Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2017/2184(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0075/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0075/2018

Rasprave :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.65

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0170

Usvojeni tekstovi
PDF 415kWORD 53k
Srijeda, 18. travnja 2018. - Strasbourg Završno izdanje
Razrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativne lijekove 2 (IMI)
P8_TA(2018)0170A8-0075/2018
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 18. travnja 2018. o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 za financijsku godinu 2016. (2017/2184(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 za financijsku godinu 2016., s odgovorom Zajedničkog poduzeća(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2018. o razrješnici koju Zajedničko poduzeće treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016. (05943/2018 – C8-0093/2018),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 209.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 557/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2(4), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 110/2014 od 30. rujna 2013. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(5),

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0075/2018),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2016.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 426, 12.12.2017., str. 49.
(2) SL C 426, 12.12.2017., str. 49.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 169, 7.6.2014., str. 54.
(5) SL L 38, 7.2.2014., str. 2.


2. Odluka Europskog parlamenta od 18. travnja 2018. o zaključenju poslovnih knjiga Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 za financijsku godinu 2016. (2017/2184(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 za financijsku godinu 2016., s odgovorom Zajedničkog poduzeća(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2018. o razrješnici koju Zajedničko poduzeće treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016. (05943/2018 – C8-0093/2018),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 209.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 557/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2(4), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 110/2014 od 30. rujna 2013. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(5),

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0075/2018),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 za financijsku godinu 2016.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 426, 12.12.2017., str. 49.
(2) SL C 426, 12.12.2017., str. 49.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 169, 7.6.2014., str. 54.
(5) SL L 38, 7.2.2014., str. 2.


3. Rezolucija Europskog parlamenta od 18. travnja 2018. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 za financijsku godinu 2016. (2017/2184(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0075/2018),

A.  budući da je Zajedničko poduzeće za provedbu zajedničke tehnološke inicijative za inovativne lijekove („Zajedničko poduzeće IMI”) osnovano u prosincu 2007. na razdoblje od 10 godina kako bi se znatno poboljšala učinkovitost i djelotvornost postupka razvoja lijekova s dugoročnim ciljem da farmaceutski sektor proizvodi učinkovitije i sigurnije inovativne lijekove;

B.  budući da je donošenjem Uredbe Vijeća (EU) br. 557/2014(1) u svibnju 2014. Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativne lijekove 2 („Zajedničko poduzeće IMI 2”) u lipnju 2014. zamijenilo Zajedničko poduzeće IMI kako bi se dovršile istraživačke aktivnosti Sedmoga okvirnog programa te produljio vijek trajanja Zajedničkog poduzeća do 31. prosinca 2024.;

C.  budući da su osnivači Zajedničkog poduzeća Unija, koju predstavlja Komisija, i Europska federacija farmaceutske industrije i udruženja;

D.  budući da maksimalan doprinos Unije Zajedničkom poduzeću IMI za razdoblje od deset godina iznosi 1 000 000 000 EUR i isplaćuje se iz proračuna Sedmoga okvirnog programa te da članovi osnivači trebaju jednako doprinositi pokrivanju tekućih troškova, svaki u iznosu koji ne premašuje 4 % ukupnog doprinosa Unije;

E.  budući da maksimalan doprinos Unije Zajedničkom poduzeću IMI 2 za razdoblje od 10 godina iznosi 1 638 000 000 EUR i isplaćuje se iz proračuna programa Obzor 2020. i doprinosa članova koji, osim Komisije, moraju sudjelovati u pokrivanju 50 % tekućih troškova te bi trebali sudjelovati u pokrivanju operativnih troškova doprinosima u gotovini, naravi ili na oba načina u iznosu jednakom financijskom doprinosu Unije;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  napominje da, prema mišljenju Revizorskog suda, računovodstvena dokumentacija Zajedničkog poduzeća IMI 2 za godinu koja je završila 31. prosinca 2016. u svim značajnim aspektima vjerno prikazuje financijsko stanje Zajedničkog poduzeća IMI 2 na dan 31. prosinca 2016. te rezultate poslovanja, novčane tokove i promjene u neto imovini za godinu završenu tim danom, u skladu s Financijskom uredbom i računovodstvenim pravilima koja je usvojio računovodstveni službenik Komisije te se temelji na međunarodno prihvaćenim računovodstvenim standardima za javni sektor;

2.  prima na znanje mišljenje Revizorskog suda da su transakcije prikazane u godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća IMI 2 za 2016. godinu zakonite i pravilne u svim bitnim aspektima;

3.  napominje da je konačni proračun za financijsku godinu 2016. za provođenje Sedmog okvirnog programa i izvršenje programa Obzor 2020. uključivao odobrena sredstva za preuzimanje obveza u iznosu od 307 053 000 EUR i odobrena sredstva za plaćanja u iznosu od 263 423 000 EUR; napominje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za preuzimanje obveza iznosila 94,1 %, (povećanje od 3,06 % u odnosu na 2015.);

