu darbā vai atlaišanu Aģentūra 2016. gadā nav saņēmusi nevienu sūdzību vai ziņojumu un tiesā nav ierosināta neviena lieta par attiecīgo procedūru nepārredzamību;

19.  konstatē — lai gan Aģentūra attiecīgajos aprēķinos nebija iekļāvusi darbiniekus, kas nebija ņēmuši nevienu slimības atvaļinājuma dienu, 2016. gadā Aģentūras personāla vidējais slimības atvaļinājums bija 11,4 dienas; aicina Aģentūru apspriesties ar medicīnisko dienestu par to, kā samazināt darba kavējumus slimības dēļ;

20.  pēc iepazīšanās ar Aģentūras atbildi pieņem zināšanai, ka 2016. gadā tās darbinieki vienu dienu veltīja labjutības pasākumiem; atzīmē, ka Aģentūrai ir iekšējā politika attiecībā uz veselību un drošību darbā un ka tā personāla labjutību veicina šādos trīs veidos:

   a) nomā sporta laukumus komandu sporta spēlēm un daļēji sedz personāla dalības maksu aģentūru darbinieku sporta sacensībās;
   b) veselības un drošības jomas preventīvo pasākumu ietvaros sedz daļu no darbinieku sporta nodarbību izmaksām (līdz EUR 45 mēnesī vienam darbiniekam);
   c) katru gadu darbiniekiem, kas to vēlas, organizē sezonālo vakcināciju pret gripu;

21.  konstatē, ka Aģentūra piemēroja Civildienesta noteikumu 12. un 12.a pantu un Rīcības kodeksa visām personām, kas piedalās Frontex darbībās, un Frontex personāla rīcības kodeksa īpašos noteikumus; konstatē arī to, ka 2016. gadā nebija ziņots par aizskaršanas gadījumiem un saistībā ar aizskaršanu tiesā nebija ierosināta neviena prasība;

22.  atzīmē, ka Aģentūras rīcībā ir divi dienesta transportlīdzekļi, kurus atļauts izmantot tikai dienesta vajadzībām, un ka šie transportlīdzekļi netiek izmantoti personiskām vajadzībām;

Interešu konfliktu novēršana un pārvaldība, pārredzamība un demokrātija

23.  konstatē, ka 2015. gada 17. decembrī Aģentūra pieņēma krāpšanas apkarošanas stratēģiju un rīcības plānu, kurā noteikti četri stratēģiskie mērķi ar 22 darbībām, kas jāīsteno laikposmā no 2015. gada līdz 2018. gadam; ar gandarījumu atzīmē, ka 2016. gadā tika īstenoti vairāk nekā 50 % noteikto darbību;

24.  atzīmē, ka Aģentūra ir sagatavojusi projektu iekšējiem noteikumiem par trauksmes celšanu, kuru 2017. gada martā iesniedza Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam; pieņem zināšanai, ka tiek apspriests jautājums par to, vai īstenot šos iekšējos noteikumus, vai arī pieņemt lēmumu īstenot Komisijas paraugnoteikumus, tiklīdz tie būs darīti zināmi aģentūrām; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par pieņemto lēmumu;

25.  pēc iepazīšanās ar Aģentūras atbildi konstatē, ka tā nedara publiski pieejamus apstiprinātos valdes sanāksmju protokolus un ka šie protokoli nav pieejami pat trīs mēnešus pēc attiecīgās sanāksmes datuma; ņemot vērā Savienības politiku, kas paredz nodrošināt tās darbības lielāku pārredzamību, aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šāda lēmuma iemesliem;

26.  konstatē, ka Aģentūra nav atbildējusi uz jautājumu, vai ir reģistrētas un publiskotas tās tikšanās ar lobistiem (t. i., ar personām, kuras oficiāli nepārstāv Aģentūras sadarbības partnerus, bet kurām ir jebkādas finanšu vai ekonomiskas intereses saistībā ar tās darbības jomu), ja tādas ir notikušas; aicina Aģentūru atbildēt uz šo budžeta izpildes apstiprinātājiestādes jautājumu;

