Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2017/2183(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0071/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0071/2018

Debates :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Balsojumi :

PV 18/04/2018 - 12.61

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0166

Pieņemtie teksti
PDF 487kWORD 48k
Trešdiena, 2018. gada 18. aprīlis - Strasbūra Galīgā redakcija
2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — biorūpniecības kopuzņēmums (BBI)
P8_TA(2018)0166A8-0071/2018
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1. Eiropas Parlamenta 2018. gada 18. aprīļa lēmums par biorūpniecības kopuzņēmuma 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2017/2183(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā biorūpniecības kopuzņēmuma 2016. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par kopuzņēmuma BBI 2016. finanšu gada pārskatiem un Kopuzņēmuma atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2016. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2018. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Kopuzņēmumam par 2016. finanšu gada budžeta izpildi (05943/2018 – C8-0092/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 209. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 6. maija Regulu (ES) Nr. 560/2014, ar ko izveido biorūpniecības kopuzņēmumu(4), un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 110/2014 par finanšu paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantā(5),

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0071/2018),

1.  sniedz biorūpniecības kopuzņēmuma izpilddirektoram apstiprinājumu par Kopuzņēmuma 2016. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt biorūpniecības kopuzņēmuma izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 426, 12.12.2017., 8. lpp.
(2) OV C 426, 12.12.2017., 10. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 169, 7.6.2014., 130. lpp.
(5) OV L 38, 7.2.2014., 2. lpp.


2. Eiropas Parlamenta 2018. gada 18. aprīļa lēmums par biorūpniecības kopuzņēmuma 2016. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu (2017/2183(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā biorūpniecības kopuzņēmuma 2016. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par kopuzņēmuma BBI 2016. finanšu gada pārskatiem un Kopuzņēmuma atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2016. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2018. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Kopuzņēmumam par 2016. finanšu gada budžeta izpildi (05943/2018 – C8-0092/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 209. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 6. maija Regulu (ES) Nr. 560/2014, ar ko izveido biorūpniecības kopuzņēmumu(4), un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 110/2014 par finanšu paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantā(5),

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0071/2018),

1.  apstiprina biorūpniecības kopuzņēmuma 2016. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt biorūpniecības kopuzņēmuma izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 426, 12.12.2017., 8. lpp.
(2) OV C 426, 12.12.2017., 10. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 169, 7.6.2014., 130. lpp.
(5) OV L 38, 7.2.2014., 2. lpp.


3. Eiropas Parlamenta 2018. gada 18. aprīļa rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par biorūpniecības kopuzņēmuma 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2017/2183(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par biorūpniecības kopuzņēmuma 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0071/2018),

A.  tā kā biorūpniecības kopuzņēmums (turpmāk „Kopuzņēmums”) ir izveidots uz 10 gadiem ar Padomes Regulu (ES) Nr. 560/2014(1) kā publiskā un privātā sektora partnerība ar mērķi veidot visu attiecīgo ieinteresēto personu sadarbību un palīdzēt Savienībai iegūt vadošu lomu moderno bioproduktu un biodegvielu pētniecībā, demonstrējumos un ieviešanā;

B.  tā kā saskaņā ar 38. un 43. pantu Kopuzņēmuma finanšu noteikumos, kas ar tā valdes lēmumu pieņemti 2014. gada 14. oktobrī, Kopuzņēmumam ir jāsagatavo un jāpieņem savi gada pārskati, ko sagatavo tā grāmatvedis, kuru iecēlusi valde;

C.  tā kā Kopuzņēmuma dibinātāji ir Savienība, kuru pārstāv Komisija, un nozares partneri, kurus pārstāv Biorūpniecības konsorcijs (turpmāk „BIC”),

Vispārīga informācija

1.  norāda, ka Savienības maksimālais ieguldījums Kopuzņēmuma darbībās ir EUR 975 000 000 un tas jāsedz no pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” budžeta; norāda, ka nozari pārstāvošo Kopuzņēmuma dalībnieku ieguldījumam Kopuzņēmuma darbības laikā jābūt vismaz EUR 2 730 000 000, no šīs summas vismaz EUR 975 000 000 ir jābūt ieguldījumiem natūrā un naudā Kopuzņēmuma pamatdarbības izmaksu segšanai un vismaz EUR 1 755 000 000 — ieguldījumiem natūrā Kopuzņēmuma papildu darbībām;

2.  atzīmē, ka no 65 priekšlikumiem, kas bija paturēti no 2016. gada uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus, 2016. gada beigās 29 bija dotācijas nolīguma sagatavošanas posmā; turklāt atzīmē, ka 2017. gada sākumā Kopuzņēmuma programmā ietilps 65 sākti projekti, kuros piedalīsies kopā 729 dalībnieki no 30 valstīm un kuru dotāciju kopsumma būs EUR 414 000 000;

Budžeta un finanšu pārvaldība

3.  atzīmē, ka Revīzijas palātas ziņojumā par Kopuzņēmuma 2016. finanšu gada pārskatiem (turpmāk „Revīzijas palātas ziņojums”) ir secināts, ka Kopuzņēmuma gada pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Kopuzņēmuma finanšu stāvokli 2016. gada 31. decembrī un tā darbības rezultātus un naudas plūsmas minētajā datumā noslēgtajā gadā, kā paredz Kopuzņēmuma finanšu noteikumi un Komisijas grāmatveža pieņemtie grāmatvedības noteikumi;

4.  atzīmē, ka saskaņā ar Kopuzņēmuma gada pārskatiem galīgo 2016. gada budžetu, kurš bija pieejams izpildei, veidoja saistību apropriācijas EUR 194 295 870 apmērā un maksājumu apropriācijas EUR 67 196 187 apmērā un ka saistību un maksājumu apropriāciju izlietojuma līmenis attiecīgi bija 97,1 % un 95,8 %;

5.  konstatē, ka maksājumu apropriācijas galvenokārt tika izlietotas, lai nodrošinātu priekšfinansējumu dotācijas nolīgumiem, kuri tika parakstīti saskaņā ar 2014. un 2015. gada uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus;

6.  atzīmē, ka tika parakstīti 10 dotācijas nolīgumi ar kopējo vērtību EUR 49 653 711 un 2015. gada decembrī trīs priekšlikumi tika izraudzīti finansēšanai par kopējo vērtību EUR 73 741 237;

7.  atzīmē, ka dalībnieki, kas nav Savienība, līdz 2016. gada 31. decembrim nebija Kopuzņēmumam ziņojuši par ieguldījumiem natūrā; atzīmē, ka Kopuzņēmums savos pārskatos iekļāvis ieguldījumu natūrā aplēsi EUR 7 833 127 apmērā, kuras pamatā ir līdz 2017. gada 31. janvārim ziņotās aplēses;

8.  pauž bažas par to, ka vairāki nozares dalībnieki, kas piedalās Kopuzņēmuma projektos, noteiktajā termiņā nevarēja ziņot par saviem ieguldījumiem natūrā — vai nu tāpēc, ka vēl nebija apstiprināti to 2016. gada pārskati, vai arī tāpēc, ka projekti bija sākti neilgi pirms 2016. gada beigām; atzīst, ka turpmākos leģislatīvajos priekšlikumos par grozījumiem Regulā (ES) Nr. 560/2014 ziņošanas termiņš (31. janvāris) ir jāpārskata; pieņem zināšanai, ka šajos gadījumos Kopuzņēmums izmantoja Komisijas vadlīnijas par grāmatvedības standartiem un uz projekta izmaksu pamata izdarīja pro rata aplēsi; tomēr prasa, lai nozares dalībnieki rod risinājumu, kā noteikt savus ieguldījumus natūrā, lai šī problēma vairs neatkārtotos;

9.  atzīmē, ka no EUR 975 000 000 pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” līdzekļu, kas bija piešķirti Kopuzņēmumam, līdz 2016. gada beigām Kopuzņēmums pirmā projektu viļņa īstenošanai bija uzņēmis saistības par EUR 414 300 000 (42,5 %) un veicis maksājumus EUR 79 500 000 apmērā (8 % no piešķirtajiem līdzekļiem);

10.  pauž nopietnas bažas par to, ka no ieguldījuma EUR 975 000 000 apmērā, kas jāveic nozares dalībniekiem Kopuzņēmuma pamatdarbības izmaksu un administratīvo izmaksu segšanai, nozares dalībnieki bija paziņojuši par tikai EUR 15 400 000 lieliem ieguldījumiem natūrā pamatdarbības izmaksām un valde bija apstiprinājusi dalībnieku EUR 3 000 000 ieguldījumu naudā Kopuzņēmuma administratīvo izmaksu segšanai; pauž nožēlu par ieguldījumu natūrā zemo līmeni, kas skaidrojams ar to, ka 2016. gadā lielākā daļa Kopuzņēmuma projektu vēl bija sākuma stadijā; šajā kontekstā norāda, ka nolūkā uzlabot privātā sektora finanšu ieguldījumus Regula (ES) Nr. 560/2014, ar ko izveido biorūpniecības kopuzņēmumu, 2018. gada 23. janvārī tika grozīta ar Padomes Regulu (ES) 2018/121(2); aicina Kopuzņēmumu ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par situācijas attīstību attiecībā uz ieguldījumiem natūrā un veiktajiem maksājumiem;

