Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2185(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0073/2018

Внесени текстове :

A8-0073/2018

Разисквания :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Гласувания :

PV 18/04/2018 - 12.64

Приети текстове :

P8_TA(2018)0169

Приети текстове
PDF 570kWORD 55k
Сряда, 18 април 2018 г. - Страсбург Окончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород 2“ (ГКВ2)
P8_TA(2018)0169A8-0073/2018
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 18 април 2018 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ за финансовата 2016 година (2017/2185(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ за финансовата 2016 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ (ГКВ2) за финансовата 2016 година, придружен от отговора на съвместното предприятие(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (05943/2018 – C8‑0094/2018),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(3) на Съвета, и по-специално член 209 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 559/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместно предприятие „Горивни клетки и водород 2“(4), и по-специално член 12 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5),

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0073/2018),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за финансовата 2016 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 426, 12.12.2017 г., стр. 42.
(2) ОВ C 426, 12.12.2017 г., стр. 44.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 108.
(5) ОВ L 38, 7.2.2014 г., стр. 2.


2. Решение на Европейския парламент от 18 април 2018 г. относно приключването на сметките на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ за финансовата 2016 година (2017/2185(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ за финансовата 2016 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ (ГКВ2) за финансовата 2016 година, придружен от отговора на съвместното предприятие(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (05943/2018 – C8‑0094/2018),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(3) на Съвета, и по-специално член 209 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 559/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместно предприятие „Горивни клетки и водород 2“(4), и по‑специално член 12 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5),

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8‑0073/2018),

1.  одобрява приключването на сметките на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ за финансовата 2016 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 426, 12.12.2017 г., стр. 42.
(2) ОВ C 426, 12.12.2017 г., стр. 44.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 108.
(5) ОВ L 38, 7.2.2014 г., стр. 2.


3. Резолюция на Европейския парламент от 18 април 2018 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ за финансовата 2016 година (2017/2185(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ за финансовата 2016 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8‑0073/2018),

А.  като има предвид, че съвместното предприятие „Горивни клетки и водород“ („ГКВ“) беше създадено през май 2008 г. като публично-частно партньорство съгласно Регламент (ЕО) № 521/2008(1) на Съвета за период до 31 декември 2017 г. с цел да се насочи вниманието към разработката на пазарни приложения, като по този начин се улеснят допълнителните промишлени усилия за бързо внедряване на технологиите на базата на горивни клетки и водород; като има предвид, че Регламент (ЕО) № 521/2008 беше отменен с Регламент (ЕС) № 559/2014на Съвета(2);

Б.  като има предвид, че с Регламент (ЕС) № 559/2014 се създава съвместно предприятие „Горивни клетки и водород 2“ (ГКВ2) през май 2014 г., което да замени и наследи ГКВ за срок до 31 декември 2024 г.;

В.  като има предвид, че членовете на ГКВ са Европейският съюз, представляван от Комисията, Европейската индустриалната група на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород“ и научноизследователската група N.ERGHY;

Г.  като има предвид, че членовете на ГКВ2 са Съюзът, представляван от Комисията, Световната промишлена група за нови енергии („промишлената група“), преименувана „Въглеродна Европа“ през 2016 г., и Новата европейска научноизследователска група в областта на горивните клетки и водорода („научноизследователската група“);

Д.  като има предвид, че максималната вноска на Съюза към първата фаза на дейностите на ГКВ2 възлиза на 470 000 000 EUR от Седмата рамкова програма, като вноските от другите членове трябва да бъдат поне равни на вноската на Съюза;

Е.  като има предвид, че максималната вноска от Съюза в ГКВ2 се равнява на 665 000 000 EUR от „Хоризонт 2020“, а членовете на промишлената група и на научноизследователската група следва да внесат вноски в размер на най-малко 380 000 000 EUR, включително непарични вноски, за проектите на „Хоризонт 2020“, финансирани от съвместното предприятие ГКВ2, от които непарични вноски за допълнителни дейности (в размер на най-малко 285 000 000 EUR) и парични вноски за административни разходи;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва в доклада на Сметната палата („Палатата“) относно годишните отчети на съвместното предприятие ГКВ2 („доклада на Палатата“) се констатира, че годишните отчети за финансовата 2016 година дават вярна представа във всички съществени аспекти за финансовото състояние на ГКВ2 към 31 декември 2016 г., както и за резултатите от неговата дейност, паричните потоци и промените в нетните активи за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на финансовия регламент на ГКВ2 и със счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на Комисията; отбелязва освен това, че счетоводните правила на ГКВ2 се основават на международно признатите счетоводни стандарти за публичния сектор;

