Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/2184(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0075/2018

Pateikti tekstai :

A8-0075/2018

Debatai :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Balsavimas :

PV 18/04/2018 - 12.65

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0170

Priimti tekstai
PDF 158kWORD 48k
Trečiadienis, 2018 m. balandžio 18 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: II naujoviškų vaistų iniciatyvos (NVI) bendroji įmonė
P8_TA(2018)0170A8-0075/2018
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2018 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento sprendimas dėl II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2017/2184(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės 2016 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės 2016 finansinių metų metinių ataskaitų su Bendrosios įmonės atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2018 m. vasario 20 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad bendroji įmonė įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą (05943/2018 – C8-0093/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 209 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 557/2014, kuriuo įsteigiama II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendroji įmonė(4), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 110/2014 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnyje(5),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0075/2018),

1.  patvirtina II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės vykdomajam direktoriui, kad Bendrosios įmonės 2016 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 426, 2017 12 12, p. 49.
(2) OL C 426, 2017 12 12, p. 49.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 169, 2014 6 7, p. 54.
(5) OL L 38, 2014 2 7, p. 2.


2. 2018 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento sprendimas dėl II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2017/2184(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės 2016 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės 2016 finansinių metų metinių ataskaitų su Bendrosios įmonės atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2018 m. vasario 20 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad bendroji įmonė įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą (05943/2018 – C8-0093/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 209 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 557/2014, kuriuo įsteigiama II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendroji įmonė(4), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 110/2014 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnyje(5),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0075/2018),

1.  pritaria II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 426, 2017 12 12, p. 49.
(2) OL C 426, 2017 12 12, p. 49.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 169, 2014 6 7, p. 54.
(5) OL L 38, 2014 2 7, p. 2.


3. 2018 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2017/2184(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0075/2018),

A.  kadangi 2007 m. gruodžio mėn. dešimties metų laikotarpiui įsteigta Bendroji įmonė siekiant įgyvendinti jungtinę technologijų iniciatyvą „Naujoviški vaistai“ (toliau – NVI bendroji įmonė), kad būtų galima gerokai pagerinti vaistų kūrimo proceso veiksmingumą bei rezultatyvumą ir įgyvendinti ilgalaikį tikslą, kad farmacijos sektorius gamintų veiksmingesnius ir saugesnius naujoviškus vaistus;

B.  kadangi 2014 m. gegužės mėn. priėmus Tarybos reglamentą (ES) Nr. 557/2014(1), 2014 m. birželio mėn. II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendroji įmonė (toliau – II NVI bendroji įmonė) pakeitė Naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrąją įmonę siekiant užbaigti Septintosios bendrosios programos mokslinių tyrimų veiklą ir Bendrosios įmonės veikimo laikas pratęstas iki 2024 m. gruodžio 31 d.;

C.  kadangi Bendrosios įmonės narės steigėjos yra Sąjunga, kuriai atstovauja Komisija, ir Europos farmacijos pramonės ir asociacijų federacija;

D.  kadangi dešimties metų laikotarpiui numatytas didžiausias Sąjungos įnašas į NVI bendrosios įmonės biudžetą yra 1 000 000 000 EUR, kuris turi būti išmokėtas iš Septintosios bendrosios programos biudžeto, o narės steigėjos privalo vienodai prisidėti prie einamųjų išlaidų – kiekviena jų skiria sumą, kuri yra ne didesnė kaip 4 proc. viso Sąjungos įnašo;

