Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2184(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0075/2018

Teksty złożone :

A8-0075/2018

Debaty :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Głosowanie :

PV 18/04/2018 - 12.65

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0170

Teksty przyjęte
PDF 605kWORD 54k
Środa, 18 kwietnia 2018 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Absolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (IMI 2)
P8_TA(2018)0170A8-0075/2018
Decyzja
 Decyzja
 Rezolucja

1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych za rok budżetowy 2016 (2017/2184(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych za rok budżetowy 2016 wraz z odpowiedzią Wspólnego Przedsięwzięcia(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2016 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia wspólnemu przedsięwzięciu absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2016 (05943/2018 - C8-0093/2018),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 209,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 557/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych(4), w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 110/2014 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(5),

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0075/2018),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia za rok budżetowy 2016;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 426 z 12.12.2017, s. 49.
(2) Dz.U. C 426 z 12.12.2017, s. 49.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 54.
(5) Dz.U. L 38 z 7.2.2014, s. 2.


2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych za rok budżetowy 2016 (2017/2184(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych za rok budżetowy 2016 wraz z odpowiedzią Wspólnego Przedsięwzięcia(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2016 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia wspólnemu przedsięwzięciu absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2016 (05943/2018 - C8‑0093/2018),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 209,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 557/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych(4), w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 110/2014 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(5),

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0075/2018),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych za rok budżetowy 2016;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 426 z 12.12.2017, s. 49.
(2) Dz.U. C 426 z 12.12.2017, s. 49.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 54.
(5) Dz.U. L 38 z 7.2.2014, s. 2.


3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych za rok budżetowy 2016 (2017/2184(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0075/2018),

A.  mając na uwadze, że Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych (zwane dalej „Wspólnym Przedsięwzięciem IMI”) zostało ustanowione w grudniu 2007 r. na okres 10 lat w celu znaczącej poprawy skuteczności i wydajności procesu opracowywania leków, co w perspektywie długoterminowej miałoby doprowadzić do tego, że sektor farmaceutyczny będzie produkował skuteczniejsze i bezpieczniejsze leki innowacyjne,

B.  mając na uwadze, że po przyjęciu rozporządzenia Rady (UE) nr 557/2014(1) w maju 2014 r. Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (zwane dalej „Wspólnym Przedsięwzięciem IMI 2”) zastąpiło w czerwcu 2014 r. Wspólne Przedsiębiorstwo IMI w celu ukończenia prac badawczych w ramach siódmego programu ramowego; rozporządzenie wydłużyło również czas trwania Wspólnego Przedsięwzięcia do dnia 31 grudnia 2024 r.,

C.  mając na uwadze, że członkami założycielami Wspólnego Przedsięwzięcia są Unia reprezentowana przez Komisję i Europejska Federacja Producentów Leków i Stowarzyszeń Farmaceutycznych,

D.  mając na uwadze, że maksymalny wkład Unii na rzecz Wspólnego Przedsięwzięcia przez okres 10 lat wynosi 1 000 000 000 EUR i kwota ta ma zostać wypłacona z budżetu siódmego programu ramowego, a członkowie założyciele wniosą równy wkład na pokrycie bieżących kosztów, przy czym każdy z nich wniesie kwotę nieprzekraczającą 4 % łącznego wkładu Unii,

E.  mając na uwadze, że maksymalny wkład Unii na rzecz Wspólnego Przedsięwzięcia IMI 2 przez okres 10 lat wynosi 1 638 000 000 EUR, przy czym kwota ta zostanie wypłacona z budżetu programu „Horyzont 2020”, a członkowie inni niż Komisja wniosą 50 % wkładu w celu pokrycia bieżących kosztów oraz powinni wnieść wkład pieniężny lub rzeczowy (lub oba te wkłady) w celu pokrycia kosztów operacyjnych, o wartości równiej wkładowi finansowemu Unii,