4.  izražava žaljenje zbog činjenice da su odobrena sredstva za plaćanja već treću godinu za redom ispod 75 %: 2016. godine iznosila su 69,6 %; napominje, međutim, da je broj plaćanja porastao za 63 % (s 46 na 75), a plaćeni iznos za 30 % (s 134 514 000 EUR na 175 182 730 EUR) u odnosu na 2015. godinu, što predstavlja najveće brojke Zajedničkog poduzeća IMI 2 do sada; poziva Zajedničko poduzeće IMI 2 da tijelu nadležnom za davanje razrješnice dostavi ažurirane informacije i da za postupak sljedeće godine poboljša odobrena sredstva za plaćanja;

5.  napominje da je od 1 000 000 000 EUR sredstava iz Sedmog okvirnog programa dodijeljenih Zajedničkom poduzeću IMI, Zajedničko poduzeće IMI 2 do kraja 2016. preuzelo obveze u iznosu od 966 000 000 EUR i isplatilo 648 000 000 EUR; primjećuje da je razlog visoke razine nepodmirenih plaćanja u iznosu od 318 000 000 EUR (32 %) uglavnom početno kašnjenje u provedbi aktivnosti iz Sedmog okvirnog programa tijekom prvih godina djelovanja Zajedničkog poduzeća IMI;

6.  napominje da je od 1 000 000 000 EUR doprinosa koje članovi industrije trebaju uplatiti za aktivnosti Zajedničkog poduzeća IMI do kraja 2016. Zajedničko poduzeće IMI 2 potvrdilo doprinose u naravi te novčane doprinose u iznosu od 403 000 000 EUR; ističe da su članovi industrije Zajedničko poduzeće IMI 2 izvijestili o dodatnih 103 000 000 EUR doprinosa u naravi koji nisu bili potvrđeni; ističe činjenicu da su, slijedom toga, na kraju 2016. doprinosi u naravi te novčani doprinosi članova industrije iznosili ukupno 506 000 000 EUR, dok su novčani doprinosi EU-a aktivnostima Zajedničkog poduzeća IMI u okviru Sedmog okvirnog programa iznosili 728 000 000 EUR;

7.  sa zabrinutošću napominje da je od 1 638 000 000 EUR sredstava iz programa Obzor 2020. dodijeljenih Zajedničkom poduzeću IMI do kraja 2016. Zajedničko poduzeće IMI 2 preuzelo obveze u iznosu od 515 000 000 EUR (31 %) i isplatilo 111 000 000 EUR (7 % dodijeljenih sredstava) za provedbu svojeg prvog kruga projekata; prima na znanje činjenicu da je niska razina plaćanja ponajprije uzrokovana vremenom koje je potrebno konzorcijima za projekte za sklapanje sporazuma o bespovratnim sredstvima u okviru Obzora 2020. s partnerima iz industrije, što dovodi do kašnjenja planiranog pred-financiranja u okviru Zajedničkog poduzeća IMI za određenu godinu; nadalje napominje da je za projekte u sklopu programa za ebolu i antimikrobnu rezistenciju, uglavnom zbog smanjenja epidemije, zatraženo manje sredstava nego što je bilo predviđeno u početnim proračunima za projekte, koji su bili navedeni u prethodnim izvješćima Revizorskog suda i Zajedničkog poduzeća IMI 2;

8.  napominje da je od 1 638 000 000 EUR doprinosa u naravi te novčanih doprinosa koje članovi industrije i pridruženi partneri trebaju dati za aktivnosti Zajedničkog poduzeća IMI 2, izvršni direktor potvrdio 47 200 000 EUR, a dodatan iznos od 36 600 000 EUR prijavljen je do kraja 2016.; nadalje napominje da su, slijedom toga, na kraju 2016. ukupni doprinosi članova industrije aktivnostima Zajedničkog poduzeća IMI 2 u okviru programa Obzor 2020. iznosili 83 800 000 EUR, dok su novčani doprinosi EU-a iznosili 135 000 000 EUR; napominje da je razlika uzrokovana unaprijed izvršenim plaćanjima korisnicima za pokretanje projekata aktivnosti; ističe činjenicu da su u ovoj fazi provedbe programa za 25 projekata u okviru programa Obzor 2020. dodijeljena sredstva za preuzimanje obveza u iznosu od 275 800 000 EUR iz sredstava Unije te doprinosi industrije u naravi u iznosu od 249 100 000 EUR;

