Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2185(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0073/2018

Ingivna texter :

A8-0073/2018

Debatter :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Omröstningar :

PV 18/04/2018 - 12.64

Antagna texter :

P8_TA(2018)0169

Antagna texter
PDF 178kWORD 47k
Onsdagen den 18 april 2018 - Strasbourg Slutlig utgåva
Ansvarsfrihet 2016: Gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas2
P8_TA(2018)0169A8-0073/2018
Beslut
 Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 för budgetåret 2016 (2017/2185(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 för budgetåret 2016,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 för budgetåret 2016, med det gemensamma företagets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet(2) och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2016 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 20 februari 2018 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2016 (05943/2018 – C8-0094/2018),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 209,

–  med beaktande av rådets förordning (EU) nr 559/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2(4), särskilt artikel 12,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 110/2014 av den 30 september 2013 om den modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap som avses i artikel 209 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5),

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0073/2018).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 ansvarsfrihet för genomförandet av det gemensamma företagets budget för budgetåret 2016.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 426, 12.12.2017, s. 42.
(2) EUT C 426, 12.12.2017, s. 44.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 169, 7.6.2014, s. 108.
(5) EUT L 38, 7.2.2014, s. 2.


2. Europaparlamentets beslut av den 18 april 2018 om avslutande av räkenskaperna för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 för budgetåret 2016 (2017/2185(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 för budgetåret 2016,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 för budgetåret 2016, med det gemensamma företagets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet(2) och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2016 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 20 februari 2018 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2016 (05943/2018 – C8-0094/2018),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 209,

–  med beaktande av rådets förordning (EU) nr 559/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2(4), särskilt artikel 12,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 110/2014 av den 30 september 2013 om den modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap som avses i artikel 209 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5),

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0073/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 för budgetåret 2016.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 (FCH2), rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 426, 12.12.2017, s. 42.
(2) EUT C 426, 12.12.2017, s. 44.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 169, 7.6.2014, s. 108.
(5) EUT L 38, 7.2.2014, s. 2.


3. Europaparlamentets resolution av den 18 april 2018 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 för budgetåret 2016 (2017/2185(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 för budgetåret 2016,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0073/2018), och av följande skäl:

A.  Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (nedan kallat FCH) bildades i maj 2008 som ett offentligt-privat partnerskap genom rådets förordning (EG) nr 521/2008(1) för perioden fram till den 31 december 2017 för att fokusera på att utveckla marknadstillämpningar och underlätta ytterligare insatser från näringslivet för en snabb utveckling av bränslecells- och vätgasteknik. Förordning (EG) nr 521/2008 upphävdes genom rådets förordning (EU) nr 559/2014(2).

B.  Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 (nedan kallat FCH2) inrättades genom rådets förordning (EU) nr 559/2014 i maj 2014 för att ersätta FCH fram till den 31 december 2024.

C.  FCH:s medlemmar var unionen, företrädd av kommissionen, näringslivsgruppen Fuel Cell and Hydrogen Joint Technology Initiative Industry Grouping och forskningsgruppen N.ERGHY.

D.  Medlemmarna i FCH2 är unionen, företrädd av kommissionen, näringslivsgruppen New Energy World Industry Grouping AISBL, vilken 2016 bytte namn till Hydrogen Europe, samt forskningsgruppen New European Research Grouping on Fuel Cells and Hydrogen AISBL.

E.  Det maximala bidraget från unionen till FCH2:s första verksamhetsfas är 470 miljoner EUR från det sjunde ramprogrammet, och bidragen från övriga medlemmar måste minst motsvara unionsbidraget.

F.  Unionens maximala bidrag till FCH2 är 665 miljoner EUR från Horisont 2020, och medlemmarna i näringslivs- och forskningsgrupperna förväntas bidra med resurser på minst 380 miljoner EUR, inklusive naturabidrag till de Horisont 2020-projekt som finansieras av FCH2, naturabidrag till kompletterade verksamhet (på minst 285 miljoner EUR) samt kontantbidrag till administrativa kostnader.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten i sin rapport om årsredovisningen för FCH2 anser att räkenskaperna för 2016 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av FCH2:s finansiella ställning per den 31 december 2016, det finansiella resultatet, kassaflödena och förändringar i nettotillgångarna för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med FCH2:s budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av kommissionens räkenskapsförare. Parlamentet noterar dessutom att FCH2:s redovisningsregler baseras på internationellt vedertagna redovisningsstandarder för den offentliga sektorn.

