Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2183(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0071/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0071/2018

Συζήτηση :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Ψηφοφορία :

PV 18/04/2018 - 12.61

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0166

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 482kWORD 56k
Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Απαλλαγή 2016: Κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων (ΒΒΙ)
P8_TA(2018)0166A8-0071/2018
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης βιομηχανιών βιοπροϊόντων για το οικονομικό έτος 2016 (2017/2183(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης βιομηχανιών βιοπροϊόντων για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης βιομηχανιών βιοπροϊόντων για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση της κοινής επιχείρησης(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05943/2018 – C8-0092/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 209,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 560/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, σχετικά με την κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων(4), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 110/2014 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0071/2018),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης βιομηχανιών βιοπροϊόντων όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2016·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης βιομηχανιών βιοπροϊόντων, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 426 της 12.12.2017, σ. 8.
(2) ΕΕ C 426 της 12.12.2017, σ. 10.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 130.
(5) ΕΕ L 38 της 7.2.2014, σ. 2.


2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης βιομηχανιών βιοπροϊόντων για το οικονομικό έτος 2016 (2017/2183(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης βιομηχανιών βιοπροϊόντων για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης βιομηχανιών βιοπροϊόντων για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση της κοινής επιχείρησης(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05943/2018 – C8-0092/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 209,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 560/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, σχετικά με την κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων(4), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 110/2014 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0071/2018),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης βιομηχανιών βιοπροϊόντων για το οικονομικό έτος 2016·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης βιομηχανιών βιοπροϊόντων, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 426 της 12.12.2017, σ. 8.
(2) ΕΕ C 426 της 12.12.2017, σ. 10.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 130.
(5) ΕΕ L 38 της 7.2.2014, σ. 2.


3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης βιομηχανιών βιοπροϊόντων για το οικονομικό έτος 2016 (2017/2183(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης βιομηχανιών βιοπροϊόντων για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0071/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων («η κοινή επιχείρηση») συστάθηκε ως σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 560/2014 του Συμβουλίου(1), για περίοδο 10 ετών, με στόχο να φέρει σε επαφή όλους τους σχετικούς ενδιαφερομένους και να συμβάλει στην καθιέρωση της Ένωσης ως βασικού παράγοντα στην έρευνα, την παρουσίαση και την εκκίνηση εφαρμογής προηγμένων βιοπροϊόντων και βιοκαυσίμων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 43 των δημοσιονομικών κανόνων της κοινής επιχείρησης, που εγκρίθηκαν με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της στις 14 Οκτωβρίου 2014, η κοινή επιχείρηση οφείλει να καταρτίζει και να εγκρίνει τους δικούς της ετήσιους λογαριασμούς που καταρτίζονται από τον υπόλογο ο οποίος έχει οριστεί από το διοικητικό της συμβούλιο·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ιδρυτικά μέλη της κοινής επιχείρησης είναι η Ένωση, εκπροσωπούμενη από την Επιτροπή, και εταίροι από τη βιομηχανία, εκπροσωπούμενοι από την κοινοπραξία βιομηχανιών βιοπροϊόντων (η «BIC»)·

Γενικά

1.  σημειώνει ότι η μέγιστη συνεισφορά της Ένωσης στις δραστηριότητες της κοινής επιχείρησης ανέρχεται σε 975 εκατομμύρια EUR, που θα πληρωθούν από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020»· σημειώνει ότι τα κλαδικά μέλη της κοινής επιχείρησης εισφέρουν πόρους ανερχόμενους σε τουλάχιστον 2 730 000 000 EUR κατά την περίοδο λειτουργίας της κοινής επιχείρησης, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οι εισφορές σε είδος και χρήμα, ύψους τουλάχιστον 975 000 000 EUR, για τις επιχειρησιακές δραστηριότητες της κοινής επιχείρησης και οι εισφορές σε είδος, ύψους τουλάχιστον 1 755 000 000 EUR, για τις συμπληρωματικές δραστηριότητες της κοινής επιχείρησης·

2.  σημειώνει ότι 29 από τις 65 επιλεγείσες προτάσεις από την πρόσκληση του 2016 ήταν στο στάδιο της προετοιμασίας της συμφωνίας επιχορήγησης μέχρι το τέλος του 2016· σημειώνει ακόμη ότι, μέχρι τις αρχές του 2017, το πρόγραμμα της κοινής επιχείρησης έχει ένα χαρτοφυλάκιο 65 εν εξελίξει σχεδίων με συνολικά 729 συμμετέχοντες από 30 χώρες και με συνολική αξία της επιχορήγησης ύψους 414 000 000 EUR·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

