Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2181(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0077/2018

Внесени текстове :

A8-0077/2018

Разисквания :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Гласувания :

PV 18/04/2018 - 12.67

Приети текстове :

P8_TA(2018)0172

Приети текстове
PDF 596kWORD 59k
Сряда, 18 април 2018 г. - Страсбург Окончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие SESAR
P8_TA(2018)0172A8-0077/2018
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 18 април 2018 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие SESAR за финансовата 2016 година (2017/2181(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие SESAR за финансовата 2016 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на съвместното предприятие SESAR за финансовата 2016 година, придружен от отговора на съвместното предприятие(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на предприятието във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (05943/2018 – C8‑0090/2018),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(3) на Съвета, и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 219/2007 на Съвета от 27 февруари 2007 г. за създаване на Съвместно предприятие за разработване на ново поколение Европейска система за управление на въздушното движение (SESAR)(4), и по‑специално член 4б от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5),

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по транспорт и туризъм (A8-0077/2018),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на съвместното предприятие SESAR във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за финансовата 2016 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на съвместното предприятие SESAR, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 426, 12.12.2017 г., стр. 1.
(2) ОВ C 426, 12.12.2017 г., стр. 56.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 64, 2.3.2007 г., стр. 1.
(5) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2. Решение на Европейския парламент от 18 април 2018 г. относно приключването на сметките на съвместното предприятие SESAR за финансовата 2016 година (2017/2181(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие SESAR за финансовата 2016 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на съвместното предприятие SESAR за финансовата 2016 година, придружен от отговора на съвместното предприятие(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на предприятието във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (05943/2018 – C8‑0090/2018),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(3) на Съвета, и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 219/2007 на Съвета от 27 февруари 2007 г. за създаване на Съвместно предприятие за разработване на ново поколение Европейска система за управление на въздушното движение (SESAR)(4), и по‑специално член 4б от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5),

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по транспорт и туризъм (A8-0077/2018),

1.  одобрява приключването на сметките на съвместното предприятие SESAR за финансовата 2016 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на съвместното предприятие SESAR, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 426, 12.12.2017 г., стр. 1.
(2) ОВ C 426, 12.12.2017 г., стр. 56.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 64, 2.3.2007 г., стр. 1.
(5) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3. Резолюция на Европейския парламент от 18 април 2018 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие SESAR за финансовата 2016 година (2017/2181(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие SESAR за финансовата 2016 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по транспорт и туризъм (A8-0077/2018),

А.  като има предвид, че съвместното предприятие SESAR („съвместното предприятие“) е създадено през февруари 2007 г. с цел управление на Програмата за изследване на управлението на въздушното движение в единното европейско небе (SESAR), която има за цел да модернизира управлението на движението в Съюза;

Б.  като има предвид, че в резултат на приемането на Регламент (ЕС) № 721/2014(1) на Съвета, програмата SESAR 2020 („SESAR 2020“) удължи продължителността на действие на съвместното предприятие до 31 декември 2024 г.;

В.  като има предвид, че съвместното предприятие е създадено като публично-частно партньорство, като Съюзът и Евроконтрол са негови членове учредители;

Г.  като има предвид, че участието на Съюза за фазата на разгръщане на SESAR 2020 за 2014—2024 г., финансирана от „Хоризонт 2020“, възлиза на 585 000 000 EUR; като има предвид, че съгласно новите споразумения за членство по програма „Хоризонт 2020“ се очаква вноската от Евроконтрол да бъде около 500 000 000 EUR, а вноските от другите партньори от въздухоплавателната индустрия — около 720 700 000 EUR, от които около 90% следва да бъдат непарични вноски;

Последващи действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2016 година

1.  отбелязва, че съвместното предприятие е включило в своите процедури общия образец на декларация за липса на конфликт на интереси;

Общи положения

2.  отбелязва, въз основа на доклада на Сметната палата („Палатата“) относно годишните отчети на съвместното предприятие за годината, приключила на 31 декември 2016 г. („доклада на Палатата“), че тези отчети дават вярна представа във всички съществени аспекти за неговото финансово състояние към 31 декември 2016 г., както и за резултатите от неговата дейност, паричните потоци и промените в нетните активи за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с  неговите финансови правила и счетоводни правила, приети от отговорния счетоводител на Комисията;

