Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2183(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0071/2018

Esitatud tekstid :

A8-0071/2018

Arutelud :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hääletused :

PV 18/04/2018 - 12.61

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0166

Vastuvõetud tekstid
PDF 261kWORD 54k
Kolmapäev, 18. aprill 2018 - Strasbourg Lõplik väljaanne
2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte (BPT)
P8_TA(2018)0166A8-0071/2018
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1. Euroopa Parlamendi 18. aprilli 2018. aasta otsus biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2017/2183(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte 2016. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2018. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele 2016. aasta eelarve täitmisel heakskiidu andmise kohta (05943/2018 – C8‑0092/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 209,

–  võttes arvesse nõukogu 6. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 560/2014 biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte asutamise kohta(4), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 110/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 209 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse kohta(5),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8‑0071/2018),

1.  annab heakskiidu biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte tegevdirektori tegevusele ühisettevõtte 2016. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L‑seerias).

(1) ELT C 426, 12.12.2017, lk 8.
(2) ELT C 426, 12.12.2017, lk 10.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 169, 7.6.2014, lk 130.
(5) ELT L 38, 7.2.2014, lk 2.


2. Euroopa Parlamendi 18. aprilli 2018. aasta otsus biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte 2016. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2017/2183(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte 2016. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2018. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele 2016. aasta eelarve täitmisel heakskiidu andmise kohta (05943/2018 – C8‑0092/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 209,

–  võttes arvesse nõukogu 6. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 560/2014 biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte asutamise kohta(4), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 110/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 209 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse kohta(5),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8‑0071/2018),

1.  annab heakskiidu biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte 2016. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L‑seerias).

(1) ELT C 426, 12.12.2017, lk 8.
(2) ELT C 426, 12.12.2017, lk 10.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 169, 7.6.2014, lk 130.
(5) ELT L 38, 7.2.2014, lk 2.


3. Euroopa Parlamendi 18. aprilli 2018. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2017/2183(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8‑0071/2018),

A.  arvestades, et biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte (edaspidi „ühisettevõte“) asutati nõukogu määrusega (EL) nr 560/2014(1) avaliku ja erasektori partnerlusena 10 aastaks, et viia kokku kõik asjaomased sidusrühmad ning aidata liidul saavutada keskne roll täiustatud bioressursipõhiste toodete ja biokütuste teadusuuringute, tutvustamise ja kasutuselevõtu alal;

B.  arvestades, et ühisettevõtte juhatuse 14. oktoobri 2014. aasta otsusega vastu võetud ühisettevõtte finantseeskirjade artiklite 38 ja 43 kohaselt on ühisettevõte kohustatud koostama ja võtma vastu oma raamatupidamise aastaaruanded, mille koostab nõukogu poolt ametisse nimetatud pearaamatupidaja;

C.  arvestades, et ühisettevõtte asutajaliikmed on liit, keda esindab komisjon, ning tööstuspartnerid, keda esindab biotoorainel põhinevate tööstusharude konsortsium (BTK);

Üldine teave

1.  märgib, et programmi „Horisont 2020“ kaudu ühisettevõtte tegevuseks antav maksimaalne liidu toetus on 975 000 000 eurot; märgib, et ühisettevõtte tööstuspartneritest liikmed peavad ühisettevõtte tegutsemisaja vältel rahastamises osalema vähemalt 2 730 000 000 euro ulatuses, sh vähemalt 975 000 000 euro ulatuses mitterahalise ja rahalise panusega ühisettevõtte operatiivtegevusse ning vähemalt 1 755 000 000 euro ulatuses mitterahalise panusega ühisettevõtte lisategevusse;

2.  märgib, et 2016. aasta lõpuks oli 2016. aasta projektikonkursi 65 heakskiidetud toetustaotlusest 29 toetuslepingu ettevalmistamise etapis; märgib lisaks, et 2017. aasta alguseks on ühisettevõtte programmiportfellis 65 käimasolevat projekti kokku 729 osalejaga 30 riigist ja toetuste koguväärtusega 414 000 000 eurot;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