E.  kadangi dešimties metų laikotarpiui numatytas didžiausias Sąjungos įnašas į II NVI bendrosios įmonės biudžetą yra 1 638 000 000 EUR, kuris turi būti išmokėtas iš programos „Horizontas 2020“ biudžeto, o narės, išskyrus Komisiją, turi prisidėti prie 50 proc. einamųjų išlaidų ir turėtų prisidėti prie veiklos išlaidų grynųjų pinigų arba nepiniginiais įnašais arba abiem įnašais, kurie prilygtų Sąjungos finansiniam įnašui;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  pažymi, kad, remiantis Audito Rūmų nuomone, II NVI bendrosios įmonės metinėse finansinėse ataskaitose jos finansinė būklė 2016 m. gruodžio 31 d. ir su tą dieną pasibaigusiais finansiniais metais susijusių operacijų ir pinigų srautų rezultatai grynojo turto pokyčiai visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalauja jos finansinis reglamentas ir Komisijos apskaitos pareigūno patvirtintos apskaitos taisyklės, o šios ataskaitos grindžiamos tarptautiniu mastu priimtais apskaitos standartais, taikomais viešajam sektoriui;

2.  pažymi teigiamą Audito Rūmų nuomonę dėl II NVI bendrosios įmonės 2016 m. metinėse finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo, kurioje nurodoma, kad tos operacijos teisėtos ir tvarkingos visais reikšmingais aspektais;

3.  pažymi, kad galutinį 2016 m. biudžetą, skirtą Septintajai bendrajai programai ir programai „Horizontas 2020“ įgyvendinti, sudarė 307 053 000 EUR įsipareigojimų asignavimų bei 263 423 000 EUR mokėjimų asignavimų suma; pažymi, kad įsipareigojimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 94,1 proc. (palyginti su 2015 m., šis rodiklis padidėjo 3,06 proc.);

4.  apgailestaudamas pažymi, kad trečius metus iš eilės mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis nesiekė 75 proc. – 2016 m. jis buvo 69,6 proc.; vis dėlto pažymi, kad atliktų mokėjimų skaičius padidėjo 63 % (nuo 46 iki 75), o išmokėta suma – 30 % (nuo 134 514 000 EUR iki 175 182 730 EUR), palyginti su 2015 m., ir iki šiol II NVI bendrajai įmonei tai yra didžiausia suma; prašo II NVI bendrąją įmonę biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai pateikti naujausią informaciją ir pagerinti, turint mintyje kitų metų procedūrą, su mokėjimų asignavimais susijusią padėtį;

5.  pažymi, kad iš 1 000 000 000 EUR II NVI bendrajai įmonei skirtų Septintosios bendrosios programos lėšų sumos iki 2016 m. pabaigos II NVI bendroji įmonė prisiėmė įsipareigojimų už 966 000 000 EUR ir atliko mokėjimų už 648 000 000 EUR; pastebi, kad neatliktų mokėjimų (318 000 000 EUR, t. y. 32 proc.) lygis buvo aukštas pirmiausia dėl to, kad atidėta veiklos pagal Septintąją bendrąją programą vykdymo pradžia pirmaisiais NVI bendrosios įmonės veiklos metais;

6.  pažymi, kad iš 1 000 000 000 EUR įnašų, kuriais prie NVI bendrosios įmonės veiklos turi prisidėti pramonės sektoriaus nariai, iki 2016 m. pabaigos II NVI bendroji įmonė buvo patvirtinusi 403 000 000 EUR vertės nepiniginius ir piniginius įnašus; nurodo, kad nariai II NVI bendrajai įmonei taip pat pranešė apie 103 000 000 EUR nepiniginių įnašų sumą be patvirtinimo; pabrėžia, kad dėl to 2016 m. pabaigoje pramonės sektoriaus narių nepiniginiai ir piniginiai įnašai sudarė 506 000 000 EUR, o Sąjungos piniginiai įnašai II NVI bendrosios įmonės veiklai pagal Septintąją bendrąją programą sudarė 728 000 000 EUR;

