Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2183(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0071/2018

Predkladané texty :

A8-0071/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasovanie :

PV 18/04/2018 - 12.61

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0166

Prijaté texty
PDF 351kWORD 48k
Streda, 18. apríla 2018 - Štrasburg Finálna verzia
Absolutórium za rok 2016: spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (BBI)
P8_TA(2018)0166A8-0071/2018
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018 o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály za rozpočtový rok 2016 (2017/2183(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou spoločného podniku(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05943/2018 – C8‑0092/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 209,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 560/2014 zo 6. mája 2014 o založení spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály(4), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0071/2018),

1.  udeľuje výkonnému riaditeľovi spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály absolutórium za plnenie rozpočtu spoločného podniku za rozpočtový rok 2016;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 426, 12.12.2017, s. 8.
(2) Ú. v. EÚ C 426, 12.12.2017, s. 10.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 130.
(5) Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018 o účtovnej závierke spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály za rozpočtový rok 2016 (2017/2183(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou spoločného podniku(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05943/2018 – C8‑0092/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 209,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 560/2014 zo 6. mája 2014 o založení spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály(4), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0071/2018),

1.  schvaľuje účtovnú závierku spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály za rozpočtový rok 2016;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 426, 12.12.2017, s. 8.
(2) Ú. v. EÚ C 426, 12.12.2017, s. 10.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 130.
(5) Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály za rozpočtový rok 2016 (2017/2183(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0071/2018),

A.  keďže spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (ďalej len „spoločný podnik“) bol zriadený ako verejno-súkromné partnerstvo nariadením Rady (EÚ) č. 560/2014(1) na 10 rokov s cieľom spojiť všetky významné zainteresované strany a prispieť k tomu, aby sa Únia stala kľúčovým subjektom v oblasti výskumu, demonštračných činností a zavádzania pokročilých biovýrobkov a biopalív;

B.  keďže podľa článkov 38 a 43 rozpočtových pravidiel spoločného podniku prijatých rozhodnutím jeho správnej rady 14. októbra 2014 má spoločný podnik vypracúvať a prijímať svoju vlastnú účtovnú závierku zostavenú svojim účtovníkom, ktorého vymenúva správna rada;

C.  keďže zakladajúcimi členmi spoločného podniku sú Únia, zastúpená Komisiou, a partneri z priemyslu, zastúpení Konzorciom pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály;

Všeobecne

1.  konštatuje, že maximálna výška príspevku Únie na činnosti spoločného podniku je 975 000 000 EUR, ktorá sa uhradí z programu Horizont 2020; konštatuje, že členovia spoločného podniku zastupujúci priemysel majú v priebehu obdobia zakladania spoločného podniku prispieť sumou aspoň 2 730 000 000 EUR, z toho minimálne 975 000 000 EUR tvoria nepeňažné a peňažné príspevky na prevádzkové činnosti spoločného podniku a minimálne 1 755 000 000 EUR nepeňažné príspevky na jeho doplnkové činnosti;

2.  konštatuje, že 29 zo 65 prijatých návrhov z výzvy na predloženie návrhov na rok 2016 bolo na konci roku 2016 vo fáze prípravy dohody o grante; okrem toho konštatuje, že do začiatku roka 2017 bude program spoločného podniku pozostávať z portfólia 65 prebiehajúcich projektov s celkovým počtom 729 účastníkov z 30 krajín a s celkovou výškou grantov 414 000 000 EUR;

Rozpočet a finančné hospodárenie

3.  konštatuje, že v správe Dvora audítorov o ročnej účtovnej závierke spoločného podniku za rozpočtový rok 2016 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) sa uvádza, že ročná účtovná závierka spoločného podniku za rok 2016 vyjadruje verne vo všetkých významných hľadiskách jeho finančnú situáciu k 31. decembru 2016 a výsledky jeho operácií a tok hotovosti ku koncu daného roka v súlade s jeho rozpočtovými pravidlami a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie;

4.  konštatuje, že podľa ročnej účtovnej závierky spoločného podniku sú v konečnom rozpočte na rok 2016, ktorý sa môže čerpať, viazané rozpočtové prostriedky vo výške 194 295 870 EUR a platobné rozpočtové prostriedky vo výške 67 196 187 EUR, pričom miera použitia viazaných rozpočtových prostriedkov bola 97,1 % a platobných rozpočtových prostriedkov 95,8 %;

5.  poznamenáva, že platobné rozpočtové prostriedky sa využívali hlavne na predbežné financovanie dohôd o grante podpísaných na základe výziev na predloženie návrhov v rokoch 2014 a 2015;

6.  konštatuje, že bolo podpísaných 10 dohôd o grante v celkovej hodnote 49 653 711 EUR a v decembri 2015 boli vybrané tri návrhy na financovanie v celkovej hodnote 73 741 237 EUR;

7.  konštatuje, že k 31. decembru 2016 neboli inými členmi spoločného podniku, okrem Únie, ohlásené žiadne nepeňažné príspevky; konštatuje, že spoločný podnik na základe odhadov oznámených do 31. januára 2017 do svojich účtov zapísal odhad nepeňažných príspevkov vo výške 7 833 127 EUR;

8.  vyjadruje určité obavy v súvislosti s tým, že niektorí členovia z oblasti priemyslu, ktorí sa zúčastňujú projektov spoločného podniku, nemohli oznámiť svoje nepeňažné príspevky v stanovenej lehote, a to buď preto, že ich vlastné účty za rok 2016 ešte neboli uzavreté, alebo preto, že projekty sa začali na konci roku 2016; berie na vedomie, že 31. január ako termín na predloženie správy je potrebné revidovať v prípade budúcich legislatívnych návrhov zameraných na zmenu nariadenia (EÚ) č. 560/2014; uznáva, že v týchto prípadoch spoločný podnik využil usmernenia Komisie pre účtovné štandardy a uplatnil pomerný odhad na základe nákladov projektu; žiada však, aby členovia z oblasti priemyslu našli spôsob, ako pokryť nepeňažné príspevky, aby sa predišlo opakovaniu tohto problému;

