Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/2185(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0073/2018

Pateikti tekstai :

A8-0073/2018

Debatai :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Balsavimas :

PV 18/04/2018 - 12.64

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0169

Priimti tekstai
PDF 421kWORD 43k
Trečiadienis, 2018 m. balandžio 18 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: II kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė (II KEV)
P8_TA(2018)0169A8-0073/2018
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2018 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento sprendimas dėl II kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2017/2185(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į II kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2016 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl II kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2016 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Bendrosios įmonės atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2018 m. vasario 20 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad bendroji įmonė įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą (05943/2018 – C8-0094/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 209 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 559/2014, kuriuo įsteigiama II kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė(4), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 110/2014 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnyje(5),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0073/2018),

1.  patvirtina II kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės vykdomajam direktoriui, kad bendrosios įmonės 2016 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, II kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 426, 2017 12 12, p. 42.
(2) OL C 426, 2017 12 12, p. 44.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 169, 2014 6 7, p. 108.
(5) OL L 38, 2014 2 7, p. 2.


2. 2018 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento sprendimas dėl II kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2017/2185(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į II kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2016 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl II kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2016 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Bendrosios įmonės atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2018 m. vasario 20 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad bendroji įmonė įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą (05943/2018 – C8-0094/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 209 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 559/2014, kuriuo įsteigiama II kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė(4), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 110/2014 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnyje(5),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0073/2018),

1.  pritaria II kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą II kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 426, 2017 12 12, p. 42.
(2) OL C 426, 2017 12 12, p. 44.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 169, 2014 6 7, p. 108.
(5) OL L 38, 2014 2 7, p. 2.


3. 2018 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl II kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2017/2185(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl II kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0073/2018),

A.  kadangi Kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė (toliau – KEV) įsteigta 2008 m. gegužės mėn. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 521/2008(1) kaip viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įmonė, turinti veikti iki 2017 m. gruodžio 31 d., siekiant kurti rinkai tinkamus produktus ir taip palengvinti papildomas pramonės pastangas sparčiai diegti kuro elementų ir vandenilio technologijas; kadangi Reglamentas (EB) Nr. 521/2008 buvo panaikintas Tarybos reglamentu (ES) Nr. 559/2014(2);

B.  kadangi Reglamentu (ES) Nr. 559/2014 nustatyta, kad iki 2024 m. gruodžio 31 d. KEV pakeičiama 2014 m. gegužės mėn. įsteigta II kuro elementų ir vandenilio bendrąja įmone (toliau – II KEV);

C.  kadangi KEV narės steigėjos yra Sąjunga, atstovaujama Komisijos, kuro elementų ir vandenilio bendros technologijų iniciatyvos pramonės grupė ir mokslinių tyrimų grupė „N.ERGHY“;

D.  kadangi II KEV narės yra Sąjunga, atstovaujama Komisijos, naujoji pasaulio energetikos pramonės grupė AISBL (toliau – pramonės grupė), 2016 m. pervadinta į „Hydrogen Europe“, ir naujoji Europos kuro elementų ir vandenilio mokslinių tyrimų grupė AISBL (toliau – mokslinių tyrimų grupė);

E.  kadangi didžiausias Sąjungos įnašas pirmajam II KEV veiklos etapui yra 470 000 000 EUR iš Septintosios bendrosios programos, o kitų narių įnašai turi būti bent jau tokie pat kaip Sąjungos įnašas;

F.  kadangi II KEV maksimalus Sąjungos įnašas iš programos „Horizontas 2020“ yra 665 000 000 EUR, o pramonės grupės ir mokslinių tyrimų grupės nariai turėtų prisidėti mažiausiai 380 000 0000 EUR vertės ištekliais, kuriuos sudarytų nepiniginiai įnašai į II KEV finansuojamą programą „Horizontas 2020“ projektų, nepiniginiai įnašai papildomai veiklai (mažiausiai 285 000 000 EUR vertės) ir piniginiai įnašai administracinėms išlaidoms;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  pažymi, kad Audito Rūmų ataskaitoje dėl II kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2016 m. metinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) nustatyta, jog II KEV metinėse ataskaitose jos finansinė būklė 2016 m. gruodžio 31 d. ir su tą dieną pasibaigusiais metais susijusių operacijų, pinigų srautų rezultatai ir grynojo turto pokyčiai visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalaujama jos finansiniame reglamente ir Komisijos apskaitos pareigūno patvirtintose apskaitos taisyklėse; be to, pažymi, kad II KEV apskaitos taisyklės grindžiamos tarptautiniu mastu pripažintais viešojo sektoriaus apskaitos standartais;

2.  pažymi, kad II KEV galutiniame 2016 finansinių metų biudžete buvo numatyta 127 762 297 EUR įsipareigojimų asignavimų ir 115 535 426 EUR mokėjimų asignavimų; pažymi, kad, palyginti su 2015 m., įsipareigojimų asignavimai padidėjo 5 proc. dėl pradinio biudžeto papildymo nepanaudotais asignavimais iš ankstesnių metų, daugiausia panaudotais 2016 m. kvietimui teikti pasiūlymus, o mokėjimų asignavimai padidėjo 17 proc., atspindėdami didesnius išankstinio finansavimo poreikius 2016 m. kvietimui teikti pasiūlymus;

3.  pabrėžia, kad metinėje veiklos ataskaitoje pažymima, kad ex post auditai vykdyti pradėjus 18 naujų auditų, pirmą kartą panaudojant mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos Septintosios bendrosios programos auditus ir pasirašius konkrečias sutartis su keturiomis išorės audito įmonėmis; pažymi kad likutinis klaidų lygis buvo mažesnis nei 2 proc.;

4.  apgailestaudamas pažymi, kad 2016 m. įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų biudžeto vykdymas siekė atitinkamai 77,7 proc. ir 83,9 proc.; dėl 2016 m. kvietimo teikti pasiūlymus vertinimo rezultato įsipareigojimų vykdymo lygis, palyginti su ankstesniais metais, buvo žemesnis; pažymi, kad mokėjimų atlikimo lygis buvo aukščiausias II KEV skirtų mokėjimų atlikimo lygis iki šiol;

5.  pažymi, kad iš 470 000 000 EUR Septintosios bendrosios programos lėšų, skirtų II KEV, iki 2016 m. pabaigos II KEV turėjo 464 400 000 EUR įsipareigojimų ir atliko 372 000 000 EUR mokėjimų; nurodo, kad pagal KEV Septintosios bendrosios programos būsimų projektų mokėjimo planą neįvykdyti 75 300 000 EUR (17 proc.) veiklos mokėjimai bus panaudoti iki 2019 m. pabaigos;

6.  pažymi, kad iš 470 000 000 EUR nepiniginių ir piniginių įnašų, kuriais prie KEV veiklos turi prisidėti pramonės grupės ir mokslinių tyrimų grupės nariai, iki 2016 m. pabaigos valdyba buvo patvirtinusi 299 000 000 EUR įnašų; nurodo, kad iki 2016 m. pabaigos II KEV buvo pranešta apie papildomus 40 600 000 EUR įnašus veiklai; pabrėžia, kad galiausiai 2016 m. pabaigoje bendras pramonės ir mokslinių tyrimų grupių narių įnašas į Bendrąją įmonę sudarė 339 600 000 EUR, palyginti su 383 700 000 EUR Sąjungos įnašu;

7.  pabrėžia, kad iš 665 000 000 EUR lėšų, skirtų programai „Horizontas 2020“, II KEV įsipareigojimai sudarė 288 100 000 EUR (43 proc.), o mokėjimai – 77 400 000 EUR pirmiesiems projektams įgyvendinti;

8.  pažymi, kad iki 2016 m. pabaigos pramonės grupės ir mokslinių tyrimų grupės nariai pranešė apie 4 900 000 EUR nepiniginių įnašų, skirtų veiklai, o valdyba patvirtino 1 200 000 EUR piniginių įnašų, skirtų II KEV administracinėms išlaidoms; be to, pažymi, kad iš 285 000 000 EUR nepiniginių įnašų, kuriais prie papildomos veiklos turi prisidėti kiti nariai, iki 2016 m. pabaigos jau buvo pranešta apie 188 600 000 EUR (66 proc.) įnašus; pabrėžia, kad iki 2016 m. pabaigos bendri pramonės grupės ir mokslinių tyrimų grupės narių įnašai galiausiai sudarė 194 700 000 EUR, palyginti su Sąjungos piniginiu 79 500 000 EUR įnašu; pažymi, kad skirtumas paaiškinamas dideliu kitų II KEV narių įnašu į papildomą II KEV veiklą;

9.  pažymi, kad 2016 m. pabaigoje Septintajai bendrajai programai atlikti 69 veiklos mokėjimai už tarpines ir galutines periodines ataskaitas iš viso sudarė 44 900 000 EUR; pažymi, kad biudžeto vykdymas (kalbant apie mokėjimo asignavimus) buvo 73,7 proc. (palyginti su 75,7 proc. 2015 m.);

10.  pažymi, kad programai „Horizontas 2020“, mokėjimų asignavimų atžvilgiu, 2015 m. kvietimo teikti pasiūlymus projektams atlikta 15 išankstinio finansavimo mokėjimų; be to, pažymi, kad biudžeto vykdymas (kalbant apie mokėjimus) siekė 98 proc. (palyginti su 99 proc. 2015 m.); pabrėžia, kad kalbant apie įsipareigojimų asignavimus biudžetas buvo įvykdytas 78,6 proc.; pažymi, kad dėl kvietimo teikti pasiūlymus rezultato vykdymo lygis yra mažesnis nei 2015 m. (88,7 proc.), o nepanaudoti įsipareigojimų asignavimai sudarė 25 900 000 EUR ir buvo perkelti į 2017 m. biudžetą, siekiant juos panaudoti 2017 m. kvietimui teikti pasiūlymus;

