Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2017/2183(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0071/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0071/2018

Rasprave :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.61

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0166

Usvojeni tekstovi
PDF 412kWORD 54k
Srijeda, 18. travnja 2018. - Strasbourg Završno izdanje
Razrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće za bioindustriju (BBI)
P8_TA(2018)0166A8-0071/2018
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 18. travnja 2018. o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za bioindustriju za financijsku godinu 2016. (2017/2183(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Zajedničkog poduzeća za bioindustriju za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća za bioindustriju za financijsku godinu 2016., s odgovorima Zajedničkog poduzeća(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2018. o razrješnici koju Zajedničko poduzeće treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016. (05943/2018 – C8-0092/2018),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1605/2002 Vijeća(3), a posebno njezin članak 209.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 560/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju zajedničkog poduzeća za bioindustriju(4), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 110/2014 od 30. rujna 2013. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(5),

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0071/2018),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća za bioindustriju za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2016.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća za bioindustriju, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 426, 12.12.2017., str. 8.
(2) SL C 426, 12.12.2017., str. 10.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 169, 7.6.2014., str. 130.
(5) SL L 38, 7.2.2014., str. 2.


2. Odluka Europskog parlamenta od 18. travnja 2018. o zaključenju poslovnih knjiga Zajedničkog poduzeća za bioindustriju za financijsku godinu 2016. (2017/2183(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Zajedničkog poduzeća za bioindustriju za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća za bioindustriju za financijsku godinu 2016., s odgovorima Zajedničkog poduzeća(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2018. o razrješnici koju Zajedničko poduzeće treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016. (05943/2018 – C8-0092/2018),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1605/2002 Vijeća(3), a posebno njezin članak 209.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 560/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju zajedničkog poduzeća za bioindustriju(4), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 110/2014 od 30. rujna 2013. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(5),

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0071/2018),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Zajedničkog poduzeća za bioindustriju za financijsku godinu 2016.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća za bioindustriju, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 426, 12.12.2017., str. 8.
(2) SL C 426, 12.12.2017., str. 10.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 169, 7.6.2014., str. 130.
(5) SL L 38, 7.2.2014., str. 2.


3. Rezolucija Europskog parlamenta od 18. travnja 2018. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za bioindustriju za financijsku godinu 2016. (2017/2183(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za bioindustriju za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0071/2018),

A.  budući da je Zajedničko poduzeće za bioindustriju („Zajedničko poduzeće”) osnovano kao javno-privatno partnerstvo Uredbom Vijeća (EU) br. 560/2014(1) na razdoblje od 10 godina radi okupljanja svih relevantnih dionika i utvrđivanja položaja Unije kao ključnog faktora u istraživanju, upotrebi i uvođenju naprednih bioproizvoda i biogoriva;

B.  budući da je prema člancima 38. i 43. financijskih pravila Zajedničkog poduzeća, koja su usvojena 14. listopada 2014. odlukom njegova upravnog odbora, Zajedničko poduzeće obvezno pripremiti i donijeti svoju godišnju računovodstvenu dokumentaciju koju priprema njegov računovodstveni službenik kojeg je imenovao upravni odbor;

C.  budući da članove osnivače Zajedničkog poduzeća čine Europska unija (EU), koju predstavlja Europska komisija, i sektorski partneri, koje predstavlja Konzorcij za bioindustriju (BIC);

Općenito

1.  napominje da najveći mogući doprinos Unije aktivnostima Zajedničkog poduzeća iznosi 975 000 000 EUR, a isplaćuje se iz programa Obzor 2020.; napominje da sektorski partneri uključeni u Zajedničko poduzeće doprinose resursima u iznosu od najmanje 2 730 000 000 EUR tijekom razdoblja djelovanja Zajedničkog poduzeća, od čega su najmanje 975 000 000 EUR doprinosi u naravi i novčani doprinosi za operativne aktivnosti Zajedničkog poduzeća, a najmanje 1 755 000 000 EUR doprinosi u naravi za dodatne aktivnosti Zajedničkog poduzeća;