3.  потвърждава, че в доклада на Палатата се заявява, че операциите, свързани с годишните отчети на съвместното предприятие за финансовата 2016 година, са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти;

Бюджетно и финансово управление

4.  отбелязва, че през 2016 г. бюджетът за плащания на съвместното предприятие възлиза на 157 100 000 EUR (2015 г.: 136 900 000 EUR);

5.  отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че окончателният бюджет за изпълнение на дейността за финансовата 2016 година, предвиден по Седмата рамкова програма („7РП“) и „Хоризонт 2020“, включва бюджетни кредити за поети задължения в размер на 101 400 000 EUR и бюджетни кредити за плащания в размер на 162 800 000 EUR;

6.  отбелязва, че според доклада на Палатата, степента на усвояване на бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания е била съответно 95,7% и 63,2%; изразява загриженост, че ниската степен на изпълнение на бюджетните кредити за плащания се дължи на закъснения в изпълнението на проучванията и разработките, извършвани от членовете на съвместното предприятие; потвърждава, че една от основните причини за закъсненията в извършването на плащанията за проучвания и разработки от членове на съвместното предприятие са трудностите във връзка с приспособяването на общите ИТ инструменти за програмата „Хоризонт 2020“ към специфичните нужди на съвместното предприятие; въпреки това следва да се даде приоритет на гарантирането на това тези въпроси не възникват отново в бъдеще;

7.  отбелязва, че като част от одита през 2016 г. са били одитирани 383 декларации за разходи, които представляват всички 15 членове и възлизат на 77 000 000 EUR или 10% от общите декларирани разходи в размер на 728 800 000 EUR, с процент на остатъчна грешка от 1,34%;

Изпълнение на многогодишния бюджет по 7РП и по програма TEN-T

8.  отбелязва, че от общия оперативен и административен бюджет в размер на 892 800 000 EUR за дейности в рамките на програмата SESAR 1 („SESAR 1“), до края на 2016 г. съвместното предприятие е поело задължения в размер на 827 400 000 EUR и извършило плащания в размер на 704 200 000 EUR (79% от наличния бюджет);

9.  отбелязва, че от предоставените от другите членове парични и непарични вноски в общ размер на 1 254 500 000 EUR за оперативни и административни дейности на съвместното предприятие (670 200 000 EUR от Евроконтрол и 584 300 000 EUR от участниците от сектора на въздухоплаването), към края на 2016 г. съвместното предприятие е валидирало вноски в размер на 910 000 000 EUR (427 700 000 EUR от Евроконтрол и 482 300 000 EUR от участниците от сектора на въздухоплаването); отбелязва освен това, че до края на 2016 г. на съвместното предприятие са докладвани непарични вноски в размер на 133 500 000 EUR от други членове (49 200 000 EUR от Евроконтрол и 84 200 000 EUR от участниците от сектора на въздухоплаването);

10.  отбелязва, че в края на 2016 г. общите парични вноски от Съюза възлизат на 597 100 000 EUR, сравнено с общите парични и непарични вноски от Евроконтрол, които са в размер на 476 900 000 EUR, а от участниците от сектора на въздухоплаването — 566 500 000 EUR;

Изпълнение на многогодишния бюджет по програма „Хоризонт 2020“

11.  отбелязва, че от средствата в размер на 585 000 000 EUR по „Хоризонт 2020“, предоставени на съвместно предприятие за изпълнението на „SESAR 2020“, към края на 2016 г. съвместното предприятие е поело ангажименти в размер на 61 600 000 EUR и извършило плащания в размер на 49 900 000 EUR (8,5% от разпределените средства); отбелязва освен това, че тези плащания представляват най-вече авансови плащания за първата вълна проекти по „SESAR 2020“;

12.  отбелязва, че към края на 2016 г. общите парични вноски от Съюза за оперативните дейности на съвместното предприятие възлизат на 56 800 000 EUR;