11.  pauž nožēlu, ka līdz 2016. gada beigām kopējais nozares dalībnieku ieguldījums bija EUR 313 200 000, savukārt Savienības naudas ieguldījums bija EUR 65 000 000, kas skaidrojams ar to, ka salīdzinājumā ar Savienības devumu nozares dalībnieki jau bija paziņojuši par būtisku ieguldījumu natūrā papildu darbībās; cer, ka nākamajos gados situācija līdzsvarosies;

Iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūras

12.  atzīmē, ka līdz 2016. gada beigām Kopuzņēmuma štata vietas bija gandrīz pilnīgi aizpildītas — bija aizpildītas 20 no 22 Kopuzņēmumam štatu sarakstā paredzētajām vietām; atzinīgi vērtē to, ka tika pilnībā sasniegts 2016. gada darba programmā noteiktais mērķis — tika pieņemti 13 pagaidu darbinieki un 8 līgumdarbinieki no 10 dalībvalstīm;

Iekšējā revīzija

13.  atzīmē, ka 2016. gada 11. aprīlī valde apstiprināja iekšējās revīzijas dienesta uzdevumu aprakstu un 2016. gada jūlijā un augustā iekšējās revīzijas dienests veica riska novērtējumu par programmas biroja galvenajiem operacionālajiem un administratīvajiem procesiem;

Iekšējā kontrole

14.  pauž gandarījumu par to, ka programmas birojs ir sasniedzis visus prioritāros mērķus, kas iekšējās kontroles sistēmu jomā paredzēti 2016. gada darba programmā;

Tiesiskais satvars

15.  ar atzinību atzīmē, ka 2016. gadā cilvēkresursu funkcionālā vienība turpināja nostiprināt tiesisko satvaru, īpašu uzmanību pievēršot Komisijas īstenošanas noteikumu piemērošanai Kopuzņēmumam; atzinīgi vērtē to, ka šajā sakarā valde 2016. gadā pieņēma deviņus jaunus īstenošanas noteikumus;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

16.  atzīmē, ka pēc tam, kad Komisija 2011. gada jūnijā bija pieņēmusi krāpšanas apkarošanas stratēģiju, 2012. gada jūlijā tika pieņemta pirmā kopējā krāpšanas apkarošanas stratēģija pētniecības jomā, kas tika atjaunināta 2015. gada martā, lai ņemtu vērā izmaiņas, kas ieviestas ar pamatprogrammu „Apvārsnis 2020”; atzinīgi vērtē to, ka krāpšanas apkarošanas stratēģijā pētniecības jomā ietilpst arī rīcības plāns, kas īstenojams sadarbībā ar visiem pētniecības saimes locekļiem;

Komunikācija

17.  atzīst, ka Kopuzņēmumam ar Savienības iestāžu starpniecību ir jāinformē tās iedzīvotāji par svarīgo pētniecisko darbu un sadarbību, ko tas veic; uzsver, cik svarīgi ir izcelt īstenus uzlabojumus, kuri ar šo darbu panākti un kuri ir svarīga Kopuzņēmuma uzdevumu daļa, kā arī to, ka tas sadarbojas ar citiem kopuzņēmumiem sabiedrības informēšanā par to darba nodrošinātajiem ieguvumiem;

o
o   o

18.  aicina Komisiju nodrošināt tiešu Kopuzņēmuma iesaisti pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” vidusposma novērtēšanā attiecībā uz kopuzņēmumu turpmāku vienkāršošanu un saskaņošanu.

(1) Padomes 2014. gada 6. maija Regula (ES) Nr. 560/2014, ar ko izveido biorūpniecības kopuzņēmumu (OV L 169, 7.6.2014., 130. lpp.).
(2) Padomes Regula (ES) 2018/121 (2018. gada 23. janvāris), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 560/2014, ar ko izveido biorūpniecības kopuzņēmumu (OV L 22, 26.1.2018., 1. lpp.).

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 4. decembrisJuridisks paziņojums