Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2185(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0073/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0073/2018

Συζήτηση :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Ψηφοφορία :

PV 18/04/2018 - 12.64

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0169

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 501kWORD 57k
Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Απαλλαγή 2016: Κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» (ΚΚΥ2)
P8_TA(2018)0169A8-0073/2018
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» για το οικονομικό έτος 2016 (2017/2185(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση της κοινής επιχείρησης(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05943/2018 – C8-0094/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 209,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 559/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2»(4), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 110/2014 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0073/2018),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2016·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2», στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 426 της 12.12.2017, σ. 42.
(2) ΕΕ C 426 της 12.12.2017, σ. 44.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 108.
(5) ΕΕ L 38 της 7.2.2014, σ. 2.


2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» για το οικονομικό έτος 2016 (2017/2185(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2 για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση της κοινής επιχείρησης(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05943/2018 – C8-0094/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 209,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 559/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2»(4), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 110/2014 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0073/2018),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» για το οικονομικό έτος 2016·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2», στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 426 της 12.12.2017, σ. 42.
(2) ΕΕ C 426 της 12.12.2017, σ. 44.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 108.
(5) ΕΕ L 38 της 7.2.2014, σ. 2.


3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» για το οικονομικό έτος 2016 (2017/2185(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0073/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» («ΚΚΥ») συστάθηκε τον Μάιο του 2008, ως σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 521/2008 του Συμβουλίου(1), για χρονική περίοδο που θα έληγε την 31η Δεκεμβρίου 2017, με σκοπό να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη εμπορικών εφαρμογών και συνεπώς να διευκολύνει τις περαιτέρω προσπάθειες της βιομηχανίας για ταχεία διάδοση των τεχνολογιών κυψελών καυσίμου και υδρογόνου· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 521/2008 καταργήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 559/2014 του Συμβουλίου(2)·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 559/2014 ιδρύθηκε η κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» («ΚΚΥ2») τον Μάιο του 2014 με σκοπό να αντικαταστήσει και να διαδεχθεί την ΚΚΥ για το χρονικό διάστημα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέλη της ΚΚΥ είναι η Ένωση, εκπροσωπούμενη από την Επιτροπή, ο Βιομηχανικός Όμιλος της Κοινής Τεχνολογικής Πρωτοβουλίας για τις Κυψέλες Καυσίμου και το Υδρογόνο και ο Ερευνητικός Όμιλος N.ERGHY·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέλη της ΚΚΥ2 είναι η Ένωση, εκπροσωπούμενη από την Επιτροπή, ο όμιλος New Energy World Industry Grouping AISBL («βιομηχανικός όμιλος»), που μετονομάστηκε σε Hydrogen Europe το 2016, και ο New European Research Grouping on Fuel Cells and Hydrogen AISBL («ερευνητικός όμιλος»)·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέγιστη συνεισφορά της Ένωσης κατά την πρώτη φάση των δραστηριοτήτων της ΚΚΥ2 ανέρχεται σε 470 000 000 EUR και προέρχεται από το Έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνεισφορές των υπολοίπων μελών πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσες με τη συνεισφορά της Ένωσης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της ΚΚΥ2, η μέγιστη εισφορά της Ένωσης ανέρχεται σε 665 000 000 EUR από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και τα μέλη από τον βιομηχανικό όμιλο και τον ερευνητικό όμιλο αναμένεται να εισφέρουν τουλάχιστον 380 000 000 EUR, που περιλαμβάνουν εισφορές σε είδος στα έργα του «Ορίζων 2020» που χρηματοδοτούνται από την ΚΚΥ2, εισφορές σε είδος για τις συμπληρωματικές δραστηριότητές της (ύψους τουλάχιστον 285 000 000 EUR) και εισφορές σε χρήμα για διοικητικές δαπάνες·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της ΚΚΥ2, οι ετήσιοι λογαριασμοί της για το 2016 παρέχουν πιστή εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασης της ΚΚΥ2 την 31η Δεκεμβρίου 2016, των αποτελεσμάτων των πράξεών της, των ταμειακών ροών της και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις των δημοσιονομικών κανόνων της ΚΚΥ2 και σύμφωνα με τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής· παρατηρεί εξάλλου ότι οι λογιστικοί κανόνες της ΚΚΥ2 βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα·