Zarządzanie budżetem i finansami

1.  zauważa, że w opinii Trybunału Obrachunkowego (zwanego dalej „Trybunałem”) sprawozdanie Wspólnego Przedsięwzięcia IMI 2 za rok zakończony w dniu 31 grudnia 2016 r. przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach sytuację finansową wspólnego Przedsięwzięcia IMI 2 na dzień 31 grudnia 2016 r. oraz wyniki transakcji, przepływy pieniężne i zmiany w aktywach netto za zakończony w tym dniu rok budżetowy, zgodnie z przepisami jego regulaminu finansowego i z zasadami rachunkowości przyjętymi przez księgowego Komisji oraz w oparciu o powszechnie przyjęte międzynarodowe standardy rachunkowości sektora publicznego;

2.  zauważa, że Trybunał wydał pozytywną opinię w sprawie legalności i prawidłowości transakcji leżących u podstaw rocznego sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia IMI 2 za rok 2016 we wszystkich istotnych aspektach;

3.  zauważa, że gotowy do wykonania ostateczny budżet na rok budżetowy 2016 dostępny dla siódmego programu ramowego oraz programu „Horyzont 2020” przewidywał kwotę środków na zobowiązania w wysokości 307 053 000 EUR oraz kwotę środków na płatności w wysokości 263 423 000 EUR; odnotowuje, że poziom wykorzystania środków na zobowiązania wyniósł 94,1 % (wzrost o 3,06 % w porównaniu z rokiem 2015);

4.  z żalem odnotowuje fakt, że środki na płatności przez trzeci rok z rzędu wynosiły poniżej 75 %: w 2016 r. wynosiły one w 69,6 %; zauważa jednak, że liczba płatności wzrosła o 63 % (z 46 do 75), a zapłacona kwota o 30 % (z 134 514 000 EUR do 175 182 730 EUR) w porównaniu z rokiem 2015, co stanowi jak dotąd największą liczbę dla Wspólnego Przedsięwzięcia IMI 2; zachęca Wspólne Przedsięwzięcie IMI 2 do przedstawienia organowi udzielającemu absolutorium aktualnych informacji oraz do zwiększenia środków na płatności w przyszłorocznej procedurze;

5.  zauważa, że z kwoty 1 000 000 000 EUR środków siódmego programu ramowego przydzielonych na rzecz Wspólnego Przedsięwzięcia IMI, do końca 2016 r. Wspólne Przedsięwzięcie IMI 2 zaciągnęło zobowiązania na kwotę 966 000 000 EUR i dokonało płatności na kwotę 648 000 000 EUR; zauważa, że wysoki poziom zobowiązań pozostających do spłaty, wynoszący 318 000 000 EUR (32 %), wynikał głównie z opóźnionego rozpoczęcia działań w ramach siódmego programu ramowego w pierwszych latach działalności Wspólnego Przedsięwzięcia;

6.  stwierdza, że Wspólne Przedsięwzięcie ocenia, że z 1 000 000 000 EUR wkładów, które członkowie z branży mieli wnieść na rzecz działań Wspólnego Przedsięwzięcia IMI, na koniec 2016 r. Wspólne Przedsięwzięcie IMI 2 zatwierdziło wkłady pieniężne i niepieniężne w wysokości 403 000 000 EUR; wskazuje, że kolejne 103 000 000 EUR niezatwierdzonych wkładów niepieniężnych zgłosili członkowie Wspólnego Przedsięwzięcia IMI 2; podkreśla w konsekwencji fakt, że na koniec 2016 r. wkłady pieniężne i niepieniężne wniesione przez członków z branży osiągnęły wysokość 506 000 000 EUR, zaś wkłady pieniężne wniesione przez Unię na rzecz działań Wspólnego Przedsięwzięcia w ramach siódmego programu ramowego osiągnęły wysokość 728 000 000 EUR;