7.  susirūpinęs pažymi, kad iš 1 638 000 000 EUR programos „Horizontas 2020“ lėšų, skirtų II NVI bendrajai įmonei, iki 2016 m. pabaigos II NVI bendroji įmonė prisiėmė įsipareigojimų už 515 000 000 EUR (31 proc.) ir atliko mokėjimų už 111 000 000 EUR (7 proc. skirtų lėšų) siekdama įgyvendinti pirmąją savo projektų dalį; pripažįsta, kad pagrindinė žemo mokėjimų lygio priežastis – laikas, kurio projektų konsorciumams reikia programos „Horizontas 2020“ dotacijos susitarimams su pramonės sektoriaus partneriais sudaryti, ir dėl to vėluojama atlikti suplanuotą NVI bendrosios įmonės tam tikrų metų išankstinį finansavimą; taip pat pažymi, kad Ebolos viruso ir atsparumo antimikrobinėms medžiagoms programų projektams prireikė mažiau lėšų, nei numatyta pradiniuose programų biudžetuose, nurodytuose ankstesnėse Audito Rūmų ir II NVI bendrosios įmonės ataskaitose, ir tam daugiausia įtakos turėjo sumažėję epidemijos mastai;

8.  pažymi, kad iš 1 638 000 000 EUR nepiniginių ir piniginių įnašų, kuriais prie II NVI bendrosios įmonės veiklos turi prisidėti pramonės sektoriaus subjektai ir asocijuotieji partneriai, vykdomasis direktorius patvirtino 47 200 000 EUR, o iki 2016 m. pabaigos buvo pranešta apie papildomą 36 600 000 EUR sumą; taip pat pažymi, kad dėl to 2016 m. pabaigoje bendra pramonės sektoriaus subjektų įnašų II NVI bendrosios įmonės veiklai pagal programą „Horizontas 2020“ suma sudarė 83 800 000 EUR, o Sąjungos piniginis įnašas siekė 135 000 000 EUR; pažymi, kad skirtumas atsirado dėl gavėjams skirtų išankstinių mokėjimų, kuriais siekta paspartinti projektų veiklą; pabrėžia tai, kad šiuo programos įgyvendinimo etapu 25-iems programos „Horizontas 2020“ projektams skirta 275 800 000 EUR įsipareigojimų asignavimų iš Sąjungos lėšų ir 249 100 000 EUR pramonės sektoriaus nepiniginių įnašų;

Kovos su sukčiavimu strategija

9.  pažymi, kad II NVI bendroji įmonė taiko kovos su sukčiavimu strategiją, atitinkančią Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinio direktorato bendrąją kovos su sukčiavimu strategiją; apgailestauja, jog nustatyta, kad 2016 m. apie vieną įtartiną atvejį buvo pranešta OLAF, kuri, remdamasis pateiktais dokumentais, nusprendė nepradėti tyrimo; pažymi, kad II NVI bendroji įmonė tuo pat metu atliko nepriklausomą finansinį auditą, po kurio atliktas nedidelis pakoregavimas, bet nenustatyta jokių reikšmingų pažeidimų; su pasitenkinimu pažymi prevencinių ir taisomųjų kovos su sukčiavimu priemonių, kurių imtasi pagal kovos su sukčiavimu strategiją, veiksmingumą; pripažįsta, kad šioje srityje toliau būtinas budrumas;

Vidaus auditas

10.  pripažįsta, kad 2016 m. sausio 21 d. Vidaus audito tarnyba (VAT) pateikė galutinę audito ataskaitą „Nepiniginių įnašų II NVI bendrojoje įmonėje kontrolė“; pabrėžia tai, kad VAT rekomendavo, kad II NVI bendroji įmonė pateiktų išsamesnes instrukcijas dėl išorės auditorių taikytinų sertifikavimo metodų, patobulintų sertifikatų peržiūros ir patvirtinimo procesus, nustatytų strategiją, procedūras ir gaires ir jose aiškiai nurodytų vadovų atsakomybę ir veiksmų, skirtų nepiniginiams įnašams kontroliuoti, terminus, padidintų veiklos ir finansų ex ante ir ex post kontrolės vertę ir tikrintų apskaitos duomenų kokybę;