11.  pažymi, kad nuo 2016 m. gruodžio 31 d. numatyta nepiniginių įnašų į 30 projektų, pasirašytų siejant su programa „Horizontas 2020“ (2014 ir 2015 m. kvietimai teikti pasiūlymus), veiklą vertė buvo 16 802 191 EUR; be to, pažymi, kad bendra numatyta nepiniginių įnašų į papildomą veiklą vertė 2014–2017 m. laikotarpiui – 565 200 000 EUR;

Perkėlimai

12.  pažymi, kad skirtingose biudžeto eilutėse atlikti keturi perkėlimai be jokio poreikio pakeisti biudžetą;

Kvietimai teikti pasiūlymus

13.  pažymi, kad 2016 m. kvietimas teikti pasiūlymus paskelbtas 2016 m. sausio 19 d., įskaitant (pagal II KEV 2016 m. metinę darbo programą) 24 temas su preliminariu 117 500 000 EUR biudžetu; be to, pažymi, kad 2016 m. gegužės 3 d. buvo paskutinė kvietimo teikti pasiūlymus diena, ir gautas 81 pasiūlymas; pažymi, kad 2016 m. pasirašyti 16 iš 19 susitarimų dėl dotacijų;

Vidaus auditas

14.  pažymi, kad 2016 m. II KEV baigė įgyvendinti visus veiksmų planus pagal Vidaus audito tarnybos (VAT) 2015 m. atliktų programos „Horizontas 2020“ dotacijų pasiūlymų II KEV vertinimo ir atrankos proceso auditų rekomendacijas; pažymi, kad 2016 m. VAT atliko naują II KEV veiklos valdymo auditą; be to, pažymi, kad 2016 m. lapkričio 29 d. II KEV gavo iš VAT galutinę audito ataskaitą apie šį auditą, dėl kurio buvo pateiktos keturios rekomendacijos; palankiai vertina tai, kad II KEV pritarė visoms rekomendacijoms ir 2016 m. gruodžio 22 d. pateikė VAT veiksmų planą, kuriam 2017 m. sausio mėn. vėliau pritarė VAT;

Vidaus kontrolė

15.  palankiai vertina tai, kad II KEV įdiegė ex ante kontrolės procedūras, grindžiamas finansinių ir su veikla susijusių dokumentų analize, ir pagal Septintąją bendrąją programą atlieka ex post dotacijų išlaidų paraiškų auditus; palankiai vertina tai, kad II KEV 2016 m. metinės veiklos ataskaitoje registruotas likutinis ex post auditų klaidų lygis buvo 1,24 proc.;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas bei skaidrumas

16.  pažymi, kad 2016 m. spalio 17 d. vykusiame kasmetiniame rizikos vertinimo praktiniame seminare II KEV komanda svarstė apie praėjusiais metais nustatytų reikšmingos rizikos ir veiksmų planų statusą ir įvertino jų tinkamumą ir aktualumą 2017 m.; palankiai vertina tai, kad, siekiant sudaryti naujų 2017 m. reikšmingos rizikos veiksnių sąrašą, buvo surinkti suvestiniai duomenys iš visų programos biuro darbuotojų ir sudaryti atitinkami veiksmų planai;

Komunikacija

17.  pripažįsta, kad II KEV, pasitelkdama Sąjungos institucijas, turi informuoti Sąjungos piliečius apie atliekamus reikšmingus mokslinius tyrimus ir vykdomą bendradarbiavimą; pabrėžia, kaip svarbu pabrėžti realius, su jos darbu susijusius, pasiekimus, kurie yra svarbi jos įgaliojimų dalis, taip pat tai, kad, ji dirba su kitomis bendrosiomis įmonėmis, didindama visuomenės informuotumą apie jų darbo teikiamą naudą;

o
o   o

18.  ragina Komisiją užtikrinti, kad Bendroji įmonė tiesiogiai dalyvautų atliekant programos „Horizontas 2020“ laikotarpio vidurio peržiūrą siekiant labiau supaprastinti ir suderinti bendrųjų įmonių procedūras.

(1) 2008 m. gegužės 30 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 521/2008, įsteigiantis Kuro elementų ir vandenilio bendrąją įmonę (OL L 153, 2008 6 12, p. 1).
(2) 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 559/2014, kuriuo įsteigiama II kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė (OL L 169, 2014 6 7, p. 108).

Atnaujinta: 2018 m. gruodžio 4 d.Teisinis pranešimas