Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2183(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0071/2018

Teksty złożone :

A8-0071/2018

Debaty :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Głosowanie :

PV 18/04/2018 - 12.61

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0166

Teksty przyjęte
PDF 601kWORD 54k
Środa, 18 kwietnia 2018 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Absolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu (BBI)
P8_TA(2018)0166A8-0071/2018
Decyzja
 Decyzja
 Rezolucja

1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu za rok budżetowy 2016 (2017/2183(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu za rok budżetowy 2016 wraz z odpowiedzią Wspólnego Przedsięwzięcia(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2016 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia Wspólnemu Przedsięwzięciu absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2016 (05943/2018 - C8‑0092/2018),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 209,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 560/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu(4), w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 110/2014 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(5),

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0071/2018),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia za rok budżetowy 2016;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 426 z 12.12.2017, s. 8.
(2) Dz.U. C 426 z 12.12.2017, s. 10.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 130.
(5) Dz.U. L 38 z 7.2.2014, s. 2.


2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu za rok budżetowy 2016 (2017/2183(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu za rok budżetowy 2016 wraz z odpowiedzią Wspólnego Przedsięwzięcia(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2016 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia Wspólnemu Przedsięwzięciu absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2016 (05943/2018 - C8‑0092/2018),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 209,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 560/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu(4), w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 110/2014 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(5),

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0071/2018),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu za rok budżetowy 2016;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 426 z 12.12.2017, s. 8.
(2) Dz.U. C 426 z 12.12.2017, s. 10.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 130.
(5) Dz.U. L 38 z 7.2.2014, s. 2.


3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu za rok budżetowy 2016 (2017/2183(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0071/2018),

A.  mając na uwadze, że Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu (zwane dalej „Wspólnym Przedsięwzięciem”) zostało ustanowione jako partnerstwo publiczno-prywatne rozporządzeniem Rady (UE) nr 560/2014(1) na okres 10 lat w celu zgromadzenia wszystkich odpowiednich zainteresowanych stron i przyczynienia się do uczynienia Unii kluczowym podmiotem w zakresie badań naukowych, demonstracji i wdrażania zaawansowanych technologicznie bioproduktów i biopaliw;

B.  mając na uwadze, że na mocy art. 38 i 43 regulaminu finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia, przyjętego decyzją jego Rady Zarządzającej z dnia 14 października 2014 r., Wspólne Przedsięwzięcie jest zobowiązane do przygotowania i przyjęcia swojego rocznego sprawozdania finansowego sporządzonego przez księgowego, mianowanego przez Radę Zarządzającą;

C.  mając na uwadze, że członkami założycielami Wspólnego Przedsięwzięcia są: Unia, reprezentowana przez Komisję, i partnerzy branżowi, reprezentowani przez Konsorcjum bioprzemysłu (zwane dalej„BIC”);

Uwagi ogólne

1.  zauważa, że maksymalny wkład Unii w działania Wspólnego Przedsięwzięcia wynosi 975 000 000 EUR i jest wypłacany z programu „Horyzont 2020”; zauważa, że w okresie trwania Wspólnego Przedsięwzięcia jego członkowie z branży bioprzemysłu są zobowiązani do wniesienia środków w wysokości co najmniej 2 730 000 EUR w postaci wkładów niepieniężnych i pieniężnych w wysokości co najmniej 975 000 000 EUR w postaci wkładów niepieniężnych i pieniężnych na rzecz działań operacyjnych Wspólnego Przedsięwzięcia oraz wkładów niepieniężnych o wartości co najmniej 1 755 000 000 EUR na rzecz działań dodatkowych Wspólnego Przedsięwzięcia;

2.  zauważa, że do końca 2016 r. 29 z 65 przyjętych wniosków złożonych w odpowiedzi na zaproszenie do składania wniosków w 2016 r. było na etapie przygotowywania umowy o udzielenie dotacji; zauważa ponadto, że na początku 2017 r. program Wspólnego Przedsięwzięcia będzie obejmował portfel 65 trwających projektów z łączną liczbą 729 uczestników z 30 krajów o łącznej wartości dotacji w wysokości 414 000 000 EUR;