3.  märgib, et kontrollikoja aruandes ühisettevõtte 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“) leitakse, et aastaaruanne kajastab kõigis olulistes aspektides õiglaselt ühisettevõtte finantsolukorda 31. detsembri 2016. aasta seisuga ning ühisettevõtte finantstulemusi ja rahavooge lõppenud aastal vastavalt ettevõtte finantseeskirjadele ja komisjoni pearaamatupidaja poolt vastu võetud raamatupidamiseeskirjadele;

4.  märgib, et ühisettevõtte raamatupidamise aastaaruandest nähtub, et 2016. aasta lõplik kasutatav eelarve sisaldas kulukohustuste assigneeringuid summas 194 295 870 eurot ja maksete assigneeringuid summas 67 196 187 eurot, mille kasutusmäärad olid vastavalt 97,1 % ja 95,8 %;

5.  märgib, et maksete assigneeringuid kasutati peamiselt 2014. aasta ja 2015. aasta projektikonkursside põhjal sõlmitud toetuslepingute eelrahastamiseks;

6.  märgib, et allkirjastati 10 toetuslepingut koguväärtusega 49 653 711 eurot ja detsembris 2015 kiideti heaks kolm rahastamisettepanekut kogusummas 73 741 237 eurot;

7.  märgib, et ühisettevõtte muud liikmed peale liidu ei olnud 31. detsembriks 2016 oma mitterahalistest panustest teatanud; märgib, et 31. jaanuaril 2017 esitatud hinnangute põhjal kirjendas ühisettevõte oma kontodele mitterahalist toetust hinnanguliselt 7 833 127 euro väärtuses;

8.  väljendab teatavat muret selle pärast, et mitmed ühisettevõtte projektides osalevad tööstuspartnerid ei teatanud määratud tähtajaks oma mitterahalistest panustest, kas siis sellepärast, et nende 2016. aasta raamatupidamisaruanded ei olnud veel lõpetatud, või seetõttu, et projektid olid käivitatud alles 2016. aasta lõpus; võtab teadmiseks, et tulevaste seadusandlike ettepanekute puhul määruse (EL) nr 560/2014 muutmiseks tuleb teatamise tähtaega (31. jaanuar) muuta; võtab teadmiseks, et sellistel juhtudel kohaldas ühisettevõte komisjoni raamatupidamisstandardite suuniseid ja koostas projektikuludega proportsionaalsed kuluprognoosid; palub siiski, et probleemi kordumise vältimiseks leiaksid tööstuspartnerid võimaluse oma mitterahalised panused üle kanda;

9.  märgib, et ühisettevõttele programmi „Horisont 2020“ vahenditest eraldatud 975 000 000 eurost oli ühisettevõte 2016. aasta lõpuks esimese laine projektide elluviimiseks kulukohustustega sidunud 414 300 000 eurot (42,5 %) ja kandnud maksete assigneeringuteks 79 500 000 eurot (8 % eraldatud vahenditest);

10.  väljendab tõsist muret selle pärast, et ühisettevõtte tegevus- ja halduskulude katmiseks ette nähtud tööstuspartnerite 975 000 000 euro suurusest osalusest oli teatatud mitterahalisest toetusest ainult 15 400 000 euro ulatuses tegevuskulude katteks, ning ühisettevõtte juhatus oli tõendanud, et liikmed olid halduskulude katteks üle kandnud 3 000 000 eurot; väljendab kahetsust mitterahalise toetuse madala taseme pärast, mis tuleneb asjaolust, et enamik ühisettevõtte projekte oli 2016. aastal alles oma algusfaasis; juhib siinkohal tähelepanu asjaolule, et määrust (EL) nr 560/2014 biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte asutamise kohta muudeti nõukogu määrusega (EL) 2018/121(2) 23. jaanuaril 2018 eesmärgiga suurendada erasektori rahalist toetust; kutsub ühisettevõtet üles teavitama eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni arengutest tehtud sissemaksete ja mitterahaliste panuste osas;