27.  atzīmē, ka Aģentūra 2016. gadā saņēma 67 pieprasījumus attiecībā uz piekļuvi dokumentiem un ka 15 pieprasījumi tika apmierināti, nodrošinot pilnīgu piekļuvi dokumentiem, 38 gadījumos tika piešķirta daļēja piekļuve un 10 pieprasījumi tika atteikti, kā pamatojumu norādot galvenokārt sabiedrisko drošību un personas privātās dzīves aizsardzību un personas neaizskaramību;

28.  atzīmē, ka četros no piekļuves atteikšanas gadījumiem tika iesniegts atkārtots pieteikums, pēc kura izskatīšanas divos gadījumos atteikums tika apstiprināts, vienā gadījumā tika nodrošināta daļēja piekļuve dokumentiem un vienā — pilnīga piekļuve; atzīmē arī, ka viens no atteikumiem tika nodots Eiropas Ombudam; aicina Aģentūru informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par Ombuda lēmumu un turpmāko procedūru;

Galvenie sasniegumi

29.  atzinīgi vērtē Aģentūras identificētos trīs galvenos sasniegumus 2016. gadā, proti:

   Eiropas Robežu un krasta apsardzes regulas (Regulas (ES) 2016/1624) — kas nosaka tās paplašinātās pilnvaras — pieņemšanu;
   palīdzības sniegšanu 232 atgriešanas operācijās (par 251 % vairāk nekā 2015. gadā), kopumā atgriežot 10 698 cilvēkus;
   kopējās neaizsargātības izvērtēšanas metodikas piemērošanas pirmā posma sākšanu 2017. gada janvārī;

30.  pieņem zināšanai to, ka Regula par Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru paver jaunas iespējas sadarbībai ar citām aģentūrām saistībā ar krasta apsardzes funkciju, rezultātā iegūstot trīspusēju mehānismu sadarbībai starp Frontex, Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūru (EFCA) un Eiropas Jūras drošības aģentūru (EMSA); turklāt atzīmē, ka 2016. gadā turpinājās cieša sadarbība ar deviņām tieslietu un iekšlietu (TI) aģentūrām, tika pastiprināta sadarbība ar Eiropas Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA), tika atvieglota regulāra apmaiņa ar Eiropas Patvēruma atbalsta biroju (EASO) un tika pārbaudīts sadarbības nolīgums ar Eiropolu;

31.  atzīmē, ka saistībā ar Eiropas reģionālajām darba grupām Itālijā un Grieķijā Aģentūrai ir kopīgi biroji ar Eiropolu un Eiropas Patvēruma atbalsta biroju;

Iekšējā kontrole

32.  atzīmē, ka 2016. gadā veiktā iekšējās kontroles sistēmas pārskatīšana Aģentūras vadībai sniedza pamatotu pārliecību par visu iekšējo kontroļu ievērošanu; pieņem zināšanai — Aģentūra ir konstatējusi, ka vēl ir iespējams uzlabot astoņus iekšējās kontroles standartus (IKS), un ir izstrādājusi stratēģiju nepilnību novēršanai; pieņem zināšanai arī to, ka Aģentūra 2015. gada beigās izvērtēja savas iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti; turklāt atzīmē, ka saskaņā ar minēto izvērtējumu IKS tika piemēroti un darbojās; tomēr norāda — tā kā būtiski ir palielinājies Aģentūras budžeta piešķīrums (finanšu un cilvēkresursi) un paplašinājušies tai uzticētie uzdevumi un pienākumi, 2017. gadā iekšējās kontroles sistēma būtu jāuzlabo vēl vairāk; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par pasākumiem, kas veikti, lai uzlabotu iekšējās kontroles sistēmu;