Zarządzanie budżetem i finansami

3.  zauważa, że Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) w swoim sprawozdaniu w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia za rok 2016 r. (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) stwierdził, iż Wspólne Przedsięwzięcie przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach sytuację finansową na dzień 31 grudnia 2016 r. oraz wyniki transakcji i przepływy pieniężne za kończący się tego dnia rok, zgodnie z przepisami swojego regulaminu finansowego oraz z zasadami rachunkowości przyjętymi przez księgowego Komisji;

4.  zauważa, że roczne sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia przewiduje, że ostateczny budżet na 2016 r. ma być gotowy do wykonania i ma obejmować środki na zobowiązania w wysokości 194 295 870 EUR oraz środki na płatności w wysokości 67 196 187 EUR; wskaźniki wykorzystania środków na zobowiązania i środków na płatności wyniosły odpowiednio 97,1 % i 95,8 %;

5.  zauważa, że środki na płatności wykorzystano głównie na płatności zaliczkowe w ramach umów o udzielenie dotacji podpisanych w następstwie zaproszeń do składania wniosków z lat 2014 i 2015 r.;

6.  zauważa, że podpisano 10 umów o udzielenie dotacji na łączną kwotę 49 653 711 EUR, a trzy wnioski zakwalifikowano do finansowania w grudniu 2015 r. na łączną kwotę 73 741 237 EUR;

7.  zwraca uwagę, że do dnia 31 grudnia 2016 r. nie zostały zgłoszone żadne wkłady niepieniężne na rzecz Wspólnego Przedsięwzięcia pochodzące od członków innych niż Unia; zauważa, że Wspólne Przedsięwzięcie zapisało w swoich rachunkach szacunkowe wkłady niepieniężne w wysokości 7 833 127 EUR, opierając się na szacunkach przedstawionych do dnia 31 stycznia 2017 r.;

8.  wyraża obawy, że kilku członków branżowych uczestniczących w projektach Wspólnego Przedsięwzięcia nie mogło przekazać informacji na temat swoich wkładów we wskazanym terminie, ponieważ nie zamknęło jeszcze własnych sprawozdań finansowych za 2016 r. lub ponieważ projekty rozpoczęto pod koniec 2016 r.; przyznaje, że ustalony na dzień 31 stycznia termin przekazywania danych należy zrewidować w przypadku przyszłych wniosków ustawodawczych dotyczących zmiany rozporządzenia (UE) nr 560/2014; przyznaje, że w takich przypadkach Wspólne Przedsięwzięcie stosuje wytyczne Komisji dotyczące standardów rachunkowości i dokonało szacunków proporcjonalnie na podstawie kosztów projektu; zwraca się jednak do członków z branży bioprzemysłu o znalezienie sposobu na ujęcie ich wkładów niepieniężnych w celu zapobieżenia ponownemu wystąpieniu tego problemu;

9.  zauważa z zaniepokojeniem, że z kwoty 975 000 000 EUR środków programu „Horyzont 2020” przydzielonych na rzecz Wspólnego Przedsięwzięcia, do końca 2016 r. Wspólne Przedsięwzięcie zaciągnęło zobowiązania na kwotę 414 300 000 EUR (42,5 %) i dokonało płatności na kwotę 79 500 000 EUR (8 % przydzielonych środków) na wdrożenie pierwszej serii projektów;

10.  poważnie niepokoi się faktem, że z kwoty 975 000 000 EUR wkładów, które mieli przekazać członkowie z branży bioprzemysłu na rzecz działań operacyjnych i kosztów administracyjnych Wspólnego Przedsięwzięcia, zgłosili oni wkłady niepieniężne w wysokości jedynie 15 400 000 EUR na rzecz działań operacyjnych, a Rada Zarządzająca zatwierdziła wkłady pieniężne w wysokości 3 000 000 EUR wniesione przez członków na rzecz kosztów administracyjnych Wspólnego Przedsięwzięcia; ubolewa nad niskim poziomem wkładów niepieniężnych, który wynika z tego, że w 2016 r. większość projektów Wspólnego Przedsięwzięcia była dopiero na wstępnym etapie realizacji; zauważa w tym kontekście, że rozporządzenie (UE) nr 560/2014 w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu zostało w dniu 23 stycznia 2018 r. zmienione rozporządzeniem (UE) 2018/121(2) w celu podniesienia poziomu wkładu finansowego wnoszonego przez sektor prywatny; apeluje do Wspólnego Przedsięwzięcia o poinformowanie organu udzielającego absolutorium o rozwoju sytuacji w zakresie wkładów niepieniężnych i dokonanych płatności;