2.  σημειώνει ότι ο οριστικός προϋπολογισμός της ΚΚΥ2 για το οικονομικό έτος 2016 περιλάμβανε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ύψους 127 762 297 EUR και πιστώσεις πληρωμών ύψους 115 535 426 EUR· σημειώνει δε ότι οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σημείωσαν αύξηση 5 % σε σύγκριση με το 2015 λόγω της προσθήκης στον αρχικό προϋπολογισμό μη χρησιμοποιηθεισών πιστώσεων από προηγούμενα έτη, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν ως επί το πλείστον για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2016, ενώ οι πιστώσεις πληρωμών αυξήθηκαν κατά 17 % λόγω των υψηλότερων αναγκών προχρηματοδότησης της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του 2016·

3.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων, οι κατασταλτικοί λογιστικοί έλεγχοι συνεχίστηκαν με τη δρομολόγηση 18 νέων ελέγχων, στο πλαίσιο της οποίας έγινε για πρώτη φορά χρήση της σύμβασης πλαισίου στα πεδία της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της επίδειξης για τους λογιστικούς ελέγχους του Εβδόμου προγράμματος πλαισίου και υπογράφηκαν ειδικές συμβάσεις με τέσσερις εξωτερικές ελεγκτικές εταιρείες· παρατηρεί ότι το εναπομένον ποσοστό σφάλματος ήταν μικρότερο από 2 %·

4.  επισημαίνει με δυσαρέσκεια ότι τα συνολικά ποσοστά εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2016 για πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και για πιστώσεις πληρωμών ανήλθαν σε 77,7 % και 83,9 % αντίστοιχα, παραπέμποντας σε ένα χαμηλότερο ποσοστό εκτέλεσης των ανειλημμένων υποχρεώσεων σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος λόγω του αποτελέσματος της αξιολόγησης για την πρόσκληση του 2016· παρατηρεί σε ό,τι αφορά την εκτέλεση πληρωμών ότι σημειώθηκε το καλύτερο ποσοστό εκτέλεσης πληρωμών της ΚΚΥ2 μέχρι σήμερα·

5.  παρατηρεί ότι, από τα κονδύλια ύψους 470 000 000 EUR του Εβδόμου προγράμματος πλαισίου που διατέθηκαν στην ΚΚΥ2, οι αναλήψεις υποχρεώσεων της ΚΚΥ2 ανέρχονταν σε 464 400 000 EUR και οι πληρωμές της ΚΚΥ2 σε 372 000 000 EUR μέχρι τα τέλη του 2016· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το πρόγραμμα πληρωμών της ΚΚΥ2 για τα εν εξελίξει προγράμματα του Εβδόμου προγράμματος πλαισίου, οι εκκρεμείς επιχειρησιακές πληρωμές ύψους 75 300 000 EUR (17 %) θα έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι τα τέλη του 2019·

6.  παρατηρεί ότι από τις ύψους 470 000 000 EUR εισφορές σε είδος και σε χρήμα που αναμένεται να καταβάλουν τα μέλη του βιομηχανικού ομίλου και του ερευνητικού ομίλου στις επιχειρησιακές δραστηριότητες της ΚΚΥ μέχρι τα τέλη του 2016, το διοικητικό συμβούλιο είχε επικυρώσει εισφορές ύψους 299 000 000 EUR· επισημαίνει ότι συμπληρωματικές σε είδος εισφορές στις επιχειρησιακές δραστηριότητες ύψους 40 600 000 EUR είχαν κοινοποιηθεί στην ΚΚΥ2 μέχρι τα τέλη του 2016· επισημαίνει κατά συνέπεια ότι, μέχρι τα τέλη του 2016, η συνολική συνεισφορά των μελών του βιομηχανικού και του ερευνητικού ομίλου στην Κοινή Επιχείρηση ανερχόταν σε 339 600 000 EUR ενώ η συνεισφορά της Ένωσης ανερχόταν σε 383 700 000 EUR·

7.  παρατηρεί ότι από τα κονδύλια του προγράμματος «Ορίζων 2020» ύψους 665 000 000 EUR που της διατέθηκαν, η ΚΚΥ2 πραγματοποίησε αναλήψεις υποχρεώσεων ύψους 288 100 000 EUR (43 %) και πληρωμές ύψους 77 400 000 EUR για την υλοποίηση της πρώτης σειράς των έργων της·

