Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2185(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0073/2018

Texte depuse :

A8-0073/2018

Dezbateri :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Voturi :

PV 18/04/2018 - 12.64

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0169

Texte adoptate
PDF 351kWORD 54k
Miercuri, 18 aprilie 2018 - Strasbourg Ediţie definitivă
Descărcarea de gestiune 2016: Întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen 2” (FCH 2)
P8_TA(2018)0169A8-0073/2018
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 18 aprilie 2018 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen 2” aferent exercițiului financiar 2016 (2017/2185(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen 2” pentru exercițiul financiar 2016,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen 2” pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul întreprinderii comune(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2016 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 februarie 2018 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2016 (05943/2018 – C8-0094/2018),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 209,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 559/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen 2”(4), în special articolul 12,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 110/2014 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(5),

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0073/2018),

1.  acordă directorului executiv al întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen 2” descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune aferent exercițiului financiar 2016;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen 2”, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 426, 12.12.2017, p. 42.
(2) JO C 426, 12.12.2017, p. 44.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 169, 7.6.2014, p. 108.
(5) JO L 38, 7.2.2014, p. 2.


2. Decizia Parlamentului European din 18 aprilie 2018 privind închiderea conturilor întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen 2” pentru exercițiul financiar 2016 (2017/2185(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen 2” pentru exercițiul financiar 2016,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen 2” pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul întreprinderii comune(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2016 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 februarie 2018 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2016 (05943/2018 – C8-0094/2018),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 209,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 559/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen 2”(4), în special articolul 12,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 110/2014 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(5),

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0073/2018),

1.  aprobă închiderea conturilor întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen 2” pentru exercițiul financiar 2016;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen 2”, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 426, 12.12.2017, p. 42.
(2) JO C 426, 12.12.2017, p. 44.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 169, 7.6.2014, p. 108.
(5) JO L 38, 7.2.2014, p. 2.


3. Rezoluția Parlamentului European din 18 aprilie 2018 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen 2” aferent exercițiului financiar 2016 (2017/2185(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere Decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen 2” aferent exercițiului financiar 2016,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0073/2018),

A.  întrucât întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen” (denumită în continuare „FCH”) a fost înființată în mai 2008 în cadrul unui parteneriat public-privat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 521/2008 al Consiliului(1) pentru o perioadă care se încheie la 31 decembrie 2017, cu scopul de a dezvolta aplicații comerciale și de a încuraja noi eforturi industriale în vederea difuzării rapide a tehnologiilor pilelor de combustie și ale hidrogenului; întrucât Regulamentul (CE) nr. 521/2008 a fost abrogat de Regulamentul (UE) nr. 559/2014 al Consiliului(2);

B.  întrucât, în mai 2014, prin Regulamentul (UE) nr. 559/2014 a fost înființată întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen 2” (denumită în continuare „FCH2”), pentru a înlocui FCH și a-i succeda acesteia pentru o perioadă care se încheie la 31 decembrie 2024;

C.  întrucât FCH avea ca membri Uniunea, reprezentată de Comisie, Gruparea industrială pentru inițiativa tehnologică comună în domeniul pilelor de combustie și al hidrogenului și Gruparea științifică N.ERGHY;

D.  întrucât membrii FCH2 sunt Uniunea, reprezentată de Comisie, organizația New Energy World Industry Grouping AISBL (Noua grupare industrială mondială în domeniul energiei, denumită în continuare „gruparea industrială”), redenumită „Hydrogen Europe” în 2016, și comunitatea de cercetare New European Research Grouping on Fuel Cells and Hydrogen AISBL (Noua grupare europeană științifică în domeniul pilelor de combustie și al hidrogenului, denumită în continuare „gruparea științifică”);

E.  întrucât contribuția maximă a Uniunii la prima fază a activităților FCH2 este de 470 000 000 EUR prin intermediul celui de-al șaptelea program-cadru, în vreme ce contribuțiile din partea celorlalți membri trebuie să fie cel puțin egale cu contribuția Uniunii;

F.  întrucât contribuția maximă a Uniunii în cadrul FCH2, este de 665 000 000 EUR din Orizont 2020, iar membrii din gruparea industrială și din gruparea științifică ar trebui să contribuie cu resurse în valoare de cel puțin 380 000 000 EUR, cuprinzând contribuții în natură la proiectele aferente Orizont 2020 finanțate de FCH2, contribuții în natură la activitățile suplimentare ale acesteia (de cel puțin 285 000 000 EUR) și contribuții în numerar la costurile administrative,

Gestiunea bugetară și financiară

1.  ia act de faptul că, în raportul Curții de Conturi (denumită în continuare „Curtea”) privind conturile anuale ale FCH2, se constată că conturile anuale aferente exercițiului financiar 2016 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a FCH2 la 31 decembrie 2016, precum și rezultatele operațiunilor sale, fluxurile sale de numerar și modificările în structura activelor nete pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului financiar al FCH2 și cu normele contabile adoptate de contabilul Comisiei; ia act de asemenea de faptul că normele contabile ale FCH2 se bazează pe standardele de contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional;