3.  παρατηρεί ότι σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2016, το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπιστώνει ότι οι εν λόγω λογαριασμοί παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασης της κοινής επιχείρησης την 31η Δεκεμβρίου 2016 και των αποτελεσμάτων των πράξεών της και των ταμειακών ροών της για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με του δημοσιονομικούς κανόνες της και με τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής·

4.  σημειώνει ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης προβλέπουν ότι ο οριστικός προϋπολογισμός του 2016 είναι διαθέσιμος προς εκτέλεση και περιλαμβάνει πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ύψους 194 295 870 EUR και πιστώσεις πληρωμών ύψους 67 196 187 EUR, με ποσοστά χρησιμοποίησης των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών 97,1 % και 95,8 % αντίστοιχα·

5.  παρατηρεί ότι οι πιστώσεις πληρωμών χρησιμοποιήθηκαν κυρίως για την προχρηματοδότηση των συμφωνιών επιχορήγησης που προέκυψαν από τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του 2014 και του 2015·

6.  σημειώνει ότι υπογράφηκαν 10 συμφωνίες επιχορήγησης συνολικού ύψους 49 653 711 EUR και τρεις προτάσεις επελέγησαν για χρηματοδότηση τον Δεκέμβριο του 2015, συνολικής αξίας 73 741 237 EUR·

7.  σημειώνει ότι έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016 δεν αναφέρθηκαν συνεισφορές σε είδος στην κοινή επιχείρηση από άλλα μέλη πλην της Ένωσης· σημειώνει ότι η κοινή επιχείρηση κατέγραψε στους λογαριασμούς της τις εκτιμώμενες συνεισφορές σε είδος των 7 833 127 EUR, βάσει των εκτιμήσεων που αναφέρθηκαν μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2017·

8.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι πολλά μέλη του κλάδου που συμμετέχουν σε έργα της κοινής επιχείρησης δεν μπόρεσαν να δηλώσουν τις συνεισφορές τους σε είδος έως την προβλεπόμενη προθεσμία, είτε επειδή οι δικοί τους λογαριασμοί του 2016 δεν είχαν ακόμη κλείσει, είτε διότι τα έργα είχαν ξεκινήσει λίγο πριν από τα τέλη του 2016· αναγνωρίζει ότι η προθεσμία υποβολής στοιχείων της 31ης Ιανουαρίου πρέπει να αναθεωρηθεί σε περίπτωση μελλοντικών νομοθετικών προτάσεων για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 560/2014· αναγνωρίζει ότι, σε αυτές τις περιπτώσεις, η κοινή επιχείρηση εφάρμοσε τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για τα λογιστικά πρότυπα και προέβη σε αναλογική εκτίμηση βάσει των δαπανών του έργου· ζητεί, ωστόσο, από τα μέλη του κλάδου να βρουν έναν τρόπο καταγραφής των συνεισφορών τους σε είδος για να αποφευχθεί η επανάληψη του προβλήματος αυτού·

9.  σημειώνει ότι από τους ανερχόμενους σε 975 000 000 EUR πόρους του προγράμματος «Ορίζων 2020» που διατέθηκαν στην κοινή επιχείρηση, μέχρι το τέλος του 2016, η κοινή επιχείρηση προέβη σε αναλήψεις υποχρεώσεων ύψους 414 300 000 EUR (42,5 %) και σε πληρωμές ύψους 79 500 000 EUR (8 % των χορηγηθέντων πόρων) για την υλοποίηση της πρώτης σειράς των έργων της·

10.  εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για το γεγονός ότι από τα 975 000 000 EUR των συνεισφορών που προβλέπεται να καταβάλουν τα μέλη του κλάδου για τη χρηματοδότηση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και των διοικητικών δαπανών της κοινής επιχείρησης, τα μέλη αυτά είχαν δηλώσει συνεισφορές σε είδος αξίας 15 400 000 EUR για επιχειρησιακές δραστηριότητες, ενώ το διοικητικό συμβούλιο είχε επικυρώσει συνεισφορές σε χρήμα των μελών για την κάλυψη διοικητικών δαπανών της κοινής επιχείρησης, ύψους 3 000 000 EUR· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το χαμηλό επίπεδο των συνεισφορών σε είδος το οποίο οφείλεται στο γεγονός ότι, το 2016, τα περισσότερα έργα της κοινής επιχείρησης βρίσκονταν ακόμη σε προπαρασκευαστικό στάδιο· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 560/2014 σχετικά με την κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/121 του Συμβουλίου(2) στις 23 Ιανουαρίου 2018, με σκοπό να βελτιωθεί το επίπεδο της χρηματοδοτικής συνεισφοράς του ιδιωτικού τομέα· καλεί την κοινή επιχείρηση να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την εξέλιξη των συνεισφορών σε είδος και των πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν·

