Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2185(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0073/2018

Indgivne tekster :

A8-0073/2018

Forhandlinger :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Afstemninger :

PV 18/04/2018 - 12.64

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0169

Vedtagne tekster
PDF 184kWORD 53k
Onsdag den 18. april 2018 - Strasbourg Endelig udgave
Decharge 2016: Fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 (BCB2)
P8_TA(2018)0169A8-0073/2018
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 18. april 2018 om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 for regnskabsåret 2016 (2017/2185(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 for regnskabsåret 2016 med fællesforetagendets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2016 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 20. februar 2018 om decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2016 (05943/2018 – C8-0094/2018),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 209,

–  der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 559/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2(4), særlig artikel 12,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 110/2014 af 30. september 2013 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(5),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0073/2018),

1.  meddeler den administrerende direktør for fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 decharge for gennemførelsen af fællesforetagendets budget for regnskabsåret 2016;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 426 af 12.12.2017, s. 42.
(2) EUT C 426 af 12.12.2017, s. 44.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 169 af 7.6.2014, s. 108.
(5) EUT L 38 af 7.2.2014, s. 2.


2. Europa-Parlamentets afgørelse af 18. april 2018 om afslutning af regnskaberne for fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 for regnskabsåret 2016 (2017/2185(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 for regnskabsåret 2016 med fællesforetagendets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2016 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 20. februar 2018 om decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2016 (05943/2018 – C8-0094/2018),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 209,

–  der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 559/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2(4), særlig artikel 12,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 110/2014 af 30. september 2013 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(5),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0073/2018),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 for regnskabsåret 2016;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 426 af 12.12.2017, s. 42.
(2) EUT C 426 af 12.12.2017, s. 44.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 169 af 7.6.2014, s. 108.
(5) EUT L 38 af 7.2.2014, s. 2.


3. Europa-Parlamentets beslutning af 18. april 2018 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 for regnskabsåret 2016 (2017/2185(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0073/2018),

A.  der henviser til, at fællesforetagendet for brændselsceller og brint ("fællesforetagendet BCB") blev oprettet i maj 2008 som et offentlig-privat partnerskab ved Rådets forordning (EF) nr. 521/2008(1) for en periode indtil den 31. december 2017 for at fokusere på at udvikle markedsapplikationer og på at fremme yderligere industrielle indsatser i retning af en hurtig ibrugtagning af brændselscelle- og brintteknologier; der henviser til, at forordning (EF) nr. 521/2008 blev ophævet ved Rådets forordning (EU) nr. 559/2014(2);

B.  der henviser til, at forordning (EU) nr. 559/2014 oprettede fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 ("fællesforetagendet BCB2") i maj 2014 til at erstatte og efterfølge fællesforetagendet BCB for en periode indtil den 31. december 2024;

C.  der henviser til, at medlemmerne af fællesforetagendet BCB var Unionen repræsenteret ved Kommissionen, industrigruppen for det fælles teknologiinitiativ for brændselsceller og brint, og forskningsgruppen N.ERGHY;

D.  der henviser til, at medlemmerne af fællesforetagendet BCB2 er Unionen repræsenteret ved Kommissionen, New Energy World Industry Grouping AISBL ("industrigruppen"), som skiftede navn til Hydrogen Europe in 2016, og New European Research Grouping on Fuel Cells and Hydrogen AISBL ("forskningsgruppen");

E.  der henviser til, at Unionens maksimale bidrag til fællesforetagendet BCB2's første fase af aktiviteter udgør 470 000 000 EUR fra det syvende rammeprogram, og at de andre medlemmers bidrag skal være mindst lige så stort som Unionens bidrag;

F.  der henviser til, at Unionens maksimale bidrag til fællesforetagendet BCB2 udgør 665 000 000 EUR fra Horisont 2020, og at medlemmerne fra industrigruppen og forskningsgruppen forventes at bidrage med mindst 380 000 000 EUR, herunder bidrag i naturalier til de Horisont 2020-projekter, der finansieres af fællesforetagendet BCB2, bidrag i naturalier til supplerende aktiviteter (på mindst 285 000 000 EUR) og kontantbidrag til administrationsomkostninger;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  bemærker, at det i Revisionsrettens beretning om fællesforetagendet BCB2's årsregnskab for 2016 ("Revisionsrettens beretning") konstateres, at årsregnskab for 2016 i alt væsentligt giver et retvisende billede af fællesforetagendets finansielle stilling pr. 31. december 2016 og af resultaterne af dets transaktioner, pengestrømme og bevægelser på nettoaktiverne i det afsluttede regnskabsår i overensstemmelse med fællesforetagendet BCB2's finansforordning og de regnskabsregler, Kommissionens regnskabsfører har fastlagt; bemærker endvidere, at fællesforetagendet BCB2's regnskabsregler er baseret på de internationalt anerkendte regnskabsstandarder for den offentlige sektor;

