Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2017/2183(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0071/2018

Predložena besedila :

A8-0071/2018

Razprave :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.61

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0166

Sprejeta besedila
PDF 339kWORD 53k
Sreda, 18. april 2018 - Strasbourg Končna izdaja
Razrešnica 2016: Skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase (BBI)
P8_TA(2018)0166A8-0071/2018
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 18. aprila 2018 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase, za proračunsko leto 2016 (2017/2183(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Skupnega podjetja za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase, za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Skupnega podjetja za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase, za proračunsko leto 2016 z odgovorom skupnega podjetja(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. februarja 2018 o podelitvi razrešnice skupnemu podjetju glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 (05943/2018 – C8-0092/2018),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 209,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 560/2014 z dne 6. maja 2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase(4) in zlasti člena 12,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 110/2014 z dne 30. septembra 2013 o vzorčni finančni uredbi za subjekte javno-zasebnega partnerstva iz člena 209 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(5),

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0071/2018),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Skupnega podjetja za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase, glede izvrševanja proračuna skupnega podjetja za proračunsko leto 2016;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Skupnega podjetja za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 426, 12.12.2017, str. 8.
(2) UL C 426, 12.12.2017, str. 10.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 169, 7.6.2014, str. 130.
(5) UL L 38, 7.2.2014, str. 2.


2. Sklep Evropskega parlamenta z dne 18. aprila 2018 o zaključnem računu Skupnega podjetja za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase, za proračunsko leto 2016 (2017/2183(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Skupnega podjetja za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase, za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Skupnega podjetja za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase, za proračunsko leto 2016 z odgovorom skupnega podjetja(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. februarja 2018 o podelitvi razrešnice skupnemu podjetju glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 (05943/2018 – C8-0092/2018),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 209,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 560/2014 z dne 6. maja 2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase(4) in zlasti člena 12,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 110/2014 z dne 30. septembra 2013 o vzorčni finančni uredbi za subjekte javno-zasebnega partnerstva iz člena 209 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(5),

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0071/2018),

1.  odobri zaključni račun Skupnega podjetja za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase, za proračunsko leto 2016;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Skupnega podjetja za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 426, 12.12.2017, str. 8.
(2) UL C 426, 12.12.2017, str. 10.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 169, 7.6.2014, str. 130.
(5) UL L 38, 7.2.2014, str. 2.


3. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 18. aprila 2018 pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase, za proračunsko leto 2016 (2017/2183(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase, za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0071/2018),

A.  ker je bilo Skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase (v nadaljevanju: skupno podjetje), z Uredbo Sveta (EU) št. 560/2014(1) ustanovljeno kot javno-zasebno partnerstvo za desetletno obdobje, njegov cilj pa je združiti vse ustrezne deležnike in prispevati k uveljavljanju Unije kot osrednjega akterja na področju raziskav, prikazovanja in uporabe naprednih proizvodov, temelječih na biomasi, in biogoriv;

B.  ker mora skupno podjetje v skladu s členoma 38 in 43 svojih finančnih pravil, sprejetih s sklepom upravnega odbora skupnega podjetja dne 14. oktobra 2014, pripraviti in sprejeti svoj lastni zaključni račun, ki ga pripravi računovodja, ki ga je imenoval upravni odbor;

C.  ker so ustanovni člani skupnega podjetja Unija, ki jo zastopa Komisija, in partnerji iz industrije, ki jih zastopa konzorcij industrijskih panog, ki temeljijo na rabi biomase;

Splošno

1.  ugotavlja, da je najvišji prispevek Unije za skupno podjetje 975 000 000 EUR, ki se izplača iz proračuna programa Obzorje 2020; ugotavlja, da morajo člani skupnega podjetja iz industrije v obdobju ustanovitve skupnega podjetja prispevati sredstva v vrednosti vsaj 2 730 000 000 EUR, ki vključujejo stvarne in denarne prispevke za operativne dejavnosti skupnega podjetja v višini vsaj 975 000 000 EUR in vsaj 1 755 000 000 milijonov EUR stvarnih prispevkov za dodatne dejavnosti skupnega podjetja;