2.  ia act de faptul că bugetul definitiv al FCH2 pentru exercițiul financiar 2016 a inclus credite de angajament în valoare de 127 762 297 EUR și credite de plată în valoare de 115 535 426 EUR; constată că creditele de angajament au crescut cu 5 % față de 2015, datorită includerii în bugetul inițial a creditelor neutilizate din anii precedenți, care au fost folosite în principal pentru cererea de propuneri din 2016, iar creditele de plată au crescut cu 17 %, reflectând creșterea nevoilor de prefinanțare pentru cererea de propuneri din 2016;

3.  ia act de faptul că raportul anual de activitate arată că efortul din cadrul auditului ex-post a fost continuat prin lansarea a 18 noi audituri, utilizând pentru prima dată contractul-cadru pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative pentru auditurile celui de-al șaptelea program-cadru și semnând contracte specifice cu patru firme de audit externe; constată că rata de eroare reziduală a fost sub 2 %;

4.  regretă că execuția bugetară din 2016 a creditelor de angajament și de plată a fost de 77,7 % și, respectiv, 83,9 %, ceea ce reprezintă o scădere a ratei de execuție a creditelor de angajament față de exercițiul precedent, datorată rezultatului evaluării cererii de propuneri din 2016; observă că rata de execuție a creditelor de plată a reprezentat cea mai bună rată de execuție a plăților realizată de FCH2 până în prezent;

5.  observă că, din suma de 470 000 000 EUR din fondurile celui de-al șaptelea program-cadru alocate FCH2, până la sfârșitul lui 2016, FCH2 a realizat angajamente în valoare de 464 400 000 EUR și a efectuat plăți în valoare de 372 000 000 EUR; indică faptul că, conform planului de plăți al FCH pentru proiectele aflate în derulare în contextul celui de-al șaptelea program-cadru, plățile operaționale restante, în valoare de 75 300 000 EUR (17 %), vor fi utilizate până la sfârșitul exercițiului 2019;

6.  constată că, din totalul de 470 000 000 EUR corespunzând contribuțiilor în natură și în numerar care trebuiau să fie puse la dispoziție de membrii din gruparea industrială și din gruparea științifică pentru activitățile operaționale ale FCH, Consiliul de conducere validase, până la sfârșitul exercițiului 2016, contribuții în valoare de 299 000 000 EUR; indică faptul că, până la sfârșitul exercițiului 2016, întreprinderii comune FCH2 i-au mai fost raportate fonduri suplimentare în valoare de 40 600 000 EUR, reprezentând contribuții în natură la activitățile operaționale; indică faptul că, prin urmare, până la sfârșitul exercițiului 2016, totalul contribuțiilor din partea membrilor din gruparea industrială și din gruparea științifică la întreprinderea comună se ridica la 339 600 000 EUR, contribuția din partea Uniunii ridicându-se la 383 700 000 EUR;

7.  constată că, din cele 665 000 000 EUR reprezentând fonduri alocate din bugetul programului Orizont 2020, FCH2 a realizat angajamente în valoare de 288 000 000 EUR (43 %) și plăți în valoare de 77 400 000 EUR pentru implementarea primului său lot de proiecte;

8.  constată că membrii din gruparea industrială și din gruparea științifică raportaseră, până la sfârșitul exercițiului 2016, contribuții în natură în valoare de 4 900 000 EUR pentru activitățile operaționale, iar Consiliul de conducere validase contribuții în numerar în valoare de 1 200 000 EUR pentru costurile administrative ale FCH2; constată, de asemenea, că din suma minimă de 285 000 000 EUR reprezentând contribuții în natură care trebuiau să fie vărsate de ceilalți membri pentru activitățile suplimentare, fusese deja raportată și certificată, până la sfârșitul exercițiului 2016, suma de 188 600 000 (66 %); subliniază faptul că, prin urmare, până la sfârșitul exercițiului 2016, totalul contribuțiilor din partea membrilor din gruparea industrială și din gruparea științifică se ridica la 194 700 000 EUR, contribuția din partea Uniunii ridicându-se la 79 500 000 EUR; constată că diferența dintre aceste sume se explică prin contribuția ridicată din partea celorlalți membri ai FCH2 la activitățile suplimentate ale întreprinderii comune;

9.  constată că, în cazul celui de-al șaptelea program-cadru, au fost realizate, la sfârșitul lui 2016, 69 de plăți operaționale pentru rapoarte intermediare și finale, cu o valoare totală de 44 900 000 EUR; ia act de faptul că execuția bugetară (în ceea ce privește creditele de plată) a fost de 73,7 % (față de 75,7 % în 2015);

10.  constată că, în cazul programului Orizont 2020, în ceea ce privește creditele de plată, au fost realizate 15 plăți de prefinanțare pentru proiectele din cererea de propuneri din 2015; ia act, de asemenea, de faptul că execuția bugetară (în ceea ce privește plățile) a fost de 98 % (față de 99 % în 2015); subliniază faptul că, în ceea ce privește creditele de angajament, execuția bugetară a atins un nivel de 78,6 %; ia act de faptul că rata de execuție este mai scăzută decât în 2015 (88,7 %) din cauza rezultatului cererii de propuneri, iar creditele de angajament neutilizate s-au ridicat la 25 900 000 EUR și au fost introduse în bugetul pentru 2017 pentru a fi utilizate pentru cererea de propuneri din 2017;

11.  observă că, de la 31 decembrie 2016, valoarea estimată a contribuțiilor în natură la activitățile operaționale pentru cele 30 de proiecte semnate în legătură cu programul Orizont 2020 (cererile de propuneri din 2014 și 2015) a fost de 16 802 191 EUR; constată, în plus, că valoarea estimată totală a contribuțiilor în natură la activitățile suplimentare pentru perioada 2014-2017 este de 565 200 000 EUR;

Transferuri

12.  ia act de faptul că au fost realizate patru transferuri între diferite linii bugetare, fără a fi necesară efectuarea de modificări în buget;

Cereri de propuneri

13.  constată că cererea de propuneri din 2016 a fost publicată la 19 ianuarie 2016 și a inclus, în conformitate cu programul anual de activitate al FCH2 pentru 2016, 24 de teme, cu un buget indicativ de 117 500 000 EUR; constată, în plus, că această cerere s-a încheiat la 3 mai 2016 și s-a soldat cu 81 de propuneri; indică faptul că, în 2016, au fost semnate 16 din 19 acorduri de grant;

Auditul intern

14.  constată că, în 2016, FCH2 a finalizat punerea în aplicare a tuturor planurilor de acțiune referitoare la recomandările auditurilor Serviciului de Audit Intern (IAS), efectuate de IAS în 2015 în cadrul FCH2, privind procesul de evaluare și de selecție a propunerilor de acordare de granturi din cadrul programului Orizont 2020; constată că, în 2016, IAS a realizat un nou audit privind gestionarea performanței de către FCH2; constată, în plus, că, la 29 noiembrie 2016, FCH2 a primit un raport final de audit din partea IAS cu privire la acest audit, care a condus la patru recomandări; salută faptul că FCH2 a fost de acord cu toate recomandările și a transmis IAS, la 22 decembrie 2016, un plan de acțiune, care a fost aprobat ulterior de IAS în ianuarie 2017;

Controalele interne

15.  salută faptul că FCH2 a instituit proceduri de control ex ante bazate pe examinări documentare ale aspectelor financiare și operaționale și desfășoară audituri ex post cu privire la declarațiile de cheltuieli pentru granturile acordate în contextul celui de-al șaptelea program-cadru; salută faptul că rata de eroare reziduală pentru auditurile ex post prezentată în raportul anual de activitate pe 2016 al FCH2 a fost de 1,24 %;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

16.  observă că, în cadrul atelierului privind evaluarea anuală a riscurilor organizat la 17 octombrie 2016, echipa FCH2 a reflectat asupra stadiului în care se află principalele riscuri și planuri de acțiune identificate în anul precedent și a analizat în ce măsură acestea sunt adecvate și relevante pentru 2017; salută faptul că s-au adunat contribuții consolidate din partea tuturor membrilor personalului administrativ al programului pentru a se stabili o listă cu noile riscuri semnificative pentru 2017, precum și faptul că au fost concepute planurile de acțiune corespunzătoare;

Comunicare

17.  recunoaște necesitatea ca FCH2 să comunice cu cetățenii Uniunii, prin intermediul instituțiilor Uniunii, cu privire la activitățile importante de cercetare și de colaborare pe care le desfășoară; subliniază importanța de a se evidenția progresele reale realizate ca urmare a activității sale, care reprezintă o parte importantă a mandatului său, precum și faptul că depune eforturi, împreună cu alte întreprinderi comune, pentru a promova familiarizarea publicului larg cu beneficiile pe care le aduc activitățile lor;

o
o   o

18.  invită Comisia să asigure implicarea directă a întreprinderii comune în procesul de evaluare la jumătatea perioadei a programului Orizont 2020 în legătură cu continuarea simplificării și armonizării întreprinderilor comune.

(1) Regulamentul (CE) nr. 521/2008 al Consiliului din 30 mai 2008 de înființare a întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen” (JO L 153, 12.6.2008, p. 1).
(2) Regulamentul (UE) nr. 559/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen 2” (JO L 169, 7.6.2014, p. 108).

Ultima actualizare: 4 decembrie 2018Notă juridică