11.  palankiai vertina tai, kad II NVI bendroji įmonė parengė veiksmų planą, kurį 2016 m. vasario 26 d. patvirtino VAT, ir tai, kad 2016 m. laikotarpiu buvo įgyvendintos visos keturios rekomendacijos laikantis sutartų terminų ir taip sumažinta likutinė rizikas siekiant pakankamo užtikrinimo;

Vidaus kontrolės sistemos

12.  pripažįsta, kad II NVI bendroji įmonė sukūrė veiksmingas ex ante kontrolės procedūras, grindžiamas finansinių ir veiklos dokumentų tikrinimu, ir atlieka dotacijų išlaidų deklaracijų pagal Septintąją bendrąją programą ex post auditus; pažymi, kad 2016 m. pabaigoje II NVI bendrosios įmonės praneštas ex post auditų likutinis lygis sudarė 1,67 proc.;

13.  apgailestaudamas pažymi, kad 2016 m. pabaigoje – trečiaisiais programos „Horizontas 2020“ įgyvendinimo metais – II NVI bendroji įmonė tik iš dalies integravo savo kontrolės sistemas į Komisijos bendrąsias programos „Horizontas 2020“ dotacijų valdymo ir stebėsenos priemones; pažymi, kad prioritetas turi būti skirtas tam, kad šis integracijos procesas būtų greitai užbaigtas; vis dėlto pripažįsta didelę pažangą, pasiektą glaudžiai bendradarbiaujant su Komisijos tarnybomis, nes nuo 2018 m. pradžios turėtų būti galima naudotis bendromis programos „Horizontas 2020“ priemonėmis visų II NVI bendrosios įmonės projektų ataskaitoms teikti, projektų stebėsenai ir mokėjimams vykdyti;

14.  apgailestaudamas pažymi, kad II NVI bendroji įmonė kartais vėlavo vykdyti mokėjimus gavėjams (universitetams, mokslinių tyrimų organizacijoms ir mažosioms ir vidutinėms įmonėms); pažymi, kad 2016 m. planinis 90 dienų tarpinių mokėjimų mokėjimo laikotarpis buvo viršytas 5 dienomis; pripažįsta, kad II NVI bendroji įmonė ėmėsi taisomųjų priemonių padėčiai pagerinti, visų pirma, stiprindama bendradarbiavimą su projektų konsorciumais, peržiūrėdama vidaus procedūras ir įdarbindama finansų skyriuje daugiau darbuotojų; ryšium su pripažįsta, kad vidutinis naudos gavėjų deklaruotų išlaidų galutinių apmokėjimų laikotarpis buvo 62 dienos;

Komunikacija

15.  pripažįsta, kad II NVI bendroji įmonė per Sąjungos institucijas turi Sąjungos piliečiams pranešti apie vykdomus svarbius mokslinius tyrimus ir bendradarbiavimą; pabrėžia, kad svarbu atkreipti į dėmesį į teigiamas permainas, sukurtas vykdant šį darbą, ir pažymi, kad rezultatai, gauti panaudojus minėtas lėšas, yra svarbūs Bendrosios įmonės įgaliojimų vykdymui ir kad ji bendradarbiauja su kitomis bendrosiomis įmonėmis siekdama didinti visuomenės informuotumą apie jų vykdomos veiklos naudą;

o
o   o

16.  ragina Komisiją užtikrinti, kad II NVI bendroji įmonė būtų tiesiogiai įtraukta į programos „Horizontas 2020“ laikotarpio vidurio peržiūrą svarstant tolesnį bendrųjų įmonių procedūrų supaprastinimą ir suderinimą.

(1) 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 557/2014, kuriuo įsteigiama II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendroji įmonė (OL L 169, 2014 6 7, p. 54).

Atnaujinta: 2018 m. gruodžio 4 d.Teisinis pranešimas