8.  παρατηρεί ότι, μέχρι τα τέλη του 2016, τα μέλη του βιομηχανικού ομίλου και του ερευνητικού ομίλου είχαν κοινοποιήσει εισφορές σε είδος αξίας 4 900 000 EUR για επιχειρησιακές δραστηριότητες και το διοικητικό συμβούλιο είχε επικυρώσει εισφορές σε χρήμα ύψους 1 200 000 EUR για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών της ΚΚΥ2· παρατηρεί επιπλέον ότι, από τις εισφορές σε είδος ύψους τουλάχιστον 285 000 000 EUR που αναμενόταν να καταβάλουν τα άλλα μέλη για συμπληρωματικές δραστηριότητες, ποσά ύψους 188 600 000 EUR (66 %) είχαν ήδη κοινοποιηθεί και πιστοποιηθεί στα τέλη του 2016· επισημαίνει ότι, μέχρι τα τέλη του 2016, το σύνολο των εισφορών από τα μέλη του βιομηχανικού ομίλου και του ερευνητικού ομίλου ανερχόταν συνεπώς σε 194 700 000 EUR έναντι της ύψους 79 500 000 EUR εισφοράς της Ένωσης σε χρήμα· παρατηρεί ότι η διαφορά εξηγείται από τις υψηλές εισφορές των υπολοίπων μελών της ΚΚΥ2 στις συμπληρωματικές δραστηριότητες της ΚΚΥ2·

9.  παρατηρεί ότι, για το Έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο, μέχρι τα τέλη του 2016 είχαν πραγματοποιηθεί 69 επιχειρησιακές πληρωμές για ενδιάμεσες και τελικές περιοδικές εκθέσεις, συνολικού ύψους 44 900 000 EUR· παρατηρεί ότι το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού (σε όρους πιστώσεων πληρωμών) ήταν 73,7 % (σε σύγκριση με 75,7 % το 2015)·

10.  παρατηρεί ότι, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», σε ό,τι αφορά τις πιστώσεις πληρωμών, πραγματοποιήθηκαν 15 προχρηματοδοτήσεις για τα έργα της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του 2015· παρατηρεί επιπλέον ότι το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού (σε όρους πιστώσεων πληρωμών) ήταν 98 % (σε σύγκριση με 99 % το 2015)· επισημαίνει ότι, όσον αφορά τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού ήταν 78,6 %· παρατηρεί ότι το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού υπολείπεται του αντίστοιχου του 2015 (88,7 %) λόγω του αποτελέσματος της πρόσκλησης και ότι οι μη χρησιμοποιηθείσες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ανήλθαν σε 25 900 000 EUR και ενεγράφησαν στον προϋπολογισμό του 2017 για να χρησιμοποιηθούν για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2017·

11.  παρατηρεί ότι, από τις 31 Δεκεμβρίου 2016, οι εκτιμώμενες εισφορές σε είδος για επιχειρησιακές δραστηριότητες των 30 έργων που υπεγράφησαν σε σχέση με το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» (προσκλήσεις υποβολής προτάσεων 2014 και 2015) ήταν 16 802 191 EUR· παρατηρεί επιπλέον ότι η συνολική εκτιμώμενη αξία των εισφορών σε είδος για συμπληρωματικές δραστηριότητες της περιόδου 2014-2017 ήταν 565 200 000 EUR·

Μεταφορές πιστώσεων

12.  παρατηρεί ότι πραγματοποιήθηκαν τέσσερις μεταφορές μεταξύ διαφορετικών γραμμών του προϋπολογισμού χωρίς να χρειαστεί να γίνουν αλλαγές στον προϋπολογισμό·

Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων

13.  παρατηρεί ότι η πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2016 δημοσιεύτηκε στις 19 Ιανουαρίου 2016 και περιλάμβανε, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της ΚΚΥ2 για το 2016, 24 θέματα με ενδεικτικό προϋπολογισμό 117 500 000 EUR· παρατηρεί επιπλέον ότι η πρόσκληση αυτή έκλεισε στις 3 Μαΐου 2016 και έλαβε 81 προτάσεις· επισημαίνει ότι 16 από τις 19 συμφωνίες επιχορήγησης υπεγράφησαν το 2016·