2.  отбелязва, че окончателният бюджет на ГКВ2 за финансовата 2016 година включва бюджетни кредити за поети задължения в размер на 127 762 297 EUR и бюджетни кредити за плащания в размер на 115 535 426 EUR; отбелязва, че бюджетните кредити за поети задължения се увеличиха с 5% спрямо 2015 г., поради добавянето към първоначалния бюджет на неизползваните бюджетни кредити от предходни години, използвани главно за поканата за предложения за 2016 г., а бюджетните кредити за плащания се увеличиха със 17%, което отразява по-високите нужди по предварителното финансиране за поканата за предложения за 2016 г.;

3.  отбелязва, че в годишния отчет за дейността се констатира, че усилията в областта на последващия одит се изразяват в започването на 18 нови одитни процедури, при които се използват за първи път научните изследвания, технологичното развитие и демонстрационния рамков договор за одит по Седмата рамкова програма, и са подписани конкретни договори с четири външни одиторски дружества; отбелязва, че процентът остатъчни грешки е под 2%;

4.  изразява съжаление, че като цяло изпълнението на бюджета за 2016 г. на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания са достигнали съответно 77,7% и 83,9%, което представлява по-ниска степен на изпълнение на поетите задължения в сравнение с предходната година поради резултата от оценката за поканата от 2016 г.; отбелязва, че степента на изпълнение на плащанията е най-високата степен на изпълнение на плащания за ГКВ2 до момента;

5.  отбелязва, че от средствата в размер на 470 000 000 EUR по Седмата рамкова програма, които се отпускат за ГКВ2, до края на 2016 година ГКВ2 е поело задължения в размер на 464 400 000 EUR и е извършило плащания в размер на 372 000 000 EUR; отбелязва, че според плана на ГКВ за плащанията за текущи проекти по Седмата рамкова програма, неизвършените оперативни плащания в размер на 75 300 000 EUR (17%) ще бъдат използвани до края на 2019 г.;

6.  отбелязва, че от 470 000 000 EUR под формата на парични и непарични вноски, които следва да бъдат направени от членовете на промишлената група и научноизследователската група, за оперативните дейности на ГКВ, към края на 2016 г. управителният съвет е валидирал вноски в размер на 299 000 000 EUR; посочва, че допълнителни непарични вноски за оперативни дейности в размер на 40 600 000 EUR са били докладвани на ГКВ2 до края на 2016 г.; подчертава факта, че вследствие на това, към края на 2016 г. общият принос на членовете на промишлената група и научноизследователската група в съвместното предприятие е възлизал на 339 600 000 EUR, в сравнение с вноската на Съюза в размер на 383 700 000 EUR;

7.  отбелязва, че от общо 665 000 000 EUR средства, предоставени по „Хоризонт 2020“, ГКВ2 е поело ангажименти в размер на 288 100 000 EUR (43%) и е извършило плащания в размер на 77 400 000 EUR за изпълнението на първата група проекти;

8.  отбелязва, че към края на 2016 г. членовете на промишлената група и на научноизследователската група са докладвали непарични вноски на стойност 4 900 000 EUR за оперативни дейности, а управителният съвет е валидирал парични вноски за административните разходи на ГКВ2 в размер на 1 200 000 EUR; отбелязва, освен това, че от минималната сума в размер на 285 000 000 EUR под формата на непарични вноски, които следва да бъде направени от другите членове за допълнителни дейности, в края на 2016 г. вече са били докладвани и одобрени 188 600 000 EUR (66%); изтъква факта, че до края на 2016 г. общият размер на вноските от членовете на промишлената група и научноизследователската група следователно възлиза на 194 700 000 EUR, в сравнение с паричната вноска на Съюза в размер на 79 500 000 EUR; отбелязва, че разликата се обяснява с големия принос на други членове на ГКВ2 за допълнителните дейности на ГКВ2;

9.  отбелязва, че за Седмата рамкова програма, в края на 2016 г. са били извършени 69 оперативни плащания за междинните и окончателните периодични доклади на обща стойност 44 900 000 EUR; отбелязва, че степента на изпълнението на бюджета (по отношение на бюджетните кредити за плащания) е била 73,7% (в сравнение със 75,7% през 2015 г.);

