Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2184(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0075/2018

Esitatud tekstid :

A8-0075/2018

Arutelud :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hääletused :

PV 18/04/2018 - 12.65

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0170

Vastuvõetud tekstid
PDF 264kWORD 54k
Kolmapäev, 18. aprill 2018 - Strasbourg Lõplik väljaanne
2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõte (IMI)
P8_TA(2018)0170A8-0075/2018
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1. Euroopa Parlamendi 18. aprilli 2018. aasta otsus innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2017/2184(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte 2016. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet ühisettevõtte IMI 2 eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2018. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele heakskiidu andmise kohta 2016. aasta eelarve täitmisel (05943/2018 – C8‑0093/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 209,

–  võttes arvesse nõukogu 6. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 557/2014 innovatiivsete ravimite algatuse teise ühisettevõtte asutamise kohta(4), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 110/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012(5) artiklis 209 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8‑0075/2018),

1.  annab heakskiidu innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte tegevdirektori tegevusele ühisettevõtte 2016. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L‑seerias).

(1) ELT C 426, 12.12.2017, lk 49.
(2) ELT C 426, 12.12.2017, lk 49.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 169, 7.6.2014, lk 54.
(5) ELT L 38, 7.2.2014, lk 2.


2. Euroopa Parlamendi 18. aprilli 2018. aasta otsus innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte 2016. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2017/2184(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte 2016. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet ühisettevõtte IMI 2 eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2018. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele heakskiidu andmise kohta 2016. aasta eelarve täitmisel (05943/2018 – C8‑0093/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 209,

–  võttes arvesse nõukogu 6. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 557/2014 innovatiivsete ravimite algatuse teise ühisettevõtte asutamise kohta(4), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 110/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012(5) artiklis 209 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8‑0075/2018),

1.  annab heakskiidu innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte 2016. aasta eelarve raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L‑seerias).

(1) ELT C 426, 12.12.2017, lk 49.
(2) ELT C 426, 12.12.2017, lk 49.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 169, 7.6.2014, lk 54.
(5) ELT L 38, 7.2.2014, lk 2.


3. Euroopa Parlamendi 18. aprilli 2018. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2017/2184(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8‑0075/2018),

A.  arvestades, et ühisettevõte innovatiivsete ravimite ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks (edaspidi „ühisettevõte IMI“) asutati 2007. aasta detsembris 10‑aastaseks perioodiks eesmärgiga suurendada märkimisväärselt ravimite väljatöötamise protsessi tõhusust ja tulemuslikkust ning selle pikaajaline eesmärk on tagada farmaatsiasektori suutlikkus toota efektiivsemaid ja ohutumaid innovatiivseid ravimeid;

B.  arvestades, et pärast nõukogu määruse (EL) nr 557/2014(1) vastuvõtmist 2014. aasta mais asendati 2014. aasta juunis ühisettevõte IMI innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõttega (edaspidi „ühisettevõte IMI 2“), mille eesmärk oli viia lõpule seitsmenda raamprogrammi teadustegevus ja millega pikendati ühisettevõtte tegevust 31. detsembrini 2024;

C.  arvestades, et ühisettevõtte asutajaliikmed on liit, mida esindab komisjon, ja Euroopa Ravimitootjate Organisatsioonide Liit (EFPIA);

D.  arvestades, et liidu maksimaalne rahaline toetus ühisettevõttele IMI on 10 aasta jooksul 1 000 000 000 eurot ja see makstakse välja seitsmenda raamprogrammi eelarvest ning asutajaliikmed katavad jooksvad kulud võrdselt, kusjuures kellegi eraldatav summa ei ületa 4 % liidu rahalise toetuse kogusummast;

E.  arvestades, et liidu maksimaalne rahaline toetus ühisettevõttele IMI 2 on 10 aasta jooksul 1 638 000 000 eurot, mis makstakse välja programmi „Horisont 2020“ eelarvest, ning et muud liikmed kui komisjon peavad katma 50 % jooksvatest kuludest ja peaksid osalema tegevuskulude katmises rahalise ja/või mitterahalise osaluse kaudu sellises ulatuses, mis on võrdväärne liidu rahalise toetusega;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib, et kontrollikoja hinnangul annab ühisettevõtte IMI 2 raamatupidamise aastaaruanne 31. detsembril 2016 lõppenud eelarveaasta kohta kõigis olulistes aspektides õiglase pildi ühisettevõtte IMI 2 finantsolukorrast 31. detsembri 2016. aasta seisuga ning finantstulemustest, rahavoogudest ja netovara muutustest sel kuupäeval lõppenud aastal vastavalt ühisettevõtte finantsmäärusele ja komisjoni peaarvepidaja poolt vastu võetud arvestuseeskirjadele, ning raamatupidamise aastaaruanne põhineb rahvusvaheliselt tunnustatud avaliku sektori raamatupidamisstandarditel;

2.  märgib, et kontrollikoda ei leidnud ühisettevõtte IMI 2 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse osas puudusi ning tehingud on kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed;