2.  Europaparlamentet noterar att FCH2:s slutliga budget för budgetåret 2016 innehöll åtagandebemyndiganden på 127 762 297 EUR och betalningsbemyndiganden på 115 535 426 EUR. Europaparlamentet noterar att åtagandebemyndigandena ökade med 5 % jämfört med 2015 till följd av tillägget till den ursprungliga budgeten av outnyttjade bemyndiganden från de föregående åren, främst använt för 2016 års ansökningsomgång, och betalningsbemyndigandena ökade med 17 %, vilket återspeglar de högre förfinansieringsbehoven för ansökningsomgången 2016.

3.  Europaparlamentet noterar att efterhandsrevisionerna enligt den årliga verksamhetsrapporten fortsatte, med inledandet av 18 nya granskningar – för första gången med hjälp av ramavtalet för forskning, teknisk utveckling och demonstration för revisioner inom det sjunde ramprogrammet – och undertecknandet av specifika avtal med fyra externa revisionsbyråer. Den kvarstående felprocenten var under 2 %.

4.  Europaparlamentet beklagar att det övergripande budgetgenomförandet 2016 för åtagande- och betalningsbemyndiganden var 77,7 % respektive 83,9 %, vilket innebär en lägre genomförandegrad jämfört med det föregående året till följd av resultatet från bedömningen av ansökningsomgången 2016. Parlamentet konstaterar att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var den hittills bästa som FCH2 har haft.

5.  Europaparlamentet noterar att FCH2 i slutet av 2016 hade gjort åtaganden på 464,4 miljoner EUR och betalningar på 372 miljoner EUR av anslagen på 470 miljoner EUR från det sjunde ramprogrammet till FCH2. Enligt FCH2:s betalningsplan för pågående projekt inom det sjunde ramprogrammet kommer de utestående driftsbetalningarna på 75,3 miljoner EUR (17 %) att användas före slutet av 2019.

6.  Europaparlamentet noterar att styrelsen i slutet av 2016 hade godkänt bidrag på 299 miljoner EUR av de 470 miljoner EUR i natura- och kontantbidrag som medlemmarna i näringslivs- och forskningsgruppen skulle bidra med till det gemensamma företaget FCH:s operativa verksamhet. Parlamentet påpekar att ytterligare naturabidrag till operativ verksamhet på 40,6 miljoner EUR hade rapporterats till FCH2 i slutet av 2016, och framhåller att det totala bidraget från medlemmarna i näringslivs- och forskningsgrupperna till det gemensamma företaget i slutet av 2016 följaktligen uppgick till 339,6 miljoner EUR, vilket kan jämföras med EU:s bidrag på 383,7 miljoner EUR.

7.  Europaparlamentet noterar att FCH2 av anslagen på 665 miljoner EUR från Horisont 2020 gjorde åtaganden på 288,1 miljoner EUR (43 %) och betalningar på 77,4 miljoner EUR för genomförandet av sin första våg av projekt.

8.  Europaparlamentet noterar att medlemmarna i näringslivs- och forskningsgrupperna i slutet av 2016 hade rapporterat naturabidrag på 4,9 miljoner EUR till den operativa verksamheten, och styrelsen hade godkänt kontantbidrag på 1,2 miljoner EUR till FCH2:s administrativa kostnader. Parlamentet noterar vidare att 188,6 miljoner EUR av det minimum på 285 miljoner EUR (66 %) som de övriga medlemmarna skulle bidra med in natura till kompletterande verksamhet redan i slutet av 2016 hade rapporterats och styrkts. Parlamentet framhåller att de totala bidragen från medlemmarna i näringslivs- och forskningsgruppen i slutet av 2016 uppgick till 194,7 miljoner EUR, vilket kan jämföras med EU:s kontantbidrag på 79,5 miljoner EUR. Skillnaden förklaras av de övriga FCH2-medlemmarnas omfattande bidrag till FCH2:s kompletterande verksamhet.

9.  Europaparlamentet noterar att 69 driftsbetalningar om totalt 44,9 miljoner EUR för del- och slutrapporter gjordes i slutet av 2016 för det sjunde ramprogrammet. Parlamentet noterar att budgetgenomförandet (i fråga om betalningsbemyndiganden) var 73,7 % (jämfört med 75,7 % 2015).

