Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2017/2164(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0108/2018

Predložena besedila :

A8-0108/2018

Razprave :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.59

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0164

Sprejeta besedila
PDF 164kWORD 58k
Sreda, 18. april 2018 - Strasbourg Končna izdaja
Razrešnica 2016: Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex)
P8_TA(2018)0164A8-0108/2018
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 18. aprila 2018 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex) za proračunsko leto 2016 (2017/2164(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za mejno in obalno stražo (v nadaljnjem besedilu: agencija) za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za mejno in obalno stražo za proračunsko leto 2016, skupaj z odgovorom agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. februarja 2018 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 (05941/2018 – C8-0074/2018),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2004 z dne 26. oktobra 2004 o ustanovitvi Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic(4) in zlasti člena 30,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. septembra 2016 o evropski mejni in obalni straži ter spremembi Uredbe (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 863/2007 Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2004 in Odločbe Sveta 2005/267/ES(5) in zlasti člena 76,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0108/2018),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Evropske agencije za mejno in obalno stražo glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2016;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Evropske agencije za mejno in obalno stražo, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 417, 6.12.2017, str. 233.
(2) UL C 417, 6.12.2017, str. 233.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 349, 25.11.2004, str. 1.
(5) UL L 251, 16.9.2016, str. 1.
(6) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


2. Sklep Evropskega parlamenta z dne 18. aprila 2018 o zaključnem računu Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex) za proračunsko leto 2016 (2017/2164(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za mejno in obalno stražo (v nadaljnjem besedilu: agencija) za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za mejno in obalno stražo za proračunsko leto 2016, skupaj z odgovorom agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti računovodskih izkazov(2) ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. februarja 2018 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 (05941/2018 – C8-0074/2018),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2004 z dne 26. oktobra 2004 o ustanovitvi Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic(4) in zlasti člena 30,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. septembra 2016 o evropski mejni in obalni straži ter spremembi Uredbe (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 863/2007 Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2004 in Odločbe Sveta 2005/267/ES(5) in zlasti člena 76,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0108/2018),

1.  odobri zaključni račun Evropske agencije za mejno in obalno stražo za proračunsko leto 2016;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Evropske agencije za mejno in obalno stražo, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 417, 6.12.2017, str. 233.
(2) UL C 417, 6.12.2017, str. 233.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 349, 25.11.2004, str. 1.
(5) UL L 251, 16.9.2016, str. 1.
(6) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


3. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 18. aprila 2018 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za mejno in obalno stražo za proračunsko leto 2016 (2017/2164(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za mejno in obalno stražo za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0108/2018),

A.  ker želi organ za podelitev razrešnice med postopkom podelitve razrešnice poudariti poseben pomen nadaljnje krepitve demokratične legitimnosti institucij Unije z izboljšanjem preglednosti in odgovornosti, pa tudi izvajanja koncepta oblikovanja proračuna glede na uspešnost in dobrega upravljanja človeških virov;

B.  ker iz poročila Evropske agencije za mejno in obalno stražo (v nadaljnjem besedilu: agencija) o njenih prihodkih in odhodkih(1) izhaja, da je bil njen končni proračun za proračunsko leto 2016 232 757 000 EUR, kar je za 62,43 odstotkov več kot leta 2015; ker je bil v odgovor na migracijsko krizo, s katero se je soočala Unija, mandat agencije leta 2016 precej razširjen;

C.  ker računovodski izkazi agencije kažejo, da je celoten prispevek Unije v proračun agencije za leto 2016 znašal 218 686 000 EUR, kar je za 63,78 odstotkov več kot leta 2015;

D.  ker je Računsko sodišče v poročilu o letnih računovodskih izkazih Evropske agencije za mejno in obalno stražo za proračunsko leto 2016 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zakonitosti in pravilnosti transakcij, na katerih temeljijo letni računovodski izkazi agencije za proračunsko leto 2016; ker je ob branju pripomb Računskega sodišča treba upoštevati izzive, s katerimi se je agencija soočala v letu 2016;

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnicami za leta 2013, 2014 in 2015

