Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2184(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0075/2018

Predkladané texty :

A8-0075/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasovanie :

PV 18/04/2018 - 12.65

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0170

Prijaté texty
PDF 354kWORD 48k
Streda, 18. apríla 2018 - Štrasburg Finálna verzia
Absolutórium za rok 2016: spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (IIL 2)
P8_TA(2018)0170A8-0075/2018
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018 o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 za rozpočtový rok 2016 (2017/2184(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou spoločného podniku(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05943/2018 – C8‑0093/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 209,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 557/2014 zo 6. mája 2014 o založení spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2(4), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0075/2018),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 za plnenie rozpočtu spoločného podniku za rozpočtový rok 2016;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 426, 12.12.2017, s. 49.
(2) Ú. v. EÚ C 426, 12.12.2017, s. 49.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 54.
(5) Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018 o účtovnej závierke spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 za rozpočtový rok 2016 (2017/2184(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou spoločného podniku(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05943/2018 – C8‑0093/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 209,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 557/2014 zo 6. mája 2014 o založení spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2(4), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0075/2018),

1.  schvaľuje účtovnú závierku spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 za rozpočtový rok 2016;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 426, 12.12.2017, s. 49.
(2) Ú. v. EÚ C 426, 12.12.2017, s. 49.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 54.
(5) Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 za rozpočtový rok 2016 (2017/2184(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0075/2018),

A.  keďže spoločný podnik pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky (ďalej len „spoločný podnik IIL 2“) bol zriadený v decembri 2007 na obdobie 10 rokov s cieľom výrazne zvýšiť efektivitu a účinnosť procesu vývoja liekov s dlhodobým cieľom, aby farmaceutické odvetvie vyrábalo účinnejšie a bezpečnejšie inovačné lieky;

B.  keďže v dôsledku prijatia nariadenia Rady (EÚ) č. 557/2014(1) v máji 2014 nahradil v júni 2014 spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (ďalej len „spoločný podnik IIL 2“) spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky s cieľom dokončiť výskumné činnosti podľa siedmeho rámcového programu, a predĺžilo sa tým trvanie spoločného podniku do 31. decembra 2024;

C.  keďže Únia, ktorú zastupuje Komisia, a Európska federácia farmaceutického priemyslu a farmaceutických združení sú zakladajúcimi členmi spoločného podniku;

D.  keďže maximálna výška príspevku Únie spoločnému podniku na obdobie 10 rokov je 1 000 000 000 EUR, ktoré sa uhradia z rozpočtu siedmeho rámcového programu, a zakladajúci členovia prispejú na prevádzkové náklady rovnakým dielom, pričom každý z nich poskytne príspevok nepresahujúci 4 % celkového príspevku Únie;

E.  keďže maximálny príspevok Únie spoločnému podniku IIL 2 na obdobie 10 rokov je 1 638 000 000 EUR, pričom táto suma má byť vyplatená z rozpočtu Horizontu 2020, a členovia – okrem Komisie – majú prispievať na 50 % prevádzkových nákladov, a to peňažnými alebo nepeňažnými príspevkami, alebo v ich kombinácii vo výške, ktorá zodpovedá finančnému príspevku Únie;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

1.  berie na vedomie, že podľa názoru Európskeho dvora audítorov (ďalej len „Dvor audítorov“) účtovná závierka spoločného podniku IIL 2 za rok končiaci sa 31. decembra 2016 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu spoločného podniku IIL 2 k 31. decembru 2016, výsledky jeho operácií, peňažné toky a zmeny čistých aktív za vtedy končiaci rozpočtový rok v súlade s jeho nariadením o rozpočtových pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie a ktoré vychádzajú z medzinárodne prijatých účtovných štandardov pre verejný sektor;

2.  berie na vedomie bezvýhradné stanovisko Dvora audítorov, že operácie súvisiace s ročnou účtovnou závierkou spoločného podniku IIL 2 za rozpočtový rok 2016 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne;

3.  konštatuje, že konečný disponibilný rozpočet na rok 2016 na plnenie siedmeho rámcového programu a programu Horizont 2020 zahŕňal viazané rozpočtové prostriedky vo výške 307 053 000 EUR a platobné rozpočtové prostriedky vo výške 263 423 000 EUR; konštatuje, že miera využitia viazaných rozpočtových prostriedkov bola 94,1 % (zvýšenie o 3,06 % v porovnaní s rokom 2015);