9.  konštatuje, že zo sumy 975 000 000 EUR vyčlenenej spoločnému podniku z finančných prostriedkov programu Horizont 2020 do konca roka 2016 spoločný podnik uzatvoril záväzky vo výške 414 300 000 EUR (42,5 %) a uhradil platby vo výške 79 500 000 EUR (8 % vyčlenených finančných prostriedkov) na vykonávanie prvého súboru projektov;

10.  vyjadruje vážne znepokojenie nad tým, že zo sumy 975 000 000 EUR z príspevkov, ktorou mali prispieť členovia z oblasti priemyslu na operačné činnosti a administratívne náklady spoločného podniku, títo členovia vykázali iba nepeňažné príspevky vo výške 15 400 000 EUR na operačné činnosti a správna rada potvrdila peňažné príspevky členov na administratívne náklady spoločného podniku vo výške 3 000 000 EUR; vyjadruje poľutovanie nad nízkou úrovňou nepeňažných príspevkov, ktorá vyplýva zo skutočnosti, že väčšina projektov spoločného podniku bola v roku 2016 len v predbežných fázach; v tejto súvislosti poukazuje na to, že nariadenie (EÚ) č. 560/2014, ktorým sa zriaďuje spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály, bolo 23. januára 2018 zmenené nariadením Rady (EÚ) 2018/121(2) s cieľom zlepšiť úroveň finančného príspevku zo súkromného sektora; vyzýva spoločný podnik, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o vývoji v oblasti nepeňažných príspevkov a uskutočnených platbách;

11.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že do konca roku 2016 celkový príspevok od členov z oblasti priemyslu dosiahol výšku 313 200 000 EUR, pričom finančný príspevok Únie predstavoval 65 000 000 EUR, čo vyplýva zo skutočnosti, že členovia z oblasti priemyslu už na rozdiel od Únie vykázali značné nepeňažné príspevky na dodatočné činnosti; dúfa, že v nasledujúcich rokoch nastane návrat k rovnováhe;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

12.  konštatuje, že na konci roka 2016 bol stav zamestnancov spoločného podniku takmer naplnený, pričom bolo obsadených 20 z celkového počtu 22 pracovných miest pridelených spoločnému podniku na základe plánu pracovných miest; víta skutočnosť, že cieľ stanovený v ročnom pracovnom programe na rok 2016 bol v plnej miere splnený, keďže do pracovného pomeru bolo prijatých 13 dočasných zamestnancov a 8 zmluvných zamestnancov pochádzajúcich z 10 členských štátov;

Vnútorný audit

13.  berie na vedomie, že 11. apríla 2016 správna rada ratifikovala náplň práce vnútorného auditu a v júli a auguste 2016 oddelenie vnútorného auditu vykonalo hodnotenie rizika týkajúce sa hlavných prevádzkových aj administratívnych postupov programovej kancelárie;

Vnútorná kontrola

14.  vyjadruje spokojnosť so skutočnosťou, že programová kancelária naplnila všetky prioritné ciele stanovené v ročnom pracovnom programe na rok 2016 pre systémy vnútornej kontroly;

Právny rámec

15.  s uspokojením konštatuje, že v roku 2016 oblasť ľudských zdrojov pokračovala v posilňovaní právneho rámca s osobitným dôrazom na uplatňovanie vykonávacích pravidiel Komisie v spoločnom podniku; víta skutočnosť, že v tomto kontexte správna rada v roku 2016 prijala deväť nových vykonávacích pravidiel;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

16.  konštatuje, že v nadväznosti na prijatie stratégie v oblasti boja proti podvodom Komisiou v júni 2011 bola v júli 2012 prijatá prvá spoločná stratégia v oblasti boja proti podvodom vo výskume, ktorá bola v marci 2015 aktualizovaná s cieľom zohľadniť zmeny zavedené programom Horizont 2020; víta skutočnosť, že stratégia v oblasti boja proti podvodom vo výskume zahŕňa akčný plán, ktorý sa má uplatňovať v spolupráci s inými členmi výskumnej komunity;

Komunikácia

17.  uznáva potrebu spoločného podniku komunikovať s občanmi Únie prostredníctvom inštitúcií Únie, pokiaľ ide o významný výskum a spoluprácu, ktoré realizuje; zdôrazňuje, že je dôležité vyzdvihnúť reálne zlepšenia dosiahnuté v dôsledku jeho činnosti, ktoré sú dôležitou súčasťou jeho mandátu, ako aj skutočnosť, že spoločný podnik spolupracuje s ostatnými spoločnými podnikmi na zvyšovaní informovanosti verejnosti o prínosoch ich práce;

o
o   o

18.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila priamu účasť spoločného podniku na procese preskúmania programu Horizont 2020 v polovici trvania v oblasti ďalšieho zjednodušovania a harmonizácie spoločných podnikov.

(1) Nariadenie Rady (EÚ) č. 560/2014 zo 6. mája 2014 o zriadení spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 130).
(2) Nariadenie Rady (EÚ) 2018/121 z 23. januára 2018, ktorým sa mení naradenie (EÚ) č. 560/2014 o zriadení spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (Ú. v. EÚ L 22, 26.1.2018, s. 1).

Posledná úprava: 4. decembra 2018Právne oznámenie