1.  z zaskrbljenostjo ugotavlja število odprtih zadev in še neizvedenih popravnih ukrepov, sprejetih v odziv na pripombe Računskega sodišča za leta 2013, 2014 in 2015 v zvezi z obračuni dobaviteljev ob koncu leta, sporazumom o sedežu, predhodnimi in naknadnimi preverjanji odhodkov, ki so jih v okviru sporazumov o nepovratnih sredstvih prijavile sodelujoče države, vse večjim številom sporazumov o nepovratnih sredstvih, potrebo po izboljšavi izračuna prispevkov pridruženih schengenskih držav, izterjavo nepravilnih plačil islandske obalne straže ter tveganjem dvojnega financiranja v okviru Sklada za notranjo varnosti; poziva agencijo, naj v letu 2018 čim prej dokonča popravne ukrepe in poroča o njihovem izvajanju organu za podelitev razrešnice;

Pripombe o zakonitosti in pravilnosti transakcij

2.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je bilo v prejšnji ustanovni uredbi agencije, ki je veljala do 5. oktobra 2016, predvideno financiranje skupnih operacij vračanja, ki se izvajajo skupaj s sodelujočimi državami; ugotavlja, da so nacionalne operacije vračanja postale upravičene do financiranja šele z novo ustanovno uredbo; ugotavlja tudi, da je v obdobju od januarja do oktobra 2016 agencija namenila 3 600 000 EUR za nacionalne operacije vračanja; ugotavlja, da so ta izplačila nepravilna;

3.  na podlagi odgovora agencije ugotavlja, da je leta 2016 zaradi nesorazmernega migracijskega pritiska na države članice ter na podlagi akcijskega načrta EU o vračanju iz oktobra 2015 in sklepov Evropskega sveta z dne 25. in 26. junija 2015 ter 16. in 17. marca 2016, izvršilni direktor agencije sprejel Sklep 2016/36, ki predvideva širšo razlago načinov (so)financiranja skupnih operacij vračanja, pri čemer bi se tudi nacionalna operacija vračanja, ki bi jo izvedla samo ena država članica, ki se spopada z nesorazmernim migracijskim pritiskom, (so)financirala iz proračuna agencije; poleg tega je seznanjen, da je proračunski organ spremenil proračun za leto 2016 posebej za izvajanje akcijskega načrta za omenjene operacije vračanja;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

4.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je zaradi prizadevanj za proračunsko spremljanje v proračunskem letu 2016 stopnja izvrševanja proračuna znašala 97,90 %; ugotavlja, da je stopnja izvrševanja odobrenih plačil znašala 66,07 %, kar je 3,40 % manj kot leta 2015;

5.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je v okviru razširjenega mandata agencije operacijam vračanja namenjena velika pozornost in da je bilo v proračunu za leto 2016 temu dodeljenih 63 000 000 EUR; vseeno ugotavlja, da je bilo 23 000 000 EUR, tj. 37,5 %, vrnjenih v proračun Unije, saj je bilo izvedenih manj operacij vračanja, kot je bilo predvideno; ugotavlja, da je velika zamuda pri postopku javnega naročanja za okvirno pogodbo v višini 50 000 000 EUR za zakup letala in s tem povezanih storitev za operacije vračanja, ki jih izvaja agencija, prispevala k temu položaju in še naprej vpliva na število operacij vračanja, ki jih izvaja agencija; obžaluje, da se postopek javnega naročanja, s predvidenim začetkom marca 2016, ob koncu leta še ni začel; na podlagi odgovora agencije ugotavlja, da je ta močno povečala število skupnih letov za vračanje (leta 2016 jih je bilo 232, leta 2015 pa 66); vseeno ugotavlja, da 23 000 000 EUR ni bilo mogoče uporabiti zlasti zaradi zamud pri sklenitvi okvirne pogodbe o zakupu letal in povezanih storitev, potrebnih z operacije vračanja, do katerih je prišlo zaradi izgube prednosti projekta v korist prizadevanjem za zagotavljanje logistične podpore (trajektov in avtobusov) za izvajanje izjave EU in Turčije; ugotavlja, da je bil medtem objavljen postopek za oddajo javnih naročil za sklenitev štiriletne okvirne pogodbe, vendar z manjšim ocenjenim proračunom (20 000 000 EUR);