13.  изтъква, че другите членове следва да предоставят парични и непарични вноски в размер на 1 220 700 000 EUR за оперативните дейности на съвместното предприятие в рамките на SESAR 2020 (500 000 000 EUR от Евроконтрол и 720 700 000 EUR от участниците от сектора на въздухоплаването); изразява загриженост, че към края на 2016 г. не са валидирани от Административния съвет никакви непарични и парични вноски, но същевременно отбелязва, че проектите по „SESAR 2020“ са били на ранен етап; потвърждава факта, че се очаква членовете да подадат първите си декларации за разходите през 2018 г. и едва след това съвместното предприятие ще започне да валидира съответните непарични вноски;

14.  отбелязва, че съвместното предприятие срещна трудности при приспособяването на инструментите на „Хоризонт 2020“ към своите специфични потребности, което доведе до изоставане в изпълнението на плащанията за проучванията и разработките на членовете; изразява съжаление, че се наложи 14,5 милиона евро бюджетни кредити за плащания, свързани с първоначално включени в бюджета за 2016 г. покани за представяне на предложения и дейности на „SESAR 2020“, да бъдат анулирани с коригиращ бюджет за 2016 г. поради действието на външни фактори извън контрола на съвместното предприятие; изразява загриженост във връзка с тенденцията на непрекъснато увеличаване на непогасените бюджетни задължения (RAL), които нараснаха от 72,1 милиона евро на 83,8 милиона евро през 2016 г., и призовава тази тенденция да бъде променена след преминаването към „SESAR 2020“;

15.  приветства подписването през 2016 г. на подновеното споразумение между Евроконтрол и съвместното предприятие SESAR, в което се очертава новата роля на Евроконтрол като съосновател на SESAR и са включени поредица от задължения и ангажименти по отношение на изпълнението на „SESAR 2020“; приветства също увеличаването на броя на членовете на 19, като те представляват над 100 дружества от сектора, които ще участват в промишлените изследвания, валидирането и демонстрационните дейности на „SESAR 2020“; отбелязва приемането на първото издание на единния програмен документ на съвместното предприятие за периода 2017—2019 г.;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

16.  отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата, че към 31 декември 2016 г. съвместното предприятие разполага с 44 служители (през 2015 г.: 41);

17.  изтъква, че съвместното предприятие е открило шест процедури за възлагане на обществени поръчки с приблизителна стойност в размер от 22 300 000 EUR в съответствие с финансовия регламент на съвместното предприятие, с цел да гарантира лоялната конкуренция между доставчиците и най-ефективно използване на средствата на съвместното предприятие;

18.  отбелязва, че при организирането на процедури за възлагане на поръчки за услуги, съвместното предприятие определя максимален размер на бюджета за поръчките; изразява загриженост от факта, че този максимален размер не се основава на систематична процедура за оценка на разходите и на система за определяне на разумна пазарна цена; отбелязва освен това, че този факт не осигурява разходната ефективност на многогодишните договори за услуги, тъй като опитът показва, че повечето получени оферти се доближават до максималния бюджет; приветства факта, че в отговор на констатацията на Палатата, през април 2017 г. съвместното предприятие въведе методология за систематично оценяване на нуждите и разходите за договорите още на етапа на планиране на процедурите за възлагане на поръчки;

19.  отбелязва резултатите от изпълнението на сравнителния анализ в областта на човешките ресурси за 2016 г.: 62% оперативни длъжности, 30% — административни, и 8% — неутрални;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

20.  отбелязва, че през 2016 г. са проведени девет одита от различни външни одиторски дружества, поради установен конфликт на интереси на члена със задължителния одитор; отбелязва, че съвместното предприятие разполага с преразгледан рамков договор за одитни услуги с три външни одиторски фирми и че одитната дейност се извършва изключително от тези дружества; подчертава факта, че до момента при одитите не са установени съществени проблеми, които да изискват вниманието на административния съвет;

Вътрешен контрол

21.  приветства със задоволство факта, че съвместното предприятие е въвело процедури за предварителен контрол въз основа на финансови и оперативни документни проверки и извършва последващи одити на бенефициентите;