7.  zauważa z zaniepokojeniem, że z kwoty 1 638 000 000 EUR środków z programu „Horyzont 2020” przydzielonych na rzecz Wspólnego Przedsięwzięcia IMI, do końca 2016 r. Wspólne Przedsięwzięcie IMI 2 zaciągnęło zobowiązania na kwotę 515 000 000 EUR (31 %) i dokonało płatności na kwotę 111 000 000 EUR (7 % przydzielonych środków) na potrzeby wdrożenia pierwszej serii projektów; przyjmuje do wiadomości, że niski poziom płatności wynika głównie z czasu, jaki jest potrzebny konsorcjom projektowym do zawarcia z partnerami branżowymi umów o udzielenie dotacji w ramach programu „Horyzont 2020”, co opóźnia prefinansowanie Wspólnego Przedsięwzięcia IMI 2 zaplanowane na dany rok; zauważa ponadto, że projekty w ramach programów Ebola i oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe wymagały mniej środków niż przewidziano we wstępnych budżetach projektowych, których opis załączono do poprzednich sprawozdań Trybunału i Wspólnego Przedsięwzięcia IMI 2, a głównym powodem tej zmiany było zmniejszenie się rozmiaru epidemii;

8.  zauważa, że z kwoty 1 638 000 000 EUR wkładów pieniężnych i niepieniężnych, które miały zostać wniesione przez członków z branży i partnerów stowarzyszonych na rzecz działań Wspólnego Przedsięwzięcia IMI 2, wkłady w wysokości 47 200 000 EUR zostały zatwierdzone przez dyrektora wykonawczego, a dalsza kwota 36 000 000 EUR została wykazana na koniec 2016 r.; zauważa ponadto, że w związku z tym na koniec 2016 r. łączna kwota wkładów ze strony członków z branży na rzecz działań Wspólnego Przedsięwzięcia IMI 2 w ramach programu „Horyzont 2020” wyniosła 83 800 000 EUR, zaś kwota wkładów pieniężnych ze strony Unii wyniosła 135 000 000 EUR. zauważa, że różnica ta wynika z płatności zaliczkowych dokonanych na rzecz beneficjentów celem uruchomienia działań projektowych; podkreśla fakt, że na tym etapie wdrażania programu zobowiązania w wysokości 275 800 000 EUR z funduszy Unii i 249 100 000 EUR wkładów niepieniężnych z branży przyznane zostały na 25 projektów programu „Horyzont 2020”;

Strategia zwalczania nadużyć finansowych

9.  zauważa, że Wspólne Przedsięwzięcie IMI 2 dysponuje strategią zwalczania nadużyć finansowych, dostosowaną do wspólnej strategii zwalczania nadużyć finansowych Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji; z ubolewaniem przyjmuje fakt, że w 2016 r. OLAF został poinformowany o jednym przypadku podejrzenia, wskutek którego zdecydował się odrzucić sprawę na podstawie przedłożonej dokumentacji; zauważa, że Wspólne Przedsięwzięcie równolegle przeprowadziło niezależną kontrolę finansową, która wykazała potrzebę drobnej korekty oraz brak ustaleń w istotnych sprawach; z zadowoleniem odnotowuje skuteczność środków zwalczania nadużyć finansowych i środków naprawczych podejmowanych zgodnie ze strategią zwalczania nadużyć finansowych; uznaje konieczność dalszego zachowania czujności w tym względzie;

Audyt wewnętrzny

10.  odnotowuje, że w dniu 21 stycznia 2016 r. Służba Audytu Wewnętrznego (IAS) opublikowała sprawozdanie końcowe z kontroli zatytułowane „Kontrole wkładów rzeczowych do Wspólnego Przedsięwzięcia IMI 2”; podkreśla, że IAS zaleciła Wspólnemu Przedsięwzięciu IMI 2 wydawanie bardziej precyzyjnych instrukcji w zakresie metodologii certyfikacji, które mają być stosowane przez audytorów zewnętrznych, a także wzmocnienie procesu przeglądu i zatwierdzania certyfikatów, opracowanie strategii, procedur i wytycznych wraz z jasnym zakresem odpowiedzialności kierownictwa oraz harmonogramem działań w zakresie kontroli wkładów rzeczowych, zwiększenie wartości operacyjnych i finansowych kontroli ex ante i ex post oraz prowadzenie kontroli jakości danych księgowych;