6.  iz poročila Računskega sodišča sledi, da sta Komisija in agencija kot soupravičenec in koordinator treh drugih soupravičencev (Evropskega azilnega podpornega urada, Mednarodne organizacije za migracije in Visokega komisarja Združenih narodov za begunce) 22. decembra 2015 podpisali sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev v višini 5 500 000 za regionalno podporo upravljanju migracij, pri katerih bo upoštevan vidik zaščite, v državah zahodnega Balkana in Turčiji za obdobje treh let od 1. januarja 2016; vseeno ugotavlja, da so bili sporazumi o sodelovanju s temi tremi partnerji v vrednosti 3 400 000 EUR podpisani šele med avgustom in novembrom 2016; ugotavlja, da so bile v dveh od teh sporazumov proračunske obveznosti, na podlagi katerih bi se morala sprostiti sredstva še pred prevzemom pravnih obveznosti, podpisane šele oktobra in decembra 2016; ugotavlja tudi, da so proračunske obveznosti znašale 1 200 000 EUR in so zajemale samo plačila predhodnega financiranja; ugotavlja, da se s takim postopkom kršijo pravila finančne uredbe o proračunskem upravljanju in da so zamude pri podpisovanju sporazumov povzročile negotovost glede operativnega sodelovanja partnerjev; na podlagi odgovora agencije je razvidno, da je dejstvo, da je pravna obveznost za vse tri projektne partnerje bila sprejeta še pred proračunsko obveznostjo, pravilno evidentirala kot izjemo;

7.  je seznanjen, da je agencija v letu 2017 pregledala svojo celotno finančno shemo z namenom njene poenostavitve, pri čemer je od pogodb o nepovratnih sredstvih prešla na pogodbe o opravljanju storitev ter uvedla pavšalne zneske; jo poziva, naj organu za podelitev razrešnice poroča o izvajanju te nove sheme in o doseženih rezultatih;

Obveznosti in prenosi v naslednje leto

8.  ugotavlja, da je stopnja prenosov za prevzete odobritve v okviru naslova II (upravni izdatki) znašala 6 400 000 EUR (43 % prevzetih odobritev) v primerjavi s 3 200 000 EUR (38 %) v letu 2015, kar pomeni, da je bila visoka; poleg tega ugotavlja, da je bila tudi stopnja prenosov v okviru naslova III (odhodki iz poslovanja) visoka, saj je znašala 67 300 000 EUR (37 %), leta 2015 pa 40 200 000 EUR (35 %); Glavni razlog za to so pogodbe in operacije, ki segajo v naslednje leto. agencijo poziva, naj razmisli o uvedbi diferenciranih proračunskih odobritev, ki bi bolje odražale neizogibne zamude med pravnimi obveznostmi, izvajanjem pogodb in operacij ter z njimi povezanimi plačili;

9.  iz poročila Računskega sodišča je razvidno, da je bila stopnja preklicanih prenosov iz leta 2015 v okviru naslova III (odhodki iz poslovanja) visoka, in sicer 6 400 000 EUR oziroma 16 %, in sicer zaradi previsoke ocene stroškov iz leta 2015, ki jih je bilo treba v letu 2016 še povrniti sodelujočim državam; meni, da bi morale sodelujoče države pošiljati natančnejše ocene stroškov in bolj ažurna poročila o stroških;

10.  opozarja, da so lahko prenosi v naslednje leto zaradi večletne narave operativnih programov agencij pogosto deloma ali povsem upravičeni in ne pomenijo nujno slabosti pri načrtovanju in izvrševanju proračuna ter tudi niso vedno v nasprotju s proračunskim načelom enoletnosti, zlasti če jih agencije načrtujejo vnaprej in o tem obvestijo Računsko sodišče;

Kadrovska politika

11.  na podlagi kadrovskega načrta ugotavlja, da je bilo 31. decembra 2016 zasedenih 197 začasnih delovnih mest (od 275 delovnih mest, odobrenih v proračunu Unije), medtem ko jih je bilo 31. decembra 2015 zasedenih 149; ugotavlja, da je bilo v agenciji poleg tega (za čas, enakovreden polnemu delovnemu času) zaposlenih 77 napotenih nacionalnih strokovnjakov, 83 pogodbenih uslužbencev in 15 agencijskih delavcev;

12.  z zadovoljstvom ugotavlja, da sta glede na število zapolnjenih delovnih mest spola uravnoteženo zastopana, saj tako delež žensk kot delež moških znašata 50 %; vseeno z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je na višjih delovnih mestih delež žensk 15 %, moških pa 85 %; poziva agencijo, naj v sodelovanju z državami članicami izboljša uravnoteženost spolov v upravnem odboru in na višjih vodstvenih položajih;