22.  изразява загриженост, че съвместното предприятие все още не е въвело специфични насоки за членовете и техните външни одитори по отношение на декларирането и сертифицирането на непаричните вноски на членовете за проектите по SESAR 2020; изразява загриженост освен това, че съвместното предприятие не е определило вътрешни насоки относно своите предварителни проверки на заявленията за възстановяване на разходи по проекти в рамките на „SESAR 2020“; приветства факта, че през декември 2016 г. административният съвет на съвместното предприятие прие документа „Методология и процес за валидиране на парични вноски в рамките на съвместното предприятие SESAR (само програмата „SESAR 2020“)“; отбелязва, че от съвместното предприятие се очаква да проучи дали има нужда да се адаптира стратегията на Комисията за предварителен контрол за програма „Хоризонт 2020“ в съответствие със специфичните рискове, свързани с проектите по „SESAR 2020“;

23.  призовава съвместното предприятие да утвърди системна вътрешна процедура за преоценка на установяването на слаба финансова жизнеспособност по отношение на координаторите на проекти, финансирани с безвъзмездна помощ, включително мерки за смекчаване и компенсиране на повишения финансов риск; отбелязва липсата на конкретни насоки за членовете и техните външни одитори относно декларирането и сертифицирането на непаричните вноски на членовете в проектите по „SESAR 2020“ и приканва съвместното предприятие да разработи съответни условия и образец на сертификат преди получаването на непарични вноски през 2018 г.;

24.  приветства факта, че съвместното предприятие продължи да прилага разностранен подход, за да прави преглед на рисковете, да ги управлява и смекчава ефективно, и очаква то да отдели специално внимание на критичните корпоративни рискове, установени от него по отношение на Генералния план за управлението на въздушното движение (УВД) и „SESAR 2020“; приветства факта, че Административният съвет на съвместното предприятие прие на 18 март 2016 г. стратегия за борба с измамите;

25.  отбелязва, че по отношение на „SESAR 1“ са планирани 21 одита в пет подбрани държави членки, от които 14 са проведени през 2016 г. като част от третия цикъл от одити във всичките 15 членове, както е посочено в стратегията за последващ одит на съвместното предприятие; изразява безпокойство по повод на процента остатъчни грешки в размер на 6,21% за 2016 г.; изразява обаче задоволство от факта, че кумулативният процент на остатъчни грешки на „SESAR 1“ е 1,34%;

Вътрешни одити

26.  отбелязва, че през октомври 2015 г. Службата за вътрешен одит (IAS) на Комисията извърши одит на „Актуализацията на оперативното управление и генералния план“; отбелязва, че IAS е изказала три препоръки; приканва съвместното предприятие да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно изпълнението на оставащите неизпълнени препоръки;

27.  отбелязва, че през октомври 2016 г. IAS е извършила одит на процесите по „Хоризонт 2020“; отбелязва факта, че одитът е оценил съответствието на съвместното с процесите по „Хоризонт 2020“, а именно що се отнася до идентифицирането на темите, оценката и подбора на предложенията и подготовката на споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства;

Покани за представяне на предложения

28.  отбелязва, че при ограничената покана за представяне на предложения за изследвания в областта на промишлеността, отворена само за членовете на съвместното предприятие от промишления сектор, съвместното предприятие е отпуснало безвъзмездна финансова помощ на проектни консорциуми въпреки факта, че в два случая извършените от Изпълнителната агенция за научни изследвания проверки на финансовата устойчивост на бенефициентите са показали, че финансовият капацитет на члена от промишления сектор, координиращ консорциумите, е недостатъчен; отбелязва, че това предполага по-висок финансов риск за завършването на тези проекти, като финансовият риск е по-висок и за другите проекти, в които участват тези двама бенефициенти; отбелязва, че решението на изпълнителния директор в тези два случая се основава на допълнителните извънредни оценки на риска, извършени от служителите на съвместно предприятие; изразява загриженост по повод факта, че съвместното предприятие все още не е установило систематична вътрешна процедура за преоценка на евентуална слаба финансова устойчивост на координатор на проектна помощ, в т.ч. мерки за смекчаване и компенсиране на увеличения финансов риск; отбелязва, че въз основа на резултатите от допълнителните оценки на риска, извършени съгласно насоките на „Хоризонт 2020“, съвместното предприятие констатира, че отхвърлянето на проектните координатори единствено въз основа на анализа, извършен от Изпълнителната агенция за научни изследвания, е могло да изложи съвместното предприятие на значителен риск от съдебно оспорване; отбелязва, че съвместното предприятие изразява съгласие, че следва да се въведе вътрешна процедура за повторна оценка на финансовата устойчивост на проектните координатори на отпуснати безвъзмездни средства, включително мерки за смекчаване и компенсиране на увеличените финансови рискове;