11.  διαπιστώνει με λύπη του ότι, μέχρι το τέλος του 2016, η συνολική συνεισφορά των μελών του κλάδου ανερχόταν σε 313 200 000 EUR, σε σύγκριση με την συνεισφορά σε χρήμα της Ένωσης που ανερχόταν σε 65 000 000 EUR, πράγμα που οφείλεται στο γεγονός ότι τα μέλη του κλάδου είχαν ήδη δηλώσει ένα σημαντικό ποσό συνεισφορών σε είδος για τη χρηματοδότηση πρόσθετων δραστηριοτήτων σε σύγκριση με τις συνεισφορές της Ένωσης· ελπίζει ότι η κατάσταση θα επανέλθει σε ισορροπία κατά τα επόμενα έτη·

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και πρόσληψης

12.  σημειώνει ότι, έως τα τέλη του 2016, το προσωπικό της κοινής επιχείρησης ήταν σχεδόν πλήρες, δεδομένου ότι είχαν καλυφθεί 20 από τις συνολικά 22 θέσεις που διατέθηκαν στην κοινή επιχείρηση από τον πίνακα προσωπικού· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο στόχος που τέθηκε στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας για το 2016 επιτεύχθηκε πλήρως, με την πρόσληψη 13 έκτακτων υπαλλήλων και 8 συμβασιούχων υπαλλήλων προερχόμενων από 10 κράτη μέλη·

Εσωτερικός λογιστικός έλεγχος

13.  επισημαίνει ότι, στις 11 Απριλίου 2016, το διοικητικό συμβούλιο επικύρωσε τον χάρτη αποστολής της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου και ότι, κατά τη διάρκεια του Ιουλίου 2016 και του Αυγούστου 2016, η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου διενήργησε εκτίμηση κινδύνου που κάλυπτε τις σημαντικότερες διαδικασίες του γραφείου προγράμματος, τόσο τις επιχειρησιακές όσο και τις διοικητικές·

Εσωτερικός έλεγχος

14.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το γραφείο προγράμματος πέτυχε όλους τους στόχους προτεραιότητας που καθορίζονται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας 2016 για τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου·

Νομικό πλαίσιο

15.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι το 2016 η μονάδα διαχείρισης ανθρώπινων πόρων εξακολούθησε να ενισχύει το νομικό πλαίσιο, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή των κανόνων εφαρμογής της Επιτροπής στην κοινή επιχείρηση· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, στο πλαίσιο αυτό, το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε εννέα νέους κανόνες εφαρμογής το 2016·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

16.  σημειώνει ότι, σε συνέχεια της έγκρισης από την Επιτροπή τον Ιούνιο του 2011 της στρατηγικής για την καταπολέμηση της απάτης, τον Ιούλιο του 2012 εγκρίθηκε η πρώτη κοινή στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα της έρευνας, η οποία επικαιροποιήθηκε τον Μάρτιο του 2015 προκειμένου να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές που εισήχθησαν με το πρόγραμμα «Ορίζων 2020»· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα της έρευνας περιλαμβάνει σχέδιο δράσης που πρέπει να υλοποιηθεί σε συνεργασία με όλα τα μέλη του τομέα της έρευνας·

Επικοινωνία

17.  αναγνωρίζει την ανάγκη να επικοινωνεί η κοινή επιχείρηση με τους πολίτες της Ένωσης, μέσω των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, όσον αφορά τη σημαντική έρευνα και συνεργασία που έχει αναλάβει· τονίζει ότι είναι σημαντικό να επισημανθούν οι πραγματικές βελτιώσεις που επιτυγχάνονται ως αποτέλεσμα του έργου της και οι οποίες αποτελούν σημαντικό μέρος της αποστολής της καθώς και το γεγονός ότι συνεργάζεται με άλλες κοινές επιχειρήσεις για την προώθηση της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τα οφέλη της εργασίας της·

o
o   o

18.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει την άμεση συμμετοχή της κοινής επιχείρησης στη διαδικασία ενδιάμεσης επανεξέτασης του προγράμματος «Ορίζων 2020», στο πλαίσιο της περαιτέρω απλούστευσης και εναρμόνισης των κοινών επιχειρήσεων.

(1) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 560/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, σχετικά με την κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων (ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 130).
(2) Κανονισμός (ΕΕ) 2018/121 του Συμβουλίου, της 23ης Ιανουαρίου 2018, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 560/2014 σχετικά με την κοινή επιχείρηση Βιομηχανιών Βιοπροϊόντων (ΕΕ L 22 της 26.1.2018, σ. 1).

Τελευταία ενημέρωση: 4 Δεκεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου