Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2180(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0095/2018

Predkladané texty :

A8-0095/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasovanie :

PV 18/04/2018 - 12.66
CRE 18/04/2018 - 12.66

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0171

Prijaté texty
PDF 360kWORD 49k
Streda, 18. apríla 2018 - Štrasburg Finálna verzia
Absolutórium za rok 2016: Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy
P8_TA(2018)0171A8-0095/2018
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2016 (2017/2180(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďami spoločného podniku(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05943/2018 – C8-0089/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2007/198/Euratom z 27. marca 2007, ktorým sa zriaďuje Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy a ktorým sa mu udeľujú výhody(4), a najmä na jeho článok 5 ods. 3,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0095/2018),

1.  udeľuje riaditeľovi Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy absolutórium za plnenie rozpočtu spoločného podniku za rozpočtový rok 2016;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 426, 12.12.2017, s. 31.
(2) Ú. v. EÚ C 426, 12.12.2017, s. 31.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 90, 30.3.2007, s. 58.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018 o účtovnej závierke Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2016 (2017/2180(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďami spoločného podniku(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05943/2018 – C8-0089/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2007/198/Euratom z 27. marca 2007, ktorým sa zriaďuje Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy a ktorým sa mu udeľujú výhody(4), a najmä na jeho článok 5 ods. 3,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0095/2018),

1.  schvaľuje účtovnú závierku spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2016;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 426, 12.12.2017, s. 31.
(2) Ú. v. EÚ C 426, 12.12.2017, s. 31.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 90, 30.3.2007, s. 58.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2016 (2017/2180(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0095/2018),

A.  keďže Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (ďalej len „spoločný podnik“) bol zriadený rozhodnutím Rady 2007/198/Euratom(1) v marci 2007 na obdobie 35 rokov;

B.  keďže členmi spoločného podniku sú Euratom, zastúpený Komisiou, členské štáty Euratomu a tretie krajiny, ktoré s Euratomom uzavreli dohody o spolupráci v oblasti riadenej jadrovej syntézy;

C.  keďže ciele spoločného podniku sú: a) poskytovať príspevok Únie na medzinárodný projekt energie jadrovej syntézy ITER; b) vykonávať dohodu o širšom prístupe medzi Euratomom a Japonskom; a c) pripraviť výstavbu demonštračného reaktora jadrovej syntézy;

D.  keďže spoločný podnik začal samostatne fungovať v marci 2008;

Všeobecne

1.  konštatuje, že Dvor audítorov vo svojej správe o ročnej účtovnej závierke spoločného podniku za rozpočtový rok 2016 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) uvádza, že ročná účtovná závierka vyjadruje verne vo všetkých významných hľadiskách jeho finančnú situáciu k 31. decembru 2016 a že výsledky jeho operácií, jeho toky hotovosti a zmeny v jeho čistých aktívach ku koncu daného roka sú v súlade s jeho rozpočtovými pravidlami a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie;

2.  uznáva, že operácie, na ktorých sa zakladá ročná účtovná závierka spoločného podniku za rozpočtový rok 2016, sú vo všetkých významných hľadiskách zákonné a riadne;

3.  zdôrazňuje, že spoločný podnik je zodpovedný za riadenie príspevku Únie na projekt ITER a že rozpočtový limit vo výške 6 600 000 000 EUR do roku 2020 je nevyhnutné dodržať; poznamenáva, že tento údaj nezahŕňa sumu 663 000 000 EUR, ktorú navrhla Komisia v roku 2010 na pokrytie možných nepredvídateľných výdavkov;

4.  konštatuje, že v novembri 2016 rada organizácie ITER (ďalej len „rada ITER“) schválila nový referenčný základ projektu ITER pre rozsah, harmonogram a náklady projektu; okrem toho upozorňuje, že celkový harmonogram projektu pre operácie Prvá plazma a Deutérium – trícium bol schválený; poznamenáva, že v nadväznosti na schválenie nového základného scenára projektu ITER spoločný podnik stanovil nový harmonogram a prepočítal súvisiace náklady pri ukončení príspevku spoločného podniku na fázu výstavby projektu;

5.  vyjadruje pretrvávajúce znepokojenie nad tým, že predpokladaný termín ukončenia pre celú fázu výstavby je v súčasnosti naplánovaný s oneskorením približne 15 rokov v porovnaní s pôvodným základným scenárom; poznamenáva, že v rámci nového harmonogramu, ktorý schválila rada ITER, bol určený prístup založený na štyroch fázach, pričom december 2025 bol stanovený ako termín na dosiahnutie prvého strategického medzníka fázy výstavby projektu (Prvá plazma) a december 2035 ako dátum predpokladaného ukončenia celej fázy výstavby; uznáva, že cieľom nového prístupu založeného na jednotlivých fázach je lepšie zosúladiť realizáciu projektu s prioritami a obmedzeniami všetkých členov organizácie ITER;

6.  poukazuje na správu Dvora audítorov, v ktorej sa uvádza, že z výsledkov, ktoré boli predložené riadiacej rade spoločného podniku v decembri 2016, vyplynuli očakávané dodatočné požiadavky na financovanie k už viazaným prostriedkom vo výške 5 400 000 000 EUR na fázu výstavby po roku 2020, čo predstavuje nárast o 82 % oproti schválenému rozpočtu na úrovni 6 600 000 000 EUR; opakuje, že suma vo výške 6 600 000 000 EUR, ktorú schválila Rada v roku 2010, predstavuje strop pre výdavky spoločného podniku do roku 2020; uznáva, že dodatočné financovanie potrebné na dokončenie projektu ITER musí zahŕňať budúce záväzky viacročného finančného rámca;

7.  zdôrazňuje, že okrem fázy výstavby bude musieť spoločný podnik prispievať na fázu prevádzky ITER po roku 2035 a následné fázy deaktivácie a vyradenia ITER z prevádzky; je znepokojený, že tieto príspevky zatiaľ neboli odhadnuté; vyzýva spoločný podnik, aby čo najskôr odhadol náklady súvisiace s týmito fázami;

8.  zdôrazňuje, že Komisia 14. júna 2017 vydala oznámenie s názvom Príspevok EÚ k vylepšenému projektu ITER(2), v ktorom sa uchádzala o podporu Európskeho parlamentu a mandát od Rady, aby mohla schváliť nový základný scenár v mene Euratomu;

9.  uznáva skutočnosť, že zatiaľ čo prognózy spoločného podniku týkajúce sa prvej plazmy sú zlučiteľné s harmonogramom organizácie ITER určeným pre projekt, tento plán sa považuje za technicky najskorší možný dátum;

10.  zdôrazňuje, že hoci nový základný scenár nezahŕňa nepredvídané okolnosti, Komisia v uvedenom oznámení zo 14. júna 2017 navrhla, že by bolo primerané počítať s neplánovaným zdržaním v harmonograme v trvaní až 24 mesiacov a prekročením rozpočtu vo výške 10 až 20 %; okrem toho upozorňuje, že opatrenia prijaté na dodržanie stropu rozpočtu na úrovni 6 600 000 000 EUR zahŕňali odloženie verejného obstarávania a inštalovania všetkých komponentov, ktoré nie sú nevyhnutné pre prvú plazmu; poukazuje na to, že hoci sa prijali pozitívne kroky na zlepšenie riadenia a kontroly fázy výstavby projektu ITER, naďalej v súvislosti s realizáciou projektu pretrváva riziko ďalšieho zvyšovania nákladov a oneskorení v porovnaní s novým navrhovaným základným scenárom; konštatuje, že rozpoznať a posúdiť takéto riziká musí spoločný podnik a skutočne všetky strany zapojené do projektu;

11.  zdôrazňuje, že 29. marca 2017 oznámilo Spojené kráľovstvo Európskej rade svoje rozhodnutie vystúpiť z Únie a z Euratomu; poznamenáva, že dohoda o podmienkach vystúpenia je predmetom rokovaní; poznamenáva, že Spojené kráľovstvo pri viacerých príležitostiach prejavilo svoj záujem ďalej sa zúčastňovať činností týkajúcich sa jadrovej syntézy; ďalej poznamenáva, že odborníci na jadrovú syntézu v Únii i Spojenom kráľovstve vyjadrili nádej, že projekt JET (Joint European Torus) v Culhame v Spojenom kráľovstve bude aj po roku 2018 pokračovať v prípravných prácach, ktoré sú kľúčové pre ITER;

Rozpočet a finančné hospodárenie

12.  poznamenáva, že konečný rozpočet na rok 2016 pripravený na čerpanie zahŕňal viazané rozpočtové prostriedky vo výške 488 000 000 EUR a platobné rozpočtové prostriedky vo výške 724 510 000 EUR; konštatuje, že miera čerpania viazaných rozpočtových prostriedkov bola 99,8 % a platobných rozpočtových prostriedkov 98 %;

13.  poukazuje na to, že zo sumy 488 000 000 EUR určenej na viazané rozpočtové prostriedky sa takmer 100 % čerpalo prostredníctvom priamych individuálnych záväzkov;

14.  berie na vedomie, že takmer úplné plnenie rozpočtu na rok 2016 a automatický prenos majú za následok veľmi nízku mieru zrušených rozpočtových prostriedkov na rok 2016, ktorá predstavuje menej než 1 % rozpočtu; poznamenáva, že zrušené rozpočtové prostriedky vo výške 1 202 662 EUR zodpovedajú sumám nevyplateným v roku 2016 na otvorené administratívne záväzky prenesené z roku 2015;

15.  konštatuje, že v roku 2015 bol zostatok z plnenia rozpočtu 5 880 000EUR;

16.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že spoločný podnik nevyužil príležitosť poskytnúť podrobné informácie o svojom rozpočtovom a finančnom hospodárení v roku 2016 v porovnaní s rokom 2015 (platobné transakcie, globálne alebo individuálne záväzky, dôležité poznámky a pripomienky k plneniu rozpočtu); vyzýva spoločný podnik, aby v nadväznosti na túto správu poskytol tieto údaje orgánu udeľujúcemu absolutórium;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

17.  konštatuje, že riadiaca rada spoločného podniku v júni 2015 prijala stratégiu boja proti podvodom a zodpovedajúci akčný plán, ktorého väčšina opatrení sa realizovala v roku 2016; upozorňuje však, že spoločný podnik nezaviedol žiadny osobitný nástroj, ktorý by uľahčil monitorovanie jeho opatrení v súvislosti s postupmi verejného obstarávania, a to najmä tými, ktoré sa týkajú posúdenia a hodnotenia rizík, fázy rokovania o zákazkách a ich zadávania; víta skutočnosť, že spoločný podnik v súčasnosti definuje požiadavky na stanovenie parametrov nástroja, ktorý spoločnému podniku umožní systematicky zhromažďovať informácie týkajúce sa ukazovateľov boja proti podvodom o postupoch verejného obstarávania a takisto ponúkne zamestnancom spoločného podniku možnosť doplniť ďalšie informácie súvisiace s varovnými signálmi o akomkoľvek postupe verejného obstarávania;

18.  víta skutočnosť, že úradník zodpovedný za boj proti podvodom a otázky etiky v priebehu roka 2016 spolu s príslušnými oddeleniami ďalej vykonával stratégiu spoločného podniku na boj proti podvodom, čo preveroval Dvor audítorov v rámci svojich pravidelných návštev;

19.  konštatuje, že po prijatí pravidiel spoločného podniku týkajúcich sa oznamovania protispoločenskej činnosti v roku 2015 bol vypracovaný proces vykonávania so stručným, ale podrobným plánom procesu, pokiaľ ide o spôsob, akým možno oznamovať závažné nezrovnalosti a protiprávne konanie a v nadväznosti na ne prijímať v rámci spoločného podniku náležité opatrenia;

Výber a prijímanie zamestnancov

20.  upozorňuje, že spoločný podnik premeškal príležitosť poskytnúť podrobné informácie o svojich postupoch výberu a prijímania zamestnancov v roku 2016 (počet úradníkov Únie, dočasných zamestnancov, zmluvných zamestnancov a dočasných agentúrnych zamestnancov, počet zverejnených voľných miest atď.), a vyzýva spoločný podnik, aby v nadväznosti na túto správu poskytol tieto údaje orgánu udeľujúcemu absolutórium;

Vnútorná kontrola

21.  poznamenáva, že podľa správy Dvora audítorov má spoločný podnik systém na vykonávanie auditov v priestoroch dodávateľov s cieľom kontrolovať dodržiavanie jeho požiadaviek na zabezpečenie kvality; berie na vedomie, že audity zahŕňajú rôzne aspekty vykonávania vrátane plánu kvality, všetkých prípadov nedodržania konkrétnej požiadavky, kontroly nákupu a riadenia zadávania zákaziek subdodávateľom, správy dokumentácie a údajov, riadenia zmien a odchýlok, plánu kontroly kvality stavebných prác, podrobného harmonogram projektu, riadenia rizík v súvislosti so zmluvami a plánu kontroly kvality technických prác; upozorňuje, že pri 29 auditoch vykonaných v roku 2016 sa zistilo 47 prípadov nedodržania požiadaviek na zabezpečenie kvality a 202 oblastí na zlepšenie; a vyzýva spoločný podnik, aby poskytol orgánu udeľujúcemu absolutórium komplexné vyhlásenie o výmene údajov;

22.  berie na vedomie, že v septembri 2016 Útvar pre vnútorný audit (IAS) Komisie dokončil audit týkajúci sa vykonávania dohôd v oblasti verejného obstarávania a že spoločný podnik v reakcii na výsledné odporúčania vykonáva akčný plán; oceňuje skutočnosť, že Útvar pre vnútorný audit takisto prijal nadväzné opatrenia v oblasti auditu riadenia zmlúv a dospel k záveru, že spoločný podnik náležite vykonal všetky jeho súvisiace odporúčania;

23.  konštatuje, že oddelenie vnútorného auditu (IAC) spoločného podniku nadviazalo v roku 2016 na svoj audit verejného obstarávania v oblasti budov ITER a uznalo dôležitosť činnosti spoločného podniku pri formovaní a navrhovaní procesu, usmernení, pravidiel a nástrojov súvisiacich s činnosťami v oblasti verejného obstarávania; ďalej berie na vedomie, že IAC takisto vypracovalo ďalších šesť odporúčaní na zlepšenie postupov; víta skutočnosť, že od júla 2017 bolo vykonaných päť zo šiestich nových odporúčaní oddelenia vnútorného auditu a že aktuálne odporúčanie sa týka nového vymedzenia úlohy tímu pre vnútorné preskúmanie;

24.  poznamenáva, že zvyšková chybovosť v prípade platieb grantov nebola vypočítaná z dôvodu ich nízkeho podielu na rozpočte spoločného podniku a nízkeho počtu vykonaných auditov ex post; oceňuje, že Európska agentúra pre výskum začala v roku 2016 audit ex post príjemcu v mene spoločného podniku; víta skutočnosť, že spoločný podnik prijal opatrenia potrebné na nápravu chýb zistených pri auditoch v predchádzajúcich rokoch;

Prevádzkové verejné obstarávanie a granty

25.  konštatuje, že v roku 2016 bolo začatých 40 postupov prevádzkového verejného obstarávania a podpísaných 52 zmlúv o verejnom obstarávaní;

26.  so znepokojením berie na vedomie, že priemerný čas na zadanie postupu verejného obstarávania nad 1 000 000 EUR v roku 2016 sa v porovnaní s rokom 2015 zvýšil (zo 140 na 162 dní); konštatuje, že priemerný časový rámec pre postupy verejného obstarávania pod 1 000 000 EUR sa tiež zvýšil (z 59 na 71 dní), ale v prípade grantov sa výrazne znížil (zo 103 na 61) podobne ako v roku 2015; a že spoločný podnik musí prijať jednoznačné opatrenia s cieľom primerane riešiť znepokojujúce predĺženie časového rámca na zadanie verejného obstarávania pre obe sumy nad a pod prahovou hodnotou 1 000 000 EUR;

Ďalšie otázky

27.  vyzýva spoločný podnik, aby využíval výhody siete spoločných podnikov, ktorá slúži ako platforma spolupráce medzi spoločnými podnikmi;

28.  uznáva potrebu spoločného podniku komunikovať s občanmi, a to prostredníctvom inštitúcií Únie, pokiaľ ide o významný výskum a spoluprácu, ktorým sa venuje, zdôrazňuje, že je dôležité poukázať na skutočné zlepšenia dosiahnuté v dôsledku jeho činnosti, ktoré sú dôležitou súčasťou jeho mandátu, ako aj skutočnosť, že pri podpore informovanosti verejnosti o výhodách plynúcich z ich práce spolupracuje s inými spoločnými podnikmi.

(1) Rozhodnutie Rady 2007/198/Euratom z 27. marca 2007, ktorým sa zriaďuje Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy a ktorým sa mu udeľujú výhody (Ú. v. EÚ L 90, 30.3.2007, s. 58).
(2) COM(2017)0319.

Posledná úprava: 4. decembra 2018Právne oznámenie