Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2180(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0095/2018

Předložené texty :

A8-0095/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasování :

PV 18/04/2018 - 12.66
CRE 18/04/2018 - 12.66

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0171

Přijaté texty
PDF 497kWORD 49k
Středa, 18. dubna 2018 - Štrasburk Konečné znění
Udělení absolutoria za rok 2016: Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy
P8_TA(2018)0171A8-0095/2018
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2018 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (jaderná syntéza pro energii) na rozpočtový rok 2016 (2017/2180(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí společného podniku(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05943/2018 – C8-0089/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady č. 2007/198/Euratom ze dne 27. března 2007 o založení společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy a o poskytnutí výhod tomuto podniku(4), zejména na čl. 5 odst. 3 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0095/2018),

1.  uděluje řediteli společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy absolutorium za plnění rozpočtu společného podniku na rozpočtový rok 2016;

2.  předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 426, 12.12.2017, s. 31.
(2) Úř. věst. C 426, 12.12.2017, s. 31.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 90, 30.3.2007, s. 58.
(5) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2018 o uzavření účtů společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy za rozpočtový rok 2016 (2017/2180(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí společného podniku(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05943/2018 – C8-0089/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady č. 2007/198/Euratom ze dne 27. března 2007 o založení společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy a o poskytnutí výhod tomuto podniku(4), zejména na čl. 5 odst. 3 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0095/2018),

1.  schvaluje uzavření účtů společného podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy za rozpočtový rok 2016;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 426, 12.12.2017, s. 31.
(2) Úř. věst. C 426, 12.12.2017, s. 31.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 90, 30.3.2007, s. 58.
(5) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2018 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy za rozpočtový rok 2016 (2017/2180(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy na rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0095/2018),

A.  vzhledem k tomu, že společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (dále jen „společný podnik“) byl zřízen v březnu 2007 na období 35 let rozhodnutím Rady 2007/198/Euratom(1);

B.  vzhledem k tomu, že členy společného podniku jsou Euratom, zastoupený Komisí, členské státy Euratomu a třetí země, které s Euratomem uzavřely dohody o spolupráci v oblasti kontrolované jaderné syntézy;

C.  vzhledem k tomu, že cílem společného podniku je: a) poskytovat příspěvek Unie k mezinárodnímu projektu energie z jaderné syntézy ITER; b) provádět dohodu o širším přístupu mezi Euratomem a Japonskem; a c) připravit výstavbu demonstračního reaktoru pro jadernou syntézu;

D.  vzhledem k tomu, že společný podnik začal samostatně fungovat v březnu 2008;

Všeobecně

1.  konstatuje, že zpráva Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy za rok 2016 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) zjišťuje, že účetní závěrka zobrazuje věrně ve všech významných (materiálních) ohledech finanční situaci společného podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy k 31. prosinci 2016, výsledky jeho činností, jeho peněžní toky a změny čistých aktiv za daný rok v souladu s jeho finančním nařízením a s účetními pravidly, která přijal účetní Komise;

2.  uznává, že operace, na nichž se zakládá účetní závěrka společného podniku za rozpočtový rok 2016, jsou ve všech významných ohledech legální a správné;

3.  upozorňuje, že společný podnik je odpovědný za řízení příspěvku Unie k projektu ITER a že je nutno dodržet rozpočtový limit ve výši 6 600 000 000 EUR do roku 2020; konstatuje, že v této částce není zahrnuto 663 000 000 EUR, které navrhla Komise v roce 2010 na pokrytí možných nepředvídaných událostí;

4.  konstatuje, že v listopadu 2016 schválila rada organizace ITER (dále jen „rada ITER“) novou základní linii projektu ITER týkající se rozsahu, harmonogramu a nákladů projektu; kromě toho konstatuje, že byl schválen celkový harmonogram projektu pro operace „první plazma“ a „deuterium-tritium“, upozorňuje, že po schválení nové základní linie projektu ITER stanovil společný podnik nový časový plán a přepočítal související náklady na dokončení příspěvku společného podniku do konstrukční fáze projektu;