Комуникация

29.  отчита необходимостта съвместното предприятие да подържа комуникация с гражданите на Съюза, чрез институциите на Съюза, във връзка с предприети от него значителни научни изследвания и сътрудничество; подчертава колко е важно да се акцентира върху реалните подобрения, постигнати в резултат на неговата работа, които са важна част от мандата му, както и факта, че то работи заедно с други съвместни предприятия за повишаване на обществената осведоменост относно ползите от техния труд.

30.  призовава Комисията да осигури прякото участие на съвместното предприятие в процеса на средносрочния преглед на програмата „Хоризонт 2020“ в сферата на по-нататъшно опростяване и хармонизация на съвместните предприятия.

Други въпроси

31.  изразява задоволство, че всички проекти по „SESAR 1“ са приключени от оперативна гледна точка в края на 2016 г. и че 61 решения от първото издание на каталога с решения на SESAR, които са готови за въвеждане в промишлеността и за прилагане, бяха предоставени на авиационната общност; отбелязва, че 54 решения, работата по които е започната в рамките на „SESAR 1“, ще бъдат доразвити в рамките на „SESAR 2020“, служейки като пример за усилията за осигуряване на ефективен преход между двете програми;

32.  призовава съвместното предприятие и Комисията да направят оценка на резултатите от прилагането на решението SESAR, особено от гледна точка на обезпечаване на оперативната съвместимост и на стъпките за завършване на изграждането на единното европейско небе; като има предвид, че фазата на разгръщане вече е в ход, призовава съвместното предприятие да започне разработването на пилотния проект във връзка с новата архитектура на европейското въздушно пространство, което ще допринесе значително за финансовата ефективност на разгръщането;

33.  приветства публикуването на проучването на SESAR относно перспективите на безпилотните летателни апарати в Европа („SESAR European Drones Outlook Study“) през ноември 2016 г.; счита, че са необходими различни иновации, включително технологии, свързани с управлението на въздушното движение, за безопасното интегриране на безпилотни летателни апарати в европейското въздушно пространство; отбелязва с интерес направения в него преглед на развитието на европейския пазар на безпилотни летателни апарати до 2050 г. и огромния потенциал за Европа и нейната конкурентоспособност в световен мащаб, както и действията, които трябва да бъдат предприети през следващите 5 до 10 години, за да се реализира този потенциал, включително подкрепата за научните изследвания и развитието, предоставяна чрез създаването, на равнището на Съюза, на екосистема, която обхваща както нормативната уредба, така и технологиите, и която обединява всички основни публични и частни заинтересовани лица и води до осигуряването на повишени равнища на финансиране от Съюза, като това ще даде тласък на малките и средните предприятия по-специално в този сектор;

34.  отбелязва, че управлението на европейското въздушно пространство остава разпокъсано, а концепцията за единно европейско небе все още не е осъществена; подчертава отново жизненоважната роля на съвместното предприятие за координирането и осъществяването на научноизследователската дейност в рамките на проекта SESAR, който е сред основните проекти на инициативата „Единно европейско небе“, въпреки че крайният срок за постигане на целите на проекта SESAR беше отложен от първоначалната дата през 2020 г. за 2035 г.;

35.  обръща внимание, че е важно да бъде решен проблемът, свързан с разпокъсаността на европейското небе, тъй като към настоящия момент единният европейски пазар не се възползва изцяло от предимствата, които предлага инициативата „Единно европейско небе“.

(1) OВ L 192, 1.7.2014 г., стр. 1.

Последно осъвременяване: 4 декември 2018 г.Правна информация