11.  peab kahetsusväärseks, et 2016. aasta lõpuks oli tööstuspartnerite kogupanus 313 200 000 eurot (samal ajal oli liidu rahaline toetus 65 000 000 eurot), mis tuleneb sellest, et tööstuspartnerid olid juba teatanud liidu toetusega võrreldes märkimisväärsetest mitterahalistest panustest lisategevustesse; loodab, et lähiaastatel tasakaal taastub;

Hanke- ja töölevõtmismenetlused

12.  märgib, et 2016. aasta lõpuks oli ühisettevõte töötajaskond peaaegu komplekteeritud – ühisettevõttele eraldatud ametikohtade loetelu 22 ametikohast oli täidetud 20; väljendab heameelt asjaolu üle, et 2016. aasta tööprogrammis seatud eesmärk täideti sajaprotsendiliselt, s.t tööle võeti 13 ajutist ja 8 lepingulist töötajat kokku 10 liikmesriigist;

Siseaudit

13.  märgib, et 11. aprillil 2016 kinnitas juhatus siseauditi talituse ametijuhendi ning et 2016. aasta juulis ja augustis viis siseauditi talitus läbi riskide hindamise, mis hõlmab programmiüksuse peamisi operatiiv- ja haldusmenetlusi;

Sisekontroll

14.  väljendab rahulolu asjaolu üle, et programmiüksus täitis kõik 2016. aasta tööprogrammis sisekontrollisüsteemidele seatud esmatähtsad eesmärgid;

Õigusraamistik

15.  märgib rahuloluga, et 2016. aastal tugevdas inimressursside funktsioon jätkuvalt õigusraamistikku, kusjuures erilist tähelepanu pöörati komisjoni koostatud ühisettevõtte rakenduseeskirjade kohaldamisele; väljendab heameelt asjaolu üle, et sellega seoses võttis ühisettevõtte nõukogu 2016. aastal vastu üheksa uut rakenduseeskirja;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

16.  märgib, et pärast seda, kui komisjon võttis 2011. aasta juunis vastu pettustevastase võitluse strateegia, võeti 2012. aasta juulis vastu esimene ühine teadusuuringute valdkonna pettustevastane strateegia, mida ajakohastati 2015. aasta märtsis, et võtta arvesse programmi „Horisont 2020“ raames tehtavad muudatused; väljendab heameelt asjaolu üle, et teadusuuringute valdkonna pettustevastane strateegia sisaldab ka tegevuskava rakendamiseks kogu teadlaskonna koostöös;

Teabevahetus

17.  tunnistab, et ühisettevõtte olulist teadustegevust ja koostööd arvestades tuleb tal liidu institutsioonide kaudu suhelda liidu kodanikega; toonitab, kui oluline on tutvustada ühisettevõtte tegelikke saavutusi, mis moodustavad olulise osa tema volitustest, ning toonitab, et ta tegutseb koos teiste ühisettevõtetega, et teadvustada üldsusele nende tööst tulenevat kasu;

o
o   o

18.  palub komisjonil tagada ühisettevõtte otsene kaasamine programmi „Horisont 2020“ vahehindamise protsessi ühisettevõtete edasise lihtsustamise ja ühtlustamise valdkonnas.

(1) Nõukogu 6. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 560/2014 biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte asutamise kohta (ELT L 169, 7.6.2014, lk 130).
(2) Nõukogu 23. jaanuari 2018. aasta määrus (EL) 2018/121, millega muudetakse määrust (EL) nr 560/2014 biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte asutamise kohta (ELT L 22, 26.1.2018, lk 1).

Viimane päevakajastamine: 4. detsember 2018Õigusalane teave