11.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Wspólne Przedsięwzięcie IMI 2 przygotowało plan działania zatwierdzony przez IAS w dniu 26 lutego 2016 r. oraz że wszystkie cztery zalecenia zostały wdrożone w uzgodnionych terminach w trakcie 2016 r., ograniczając tym samym ryzyko rezydualne w celu uzyskania wystarczającej pewności;

Systemy kontroli wewnętrznej

12.  przyjmuje do wiadomości fakt, że Wspólne Przedsięwzięcie IMI 2 ustanowiło skuteczne procedury kontroli ex ante na podstawie przeglądów dokumentacji finansowej i operacyjnej oraz że przeprowadza ono też kontrole ex post zestawień wydatków poniesionych w związku z dotacjami w ramach siódmego programu ramowego; zauważa, że w odniesieniu do kontroli ex post na koniec 2016 r. Wspólne Przedsięwzięcie IMI 2 zgłosiło poziom błędu resztowego wynoszący 1,67 %;

13.  ubolewa, że na koniec 2016 r. – trzeciego roku realizacji programu „Horyzont 2020” – Wspólne Przedsięwzięcie IMI 2 tylko częściowo ukończyło integrację systemów kontroli ze wspólnymi narzędziami Komisji do zarządzania dotacjami w ramach programu „Horyzont 2020” i monitorowania; oraz że należy ustalić priorytety w celu szybkiego zakończenia procesu integracji; uznaje jednak istotne postępy osiągnięte w ścisłej współpracy ze służbami Komisji, które powinny umożliwić przeprowadzenie wszystkich czynności związanych ze składaniem sprawozdań, monitorowaniem i płatnościami w zakresie projektów Wspólnego Przedsięwzięcia IMI 2 za pomocą wspólnych narzędzi programu „Horyzont 2020” od początku 2018 r.;

14.  z ubolewaniem zauważa, że Wspólne Przedsięwzięcie IMI 2 miało pewne opóźnienia w dokonywaniu płatności na rzecz beneficjentów (uniwersytetów, instytutów badawczych oraz małych i średnich przedsiębiorstw); zauważa, że w 2016 r. 90-dniowy termin dokonywania płatności okresowych został przekroczony o 5 dni; uznaje działania naprawcze podejmowane przez Wspólne Przedsięwzięcie IMI 2 w celu poprawy sytuacji, w szczególności przez wzmocnienie współpracy z konsorcjami projektowymi, przegląd wewnętrznych procedur i zatrudnienie większej liczby pracowników w jednostce finansowej; przyznaje w tym względzie, że termin dokonywania płatności końcowych w odniesieniu do kosztów zadeklarowanych przez beneficjentów wynosił średnio 62 dni;

Komunikacja

15.  uznaje, że Wspólne Przedsięwzięcie IMI 2 potrzebuje przekazywać obywatelom Unii, za pośrednictwem instytucji Unii, informacje o ważnych badaniach i współpracy, jakie prowadzi; kładzie nacisk na potrzebę podkreślenia rzeczywistych postępów będących wynikiem tych prac, zauważa, że skutki takich wydatków są istotną częścią mandatu Wspólnego Przedsięwzięcia IMI 2, a także że współpracuje ono z innymi wspólnymi przedsięwzięciami w zakresie uświadamiania społeczeństwu korzyści płynących z ich prac;

o
o   o

16.  apeluje do Komisji, by zapewniła bezpośrednie zaangażowanie Wspólnego Przedsięwzięcia IMI 2 w proces przeglądu śródokresowego programu „Horyzont 2020” w zakresie dalszych uproszczeń i harmonizacji wspólnych przedsięwzięć/przedsiębiorstw.

(1) Rozporządzenie Rady (UE) nr 557/2014 w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych z dnia 6 maja 2014 r. (Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 54).

Ostatnia aktualizacja: 4 grudnia 2018Informacja prawna