10.  отбелязва, че за „Хоризонт 2020“, по отношение на бюджетните кредити за плащания, са били извършени 15 плащания по предварително финансиране за проекти от поканата за предложения от 2015 г.; отбелязва освен това, че степента на изпълнението на бюджета (по отношение на плащанията) е била 98% (в сравнение с 99% през 2015 г.); подчертава факта, че по отношение на бюджетните кредити за поети задължения изпълнението на бюджета достигна 78,6%; отбелязва, че степента на изпълнение е по-ниска в сравнение с 2015 г. (88,7%) поради резултата от поканата и че неизползваните бюджетни кредити за поети задължения възлизат на 25 900 000 EUR и са вписани в бюджета за 2017 г., за да бъдат използвани за поканата за представяне на предложения за 2017 г.;

11.  отбелязва, че от 31 декември 2016 г. предвижданият размер на непаричните вноски за оперативни дейности за 30-те проекта, подписани във връзка с „Хоризонт 2020“ (покани за представяне на предложения от 2014 и 2015 г.) е в размер на 16 802 191 EUR; отбелязва освен това, че общата прогнозна стойност на непаричните вноски в допълнителни дейности за периода 2014—2017 г. е 565 200 000 EUR;

Преноси

12.  отбелязва, че са били направени четири трансфера между различни бюджетни редове, без да е необходимо да се направят промени в бюджета;

Покани за представяне на предложения

13.  отбелязва, че обявената през 2016 г. покана за представяне на предложения беше публикувана на 19 януари 2016 г. и включва, в съответствие с годишната работна програма на ГКВ2 за 2016 г., 24 теми с ориентировъчен бюджет в размер на 117 500 000 EUR; отбелязва освен това, че крайният срок по поканата беше 3 май 2016 г., като в отговор на нея са получени 81 предложения; изтъква, че през 2016 г. са подписани 16 от общо 19 споразумения за отпускане на безвъзмездни средства;

Вътрешен одит

14.  отбелязва, че през 2016 г. ГКВ2 приключи изпълнението на всички планове за действие, насочени към препоръките, изказани от службата за вътрешен одит (IAS) във връзка с процеса за оценяване и подбор на предложенията за предоставяне на безвъзмездни средства по „Хоризонт 2020“ в рамките на ГКВ2, при одита, извършен от IAS през 2015 г.; отбелязва, че през 2016 г. IAS предприе нов одит на управлението на резултатите от изпълнението на ГКВ2; освен това отбелязва, че на 29 ноември 2016 г. ГКВ2 получи окончателен одитен доклад от IAS за посочения одит, в който се формулират четири препоръки; приветства факта, че ГКВ2 изрази съгласие с всички препоръки и на 22 декември 2016 г. изпрати на IAS план за действие, който впоследствие той беше одобрен от IAS през януари 2017 г.;

Вътрешен контрол

15.  приветства факта, че ГКВ2 е въвело процедури за предварителен контрол въз основа на проверки на финансови и оперативни документи и извършва последващи одити на заявленията за възстановяване на разходите, свързани с безвъзмездно отпуснатата помощ по Седмата рамкова програма; приветства факта, че процентът остатъчни грешки за последващите одити, отразен в годишния отчет за дейността на ГКВ2 за 2016 г., е 1,24%.

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

16.  отбелязва, че по време на годишния семинар за оценка на риска, проведен на 17 октомври 2016 г., екипът на ГКВ2 разгледа въпроса за статута на значителните рискове и плановете за действие, определени през предходната година, и извърши оценка на адекватността и относимостта им за 2017 г.; приветства факта, че беше събран консолидиран принос от всички служители на програмата с цел съставянето на списък с нови значителни рискове за 2017 г. и бяха определени съответните планове за действие;

Комуникация

17.  отчита необходимостта ГКВ2 да подържа комуникация с гражданите на Съюза, чрез институциите на Съюза, във връзка с предприети от него значителни научни изследвания и сътрудничество; подчертава колко е важно да се акцентира върху реалните подобрения, постигнати в резултат на неговата работа, които са важна част от мандата му, както и факта, че то работи заедно с други съвместни предприятия за повишаване на обществената осведоменост относно ползите от техния труд;

o
o   o

18.  призовава Комисията да осигури прякото участие на съвместното предприятие в процеса на средносрочния преглед на програмата „Хоризонт 2020“ в сферата на по-нататъшно опростяване и хармонизация на съвместните предприятия.

(1) Регламент (ЕО) № 521/2008 на Съвета от 30 май 2008 г. за създаване на съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“ (ОВ L 153, 12.6.2008 г., стр. 1).
(2) Регламент (ЕС) № 559/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместно предприятие „Горивни клетки и водород 2“ (OВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 108).

Последно осъвременяване: 4 декември 2018 г.Правна информация