5.  vyjadřuje další znepokojení nad tím, že odhadované datum dokončení celé konstrukční fáze je nyní plánováno na prosinec 2035, což oproti původní základní linii znamená patnáctileté zpoždění; bere na vědomí, že nový harmonogram schválený radou ITER stanovil čtyřfázový přístup s tím, že jako lhůtu pro dosažení prvního strategického milníku konstrukční fáze projektu („první plazma“) stanovil prosinec 2025 a jako odhadované datum dokončení celé konstrukční fáze prosinec 2035; bere na vědomí, že cílem nového fázového přístupu je lépe sladit realizaci projektu s prioritami a omezeními všech členů organizace ITER;

6.  bere na vědomí zjištění zprávy Účetního dvora, že z výsledků, jež byly předloženy správní radě společného podniku v prosinci 2016, vyplývá požadavek na dodatečné financování pro konstrukční fázi projektu po roce 2020 k již přidělené částce ve výši 5 400 000 000 EUR, což představuje nárůst schváleného rozpočtu ve výši 6 600 000 000 EUR o 82 %; znovu opakuje, že částka 6 600 000 000 EUR, kterou Rada schválila v roce 2010, představuje strop pro výdaje společného podniku do roku 2020; uznává, že dodatečné financování požadované pro dokončení projektu ITER musí zahrnovat závazky z budoucího víceletého finančního rámce;

7.  zdůrazňuje, že kromě konstrukční fáze bude muset společný podnik po roce 2035 přispívat i na operační fázi ITER a na jeho následnou deaktivační fázi a fázi vyřazování z provozu; považuje za znepokojivé, že tyto příspěvky dosud nejsou odhadnuty; vyzývá společný podnik, aby co nejdříve stanovil odhad nákladů na tyto fáze;

8.  zdůrazňuje, že dne 14. června 2017 vydala Komise sdělení nazvané Příspěvek EU k reformovanému projektu ITER(2) s žádostí o podporu Parlamentu a o udělení mandátu Komisi Radou EU, aby Komise mohla jménem Euratomu schválit novou základní linii;

9.  bere na vědomí, že i když jsou prognózy společného podniku ohledně první plazmy s časovým plánem projektu organizace ITER kompatibilní, považuje se tento harmonogram za technicky nejčasnější možný realizovatelný termín;

10.  zdůrazňuje, že i když nová základní linie nezahrnuje rezervu na nepředvídané události, Komise ve svém výše uvedeném sdělení ze dne 14. června 2017 naznačila, že rezerva pro nepředvídané události o délce až 24 měsíců u harmonogramu a v řádu 10–20 % u rozpočtu by byla přiměřená; kromě toho konstatuje, že opatření přijatá s ohledem na dodržení rozpočtu limitovaného na 6 600 000 000 EUR zahrnovala i odložení zadávacího řízení a instalace všech komponentů, které nejsou pro fázi „první plazmy“ zásadní; upozorňuje na to, že i když byly přijaty určité pozitivní kroky ke zlepšení řízení a kontroly konstrukční fáze projektu ITER, riziko dalšího zvyšování nákladů a zpoždění realizace projektu oproti nově navrhované základní linii přetrvává; konstatuje, že rozpoznání těchto rizik musí společný podnik a skutečně všechny strany projektu ocenit;

11.  zdůrazňuje, že dne 29. března 2017 Spojené království oznámilo Evropské radě své rozhodnutí vystoupit z Unie a Euratomu; konstatuje, že se jedná o dohodě o podmínkách vystoupení; poukazuje na to, že při několika příležitostech Spojené království vyjádřilo svůj zájem na další účasti na činnostech Unie v oblasti energie z jaderné syntézy; dále konstatuje, že komunity v oblasti jaderné fúze v Unii a Spojeném království vyjádřily naději, že experiment JET (Joint European Torus) v Culhamu ve Spojeném království bude i nadále probíhat, a to i po roce 2018, s cílem provést nezbytné přípravné práce pro projekt ITER.