2.  noterer sig, at der på fællesskabsforetagendet BCB2's endelige budget for regnskabsåret 2016 var opført 127 762 297 EUR i forpligtelsesbevillinger og 115 535 426 EUR i betalingsbevillinger, noterer sig, at forpligtelsesbevillingerne forhøjedes med 5 % i forhold til 2015 som følge af, at det oprindelige budget blev suppleret med de uudnyttede bevillinger fra de foregående år, som hovedsageligt blev brugt til indkaldelsen af forslag i 2016, og at betalingsbevillingerne forhøjedes med 17 %, hvilket afspejler de højere forfinansieringsbehov for indkaldelsen af forslag i 2016;

3.  bemærker, at det oplyses i den årlige aktivitetsrapport, at de efterfølgende revisioner videreførtes med iværksættelsen af 18 nye revisioner, for første gang ved hjælp af rammekontrakten for forskning, teknologisk udvikling og demonstration for revisioner under det syvende rammeprogram, og at der blev underskrevet specifikke kontrakter med fire eksterne revisionsfirmaer; noterer sig, at restfejlforekomsten var under 2 %;

4.  beklager, at den samlede udnyttelsesgrad for forpligtelses- og betalingsbevillingerne i 2016-budgettet udgjorde henholdsvis 77,7 % og 83,9 %, hvilket var en lavere udnyttelsesgrad end året før og skyldes resultatet af evalueringen af indkaldelsen af forslag i 2016; bemærker, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var den bedste for fællesforetagendet BCB2 til dato;

5.  bemærker, at fællesforetagendet BCB2 ud af de 470 000 000 EUR, som det havde fået under det syvende rammeprogram, ved udgangen af 2016 havde indgået forpligtelser for 464 400 000 EUR og afholdt betalinger for 372 000 000 EUR; påpeger, at de resterende 75 300 000 EUR i udestående operationelle betalinger (17 %) ifølge fællesforetagendets betalingsplan for igangværende projekter under det syvende rammeprogram vil blive brugt inden udgangen af 2019;

6.  bemærker, at bestyrelsen ved udgangen af 2016 havde valideret bidrag på 299 000 000 EUR ud af de 470 000 000 EUR i naturalier og kontantbidrag, som medlemmerne fra industrigruppen og forskningsgruppen skulle bidrage med til fællesforetagendet BCB2's operationelle aktiviteter; påpeger, at der var blevet indberettet yderligere bidrag i naturalier på 40 600 000 EUR til operationelle aktiviteter til fællesforetagendet BCB2 ved udgangen af 2016, og understreger, at det samlede bidrag fra medlemmerne af industrigruppen og forskningsgruppen til fællesforetagendet ved udgangen af 2016 således beløb sig til 339 600 000 EUR, mens Unionens bidrag var på 383 700 000 EUR;

7.  bemærker, at fællesforetagendet BCB2 af de 665 000 000 EUR i Horisont 2020-midler, der blev tildelt fællesforetagendet, havde indgået forpligtelser for 288 100 000 EUR (43 %) og afholdt betalinger for 77 400 000 EUR til gennemførelse af den første bølge af projekter;

8.  noterer sig, at medlemmerne fra industrigruppen og forskningsgruppen ved udgangen af 2016 havde indberettet bidrag i naturalier på 4 900 000 EUR til operationelle aktiviteter, og at bestyrelsen havde valideret kontantbidrag til fællesforetagendets administrative omkostninger på 1 200 000 EUR; bemærker endvidere, at 188 600 000 EUR (66 %) af det minimumsbeløb på 285 000 000 EUR i naturalier, som de andre medlemmer skulle bidrage med til supplerende aktiviteter, allerede var indberettet og godkendt ved udgangen af 2016; understreger, at det samlede bidrag fra medlemmerne fra industrigruppen og forskningsgruppen således beløb sig til 194 700 000 EUR ved udgangen af 2016, mens Unionens kontantbidrag var på 79 500 000 EUR; bemærker, at forskellen skyldes de andre medlemmers store bidrag til fællesforetagendet BCB2's supplerende aktiviteter;

9.  bemærker, at der ved udgangen af 2016 var blevet foretaget 69 operationelle betalinger for foreløbige og endelige periodiske rapporter under det syvende rammeprogram til et samlet beløb på 44 900 000 EUR; noterer sig, at budgetgennemførelsesgraden (målt på antallet af betalingsbevillinger) var på 73,7 % (mod 75,7 % i 2015);