11.  z żalem zauważa, że do końca 2016 r. całkowity wkład członków z branży bioprzemysłu wyniósł 313 200 000 EUR podczas gdy wkład pieniężny Unii wyniósł 65 000 000 EUR, co wynika z faktu, że członkowie z branży bioprzemysłu zapowiedzieli już znaczne wkłady niepieniężne na rzecz działań dodatkowych w stosunku do wkładu Unii; wyraża nadzieję, że sytuacja ta wyrówna się w kolejnych latach;

Postępowania o udzielenie zamówienia i procedury naboru pracowników

12.  odnotowuje, że do końca 2016 r. personel Wspólnego Przedsięwzięcia został niemal w pełni skompletowany – obsadzono 20 z łącznej liczby 22 stanowisk przyznanych Wspólnemu Przedsięwzięciu w planie zatrudnienia; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że cel ustalony w rocznym programie prac na rok 2016 został w pełni osiągnięty w wyniku zatrudnienia 13 pracowników tymczasowych i 8 pracowników kontraktowych pochodzących z 10 państw członkowskich;

Audyt wewnętrzny

13.  zauważa, że w dniu 11 kwietnia 2016 r. Rada Zarządzająca ratyfikowała kartę służby audytu wewnętrznego, a na przełomie lipca i sierpnia 2016 r. służba audytu wewnętrznego przeprowadziła ocenę ryzyka obejmującą główne procesy biura programowego, zarówno w zakresie operacyjnym, jak i administracyjnym;

Kontrola wewnętrzna

14.  wyraża zadowolenie z faktu, iż biuro programowe osiągnęło wszystkie cele priorytetowe określone w rocznym programie prac na 2016 r. w zakresie systemów kontroli wewnętrznej;

Ramy prawne

15.  odnotowuje z uznaniem, że w 2016 r. działania w zakresie zasobów ludzkich w dalszym ciągu przyczyniały się do umocnienia ram prawnych, zwracając szczególną uwagę na stosowanie przepisów wykonawczych Komisji w odniesieniu do Wspólnego Przedsięwzięcia; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w związku z tym w 2016 r. Rada Zarządzająca przyjęła dziewięć nowych przepisów wykonawczych;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

16.  zauważa, że w wyniku przyjęcia przez Komisję strategii zwalczania nadużyć finansowych w czerwcu 2011 r. pierwsza wspólna strategia zwalczania nadużyć finansowych w zakresie badań została przyjęta w lipcu 2012 r., a w maju 2015 r. została uaktualniona tak, aby uwzględniać zmiany wprowadzone w ramach programu „Horyzont 2020”; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że strategia zwalczania nadużyć finansowych w zakresie badań obejmuje plan działania realizowany we współpracy ze wszystkimi służbami zajmującymi się badaniami naukowymi;

Komunikacja

17.  zauważa, że Wspólne Przedsięwzięcie powinno komunikować się z obywatelami Unii za pośrednictwem instytucji unijnych w zakresie istotnych badań i współpracy, których się podejmuje; podkreśla znaczenie uwypuklenia rzeczywistych usprawnień, które Wspólne Przedsięwzięcie wypracowało w efekcie działalności i które są ważną częścią jego mandatu; zwraca także uwagę na fakt, że wraz z innymi wspólnymi przedsięwzięciami przyczynia się ono do zwiększania świadomości społecznej na temat korzyści płynących z ich pracy.

o
o   o

18.  wzywa Komisję, aby zapewniła bezpośrednie zaangażowanie Wspólnego Przedsięwzięcia w proces przeglądu śródokresowego programu „Horyzont 2020” w zakresie dalszych uproszczeń i harmonizacji wspólnych przedsięwzięć.

(1) Rozporządzenie Rady (UE) nr 560/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu (Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 130).
(2) Rozporządzenie Rady (UE) 2018/121 z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 560/2014 w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu (Dz.U. L 22 z 26.1.2018, s.1).

Ostatnia aktualizacja: 4 grudnia 2018Informacja prawna