Rozpočtové a finanční řízení

12.  konstatuje, že konečný rozpočet na rozpočtový rok 2016 zahrnoval prostředky na závazky ve výši 488 000 000 EUR a prostředky na platby ve výši 724 510 000 EUR; konstatuje, že míry čerpání činily 99,8 % u prostředků na závazky a 98 % u prostředků na platby;

13.  konstatuje, že z prostředků na závazky ve výši 488 000 000 EUR bylo téměř 100 % čerpáno na přímé individuální závazky;

14.  bere na vědomí, že téměř úplné plnění rozpočtu na rok 2016 a automatický přenos vedly k velmi nízké míře zrušených prostředků v roce 2016, která představovala méně než 1 % rozpočtu; připomíná, že zrušené prostředky ve výši 1 202 662 EUR odpovídají částkám nevyplaceným v roce 2016 na otevřené správní závazky přenesené z roku 2015;

15.  konstatuje, že v roce 2015 činil zůstatek z plnění rozpočtu 5 880 000 EUR;

16.  vyjadřuje znepokojení nad tím, že společný podnik nevyužil příležitost předkládat podrobné informace o svém rozpočtovém a finančním řízení v roce 2016 v porovnání s rokem 2015 (platební transakce, souhrnné a individuální závazky, důležité připomínky a poznámky k plnění rozpočtu); vyzývá společný podnik, aby tyto údaje předložil orgánu příslušnému k udělení absolutoria v návaznosti na tuto zprávu;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

17.  konstatuje, že v červnu 2015 přijala správní rada společného podniku strategii boje proti podvodům a odpovídající akční plán, přičemž většina příslušných opatření byla provedena v roce 2016; konstatuje však, že společný podnik neustavil konkrétní nástroj, který by mu usnadnil monitorování opatření týkajících se zadávání veřejných zakázek, zejména těch, které souvisejí s těmito fázemi řízení: posuzováním rizika a hodnocením, vyjednáváním a přidělováním zakázek; vítá, že společný podnik v současné době definuje požadavky na parametrizaci nástroje, který mu umožní systematicky shromažďovat informace týkající se ukazatelů pro boj proti podvodům v zadávacích řízeních a také zaměstnancům společného podniku umožní zadávat doplňující informace o výstražných signálech u jakéhokoli zadávacího řízení;

18.  vítá, že během roku 2016 úředník pro etiku a boj proti podvodům spolu s příslušnými útvary dále prováděli strategii společného podniku pro boj proti podvodům, což Účetní dvůr kontroloval v rámci svých pravidelných návštěv;

19.  konstatuje, že vedle přijetí pravidel společného podniku pro whistleblowing v roce 2015 byl připraven i postup provádění, který stanovil souhrnnou a podrobnou mapu postupů, jak lze oznamovat závažné nesrovnalostí a přečiny a jak se ve společném podniku dále řeší;

Výběr a přijímání zaměstnanců

20.  konstatuje, že společný podnik nevyužil standardní příležitost poskytnout podrobné informace o svých postupech výběru a přijímání zaměstnanců v roce 2016 (počet úředníků Unie, dočasných zaměstnanců, smluvních zaměstnanců a dočasných zaměstnanců, počet oznámení o volném pracovním místě atd.), vyzývá společný podnik, aby tyto údaje předložil orgánu příslušnému k udělení absolutoria v návaznosti na tuto zprávu;

Interní kontrola

21.  konstatuje, že společný podnik má systém pro provádění auditů u dodavatelů, jehož cílem je kontrolovat dodržování požadavků na kontrolu kvality; bere na vědomí, že při těchto auditech se kontrolují četné aspekty realizace, včetně plánu kvality, případů nedodržování konkrétního požadavku, kontroly nákupu a řízení subdodavatelů, správy dokumentace a dat, řízení změn a odchylek, plánu kontroly kvality pro veřejné práce, podrobného harmonogramu projektu, řízení rizika spojeného se zakázkami a plánu kontroly kvality pro technické práce; upozorňuje, že v rámci 29 auditů provedených v roce 2016 bylo zjištěno 47 situací nesouladu s požadavky na kontrolu kvality a 202 oblastí ke zlepšení; a vyzývá společný podnik, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria poskytl komplexní prohlášení k výměně dat;

22.  bere na vědomí, že v září 2016 provedl Útvar interního auditu Komise (dále jen „IAS“) audit provádění mechanismu zadávání zakázek a že v reakci na výsledná doporučení nyní společný podnik provádí akční plán; oceňuje, že útvar IAS rovněž provedl následnou kontrolu doporučení vyjádřených na základě auditu řízení zakázek a dospěl k závěru, že společný podnik všechna související doporučení vhodným způsobem realizoval;

23.  konstatuje, že v roce 2016 oddělení interního auditu společného podniku provedlo následnou kontrolu doporučení, která vyplynula z auditu zadávání zakázek v oblasti budov projektu ITER, a bere na vědomí důležitou práci, kterou společný podnik provedl v oblasti formalizace a koncipování postupů, pokynů, pravidel a nástrojů souvisejících s činnostmi zadávání veřejných zakázek; dále konstatuje, že oddělení interního auditu rovněž vyslovilo šest dalších doporučení ke zlepšení postupů; vítá, že k červenci 2017 bylo provedeno pět ze šesti nových doporučení oddělení interního auditu a že zbývající doporučení se týká nového vymezení úlohy interního přezkumného panelu;

24.  konstatuje, že míra zbytkových chyb u grantových plateb se nevypočítává, protože jejich podíl na rozpočtu společného podniku je malý a protože byl proveden malý počet auditů ex post; s uznáním konstatuje, že v roce 2016 Výkonná agentura pro výzkum zahájila jménem společného podniku u jednoho příjemce audit ex post; vítá, že společný podnik přijal opatření nutná k nápravě chyb zjištěných při auditech v předchozích letech;

Operační zakázky a granty

25.  konstatuje, že během roku 2016 bylo zahájeno 40 postupů zadávání provozních zakázek a bylo podepsáno 52 smluv na zakázky;

26.  se znepokojením konstatuje, že průměrná doba potřebná k zadání zakázky nad 1 000 000 EUR se v roce 2016 oproti roku 2015 prodloužila (ze 140 na 162 dnů); konstatuje, že se prodloužila i průměrná doba potřebná na zadávací řízení na zakázky pod 1 000 000 EUR (z 59 na 71 dnů), ale u grantů se významně zkrátila (ze 103 na 61) v souladu s údaji za rok 2015; a že společný podnik musí přijmout jasná opatření pro odpovídající řešení znepokojivého nárůstu doby potřebné pro zadávání veřejných zakázek v hodnotě nad i pod prahovou částkou 1 000 000 EUR;

Ostatní záležitosti

27.  vyzývá společný podnik, aby využil výhod sítě společných podniků, která slouží jako platforma spolupráce mezi společnými podniky;

28.  uznává, že je třeba, aby společný podnik komunikoval s občany Unie prostřednictvím orgánů Unie, pokud jde o významný výzkum a spolupráci, jež provádí; zdůrazňuje význam upozorňování na reálná zlepšení dosažená v důsledku jeho práce, která jsou významnou součástí jeho mandátu, stejně jako skutečnost, že spolupracuje s dalšími společnými podniky na zvyšování povědomí veřejnosti o přínosech jejich práce.

(1) Rozhodnutí Rady č. 2007/198/Euratom ze dne 27. března 2007 o založení společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy a o poskytnutí výhod tomuto podniku (Úř. věst. L 90, 30.3.2007, s. 58).
(2) COM(2017)0319.

Poslední aktualizace: 4. prosince 2018Právní upozornění