13.  ugotavlja, da bi bilo po navedbah agencije za začetek izvajanja njenega novega, razširjenega mandata treba že v zadnjem četrtletju 2016 zaposliti dodatno osebje; ugotavlja, da je bilo pri oceni potreb opredeljenih 50 dodatnih delovnih mest, vendar vseh postopkov zaposlovanja ni bilo mogoče izvesti do konca leta; ugotavlja, da je do konca leta 2016 agencija imela skupno 365 zaposlenih;

14.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da se bo število zaposlenih v agenciji zaradi razširitve njenega mandata več kot podvojilo, in sicer s 365 zaposlenih v letu 2016 na 1000 zaposlenih v letu 2020; ugotavlja tudi, da bodo zaradi načrtovanega povečanja števila zaposlenih potrebni dodatni pisarniški prostori; na podlagi odgovora agencije ugotavlja, da je ta na začetku leta 2017 proračunski organ zaprosila in prejela odobritev za razširitev zdajšnjih prostorov, da bi ti vanje lahko namestili dodatno število zaposlenih; ugotavlja, da je sporazum o sedežu začel veljati 1. novembra 2017;

15.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da se agencija običajno sooča s težavami pri iskanju osebja z zahtevanim profilom, delno zaradi korekcijskega koeficienta za plače (66,7 %); poziva agencijo, naj razmisli o možnih blažilnih ukrepih in o tem poroča organu za podelitev razrešnice;

16.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je mogoče v skladu s kadrovskimi predpisi v primeru zunanjega izbirnega postopka začasne uslužbence zaposliti le v funkcionalne skupine SC (razred 1 do 2), AST (razred 1 do 4 ali AD (razred 5 do 8); ugotavlja, da je leta 2016 agencija zaposlila 14 uslužbencev v višje razrede funkcionalne skupine AST; poudarja, da so zaposlitve v te razrede nepravilne; na podlagi odgovora agencije ugotavlja, da je bil razlog za preoblikovanje 5 delovnih mest funkcionalne skupine AST (razred 4) v 5 delovnih mest funkcionalne skupine AST (razred 5) potreba po neprekinjenem delovanju dežurne službe; se zaveda, da je morala agencija glede na visoko raven odgovornosti v zvezi z migracijskimi tokovi in varnostnimi izzivi na zunanjih mejah Unije pritegniti usposobljene in izkušene kandidate z ustreznimi predhodnimi delovnimi izkušnjami;

17.  ugotavlja, da je bilo uradnici za temeljne pravice od leta 2016 dodeljenih 5 novih delovnih mest, od katerih so tri nezapolnjena; vseeno globoko obžaluje, da uradnica za temeljne pravice – kljub večkratnim pozivom Parlamenta in znatnemu povečanju števila osebja agencije – še vedno nima ustreznih človeških virov, kar jo očitno ovira pri ustreznem izvajanju nalog, ki so ji bile podeljene z Uredbo (EU) 2016/1624(2); zato poziva agencijo, naj svoji uradnici za temeljne pravice da na voljo zadostna sredstva in osebje, zlasti za vzpostavitev pritožbenega mehanizma ter nadaljnji razvoj in izvajanje strategije agencije za spremljanje in zagotavljanje varstva temeljnih pravic.

18.  ugotavlja, da agencija ni prejela nobenih pritožb, tožb ali drugače prijavljenih primerov nepreglednega zaposlovanja ali odpuščanja zaposlenih v letu 2016;

19.  opaža, da je leta 2016 število dni bolniške odsotnosti zaposlenih v agenciji v povprečju znašalo 11,4 delovnih dni, čeprav agencija v svojem izračunu ni upoštevala zaposlenih, ki niso bili nikoli bolniško odsotni; poziva agencijo, naj se z zdravstveno službo posvetuje o načinu za zmanjšanje odsotnosti z dela zaradi bolezni;

20.  na podlagi odgovora agencije ugotavlja, da je leta 2016 vsak zaposleni za dejavnosti za dobro počutje porabil en dan; ugotavlja, da ima agencija notranjo politiko zagotavljanja zdravja in varnosti pri delu in da prispeva k dobremu počutju zaposlenih na tri načine:

   (a) z najemom igrišč za ekipne športe in delnim prispevkom za udeležbo zaposlenih na medagencijskih turnirjih;
   (b) v okviru preventivnih ukrepov za zdravje in varnost pri delu agencija zaposlenim povrne del stroškov za športne dejavnosti (do 45 EUR na zaposlenega na mesec);
   (c) agencija vsako leto organizira prostovoljna sezonska cepljenja proti gripi;

21.  ugotavlja, da agencija upošteva člena 12 in 12a kadrovskih predpisov ter posebne določbe kodeksa ravnanja vseh udeležencev dejavnosti agencije Frontex in kodeks ravnanja zaposlenih agencije Frontex; ugotavlja, da leta 2016 ni bilo prijav ali tožb zaradi nadlegovanja;

22.  ugotavlja, da ima urad agencije dve službeni vozili, ki se smeta uporabljati samo za službeno vožnjo, in da se ti dve vozili ne uporabljata v zasebne namene;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižij interesov, preglednost in demokracija

23.  ugotavlja, da je agencija 17. decembra 2015 sprejela strategijo in akcijski načrt za boj proti goljufijam, ki opredeljuje štiri strateške cilje in 22 ukrepov, ki naj bi se izvedli v obdobju od leta 2015 do 2018; z zadovoljstvom ugotavlja, da je bilo več kot 50 % opredeljenih ukrepov že izvedenih leta 2016;

24.  ugotavlja, da je agencija pripravila osnutek notranjih smernic za prijavljanje nepravilnosti in jih marca 2017 posredovala Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov; ugotavlja, da se poraja vprašanje, ali naj se izvajajo notranje smernice ali naj se sprejme odločitev o izvajanju enotnih smernic Komisije, potem ko bodo agencije o njih obveščene; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o svoji odločitvi;

25.  na podlagi njenega odgovora ugotavlja, da agencija javno ne objavlja sprejetih zapisnikov sestankov upravnega odbora in da ti zapisniki niso dostopni niti po treh mesecih od datuma sestanka; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o razlogih za tako odločitev glede na politiko Unije za večjo preglednost njenih dejavnosti;

26.  ugotavlja, da agencija ni odgovorila, ali so bila srečanja z lobisti (tj. osebami, ki uradno ne zastopajo deležnikov agencije, temveč imajo finančni ali gospodarski interes v zvezi z njeno operativno pristojnostjo), če je do takih srečanj sploh prišlo, prijavljena in javno objavljena; poziva agencijo, naj odgovori organu za podelitev razrešnice;

27.  ugotavlja, da je agencija leta 2016 prejela 67 prošenj za dostop do dokumentov, pri čemer je omogočila popoln dostop do 15 dokumentov, delni dostop do 38 dokumentov, 10 prošenj pa je zavrnila zaradi zaščite javne varnosti ter zasebnosti in integritete posameznikov;

28.  ugotavlja, da so bile za štiri zavrnitve vložene potrdilne prošnje, pri čemer je agencija dve predhodni zavrnitvi potrdila, v enem od ostalih primerov omogočila delni dostop, v drugem pa popoln dostop do dokumentov; ugotavlja, da je bila ena od zavrnjenih prošenj posredovana Evropskemu varuhu človekovih pravic; poziva agencijo, naj obvesti organ za podelitev razrešnice o sklepu varuha in nadaljnjem postopku;

Glavni dosežki

29.  pozdravlja tri glavne dosežke, ki jih je agencija kot take prepoznala v letu 2016, in sicer:

   sprejetje Uredbe (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta o evropski mejni in obalni straži, ki opredeljuje razširjeni mandat agencije;
   pomoč pri 232 operacijah vračanja (251 % več izvedenih operacij kot leta 2015), pri katerih je bilo vrnjenih skupno 10.698 oseb;
   začetek izvajanja prvega koraka skupne metodologije za oceno ranljivosti januarja 2017;

30.  je seznanjen, da je Uredba o evropski mejni in obalni straži prinesla nove možnosti sodelovanja z drugimi agencijami v zvezi s funkcijo obalne straže, kar je privedlo do podpisa tristranskega delovnega dogovora med Frontexom, Evropsko agencijo za nadzor ribištva in Evropsko agencijo za pomorsko varnost; ugotavlja tudi, da se tesno sodelovanje z devetimi agencijami na področju pravosodja in notranjih zadev nadaljuje, da se je sodelovanje z Evropsko agencijo za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice okrepilo, da so se omogočile redne izmenjave z Evropskim azilnim podpornim uradom in da se je leta 2016 začel izvajati sporazum o sodelovanju z Europolom;

31.  ugotavlja, da si agencija v okviru regionalnih skupin Evropske unije za posredovanje v Italiji in Grčiji deli pisarne z Europolom in Evropskim azilnim podpornim uradom;

Notranje kontrole

32.  ugotavlja, da letno poročilo o sistemu notranje kontrole za leto 2016 navaja razumna zagotovila upravljalnemu organu agencije glede doseganja skladnosti z vsemi notranjimi kontrolami; je seznanjen, da so v poročilu opredeljene možnosti za izboljšanje v osmih standardih notranje kontrole in strategija za odpravo pomanjkljivosti; v njem podana ocena učinkovitosti sistema notranjih kontrol ob koncu leta 2015; poleg tega je seznanjen z rezultatom ocene, da so bili standardi notranje kontrole izvedeni in da delujejo; vseeno ugotavlja, da bi bilo treba po znatnem povečanju proračunskih sredstev (finančnih in človeških virov) agencije ter širitvi njenih nalog in pristojnosti sistem notranjih kontrol v letu 2017 še dodatno izboljšati; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o sprejetih ukrepih za izboljšanje sistema notranjih kontrol;

Notranja revizija

33.  ugotavlja, da je Služba na notranjo revizijo leta 2016 opravila revizijo preverjanja veljavnosti in zagotavljanja kakovosti podatkov za analizo tveganj, na podlagi katere so bila oblikovana štiri priporočila, opredeljena kot pomembna; je seznanjen, da je Agencija pripravila akcijski načrt za obravnavanje teh priporočil; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o izvajanju tega akcijskega načrta;

34.  je seznanjen s sklepi Službe za notranjo revizijo, da leta 2016 ni bilo izdanih priporočil z oznako „kritično“;

35.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je agencija za zagotavljanje stroškovno učinkovitega in okolju prijaznega delovnega okolja ter za dodatno znižanje oziroma izravnavo svojih emisij CO2 uvedla novo politiko tiskanja, s katero je zmanjšala uporabo papirja, ter spodbudila izvajanje videokonferenc, poleg tega pa si prizadeva za učinkovitost rabe vode in energetsko učinkovitost ter povečanje recikliranja; v menzi se uporabljajo samo biorazgradljiva čistila in sredstva za razkuževanje, naravi prijazne embalaže za prenos živil ter skodelice, krožniki in pribor, ki jih je mogoče ponovno uporabiti; jedi iz menze so pripravljene iz lokalno pridelanih, sezonskih proizvodov in sestavin z ekoloških kmetij;

36.  z zadovoljstvom ugotavlja, da se agencija zavzema za uporabo javnega in okolju prijaznega prevoza, saj prispeva k plačilu stroškov javnega prevoza za svoje zaposlene;

37.  ugotavlja tudi, da je bil sedež agencije načrtovan in grajen v skladu z ekološkimi zahtevami sheme certificiranja trajnostnih gradbenih projektov (BREEAM) ter velja za eno od najbolj trajnostnih stavb na Poljskem;

38.  ugotavlja, da agencija za svoje dejavnosti ne zaznava finančnih tveganj, ki bi lahko bila posledica izstopa Združenega kraljestva;

39.  pozdravlja prispevek agencije Frontex k reševanju več kot 250 000 ljudi na morju v letu 2015; pozdravlja povečanje njegovih zmogljivosti za iskanje in reševanje; ugotavlja pa, da je treba na tem področju še veliko narediti;

40.  je seznanjen, da obstajajo posebni cilji in kazalniki uspešnosti za notranjo uporabo za skupne operacije; obžaluje, da ti niso javni in da večina operativnih programov agencije Frontex nima količinsko opredeljenih ciljev in posebnih ciljnih vrednosti za skupne operacije; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da lahko to skupaj z nezadostno dokumentacijo sodelujočih držav dolgoročno ovira naknadno ocenjevanje uspešnosti skupnih operacij; obžaluje, da je dejanski vpliv teh operacij zato težko oceniti; poziva agencijo, naj poleg tega določi ustrezne strateške cilje za svoje dejavnosti in vzpostavi učinkovit, k rezultatom usmerjen sistem spremljanja in poročanja z ustreznimi in merljivimi ključnimi kazalniki uspešnosti;

o
o   o

41.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne 18. aprila 2018(3) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

(1) UL C 12, 13.1.2017, str. 27.
(2) UL L 251, 16.9.2016, str. 1.
(3) Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0133.

Zadnja posodobitev: 1. julij 2019Pravno obvestilo