2.  ugotavlja, da je bilo ob koncu leta 2016 29 od 65 ohranjenih predlogov iz razpisa za zbiranje predlogov za leto 2016 v pripravljalni fazi sporazuma o nepovratnih sredstvih; poleg tega ugotavlja, da bo imelo skupno podjetje do začetka leta 2017 portfelj 65 potekajočih projektov s skupaj 729 sodelujočimi iz 30 držav in v skupni vrednosti 414 000 000 EUR;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

3.  ugotavlja, da je bilo v poročilu Računskega sodišča o zaključnem računu skupnega podjetja za proračunsko leto 2016 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navedeno, da zaključni račun skupnega podjetja v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njegov finančni položaj na dan 31. decembra 2016 ter njegov poslovni izid in denarne tokove za tedaj končano leto v skladu z njegovimi finančnimi pravili in računovodskimi pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije;

4.  ugotavlja, da zaključni račun skupnega podjetja zajema končni proračun za leto 2016, ki je bil na voljo za izvrševanje in je vseboval sredstva za prevzem obveznosti v višini 194 295 870 EUR in odobrena sredstva za plačila v višini 67 196 187 EUR, pri čemer je stopnja porabe sredstev za prevzem obveznosti znašala 97,1 %, odobrenih sredstev za plačila pa 95,8 %;

5.  ugotavlja, da so se odobritve plačil uporabljale predvsem za predhodno financiranje za sporazume o dodelitvi nepovratnih sredstev, ki so bili podpisani v okviru razpisov za zbiranje predlogov v letih 2014 in 2015;

6.  ugotavlja, da je bilo podpisanih deset sporazumov o nepovratnih sredstvih v skupni vrednosti 49 653 711 EUR, decembra 2015 pa so bili izbrani trije predlogi za financiranje v skupnem znesku 73 741 237 EUR;

7.  ugotavlja, da razen Unije do 31. decembra 2016 drugi člani niso poročali o stvarnih prispevkih skupnemu podjetju za operativne dejavnosti; ugotavlja, da je skupno podjetje v računovodske izkaze za stvarne prispevke vneslo oceno 7 833 127 EUR na podlagi ocen, o katerih so poročali 31. januarja 2017;

8.  je nekoliko zaskrbljen, ker več članov iz industrije, sodelujočih v projektih skupnega podjetja, ni poročalo o svojih stvarnih prispevkih v določenem roku, bodisi ker njihovi računovodski izkazi za leto 2016 še niso bili zaključeni ali ker so se projekti začeli blizu konca leta 2016; priznava, da bo treba v primeru prihodnjih zakonodajnih predlogov za spremembo Uredbe (EU) št. 560/2014 spremenit 31. januar kot rok za poročanje; priznava, da je skupno podjetje v teh primerih uporabilo smernice Komisije za računovodske standarde in izdelalo oceno sorazmernih deležev na podlagi stroškov projektov; zato poziva, naj člani iz industrije poiščejo način, da bodo zabeležili te stvarne prispevke, da bi preprečili ponovitev teh težav;

9.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je skupno podjetje iz sredstev programa Obzorje 2020 v višini 975 000 000 EUR, ki so mu bila dodeljena, do konca leta 2016 za izvajanje prvega sklopa projektov prevzelo obveznosti v višini 414 300 000 EUR (42,5 %) in izvršilo plačila v višini 79 500 000 (8 % dodeljenih sredstev);

