Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2183(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0071/2018

Внесени текстове :

A8-0071/2018

Разисквания :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Гласувания :

PV 18/04/2018 - 12.61

Приети текстове :

P8_TA(2018)0166

Приети текстове
PDF 565kWORD 56k
Сряда, 18 април 2018 г. - Страсбург Окончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие „Биотехнологични производства“
P8_TA(2018)0166A8-0071/2018
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 18 април 2018 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ за финансовата 2016 година (2017/2183(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ за финансовата 2016 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ за финансовата 2016 година, придружен от отговора на съвместното предприятие(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (05943/2018 – C8‑0092/2018),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 209 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 560/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместно предприятие „Биотехнологични производства“(4), и по‑специално член 12 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5),

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0071/2018),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за финансовата 2016 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ С 426, 12.12.2017 г., стр. 8.
(2) ОВ С 426, 12.12.2017 г., стр. 10.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 130.
(5) ОВ L 38, 7.2.2014 г., стр. 2.


2. Решение на Европейския парламент от 18 април 2018 г. относно приключването на сметките на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ за финансовата 2016 година (2017/2183(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ за финансовата 2016 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ за финансовата 2016 година, придружен от отговора на съвместното предприятие(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (05943/2018 – C8‑0092/2018),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 209 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 560/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместно предприятие „Биотехнологични производства“(4), и по-специално член 12 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5),

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0071/2018),

1.  одобрява приключването на сметките на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ за финансовата 2016 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ С 426, 12.12.2017 г., стр. 8.
(2) ОВ С 426, 12.12.2017 г., стр. 10.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 130.
(5) ОВ L 38, 7.2.2014 г., стр. 2.


3. Резолюция на Европейския парламент от 18 април 2018 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ за финансовата 2016 година (2017/2183(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ за финансовата 2016 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0071/2018),

А.  като има предвид, че съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ („съвместното предприятие“) беше създадено като публично-частно партньорство с Регламент (ЕС) № 560/2014(1) на Съвета за срок от 10 години и има за цел да събере всички заинтересовани участници и способства за утвърждаването на Съюза като ключов фактор в научните изследвания, демонстрационните дейности и внедряването на усъвършенствани биотехнологични продукти и биогорива;

Б.  като има предвид, че по силата на членове 38 и 43 от финансовите правила на съвместното предприятие, приети с решение на неговия управителен съвет на 14 октомври 2014 г., от съвместното предприятие се изисква да изготвя и приема свои собствени годишни отчети, изготвени от счетоводителя, назначен от неговия управителен съвет;

В.  като има предвид, че учредителите на съвместното предприятие са Съюзът, представляван от Комисията, и партньори от промишления отрасъл, представлявани от Консорциума за биотехнологични производства (КБП);

Общи положения

1.  отбелязва, че максималният размер на вноската на Съюза за дейностите на съвместно предприятие възлиза на 975 000 000 EUR и се финансира по програма „Хоризонт 2020“; отбелязва, че членовете на съвместното предприятие от промишления сектор внасят средства, равни най-малко на 2 730 000 000 EUR през периода на действие на съвместното предприятие, в т.ч. парични и непарични вноски (равни на най-малко на 975 000 000 EUR) за извършване на оперативните дейности на съвместното предприятие, както и най-малко 1 755 000 000 EUR непарични вноски за допълнителните дейности на съвместното предприятие;

2.  отбелязва, че 29 от 65-те избрани предложения по поканата за предложения за 2016 г. бяха на етапа на изготвяне на споразумения за отпускане на безвъзмездни средства в края на 2016 г.; освен това отбелязва, че в началото на 2017 г. програмата на съвместното предприятие ще разполага с портфолио от 65 текущи проекта с общо 729 участници от 30 държави с общо отпуснати средства в размер на 414 000 000 EUR;

Бюджетно и финансово управление

3.  отбелязва, че Сметната палата („Палатата“), в своя доклад относно годишните отчети на съвместното предприятие за финансовата 2016 г. („доклада на Палатата“) заявява, че годишните отчети на съвместното предприятие дават вярна представа във всички съществени аспекти за неговото финансово състояние към 31 декември 2016 г., както и за резултатите от неговата дейност и за паричните потоци за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с неговия финансов регламент и счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на Комисията;

4.  отбелязва, че годишните отчети на съвместното предприятие сочат, че окончателният бюджет за 2016 г. е налице и включва бюджетни кредити за поети задължения в размер на 194 295 870 EUR и бюджетни кредити за плащания в размер на 67 196 187 EUR, от които степента на усвояване на бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания са съответно 97,1% и 95,8%;

5.  отбелязва, че бюджетните кредити за плащания са използвани основно за предварително финансиране на споразуменията за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключени в рамките на кампаниите за представяне на предложения, организирани през 2014 г. и 2015 г.;

6.  отбелязва, че са подписани 10 споразумения за отпускане на безвъзмездни средства на обща стойност 49 653 711 EUR, а три предложения са одобрени за финансиране през декември 2015 г. за обща сума в размер на 73 741 237 EUR;

7.  отбелязва, че към 31 декември 2016 г. на съвместното предприятие не са били докладвани никакви непарични вноски, с изключение на тези от Съюза; отбелязва, че съвместното предприятие е вписало в своите отчети размер на непаричните вноски, който се оценява на 7 833 127 EUR, въз основа на оценки, докладвани не по-късно от 31 януари 2017 г.;

8.  изразява известна загриженост, че някои представители на промишлеността, които участват в проекти на съвместното предприятие, не успяха да докладват за своите непарични вноски в дадения срок, тъй като техните собствени отчети за 2016 г. все още не са приключени, или защото проекти са стартирали в края на 2016 г.; потвърждава, че е необходимо срокът за докладване 31 януари да бъде преразгледан в случай на бъдещи законодателни предложения за изменение на Регламент (ЕС) № 560/2014; потвърждава, че в тези случаи съвместното предприятие е приложило насоките на Комисията за счетоводните стандарти и е извършило пропорционална оценка въз основа на разходите по проекта; при все това приканва представителите на промишлеността да намерят начин за обхващане на техните непарични вноски, за да се избегне повтарянето на този проблем;

9.  отбелязва, че от общо 975 000 000 EUR средства по „Хоризонт 2020“, предназначени за съвместно предприятие, до края на 2016 г. съвместното предприятие е поело ангажименти в размер на 414 300 000 EUR (42,5%) и е извършило плащания в размер на 79 500 000 EUR (8% от предоставените средства) за изпълнението на първата група проекти;

10.  изразява сериозно безпокойство относно факта, че от вноските в размер на 975 000 000 EUR, които е трябвало да бъдат направени от членовете от промишления сектор за оперативните дейности на съвместното предприятие, тези членове са отчели непарични вноски в размер на едва 15 400 000 EUR за оперативни дейности, а управителният съвет е одобрил парични вноски от членовете за административните разходи на съвместното предприятие в размер на 3 000 000 EUR; изразява съжаление по повод ниското ниво на непаричните вноски, което произтича от факта, че през 2016 г. по-голямата част от проектите на съвместно предприятие бяха все още в своята предварителна фаза; изтъква в този контекст, че Регламент (ЕС) № 560/2014 за създаване на съвместно предприятие „Биотехнологични производства“ беше изменен с Регламент (ЕС) 2018/121 на Съвета(2) от 23 януари 2018 г. с цел да се подобри равнището на финансово участие на частния сектор; призовава съвместното предприятие да информира органа по освобождаване от отговорност относно развитието на извършените непарични вноски и плащания;

11.  изразява съжаление, че до края на 2016 г., общото участие от членовете на промишлеността възлиза на 313 200 000 EUR, в сравнение с паричната вноска на Съюза в размер на 65 000 000 EUR, което се дължи на факта, че представителите на промишлеността вече обявиха значителни по размер непарични вноски за допълнителни дейности в сравнение с участието на Съюза; изразява надежда, че балансът на положението ще се възвърне през следващите години;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

12.  отбелязва, че към края на 2016 г. на персоналът на съвместното предприятие е почти напълно запълнен, като са заети 20 от общо 22 длъжности, предвидени за съвместното предприятие съгласно щатното разписание; приветства факта, че целта, определена в годишната работна програма за 2016 г., е напълно постигната, с назначаването на 13 срочно наети служители и 8 договорно наети служители от 10 държави членки;

Вътрешен одит

13.  отбелязва, че на 11 април 2016 г. управителният съвет ратифицира устава на службата за вътрешен одит, а през юли и август 2016 г. службата за вътрешен одит извърши оценка на риска, обхващаща основните процеси на програмната служба, както оперативни, така и административни;

Вътрешен контрол

14.  изразява задоволство от това, че програмната служба е постигнала всички приоритетни цели, определени в годишната работна програма за 2016 г. за системите за вътрешен контрол;

Правна рамка

15.  отбелязва със задоволство, че през 2016 г. функцията човешки ресурси продължи да работи за укрепване на правната рамка, обръщайки специално внимание на прилагането на правилата за изпълнение от Комисията към съвместното предприятие; приветства факта, че по отношение на това, през 2016 г. управителният съвет приедевет нови правила;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

16.  отбелязва, че след приемането на стратегията за борба с измамите от Комисията през юни 2011 г. първата обща стратегия за борба с измамите в областта на изследванията е приета през юли 2012 г. и актуализирана през март 2015 г., така че да отрази промените, въведени от програма „Хоризонт 2020“; приветства факта, че стратегията за борба с измамите в областта на изследванията включва план за действие, който следва да се изпълнява в сътрудничество с всички членове на научноизследователската общност;

Комуникация

17.  отчита необходимостта съвместното предприятие да подържа комуникация с гражданите на Съюза, чрез институциите на Съюза, във връзка с предприети от него значителни научни изследвания и сътрудничество; подчертава колко е важно да се акцентира върху реалните подобрения, постигнати в резултат на неговата работа, които са важна част от мандата му, както и факта, че то работи заедно с други съвместни предприятия за повишаване на обществената осведоменост относно ползите от техния труд;

o
o   o

18.  призовава Комисията да осигури прякото участие на съвместното предприятие в процеса на средносрочния преглед на програмата „Хоризонт 2020“ в сферата на по-нататъшното опростяване и хармонизация на съвместните предприятия.

(1) Регламент (ЕС) № 560/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместно предприятие „Биотехнологични производства“ (OВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 130)
(2) Регламент (ЕС) 2018/121 на Съвета от 23 януари 2018 г за изменение на Регламент (ЕС) № 560/2014 за създаване на съвместно предприятие „Биотехнологични производства“ (OВ L 22, 26.1.2018 г., стр. 1).

Последно осъвременяване: 4 декември 2018 г.Правна информация