Strategija za borbu protiv prijevara

9.  prima na znanje da je strategija Zajedničkog poduzeća IMI 2 za borbu protiv prijevara u skladu sa zajedničkom strategijom borbe protiv prijevara Glavne uprave za istraživanje i inovacije; sa žaljenjem otkriva da je 2016. OLAF-u bio prijavljen jedan slučaj sumnje na prijevaru, te je na temelju priložene dokumentacije OLAF odlučio odbaciti predmet; napominje da je Zajedničko poduzeće IMI 2 istodobno provelo neovisnu financijsku reviziju koja je zaključena uz manju prilagodbu i bez značajnih nalaza; sa zadovoljstvom primjećuje učinkovitost preventivnih i korektivnih mjera protiv prijevara poduzetih u skladu sa strategijom borbe protiv prijevara; prepoznaje potrebu za daljnjim oprezom u tom pogledu;

Unutarnja revizija

10.  napominje da je Služba za unutarnju reviziju izdala završno revizijsko izvješće o kontrolama doprinosa u naravi koji su 21. siječnja 2016. dodijeljeni Zajedničkom poduzeću IMI 2; ističe činjenicu da je Služba za unutarnju reviziju preporučila da Zajedničko poduzeće IMI 2 pruži jasnije upute o metodologiji certificiranja koju primjenjuju vanjski revizori te da ojača procese provjere i odobravanja potvrda, razvije strategije, postupke i smjernice s jasnim upravnim odgovornostima i vremenske okvire za kontrolu doprinosa u naravi, poveća vrijednost operativnih i financijskih ex ante i ex post kontrola te provjerava kvalitetu računovodstvenih podataka;

11.  pozdravlja činjenicu da je Zajedničko poduzeće IMI 2 pripremilo akcijski plan koji je odobrila Služba za unutarnju reviziju 26. veljače 2016. te da su sve četiri preporuke provedene u dogovorenom roku tijekom 2016., čime se preostali rizik približio razumnom jamstvu;

Sustavi unutarnje kontrole

12.  potvrđuje činjenicu da je Zajedničko poduzeće IMI 2 uspostavilo djelotvorne postupke ex ante kontrole koji se temelje na pregledima financijske i operativne dokumentacije te da provodi ex post revizije zahtjeva za bespovratna sredstva u sklopu Sedmog okvirnog programa; napominje da je preostala stopa za ex post revizije o kojoj je Zajedničko poduzeće izvijestilo na kraju 2016. iznosila 1,67 %;

13.  sa žaljenjem primjećuje da je na kraju 2016., tj. treće godine provedbe programa Obzor 2020., Zajedničko poduzeće IMI 2 tek djelomično uskladilo svoje kontrolne sustave sa zajedničkim alatima Komisije za upravljanje bespovratnim sredstvima i njihovo praćenje u okviru programa Obzor 2020; napominje da se prioritet treba dati brzom dovršetku procesa integracije; priznaje, međutim, da je postignut znatan napredak u bliskoj suradnji sa službama Komisije, čime bi se trebalo omogućiti Zajedničkom poduzeću IMI 2 da od početka 2018. izvješćivanje o projektima, praćenje i plaćanja izvršava putem zajedničkih alata u okviru Obzora 2020.;

14.  sa žaljenjem napominje da je u Zajedničkom poduzeću IMI 2 došlo do određenih kašnjenja u plaćanjima korisnicima (sveučilištima, istraživačkim organizacijama te malim i srednjim poduzećima); napominje da je vrijeme za plaćanje od 90 dana za privremena plaćanja premašeno za 5 dana u 2016. godini; potvrđuje korektivne mjere koje je poduzelo Zajedničko poduzeće IMI 2 kako bi se stanje poboljšalo, osobito jačanjem suradnje s projektnim konzorcijima, preispitivanjem internih postupaka i zapošljavanjem dodatnog osoblja za financijsku jedinicu; potvrđuje u tom pogledu da je prosječno vrijeme za plaćanje za završna plaćanja troškova koje su tražili korisnici iznosilo 62 dana;

Komunikacija

15.  svjestan je da Zajedničko poduzeće IMI 2 treba uz posredovanje institucija EU-a informirati građane Unije o važnim istraživanjima i suradnjama u koje je uključeno, naglašava da je važno isticati stvarna poboljšanja koja su rezultat njegova rada, napominje da su rezultati tih troškova važan dio mandata Zajedničkog poduzeća IMI 2 te da ono surađuje s drugim zajedničkim poduzećima na promicanju javne svijesti o koristima njihova rada;

o
o   o

16.  poziva Komisiju da se pobrine da Zajedničko poduzeće IMI 2 izravno sudjeluje u postupku o preispitivanju u sredini programskog razdoblja Obzora 2020. u području daljnjeg pojednostavnjenja i usklađivanja zajedničkih poduzeća.

(1) Uredba Vijeća (EU) br. 557/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 (SL L 169, 7.6.2014., str. 54.).

Posljednje ažuriranje: 4. prosinca 2018.Pravna napomena