3.  märgib, et seitsmenda raamprogrammi ja programmi „Horisont 2020“ elluviimiseks ette nähtud 2016. aasta lõplik eelarve sisaldas 307 053 000 euro suuruses summas kulukohustuste assigneeringuid ja 263 423 000 euro suuruses summas maksete assigneeringuid; märgib, et kulukohustuste assigneeringute kasutusmäär oli 94,1 % (3,06 % kasv võrreldes 2015. aastaga);

4.  võtab kahetsusega teadmiseks, et maksete assigneeringud on juba kolmandat aastat järjest alla 75 %: 2016. aastal olid need 69,6 %; märgib siiski, et võrreldes 2015. aastaga kasvas maksete arv 63 % (46‑lt 75‑le) ja makstud summad suurenesid 30 % (134 514 000 eurolt 175 182 730 euroni), mis kujutab ühisettevõtte IMI 2 jaoks seni parimat tulemust; kutsub ühisettevõtet IMI 2 üles esitama eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile ajakohastatud teavet ja parandama maksete assigneeringuid järgmise aasta menetluseks;

5.  märgib, et ühisettevõttele IMI eraldatud 1 000 000 000 euro suurustest seitsmenda raamprogrammi vahenditest oli ühisettevõte IMI 2 2016. aasta lõpuks võtnud kulukohustusi summas 966 000 000 eurot ja teinud makseid summas 648 000 000 eurot; tõdeb, et tasumata maksete kõrge määr (318 000 000 eurot ehk 32 %) oli peamiselt põhjustatud seitsmenda raamprogrammi tegevuste viivitustega käivitumisest ühisettevõtte IMI esimestel tegevusaastatel;

6.  märgib, et erasektorist pärit liikmetelt ühisettevõtte IMI tegevuskulude katteks ette nähtud 1 000 000 000 euro suurusest summast oli ühisettevõte IMI 2 2016. aasta lõpuks kinnitanud mitterahalisi ja rahalisi osalusi summas 403 000 000 eurot; juhib tähelepanu sellele, et liikmed olid ühisettevõttele IMI 2 veel täiendavalt teada andnud 103 000 000 euro suurusest kinnitamata mitterahalisest osalusest; rõhutab, et sellest tulenevalt oli 2016. aasta lõpus erasektorist pärit liikmete ühisettevõtte IMI seitsmenda raamprogrammi tegevuskulude katteks ette nähtud mitterahalise ja rahalise osaluse suurus kokku 506 000 000 eurot ning liidult oli samal ajal laekunud rahalist toetust summas 728 000 000 eurot;

7.  märgib murega, et ühisettevõttele IMI programmi „Horisont 2020“ raames eraldatud 1 638 000 000 eurost oli ühisettevõte IMI 2 2016. aasta lõpuks esimese laine projektide elluviimiseks kulukohustustega sidunud 515 000 000 eurot (31 %) ja teinud makseid summas 111 000 000 eurot (7 % eraldatud vahenditest); möönab asjaolu, et maksete assigneeringute täitmise madal määr on tingitud peamiselt ajavahemikust, mida projektikonsortsiumid vajavad programmi „Horisont 2020“ raames tööstuspartneritega toetuslepingute sõlmimiseks, mis omakorda põhjustab viivitusi ühisettevõtte IMI kavandatud eelrahastamisel asjaomase aasta vältel; märgib lisaks, et Ebola ja antimikroobikumiresistentsuse programmide projektid nõudsid vähem vahendeid, kui algsetes projektide eelarvetes kavandatud, mis tulenes peamiselt epideemia taandumisest ja mida nimetati ka juba kontrollikoja ja ühisettevõtte IMI 2 eelmistes aruannetes;

8.  märgib, et ühisettevõtte IMI 2 tegevuskulude katmiseks ette nähtud erasektorist pärit liikmete ja assotsieerunud partnerite mitterahalisest ja rahalisest osalusest (1 638 000 000 eurot) oli ühisettevõtte tegevdirektor 2016. aasta lõpuks kinnitanud 47 200 000 eurot ning täiendavalt oli teada antud veel 36 600 000 euro suurusest summast; märgib, et sellest tulenevalt oli 2016. aasta lõpus ühisettevõtte IMI 2 programmi „Horisont 2020“ tegevustes erasektorist pärit liikmete osaluse kogusumma 83 800 000 eurot ning liidu rahaline toetus oli 135 000 000 eurot; märgib, et erinevus oli tingitud toetusesaajatele projektitegevuste kiireks käivitamiseks tehtud ettemaksetest; juhib tähelepanu asjaolule, et programmide rakendamise praeguses etapis on eraldatud liidu rahalistest vahenditest 275 800 000 eurot ja erasektorist pärit liikmete mitterahalisest osalusest 249 100 000 eurot 25‑le programmi „Horisont 2020“ projektile;