4.  s poľutovaním konštatuje, že platobné rozpočtové prostriedky boli už tretí rok po sebe nižšie ako 75 %: v roku 2016 boli na úrovni 69,6 %; konštatuje však, že počet platieb vzrástol o 63 % (zo 46 na 75) a vyplatená suma o 30 % (zo 134 514 000 EUR na 175 182 730 EUR) v porovnaní s rokom 2015, čo je doteraz najvyššie číslo pre spoločný podnik IIL 2; vyzýva spoločný podnik IIL 2, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium predložil aktualizované informácie a aby zvýšil platobné rozpočtové prostriedky na budúcoročný postup;

5.  konštatuje, že zo sumy 1 miliarda EUR, ktorá bola vyčlenená pre spoločný podnik IIL z finančných prostriedkov siedmeho rámcového programu, prijal do konca roka 2016 spoločný podnik IIL 2 záväzky vo výške 966 miliónov EUR a vykonal platby vo výške 648 miliónov EUR; konštatuje, že vysoká miera neuhradených platieb vo výške 318 miliónov EUR (32 %) bola spôsobená najmä oneskoreným začiatkom činností siedmeho rámcového programu v priebehu prvých rokov existencie spoločného podniku IIL;

6.  konštatuje, že z príspevkov členov z priemyselnej sféry na činnosti spoločného podniku IIL vo výške 1 miliardy EUR potvrdil do konca roka 2016 spoločný podnik IIL 2 nepeňažné a peňažné príspevky vo výške 403 000 000 EUR; poukazuje na to, že členovia spoločného podniku IIL 2 vykázali ďalších 103 000 000 EUR vo forme nepeňažných príspevkov, ktoré neboli potvrdené; zdôrazňuje skutočnosť, že v dôsledku toho dosiahli nepeňažné a peňažné príspevky priemyselných členov na konci roka 2016 celkovú výšku 506 000 000 EUR v porovnaní s peňažnými príspevkami Únie zo siedmeho rámcového programu na činnosti spoločného podniku IIL vo výške 728 000 000 EUR;

7.  so znepokojením konštatuje, že zo sumy 1 638 000 000 EUR vyčlenenej pre spoločný podnik IIL z finančných prostriedkov programu Horizont 2020 do konca roka 2016 spoločný podnik IIL 2 prijal záväzky vo výške 515 000 000 EUR (31 %) a uhradil platby vo výške 111 000 000 EUR (7 % vyčlenených finančných prostriedkov) na vykonávanie prvého súboru projektov; uznáva, že nízka miera platieb je spôsobená najmä časom, ktorý potrebujú projektové konzorciá na uzavretie dohôd o grante v rámci programu Horizont 2020 s partnermi z odvetvia, čo spôsobuje oneskorenie predbežného financovania spoločného podniku IIL plánovaného na daný rok; ďalej konštatuje, že projekty v rámci programov týkajúcich sa eboly a v oblasti antimikrobiálnej rezistencie si vyžiadali menej finančných prostriedkov, než sa predpokladalo v pôvodných rozpočtoch na tieto projekty, a to najmä v dôsledku poklesu epidémie, čo bolo uvedené v predchádzajúcich správach Dvoru audítorov a spoločného podniku IIL 2;

8.  konštatuje, že zo sumy 1 638 000 000 EUR v podobe nepeňažných a peňažných príspevkov, ktoré majú poskytnúť členovia odvetvia a pridružení partneri na činnosť spoločného podniku IIL 2, pričom 47 200 000 EUR potvrdil výkonný riaditeľ a ďalšia suma vo výške 36 600 000 EUR sa vykázala do konca roku 2016; konštatuje, že v dôsledku toho dosiahli celkové príspevky priemyselných členov na činnosti spoločného podniku IIL 2 v rámci programu Horizont 2020 na konci roka 2016 sumu 83 800 000 EUR, pričom výška peňažného príspevku EÚ bola 135 000 000 EUR; berie na vedomie, že rozdiel bol spôsobený zálohovými platbami príjemcom na činnosti súvisiace so spustením projektov; zdôrazňuje skutočnosť, že v tejto fáze vykonávania programu sa vyčlenili záväzky vo výške 275 800 000 EUR z finančných prostriedkov Únie a 249 100 000 EUR z nepeňažných príspevkov priemyselných partnerov na 25 projektov programu Horizont 2020;

Stratégia boja proti podvodom

9.  konštatuje, že spoločný podnik IIL 2 uplatňuje stratégiu boja proti podvodom, ktorá je v súlade so spoločnou stratégiou v oblasti boja proti podvodom Generálneho riaditeľstva pre výskum a inováciu; vyjadruje poľutovanie nad tým, že v roku 2016 bol úradu OLAF oznámený jeden prípad podozrenia, pričom tento úrad na základe poskytnutej dokumentácie rozhodol, že prípad zamietne; berie na vedomie, že spoločný podnik IIL 2 zároveň vykonal nezávislý finančný audit, ktorý uzavrel s malou úpravou a bez závažných podstatných zistení; s uspokojením berie na vedomie účinnosť preventívnych a nápravných opatrení na boj proti podvodom prijatých v súlade so stratégiou boja proti podvodom; uznáva, že je potrebné tejto veci naďalej venovať pozornosť;