10.  Europaparlamentet noterar att 15 förhandsfinansieringsutbetalningar för projekten i 2015 års ansökningsomgång gjordes för Horisont 2020 i fråga om betalningsbemyndiganden. Parlamentet noterar vidare att budgetgenomförandet (i fråga om betalningar) uppgick till 98 % (jämfört med 99 % 2015). Parlamentet framhåller att budgetgenomförandet uppgick till 78,6 % i fråga om åtagandebemyndiganden. Parlamentet noterar att genomförandegraden var lägre än 2015 (88,7 %) till följd av resultatet av ansökningsomgången, och de outnyttjade åtagandebemyndigandena på 25,9 miljoner EUR infördes i budgeten för 2017 för att användas för 2017 års ansökningsomgång.

11.  Europaparlamentet noterar att de uppskattade bidragen in natura till operativ verksamhet för de 30 projekt som undertecknats i samband med Horisont 2020 (2014 och 2015 års ansökningsomgångar) uppgick till 16 802 191 EUR från den 31 december 2016. Parlamentet noterar vidare att det totala uppskattade värdet av bidrag in natura till kompletterande verksamhet för perioden 2014–2017 var 565,2 miljoner EUR.

Överföring

12.  Europaparlamentet noterar att fyra överföringar gjordes mellan olika budgetposter utan att det var nödvändigt att göra ändringar i budgeten.

Inbjudningar att lämna förslag

13.  Europaparlamentet noterar att 2016 års ansökningsomgång offentliggjordes den 19 januari 2016 och i enlighet med FCH2:s årliga arbetsprogram för 2016 omfattade 24 ämnesområden med en vägledande budget på 117,5 miljoner EUR. Parlamentet noterar vidare att ansökningsomgången avslutades den 3 maj 2016 och ledde till 81 förslag. Parlamentet påpekar att 16 av 19 bidragsöverenskommelser undertecknades 2016.

Intern revision

14.  Europaparlamentet noterar att FCH2 under 2016 slutförde genomförandet av alla handlingsplaner för att genomföra rekommendationer om revisioner av utvärderings- och urvalsprocessen för förslag till bidrag inom Horisont 2020 som utfördes av tjänsten för internrevision 2015. Parlamentet noterar att tjänsten för internrevision 2016 genomförde en ny revision av FCH2:s resultatstyrning. Parlamentet noterar vidare att FCH2 den 29 november 2016 mottog en slutlig revisionsrapport från tjänsten för internrevision om denna revision, som resulterade i fyra rekommendationer. Det är glädjande att FCH2 instämde i alla rekommendationerna och skickade en handlingsplan till tjänsten för internrevision den 22 december 2016, som denna godkände i januari 2017.

Internkontroller

15.  Europaparlamentet välkomnar att FCH2 har infört förfaranden för förhandskontroll som bygger på finansiella och operativa skrivbordsgranskningar och gör efterhandsrevisioner av ersättningsanspråk som gäller bidrag inom det sjunde ramprogrammet. Det är glädjande att den kvarstående felprocenten enligt de efterhandsrevisioner som rapporterades i FCH2:s årliga verksamhetsrapport för 2016 var 1,24 %.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

16.  Europaparlamentet noterar att gruppen från FCH2 under det årliga riskbedömningsseminariet den 17 oktober 2016 reflekterade över läget i fråga om de betydande risker och handlingsplaner som identifierades under det föregående året och bedömde deras lämplighet och relevans för året 2017. Parlamentet ser positivt på att konsoliderade uppgifter inhämtades från programkontorets hela personalstyrka i syfte att upprätta en förteckning över nya betydande risker för 2017 och att tillhörande handlingsplaner fastställdes.

Kommunikation

17.  Europaparlamentet inser att FCH2 behöver kommunicera med unionsmedborgarna, via unionsinstitutionerna, om den betydande forskning och det viktiga samarbete som företaget utför. Parlamentet betonar att det är viktigt att de faktiska förbättringar som är ett resultat av företagets arbete framhävs, vilket är en viktig del av företagets uppdrag, liksom att företaget arbetar med andra gemensamma företag för att öka allmänhetens medvetenhet om fördelarna med deras arbete.

o
o   o

18.  Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att se till att det gemensamma företaget involveras direkt i processen med halvtidsöversynen av Horisont 2020 i fråga om ytterligare förenkling och harmonisering av gemensamma företag.

(1) Rådets förordning (EG) nr 521/2008 av den 30 maj 2008 om bildande av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (EUT L 153, 12.6.2008, s. 1).
(2) Rådets förordning (EU) nr 559/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 (EUT L 169, 7.6.2014, s. 108).

Senaste uppdatering: 4 december 2018Rättsligt meddelande