Εσωτερικός λογιστικός έλεγχος

14.  σημειώνει ότι, το 2016, η ΚΚΥ2 ολοκλήρωσε την υλοποίηση όλων των σχεδίων δράσης που αφορούσαν συστάσεις προερχόμενες από λογιστικούς ελέγχους σχετικά με τις διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής των προτάσεων επιχορηγήσεων του προγράμματος «Ορίζων 2020» στην ΚΚΥ2, τους οποίους διενήργησε η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (IAS) το 2015· παρατηρεί ότι η IAS διενήργησε νέο έλεγχο το 2016 σχετικά με τη διαχείριση επιδόσεων της ΚΚΥ2· παρατηρεί επιπλέον ότι, στις 29 Νοεμβρίου 2016, η ΚΚΥ2 έλαβε τελική έκθεση ελέγχου από την IAS σχετικά με αυτόν, η οποία περιείχε τέσσερις συστάσεις· εκφράζει την ικανοποίησή του διότι η ΚΚΥ2 συμφώνησε με όλες τις συστάσεις και απέστειλε στις 22 Δεκεμβρίου 2016 σχέδιο δράσης στην IAS, η οποία συμφώνησε επ’ αυτού τον Ιανουάριο του 2017·

Εσωτερικοί έλεγχοι

15.  χαιρετίζει το γεγονός ότι η ΚΚΥ2 έχει θεσπίσει διαδικασίες προληπτικών ελέγχων οι οποίες βασίζονται σε εξέταση εγγράφων που καλύπτουν χρηματοοικονομικές και επιχειρησιακές πτυχές, και διενεργεί κατασταλτικούς ελέγχους σε επίπεδο δηλώσεων δαπανών που αφορούν πράξεις σχετικές με επιχορηγήσεις χορηγούμενες στο πλαίσιο του εβδόμου προγράμματος πλαισίου· εκφράζει την ικανοποίησή του διότι το εναπομένον ποσοστό σφάλματος που προέκυψε από τους κατασταλτικούς ελέγχους σύμφωνα με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της ΚΚΥ2 για το 2016 ήταν 1,24 %·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

16.  σημειώνει ότι, κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνάντησης αξιολόγησης κινδύνου που διεξήχθη στις 17 Οκτωβρίου 2016, η ομάδα της ΚΚΥ2 αντάλλαξε προβληματισμούς όσον αφορά την κατάσταση των σημαντικών κινδύνων και των σχεδίων δράσης που προσδιορίστηκαν το προηγούμενο έτος, και αξιολόγησε την επάρκεια και την καταλληλότητά τους για το 2017· εκφράζει την ικανοποίησή του διότι ζητήθηκαν οι απόψεις όλου του προσωπικού του γραφείου προγράμματος και συγκεντρώθηκαν σε ενοποιημένη μορφή προκειμένου να καταρτιστεί κατάλογος νέων σημαντικών κινδύνων για το 2017 και διότι εκπονήθηκαν τα αντίστοιχα σχέδια δράσης·

Επικοινωνία

17.  αναγνωρίζει την ανάγκη να επικοινωνεί η ΚΚΥ2 με τους πολίτες της Ένωσης, μέσω των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, όσον αφορά τη σημαντική έρευνα και συνεργασία που έχει αναλάβει να διεκπεραιώσει· τονίζει ότι είναι σημαντικό να επισημανθούν οι πραγματικές βελτιώσεις που επιτυγχάνονται ως αποτέλεσμα του έργου της και οι οποίες αποτελούν σημαντικό μέρος της αποστολής της καθώς και το γεγονός ότι συνεργάζεται με άλλες κοινές επιχειρήσεις για την προώθηση της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τα οφέλη της εργασίας της·

o
o   o

18.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει την άμεση συμμετοχή της κοινής επιχείρησης στη διαδικασία ενδιάμεσης επανεξέτασης του προγράμματος «Ορίζων 2020», στο πλαίσιο της περαιτέρω απλούστευσης και εναρμόνισης των κοινών επιχειρήσεων.

(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 521/2008 του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2008, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» (ΕΕ L 153 της 12.6.2008, σ. 1).
(2) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 559/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» (ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 108).

Τελευταία ενημέρωση: 4 Δεκεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου