Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2180(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0095/2018

Esitatud tekstid :

A8-0095/2018

Arutelud :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hääletused :

PV 18/04/2018 - 12.66
CRE 18/04/2018 - 12.66

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0171

Vastuvõetud tekstid
PDF 269kWORD 55k
Kolmapäev, 18. aprill 2018 - Strasbourg Lõplik väljaanne
2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte
P8_TA(2018)0171A8-0095/2018
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1. Euroopa Parlamendi 18. aprilli 2018. aasta otsus ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2017/2180(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 2016. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2018. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele heakskiidu andmise kohta 2016. aasta eelarve täitmisel (05943/2018 – C8‑0089/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 27. märtsi 2007. aasta otsust 2007/198/Euratom (millega luuakse ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte ning antakse sellele eelised)(4), eriti selle artikli 5 lõiget 3,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208(5),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8‑0095/2018),

1.  annab heakskiidu ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte direktori tegevusele ühisettevõtte 2016. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L‑seerias).

(1) ELT C 426, 12.12.2017, lk 31.
(2) ELT C 426, 12.12.2017, lk 31.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 90, 30.3.2007, lk 58.
(5) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


2. Euroopa Parlamendi 18. aprilli 2018. aasta otsus ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 2016. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2017/2180(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 2016. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2018. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele heakskiidu andmise kohta 2016. aasta eelarve täitmisel (05943/2018 – C8‑0089/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 27. märtsi 2007. aasta otsust 2007/198/Euratom (millega luuakse ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte ning antakse sellele eelised)(4), eriti selle artikli 5 lõiget 3,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208(5),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8‑0095/2018),

1.  annab heakskiidu ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 2016. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L‑seerias).

(1) ELT C 426, 12.12.2017, lk 31.
(2) ELT C 426, 12.12.2017, lk 31.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 90, 30.3.2007, lk 58.
(5) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


3. Euroopa Parlamendi 18. aprilli 2018. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2017/2180(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8‑0095/2018),

A.  arvestades, et ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte (edaspidi „ühisettevõte“) loodi 2007. aasta märtsis nõukogu otsusega 2007/198/Euratom(1) 35 aasta pikkuseks perioodiks;

B.  arvestades, et ühisettevõtte liikmeteks on Euratom, mida esindab komisjon, Euratomi liikmesriigid ja kolmandad riigid, kes on sõlminud Euratomiga koostöölepingu juhitava termotuumasünteesi alal;

C.  arvestades, et ühisettevõtte eesmärgid on: a) anda liidu panus ITERi rahvusvahelisse tuumasünteesienergeetika projekti, b) rakendada Euratomi ja Jaapani vahelist laiema lähenemisviisi lepingut ning c) valmistada ette tuumasünteesi näidisreaktori ehitust;

D.  arvestades, et ühisettevõte alustas iseseisvat tööd 2008. aasta märtsis;

Üldine teave

1.  võtab teadmiseks, et kontrollikoja aruandes ühisettevõtte 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“) leitakse, et raamatupidamise aastaaruanne annab kõigis olulistes aspektides õiglase pildi ühisettevõtte finantsolukorrast 31. detsembri 2016. aasta seisuga ning finantstulemustest, rahavoogudest ja netovara muutustest sel kuupäeval lõppenud aastal vastavalt ühisettevõtte finantsmäärusele ja komisjoni peaarvepidaja poolt vastu võetud raamatupidamiseeskirjadele;

2.  võtab teadmiseks, et ühisettevõtte 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud on kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed;

3.  rõhutab, et ühisettevõte haldab ITERi projekti tehtavat liidu osamaksu ning eelarvepiirang suuruses 6 600 000 000 eurot aastani 2020 tuleb säilitada; märgib, et see summa ei sisalda komisjoni poolt võimalike ettenägematute kulude katmiseks 2010. aastal välja pakutud 663 000 000 eurot;

4.  märgib, et 2016. aasta novembris kiitis ITERi organisatsiooni nõukogu (edaspidi „ITERi nõukogu“) heaks ITERi uue projektikirjelduse projekti ulatuse, ajakava ja maksumuse osas; märgib lisaks, et kiideti heaks projekti üldine ajakava nn esimese plasma ja deuteeriumi-triitiumi operatsioonide jaoks; märgib, et pärast ITERi uue projektikirjelduse heakskiitmist koostas ühisettevõte uue ajakava ning arvutas ümber ühisettevõtte hinnangulise panuse projekti ehitusetapi valmimisse;

5.  väljendab jätkuvat muret selle pärast, et terve ehitusetapi eeldatav valmimistähtaeg on praegu kavandatud ligikaudu 15 aastat hilisemaks algses projektikirjelduses toodud tähtajast; märgib, et ITERi nõukogu kinnitatud uus ajakava koosneb neljast etapist ning projekti ehitusetapi (esimene plasma) esimese strateegilise vahe-eesmärgi saavutamise tähtaeg on detsember 2025 ja kogu ehitusetapi prognoositud valmimistähtaeg on detsember 2035; võtab teadmiseks asjaolu, et uue etappideks jaotatud lähenemisviisi eesmärk on projekti rakendamise parem ühtlustamine kõigi ITERi organisatsiooni liikmete prioriteetide ja piirangutega;

6.  märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt selgus tulemustest, mida 2016. aasta detsembris tutvustati ühisettevõtte juhatusele, et pärast 2020. aastat vajatakse ehitusetapiks eeldatavalt 5 400 000 000 eurot lisavahendeid, mis on 82 % rohkem kui heaks kiidetud 6 600 000 000 euro suurune eelarve; kordab tõsiasja, et nõukogu poolt 2010. aastal heaks kiidetud summa 6 600 000 000 eurot on ühisettevõtte kulutuste ülemmäär aastani 2020; tunnistab, et ITERi projekti lõpuleviimiseks vajalikuks täiendavaks rahastamiseks tuleb kasutada tulevases mitmeaastases finantsraamistikus võetud kohustusi;

7.  toonitab, et lisaks ehitusetapile peab ühisettevõte pärast 2035. aastat panustama ka ITERi kasutusetappi ning sellele järgnevatesse deaktiveerimis- ja dekomisjoneerimisetappidesse; tunneb muret, et nende panuste suurust ei ole veel hinnatud; kutsub ühisettevõtet üles andma võimalikult kiiresti hinnangut nende etappide kuludele;

8.  rõhutab, et 14. juunil 2017 avaldas komisjon teatise „ELi panus uuendatud ITERi projekti“(2), millega sooviti saavutada Euroopa Parlamendi toetust ja saada nõukogult komisjonile mandaat uue projektikirjelduse heakskiitmiseks Euratomi nimel;

9.  võtab teadmiseks asjaolu, et ühisettevõtte prognoosid esimese plasma osas vastavad ITERi organisatsiooni projekti ajakavale, ent seatud ajakava käsitletakse kõige varasema võimaliku tehniliselt saavutatava tähtajana;

10.  rõhutab, et kuigi uus projektikirjeldus ei hõlma ettenägemata kulusid, soovitas komisjon oma eelnimetatud 14. juuni 2017. aasta teatises, et ajakava jaoks oleks asjakohane kokku leppida 24‑kuuline ning eelarve jaoks 10–20 % suurune puhver; märgib lisaks, et 6 600 000 000 euro suurusest eelarvest kinnipidamisega seotud meetmete hulka kuulus esimese plasma jaoks mitte hädavajalike komponentide hankimise ja installeerimise edasilükkamine; juhib tähelepanu asjaolule, et hoolimata ITERi projekti ehitusetapi juhtimisel ja kontrollimisel tehtud edusammudest püsib oht, et võrreldes uue projektikirjeldusega võivad projekti elluviimise kulud endiselt kasvada ja selle lõpuleviimine veelgi edasi lükkuda; märgib, et selliste riskide teadvustamist peavad hindama nii ühisettevõte kui ka tegelikult kõik projekti osapooled;

11.  rõhutab, et 29. märtsil 2017 teavitas Ühendkuningriik Euroopa Ülemkogu oma otsusest Euroopa Liidust ja Euratomist välja astuda; märgib, et lepingu üle, milles sätestatakse Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise kord, on käimas läbirääkimised; märgib, et Ühendkuningriik on mitmel korral väljendanud huvi osaleda ka edaspidi ELi tuumasünteesienergeetika alases tegevuses; märgib lisaks, et liidu ja Ühendkuningriigi tuumasünteesispetsialistid väljendasid lootust, et Ühendkuningriigis Culhamis jätkub Euroopa Ühistoroidkambri (Joint European Torus, JET) katse ka pärast 2018. aastat, et teha hädavajalikke ettevalmistustöid ITERi projekti jaoks;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

12.  märgib, et ühisettevõtte 2016. aasta lõplik, täitmiseks kasutada olnud eelarve sisaldas 488 000 000 euro suuruses summas kulukohustuste assigneeringuid ja 724 510 000 euro suuruses summas maksete assigneeringuid; märgib, et kulukohustuste ja maksete assigneeringute kasutusmäärad olid vastavalt 99,8 % ja 98 %;

13.  märgib, et kulukohustuste assigneeringutest summas 488 000 000 eurot kasutati peaaegu 100 % otseste individuaalsete kulukohustuste kaudu;

14.  võtab teadmiseks, et 2016. aasta eelarve peaaegu täielik täitmine ja automaatne ülekandmine järgmisse aastasse muudavad tühistatud assigneeringute määra 2016. aastal väga madalaks – vähem kui 1 % eelarvest; märgib, et tühistatud assigneeringute summa 1 202 662 eurot vastab summale, mida 2016. aastal ei makstud 2015. aastast ülekantud täitmata halduskulukohustuste eest;

15.  märgib, et 2015. aasta eelarve ülejääk oli 5 880 000 eurot;

16.  väljendab muret seoses sellega, et ühisettevõte jättis kasutamata võimaluse anda üksikasjalikku teavet oma eelarve haldamise ja finantsjuhtimise kohta 2016. aastal võrreldes 2015. aastaga (maksetehingud, üldised ja individuaalsed kulukohustused, olulised märkused ja kommentaarid eelarve täitmise kohta); kutsub ühisettevõtet üles esitama neid andmeid eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile käesoleva raporti järelmeetmena;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

17.  märgib, et ühisettevõtte juhatus võttis 2015. aasta juunis vastu pettustevastase strateegia ja sellega seotud tegevuskava, mille enamik meetmeid rakendati 2016. aastal; märgib siiski, et ühisettevõte ei ole loonud spetsiaalset vahendit, mis lihtsustaks järelevalvet ühisettevõtte hankemenetlustega seotud tegevuse üle, eelkõige riskihindamisel ja hankemenetluste hindamise, läbirääkimiste ja lepingute sõlmimise etappides; väljendab heameelt asjaolu üle, et ühisettevõte töötab praegu välja nõudeid sellise vahendi parameetrite määramiseks, mis võimaldab ühisettevõttel koguda süstemaatiliselt teavet pettusevastaste näitajate kohta hankemenetlustes ja annab ühisettevõtte töötajatele võimaluse sisestada täiendavat teavet mis tahes hankemenetluse ohumärkide kohta;

18.  väljendab heameelt asjaolu üle, et pettustevastane ja eetikaametnik koos vastavate üksustega rakendas jätkuvalt ühisettevõtte pettustevastast strateegiat, mida kontrollikoda oma korrapäraste külastuste raames 2016 aasta jooksul kontrollis;

19.  märgib, et pärast ühisettevõtte rikkumisest teatamise eeskirjade vastuvõtmist 2015. aastal töötati välja rakendamisprotsess, millega kehtestati kokkuvõtlik ja üksikasjalik protsessiskeem tõsisest eeskirjade rikkumisest ja väärteost teatamise ning nendega tegelemise kohta ühisettevõttes;

Töötajate valik ja töölevõtmine

20.  märgib, et ühisettevõte ei kasutanud tavapärast võimalust esitada üksikasjalikku teavet oma töötajate valiku ja töölevõtmise menetluste kohta 2016. aastal (liidu ametnike, ajutiste teenistujate, lepinguliste töötajate ja ajutiste töötajate arv, avaldatud vabade töökohtade arv jne); kutsub ühisettevõtet üles esitama kõnealusid andmeid eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile käesoleva raporti järelmeetmena;

Sisekontroll

21.  märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt kasutab ühisettevõte töövõtjate kohapeal auditeerimise süsteemi, mille eesmärk on kontrollida nende vastavust ühisettevõtte kvaliteeditagamise nõuetele; võtab teadmiseks asjaolu, et auditid hõlmavad rakendamise mitmeid aspekte, sh kvaliteedikava, mis tahes konkreetseid nõuetele mittevastavuse juhtumeid, hangete kontrolli ning allhangete haldamist, dokumentatsiooni ja andmete haldamist, muutuste ja kõrvalekallete haldamist, ehitustööde kvaliteedikontrolli plaani, projektide üksikasjalikku ajakava, lepingute riskijuhtimist ning tehniliste tööde kvaliteedikontrolli plaani; juhib tähelepanu asjaolule, et 2016. aastal tehtud 29 auditi käigus leiti 47 kvaliteeditagamise nõuetele mittevastavuse juhtu ning 202 parandamist vajavat valdkonda, ning kutsub ühisettevõtet üles esitama eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile põhjaliku avalduse andmevahetuse kohta;

22.  võtab teadmiseks asjaolu, et 2016. aasta septembris viis komisjoni siseauditi talitus lõpule hankemenetluste rakendamise auditi ning ühisettevõte rakendab sellest tulenevate soovituste põhist tegevuskava; võtab heakskiitvalt teadmiseks asjaolu, et siseauditi talitus tegi ka oma lepingute haldamise auditi järelkontrolli ning leidis, et ühisettevõte oli kõik asjaomased soovitused asjakohaselt rakendanud;

23.  märgib, et 2016. aastal tegi ühisettevõtte siseauditi üksus oma ITERi ehitiste valdkonna hangete auditi järelkontrolli ning tunnustas olulist tööd, mida ühisettevõte on teinud hangete protsessi, suuniste, eeskirjade ja vahendite ametlikustamisel ja kavandamisel; võtab lisaks teadmiseks, et siseauditi üksus esitas ka kuus täiendavat soovitust menetluste parandamiseks; tunneb heameelt selle üle, et 2017. aasta juuli seisuga on täidetud viis kuuest siseauditi üksuse antud uuest soovitusest ning täitmisel olev soovitus puudutab sisemise nõuandekomitee rolli ümbersõnastamist;

24.  märgib, et toetusmaksete allesjäänud veamäära ei ole arvutatud, sest nende osakaal ühisettevõtte eelarves on väike ning järelauditeid tehakse vähe; märgib rahuloluga, et 2016. aastal käivitas Teadusuuringute Rakendusamet ühisettevõtte nimel ühte toetusesaajat puudutava järelauditi; kiidab heaks asjaolu, et ühisettevõte on võtnud asjaomased meetmed eelmiste aastate auditite käigus avastatud vigade parandamiseks;

Põhitegevusega seotud hanked ja toetused

25.  märgib, et 2016. aastal algatati 40 põhitegevusega seotud hankemenetlust ning allkirjastati 52 hankelepingut;

26.  märgib murelikult, et võrreldes 2015. aastaga pikenes 2016. aastal 1 000 000 eurot ületavate hangete puhul lepingu sõlmimiseni kulunud keskmine aeg 140 päevalt 162 päevani; märgib, et võrreldes 2015. aastaga pikenes ka alla 1 000 000 euro jäävate hangete puhul hankemenetluste keskmine kestus (59 päevalt 71 päevani), kuid toetuste puhul lühenes see oluliselt (103 päevalt 61 päevani); märgib lisaks, et ühisettevõttel tuleb võtta konkreetseid meetmeid, et asjakohaselt tegeleda hangete puhul lepingu sõlmimiseni kuluva aja murettekitava pikenemisega nii 1 000 000 eurot ületavate kui ka sellest allapoole jäävate hangete puhul;

Muud küsimused

27.  soovitab ühisettevõttel kasutada hüvesid, mida pakub ühisettevõtete võrgustik, mis toimib ühisettevõtete koostööplatvormina;

28.  tunnistab, et ühisettevõte peab institutsioonide kaudu teavitama liidu kodanikke oma olulistest teadusuuringutest ja koostööst, ning toonitab, et on tähtis tõsta esile ühisettevõtte töö tulemusel tehtud tegelikke edusamme, mis moodustavad suure osa tema ülesandest, ning seda, et ta teeb koostööd teiste ühisettevõtetega üldsuse teadlikkuse suurendamiseks ühisettevõtete tegevuse kasulikkusest.

(1) Nõukogu 27. märtsi 2007. aasta otsus 2007/198/Euratom, millega luuakse ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte ning antakse sellele eelised (ELT L 90, 30.3.2007, lk 58).
(2) COM(2017)0319.

Viimane päevakajastamine: 4. detsember 2018Õigusalane teave