Vnútorný audit

10.  berie na vedomie, že Útvar pre vnútorný audit (IAS) vydal 21. januára 2016 záverečnú správu o audite s názvom Kontroly nepeňažných príspevkov spoločnému podniku IIL 2; zdôrazňuje skutočnosť, že IAS odporučil, aby spoločný podnik IIL 2 poskytol presnejšie pokyny týkajúce sa metodiky osvedčovania, ktorú majú uplatňovať externí audítori, a aby posilnil proces preskúmania a schvaľovania osvedčení, vypracoval stratégiu, postupy a usmernenia s jasnými riadiacimi úlohami a harmonogram opatrení na kontrolu nepeňažných príspevkov, zvýšil hodnotu prevádzkovej a finančnej kontroly ex ante a ex post a vykonával kontroly kvality účtovných údajov;

11.  víta skutočnosť, že spoločný podnik IIL 2 pripravil akčný plán, ktorý 26. februára 2016 schválil útvar IAS, a že všetky štyri odporúčania boli v priebehu roka 2016 vykonané v rámci dohodnutých lehôt, čím sa reziduálne riziko zmiernilo a priblížilo k primeranému uisteniu;

Systémy vnútornej kontroly

12.  uznáva skutočnosť, že spoločný podnik IIL 2 zaviedol účinné postupy kontroly ex ante založené na finančných a prevádzkových administratívnych kontrolách a vykonáva audity ex post výkazov nákladov pri grantoch v rámci siedmeho rámcového programu; konštatuje, že zostatková miera pri auditoch ex post vykázaná spoločným podnikom IIL 2 na konci roka 2016 bola 1,67 %;

13.  s poľutovaním konštatuje, že na konci roka 2016, ktorý bol tretím rokom plnenia programu Horizont 2020, bola integrácia systémov kontroly spoločného podniku IIL 2 so spoločnými nástrojmi Komisie na riadenie a monitorovanie grantov v rámci programu Horizont 2020 dokončená len čiastočne; a že je prednostne potrebné urýchlene dokončiť proces integrácie; uznáva však, že sa dosiahol výrazný pokrok v úzkej spolupráci s útvarmi Komisie, čo by malo umožniť, aby sa akékoľvek podávanie správ, monitorovanie a platby súvisiace s projektom v rámci spoločného podniku IIL 2 uskutočňovali prostredníctvom spoločných nástrojov programu Horizont 2020 od začiatku roka 2018;

14.  s poľutovaním konštatuje, že spoločný podnik IIL 2 zaznamenal niekoľko omeškaní platieb príjemcom (univerzity, výskumné organizácie a MSP); konštatuje, že cieľová lehota 90 dní na vyplatenie prostriedkov, pokiaľ ide o predbežné platby, bola v roku 2016 prekročená o 5 dní; berie na vedomie nápravné opatrenia, ktoré prijal spoločný podnik IIL 2 na zlepšenie situácie, najmä posilnením spolupráce s projektovými konzorciami, preskúmaním vnútorných postupov a prijatím nových zamestnancov na finančné oddelenie; v tejto súvislosti uznáva, že priemerná lehota na vyplatenie prostriedkov, pokiaľ ide o záverečné úhrady nákladov, ktoré vykázali prijímatelia, bola 62 dní;

Komunikácia

15.  uznáva, že je potrebné, aby spoločný podnik IIL 2 prostredníctvom inštitúcií Únie informoval občanov Únie o dôležitom výskume a spolupráci, ktoré vykonáva, zdôrazňuje, že je potrebné poukazovať na skutočné zlepšenia, ktoré boli dosiahnuté v rámci tejto činnosti, konštatuje, že výsledky takýchto výdavkov tvoria významnú súčasť mandátu spoločného podniku IIL 2 a že spolupracuje s ostatnými spoločnými podnikmi pri podpore informovanosti verejnosti o prínose ich činnosti;

o
o   o

16.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila priamu účasť spoločného podniku IIL 2 na procese preskúmania programu Horizont 2020 v polovici trvania v oblasti ďalšieho zjednodušovania a harmonizácie spoločných podnikov.

(1) Nariadenie Rady (EÚ) č. 557/2014 zo 6. mája 2014, ktorým sa zriaďuje spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 54).

Posledná úprava: 4. decembra 2018Právne oznámenie