10.  izraža resno zaskrbljenost, ker so člani iz industrije v zvezi s prispevki v višini 975 000 000 EUR, ki jih morajo zagotoviti za operativne dejavnosti in upravne stroške skupnega podjetja, poročali o stvarnih prispevkih v višini 15 400 000 EUR za operativne dejavnosti, upravni odbor pa je potrdil denarne prispevke članov za upravne stroške skupnega podjetja v višini 3 000 000 EUR; obžaluje tako nizko stopnjo stvarnih prispevkov, ki izhaja iz tega, da je bila večina projektov skupnega podjetja v letu 2016 še v pripravljalni fazi; v zvezi s tem opozarja, da je Svet Uredbo (EU) št. 560/2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase, spremenil z Uredbo (EU) 2018/121(2) z dne 23. januarja 2018 z namenom izboljšati raven finančnega prispevka zasebnega sektorja; poziva skupno podjetje, naj obvesti organ za podelitev razrešnice o razvoju stvarnih prispevkih ter izvršenih plačilih;

11.  obžaluje, da so skupni prispevki članov iz industrije ob koncu leta 2016 znašali 313 200 000 EUR v primerjavi z gotovinskim prispevkom Unije v višini 65 000 000 EUR, kar je posledica tega, da so člani iz industrije že prijavili znaten znesek stvarnih prispevkov za dodatne dejavnosti v primerjavi s prispevkom Unije; upa, da se bo v prihodnjih letih položaj uravnotežil;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

12.  ugotavlja, da so bila do konca 2016 delovna mesta v skupnem podjetju skoraj povsem zapolnjena, saj je bilo zasedenih 20 mest od 22, dodeljenih skupnemu podjetju v kadrovskem načrtu; pozdravlja, da je bil cilj iz letnega delovnega programa za leto 2016 v celoti izpolnjen, in sicer z zaposlitvijo 13 začasnih uslužbencev in 8 pogodbenih uslužbencev iz 10 držav članic;

Notranja revizija

13.  ugotavlja, da je 11. aprila 2016 upravni odbor ratificiral listino o delu Službe za notranjo revizijo in julija in avgusta 2016 je ta služba izvedla oceno tveganja, ki je obsegala najpomembnejše postopke programskega urada, tako operativne kot upravne;

Notranja kontrola

14.  je zadovoljen, da je programski urad dosegel vse prednostne cilje iz letnega delovnega programa za leto 2016 za sisteme notranje kontrole;

Pravni okvir

15.  ceni dejstvo, da je kadrovska dejavnost v letu 2016 še naprej krepila pravni okvir, pri tem pa posebno pozornost namenila predvsem uporabi izvedbenih pravil Komisije za skupno podjetje; v zvezi s tem pozdravlja, da je upravni odbor leta 2016 sprejel devet novih izvedbenih pravil;

Preprečevanje in obvladovanje nasprotja interesov ter preglednost

16.  ugotavlja, da je bila po tem, ko je Komisija sprejela strategijo za boj proti goljufijam junija 2011, julija 2012 sprejeta prva skupna strategija za boj proti goljufijam na raziskovalnem področju, ki je bila marca 2015 posodobljena, da bi se upoštevale spremembe, uvedene s programom Obzorje 2020; pozdravlja to, da raziskovalna strategija proti goljufijam obsega akcijski načrt, ki se izvaja v sodelovanju z vsemi člani raziskovalske družine;

Komuniciranje

17.  priznava, da mora skupno podjetje prek institucij Unije državljanom poročati o pomembnih raziskovalnih in sodelovalnih dejavnostih, ki jih izvaja; poudarja, kako pomembno je izpostaviti dejanske izboljšave, ki jih te dejavnosti, ki so pomemben del njegovega mandata, prinašajo, pa tudi dejstvo, da skupaj z drugimi skupnimi podjetji spodbuja javno ozaveščenost o prednostih njihovega dela;

o
o   o

18.  poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo skupno podjetje neposredno vključeno v postopek vmesnega pregleda programa Obzorje 2020 na področju dodatne poenostavitve in harmonizacije skupnih podjetij.

(1) Uredba Sveta (EU) št. 560/2014 z dne 6. maja 2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase (UL L 169, 7.6.2014, str. 130).
(2) Uredba Sveta (EU) 2018/121 z dne 23. januarja 2018 o spremembi Uredbe (EU) št. 560/2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase (UL L 22, 26.1.2018, str. 1).

Zadnja posodobitev: 4. december 2018Pravno obvestilo