Iekšējā revīzija

33.  atzīmē, ka 2016. gadā Iekšējās revīzijas dienests (IAS) Aģentūrā izdarīja riska analīzes nolūkā veiktās datu validācijas un kvalitātes nodrošināšanas revīziju, kuras rezultātā tika formulēti četri svarīgi ieteikumi; pēc iepazīšanās ar Aģentūras sniegto informāciju pieņem zināšanai, ka tā ir izstrādājusi rīcības plānu minēto ieteikumu īstenošanai; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šī rīcības plāna īstenošanu;

34.  atzīmē IAS secinājumus, ka 2016. gadā netika formulēts neviens ārkārtīgi svarīgs ieteikums;

35.  ar gandarījumu atzīmē — lai nodrošinātu izmaksu ziņā efektīvu un videi nekaitīgu darba vietu un vēl vairāk samazinātu vai neitralizētu CO2 emisijas, Aģentūra ir pieņēmusi jaunu politiku attiecībā uz printeriem un drukāšanas risinājumiem — kuras īstenošana ļāva samazināt papīra patēriņu —, ieviesusi videokonferences un par mērķi noteikusi ūdens resursu un energoresursu izmantošanas efektivitātes uzlabošanu, kā arī reciklēšanas palielināšanu; atzīmē arī to, ka Aģentūras ēdnīca izmanto bioloģiski noārdāmus tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļus, kā arī nodrošina videi nekaitīgu iesaiņojumu līdzņemamiem produktiem un reciklējamas krūzes, šķīvjus un galda piederumus; norāda, ka Aģentūras ēdnīcā maltītes tiek gatavotas, izmantojot vietēji ražotus sezonas produktus, kā arī no ekoloģiskām saimniecībām iegūtas sastāvdaļas;

36.  ar gandarījumu atzīmē, ka Aģentūra ir apņēmusies veicināt sabiedriskā un videi nekaitīga transporta izmantošanu un jau tagad saviem darbiniekiem daļēji sedz sabiedriskā transporta izmaksas;

37.  turklāt atzīmē, ka Aģentūras telpas ir projektētas un būvētas saskaņā ar BREEAM (Building Research Establishment eco-requirements) sertifikācijas ekoloģiskajām prasībām un ka pašlaik tās ēka ir atzīta par vienu no ilgtspējīgākajām ēkām Polijā;

38.  atzīmē, ka Aģentūra nesaskata nekādu Brexit radītu finanšu risku, kas varētu ietekmēt tās darbību;

39.  uzsver Frontex ieguldījumu vairāk nekā 250 000 cilvēku izglābšanā jūrā 2015. gadā; atzinīgi vērtē Aģentūras meklēšanas un glābšanas kapacitātes palielināšanu; tomēr atzīmē, ka šajā jomā joprojām nepieciešams īstenot ievērojamus centienus;

40.  atzīmē, ka kopīgo operāciju jomā ir izstrādāti iekšējai lietošanai paredzēti konkrēti mērķi un snieguma rādītāji; pauž nožēlu, ka tie nav publiski pieejami un ka līdz ar to lielākajā daļā Frontex darba programmu attiecībā uz kopīgajām operācijām trūkst kvantitatīvu mērķu un konkrētu mērķlielumu; ar bažām norāda, ka iepriekš minētais kopā ar nepilnīgo dokumentāciju, kas tiek saņemta no sadarbības valstīm, var apgrūtināt kopīgo operāciju efektivitātes ex post izvērtēšanu ilgtermiņā; pauž nožēlu, ka līdz ar to ir grūti izvērtēt kopīgo operāciju faktisko ietekmi; aicina Aģentūru arī turpmāk noteikt savu darbību stratēģiskos mērķus un ieviest efektīvu uz rezultātiem vērstu uzraudzības un ziņošanas sistēmu ar atbilstošiem un izmērāmiem galvenajiem snieguma rādītājiem;

o
o   o

41.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2018. gada 18. aprīļa rezolūciju par aģentūru sniegumu, finanšu pārvaldību un kontroli(3).

(1) OV C 12, 13.1.2017., 27. lpp.
(2) OV L 251, 16.9.2016., 1. lpp.
(3) Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0133.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 4. decembrisJuridisks paziņojums