10.  bemærker, at der for Horisont 2020's vedkommende for så vidt angår betalingsbevillinger blev foretaget 15 forudbetalinger til projekter fra indkaldelsen af forslag i 2015; noterer sig endvidere, at budgetgennemførelsesgraden (målt på antallet af betalinger) var på 98 % (mod 99 % i 2015); fremhæver, at budgetgennemførelsen for så vidt angår forpligtelsesbevillinger nåede op på 78,6 %; bemærker, at gennemførelsesgraden var lavere end i 2015 (88,7 %) som følge af resultatet af indkaldelsen af forslag, og at de uudnyttede forpligtelsesbevillinger beløb sig til 25 900 000 EUR og blev indført i budgettet for 2017 for at blive brugt til indkaldelsen af forslag i 2017;

11.  bemærker, at de anslåede bidrag i naturalier til operationelle aktiviteter for de 30 projekter, der var underskrevet i relation til Horisont 2020, (indkaldelser af forslag i 2014 og 2015) fra den 31. december 2016 var på 16 802 191 EUR; bemærker endvidere, at den samlede anslåede værdi af bidrag i naturalier til supplerende aktiviteter for perioden 2014-2017 er på 565 200 000 EUR;

Overførsler

12.  bemærker, at der blev foretaget fire overførsler mellem forskellige budgetposter, uden at det var nødvendigt at foretage ændringer i budgettet;

Indkaldelser af forslag

13.  bemærker, at indkaldelsen af forslag i 2016 blev offentliggjort den 19. januar 2016 og i overensstemmelse med fællesforetagendet BCB2's årlige arbejdsprogram for 2016 omfattede 24 emner med et vejledende budget på 117 500 000 EUR; bemærker endvidere, at den pågældende indkaldelse blev afsluttet den 3. maj 2016, og at der indkom 81 forslag; påpeger, at 16 af 19 tilskudsaftaler blev underskrevet i 2016;

Intern revision

14.  bemærker, at fællesforetagendet BCB2 i 2016 afsluttede gennemførelsen af alle handlingsplaner til at efterkomme anbefalingerne fra den interne revisionstjenestes (IAS') revisioner af evaluerings- og udvælgelsesprocessen for Horisont 2020-forslag om tilskud i fællesforetagendet BCB2, som blev foretaget af IAS i 2015; bemærker, at IAS i 2016 gennemførte en ny revision af fællesforetagendet BCB2's resultatstyring; bemærker endvidere, at fællesforetagendet BCB2 den 29. november 2016 modtog en endelig revisionsberetning fra IAS om denne revision, som resulterede i fire anbefalinger; glæder sig over, at fællesforetagendet BCB2 var enigt i alle anbefalinger og fremsendte IAS en handlingsplan den 22. december 2016, som efterfølgende blev godkendt af IAS i januar 2017;

Interne kontroller

15.  glæder sig over, at fællesforetagendet BCB2 har indført procedurer for forudgående kontrol på basis af finansielle og operationelle skrivebordsgennemgange og foretager efterfølgende revision af omkostningsanmeldelser vedrørende tilskud under det syvende forskningsrammeprogram; glæder sig over, at restfejlforekomsten ved de efterfølgende revisioner som angivet i fællesforetagendet BCB2's årlige aktivitetsrapport for 2016 var på 1,24 %;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

16.  bemærker, at fællesforetagende BCB2's team under den årlige risikovurderingsworkshop den 17. oktober 2016 reflekterede over status med hensyn til de væsentlige risici, der var blevet udpeget, og de handlingsplaner, der blev udarbejdet året før, og vurderede deres hensigtsmæssighed og relevans for 2017; glæder sig over, at der blev indsamlet konsolideret input fra hele programkontorets personale med henblik på at udarbejde en liste over nye væsentlige risici for 2017, og at de respektive handlingsplaner blev udarbejdet;

Kommunikation

17.  erkender nødvendigheden af, at fællesforetagendet BCB2 gennem EU-institutionerne oplyser EU-borgerne om dets betydelige forskningsresultater og det samarbejde, som det gennemfører; understreger betydningen af at fremhæve de reelle forbedringer, der er opnået som følge af dets arbejde, hvilket er en vigtig del af dets mandat, samt at fællesforetagendet arbejder sammen med andre fællesforetagender om at fremme offentlighedens bevidsthed om fordelene ved deres arbejde;

o
o   o

18.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at fællesforetagendet inddrages direkte i processen med midtvejsrevisionen af Horisont 2020 for så vidt angår den yderligere forenkling og harmonisering af fællesforetagender.

(1) Rådets forordning (EF) nr. 521/2008 af 30. maj 2008 om oprettese af fællesforetagendet for brændselsceller og brint (EUT L 153 af 12.6.2008, s. 1).
(2) Rådets forordning (EU) nr. 559/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 (EUT L 169 af 7.6.2014, s. 108).

Seneste opdatering: 4. december 2018Juridisk meddelelse