2.  napominje da je 29 od 65 odabranih prijedloga iz poziva za podnošenje prijedloga za 2016. krajem 2016. bilo u fazi pripreme sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava; također napominje da će program Zajedničkog poduzeća do početka 2017. imati portfelj od 65 projekata u tijeku s ukupno 729 sudionika iz 30 zemalja s ukupnom vrijednošću bespovratnih sredstava u iznosu od 414 000 000 EUR;

Upravljanje proračunom i financijama

3.  napominje da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2016. („izvješće Revizorskog suda”) utvrdio da godišnja računovodstvena dokumentacija Zajedničkog poduzeća za 2016. u svim značajnim aspektima vjerno prikazuje financijsko stanje Zajedničkog poduzeća na dan 31. prosinca 2016. te rezultate poslovanja i novčane tokove za godinu završenu tim danom, u skladu s financijskim propisima Zajedničkog poduzeća i računovodstvenim pravilima koja je usvojio računovodstveni službenik Komisije;

4.  napominje da je prema godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća dostupan konačni proračun za financijsku godinu 2016. potreban za provedbu i da obuhvaća odobrena sredstva za preuzimanje obveza u iznosu od 194 295 870 EUR i odobrena sredstva za plaćanja u iznosu od 67 196 187 EUR, a da je stopa iskorištenosti odobrenih sredstava za preuzimanje obveza iznosila 97,1 %, a odobrenih sredstava za plaćanja 95,8 %;

5.  napominje da su odobrena sredstava za plaćanja uglavnom upotrijebljena za pretfinanciranje sporazuma o bespovratnim sredstvima proizašlih iz poziva na podnošenje prijedloga iz 2014. i 2015. godine.

6.  napominje da je potpisano deset sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 49 653 711 EUR, a u prosincu 2015. za financiranje su odabrana tri prijedloga ukupne vrijednosti 73 741 237 EUR;

7.  napominje da do 31. prosinca 2016. članovi, osim Unije, nisu prijavili doprinose u naravi Zajedničkom poduzeću; napominje da je Zajedničko poduzeće u svoju računovodstvenu dokumentaciju unijelo procjenu doprinosa u naravi u iznosu od 7 833 127 EUR na temelju procjena od 31. siječnja 2017.;

8.  izražava određenu dozu zabrinutosti zbog činjenice da nekoliko sektorskih partnera uključenih u projekte Zajedničkog poduzeća nije moglo prijaviti svoje doprinose u naravi u zadanom roku, bilo zato što još nisu zaključili svoje poslovne knjige za 2016. bilo zato što su projekti započeli pri kraju 2016.; slaže se da u slučaju budućih zakonodavnih prijedloga o izmjeni Uredbe (EU) br. 560/2014 treba preispitati rok za izvješćivanje postavljen na 31. siječnja; svjestan je da je u tim slučajevima Zajedničko poduzeće primjenjivalo Komisijine smjernice za računovodstvene standarde i provelo proporcionalnu procjenu na temelju troškova projekta; međutim, traži od sektorskih partnera da pronađu način da prijave svoje doprinose u naravi kako se taj problem ne bi ponavljao;

9.  napominje da je od iznosa od 975 000 000 EUR sredstava iz programa Obzor 2020. dodijeljenih Zajedničkom poduzeću do kraja 2016. Zajedničko poduzeće preuzelo obveze u iznosu od 414 300 000 EUR (42,5 %) i isplatilo 79 500 000 EUR (8 % dodijeljenih sredstava) za provedbu svojeg prvog kruga projekata.;

10.  izražava zabrinutost zbog činjenice da su od iznosa od 975 000 000 EUR doprinosa koje sektorski partneri trebaju dati za operativne aktivnosti i administrativne troškove Zajedničkog poduzeća sektorski partneri prijavili doprinose u naravi u iznosu od samo 15 400 000 EUR za operativne aktivnosti, a upravni odbor potvrdio je novčane doprinose članova za administrativne troškove Zajedničkog poduzeća u iznosu od 3 000 000 EUR; žali zbog tako niske razine doprinosa u naravi koja je posljedica činjenice da je većina projekata Zajedničkog poduzeća 2016. bila tek u preliminarnoj fazi; u tom kontekstu ističe da je Uredba (EU) br. 560/2014 o osnivanju zajedničkog poduzeća za bioindustriju izmijenjena Uredbom Vijeća (EU) 2018/121(2) 23. siječnja 2018. u cilju povećanja razine financijskog doprinosa privatnog sektora; poziva Zajedničko poduzeće da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o tijeku doprinosa u naravi i izvršenih plaćanja;

11.  žali što je do kraja 2016. ukupan doprinos sektorskih partnera iznosio 313 200 000 EUR dok je novčani doprinos Unije iznosio 65 000 000 EUR, što je posljedica činjenice da su sektorski partneri već bili prijavili znatan iznos doprinosa u naravi za dodatne aktivnosti u usporedbi s doprinosom Unije; nada se da će se u narednim godinama stanje vratiti u ravnotežu;

Postupci javne nabave i zapošljavanja

12.  napominje da su gotovo sva radna mjesta u Zajedničkom poduzeću do kraja 2016. bila popunjena, odnosno da je bilo popunjeno 20 radnih mjesta od ukupno 22 radna mjesta predviđena planom radnih mjesta Zajedničkog poduzeća; pozdravlja činjenicu da je cilj iz godišnjeg programa rada za 2016. u postupnosti ostvaren, odnosno da je zaposleno 13 privremenih djelatnika i 8 ugovornih djelatnika iz deset država članica;

Unutarnja revizija

13.  napominje da je upravni odbor 11. travnja 2016. ratificirao dokument Službe za unutarnju reviziju i da je tijekom srpnja i kolovoza 2016. Služba za unutarnju reviziju provela procjenu rizika kojom je obuhvatila glavne radne procese u programskog ureda, i operativne i administrativne;

Unutarnja kontrola

14.  izražava zadovoljstvo činjenicom da je programski ured ostvario sve prioritetne ciljeve iz godišnjeg programa rada za 2016. za sustave unutarnje kontrole;

Pravni okvir

15.  pozdravlja činjenicu da je tijekom 2016. elementom ljudskih resursa dodatno ojačan pravni okvir, pri čemu se posebna pozornost posvetila primjeni provedbenih pravila Komisije na Zajedničko poduzeće; pozdravlja činjenicu da je upravni odbor u vezi s tim usvojio devet novih provedbenih pravila tijekom 2016.;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

16.  napominje da, nakon što je Komisija u lipnju 2011. donijela strategiju za borbu protiv prijevara, prva zajednička strategija za borbu protiv prijevara u području istraživanja usvojena u srpnju 2012. i ažurirana u ožujku 2015. kako bi se uzele u obzir izmjene koje su uvedene u okviru programa Obzor 2020.; pozdravlja činjenicu da strategija za borbu protiv prijevara u području istraživanja obuhvaća akcijski plan koji će se provesti u suradnji sa svim članovima istraživačke zajednice;

Komunikacija

17.  svjestan je da Zajedničko poduzeće treba uz posredovanje institucija EU-a informirati građane Unije o važnim istraživanjima i suradnjama u koje je uključeno; naglašava da je važno isticati stvarna poboljšanja koja su rezultat njegova rada, da su rezultati tih troškova važan dio mandata Zajedničkog poduzeća te da ono surađuje s drugim zajedničkim poduzećima na promicanju javne svijesti o koristima njihova rada;

o
o   o

18.  poziva Komisiju da se pobrine da Zajedničko poduzeće izravno sudjeluje u postupku o preispitivanju u sredini programskog razdoblja Obzora 2020. u području daljnjeg pojednostavnjenja i usklađivanja zajedničkih poduzeća.

(1) Uredba Vijeća (EU) br. 560/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju zajedničkog poduzeća za bioindustriju (SL L 169, 7.6.2014., str. 130.).
(2) Uredba Vijeća (EU) 2018/121 od 23. siječnja 2018. o izmjeni Uredbe (EU) br. 560/2014 o osnivanju zajedničkog poduzeća za bioindustriju (SL L 22, 26.1.2018., str. 1.).

Posljednje ažuriranje: 4. prosinca 2018.Pravna napomena