Pettustevastase tegevuse strateegia

9.  märgib, et ühisettevõttel IMI 2 on olemas pettustevastase tegevuse strateegia, mis on kooskõlas teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraadi ühise pettustevastase strateegiaga; peab kahetsusväärseks, et 2016. aastal teatati OLAFile ühest pettusekahtlusest, kuid esitatud dokumentide põhjal otsustas OLAF juhtumi käsitlemisest loobuda; märgib, et ühisettevõte viis samal ajal läbi sõltumatu finantsauditi, mis lõpetati väikese muudatuse, kuid oluliste leidudeta; märgib rahuloluga pettusevastaste ennetavate ja korrigeerivate meetmete tõhusust, mis võeti vastavalt pettusevastasele strateegiale; tunnistab vajadust selles osas üles näidatud valvsuse edasiseks tugevdamiseks;

Siseaudit

10.  märgib, et siseauditi talitus (IAS) andis 21. jaanuaril 2016 välja lõpparuande ühisettevõttega IMI 2 seotud mitterahalise osaluse kontrolli kohta; juhib tähelepanu asjaolule, et siseauditi talitus soovitas ühisettevõttel IMI 2 sätestada välisaudiitorite kohaldatava sertifitserimismetoodika kohta täpsemad juhised ning tugevdada sertifikaatide kontrollimise ja heakskiitmise protsessi, töötada mitterahalise osaluse kontrolliks välja strateegia, menetlused ja juhised koos selgete juhtimisülesannete ja tähtaegadega, suurendada tegevuste ja rahanduslikku eel- ja järelkontrolli ning kontrollida raamatupidamisandmete kvaliteeti;

11.  väljendab heameelt asjaolu üle, et ühisettevõte IMI 2 koostas tegevuskava, mille siseauditi talitus 26. veebruaril 2016 heaks kiitis, ning et kõiki nelja soovitust rakendati kokkulepitud tähtajaks 2016. aasta jooksul, mis leevendab jääkriski piisava kindluse suunas;

Sisekontrollisüsteemid

12.  võtab teadmiseks asjaolu, et ühisettevõte IMI 2 on loonud finants- ja tegevusalaste dokumentide kontrollil põhinevad tõhusad eelkontrollimenetlused ja teeb toetusesaajate juures järelauditeid seitsmenda raamprogrammi alusel esitatud maksenõuete kohta; märgib, et ühisettevõtte IMI 2 2016. aasta tegevusaruandes järelauditite kohta esitatud allesjäänud veamäär oli 1,67 %;

13.  peab kahetsusväärseks, et 2016. aasta lõpus ehk programmi „Horisont 2020“ rakendamise kolmandal aastal oli ühisettevõte IMI 2 vaid osaliselt viinud lõpule oma kontrollisüsteemide integreerimise komisjoni ühiste programmi „Horisont 2020“ toetuste haldus- ja seirevahenditega; märgib, et integratsiooniprotsessi kiire lõpuleviimine tuleb seada prioriteediks; tunnistab siiski, et tihedas koostöös komisjoni talitustega on tehtud märkimisväärseid edusamme, mis peaksid võimaldama ühisettevõtte IMI 2 kogu projektialase aruandluse, järelevalve ja maksed teostada ühiste programmi „Horisont 2020“ vahenditega alates 2018. aasta algusest;

14.  peab kahetsusväärseks, et ühisettevõttel IMI 2 esines mõningaid viivitusi maksete tegemisel toetusesaajatele (ülikoolid, teadusorganisatsioonid ning väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad); märgib, et eesmärgiks seatud 90‑päevast tähtaega vahemaksete tegemiseks ületati 2016. aastal viie päeva võrra; tunnustab ühisettevõtte IMI 2 võetud parandusmeetmeid olukorra parandamiseks, milleks tugevdatakse eelkõige koostööd projektikonsortsiumidega, vaadatakse läbi sisemenetlused ning palgatakse finantsüksusesse rohkem töötajaid; tunnustab seoses sellega asjaolu, et toetusesaajate väljamaksetaotlustes esitatud kulude lõppmaksete tegemise keskmine tähtaeg oli 62 päeva;

Teabevahetus

15.  tunnistab, et ühisettevõttel IMI 2 on vaja teavitada liidu institutsioonide kaudu liidu kodanikke oma teadusuuringute ja koostöö tähtsusest; toonitab, kui oluline on tõsta esile selle töö tulemusel tehtud tegelikke edusamme; märgib, et kulude tulemus on oluline osa ühisettevõtte IMI 2 mandaadist ning et ühisettevõte teeb koostööd teiste ühisettevõtetega, tõstmaks üldsuse teadlikkust ühisettevõtete tegevusest tõusva kasu kohta;

o
o   o

16.  palub komisjonil tagada ühisettevõtte IMI 2 otsene kaasamine programmi „Horisont 2020“ vahehindamise protsessi ühisettevõtete edasise lihtsustamise ja ühtlustamise valdkonnas.

(1) Nõukogu 6. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 557/2014 innovatiivsete ravimite algatuse teise ühisettevõtte asutamise kohta (ELT L 169, 7.6.2014, lk 54).

Viimane päevakajastamine: 4. detsember 2018Õigusalane teave