Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2181(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0077/2018

Indgivne tekster :

A8-0077/2018

Forhandlinger :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Afstemninger :

PV 18/04/2018 - 12.67

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0172

Vedtagne tekster
PDF 190kWORD 57k
Onsdag den 18. april 2018 - Strasbourg Endelig udgave
Decharge 2016: SESAR-fællesforetagende
P8_TA(2018)0172A8-0077/2018
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 18. april 2018 om decharge for gennemførelsen af budgettet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2016 (2017/2181(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2016 med fællesforetagendets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2016 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 20. februar 2018 om decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2016 (05943/2018 – C8-0090/2018),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 219/2007 af 27. februar 2007 om oprettelse af et fællesforetagende til udvikling af en ny generation af det europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR)(4), særlig artikel 4b,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(5),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0077/2018),

1.  meddeler den administrerende direktør for SESAR-fællesforetagendet decharge for gennemførelsen af fællesforetagendets budget for regnskabsåret 2016;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for SESAR-fællesforetagendet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 426 af 12.12.2017, s. 1.
(2) EUT C 426 af 12.12.2017, s. 56.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 64 af 2.3.2007, s. 1.
(5) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


2. Europa-Parlamentets afgørelse af 18. april 2018 om afslutning af regnskaberne for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2016 (2017/2181(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2016 med fællesforetagendets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2016 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 20. februar 2018 om decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2016 (05943/2018 – C8-0090/2018),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 219/2007 af 27. februar 2007 om oprettelse af et fællesforetagende til udvikling af en ny generation af det europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR)(4), særlig artikel 4b,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(5),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0077/2018),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2016;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for SESAR-fællesforetagendet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 426 af 12.12.2017, s. 1.
(2) EUT C 426 af 12.12.2017, s. 56.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 64 af 2.3.2007, s. 1.
(5) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


3. Europa-Parlamentets beslutning af 18. april 2018 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2016 (2017/2181(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0077/2018),

A.  der henviser til, at SESAR-fællesforetagendet (i det følgende benævnt "fællesforetagendet") blev oprettet i februar 2007 for at forvalte forskningsprogrammet for lufttrafikstyring i det fælles europæiske luftrum (SESAR), der har til formål at modernisere trafikstyringen i Unionen;

B.  der henviser til, at SESAR 2020-programmet ("SESAR 2020"), som følge af vedtagelsen af Rådets forordning (EU) nr. 721/2014(1), forlængede fællesforetagendets levetid indtil den 31. december 2024;

C.  der henviser til, at fællesforetagendet er udformet som et offentlig-privat partnerskab med Unionen og Eurocontrol som stiftende medlemmer;

D.  der henviser til, at Unionens bidrag til etablerings- og ibrugtagningsfasen af SESAR 2020 2014-2024, som finansieres via Horisont 2020, er på 585 000 000 EUR; der henviser til, at Eurocontrols bidrag i henhold til de nye medlemskabsaftaler under Horisont 2020 forventes at være på ca. 500 000 000 EUR, og bidraget fra de andre partnere fra luftfartsindustrien forventes at være på ca. 720 700 000 EUR, hvoraf omkring 90 % forventes at være i naturalier;

Opfølgning på decharge for 2015

1.  bemærker, at fællesforetagendet har indarbejdet den fælles model for erklæringen om fravær af interessekonflikter i sine procedurer;

Generelt

2.  bemærker på grundlag af Revisionsrettens beretning om fællesforetagendets årsregnskab for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016 ("Revisionsrettens beretning"), at fællesforetagendets årsregnskab i alt væsentligt giver et retvisende billede af fællesforetagendets finansielle stilling pr. 31. december 2016 og af resultaterne af dets transaktioner, pengestrømme og bevægelser på nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår i overensstemmelse med dets finansielle regler og de regnskabsregler, Kommissionens regnskabsfører har fastlagt;

3.  anerkender, at det af Revisionsrettens beretning fremgår, at de transaktioner, der ligger til grund for fællesforetagendets årsregnskab for regnskabsåret 2016, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

4.  noterer sig, at fællesforetagendets betalingsbudget i 2016 var på 157 100 000 EUR (2015: 136 900 000 EUR);

5.  bemærker på baggrund af Revisionsrettens beretning, at det endelige disponible budget fra det syvende rammeprogram og Horisont 2020 for 2016 indeholdt 101 400 000 EUR i forpligtelsesbevillinger og 162 800 000 EUR i betalingsbevillinger;

6.  noterer sig, at udnyttelsesgraden for forpligtelses- og betalingsbevillinger i henhold til Revisionsrettens beretning lå på henholdsvis 95,7 % og 63,2 %; udtrykker bekymring over, at den lave udnyttelsesgrad for betalingsbevillinger hovedsageligt skyldtes forsinkelser i gennemførelsen af de undersøgelser og udviklinger, som medlemmer af fællesforetagendet stod for; anerkender, at en af de vigtigste årsager til den forsinkede gennemførelse af betalingerne for medlemmernes undersøgelser og udviklinger var vanskeligheder med at tilpasse de fælles Horisont 2020 IT-værktøjer til fællesforetagendets særlige behov; mener, at det bør prioriteres at sikre, at disse problemer ikke opstår igen i fremtiden;

7.  bemærker, at der som led i revisionen for 2016 blev kontrolleret 383 omkostningsopgørelser, som repræsenterede alle 15 medlemmer og beløb sig til 77 000 000 EUR eller 10 % af de samlede anmeldte omkostninger på 728 800 000 EUR med en restfejlfrekvens på 1,34 %;

Gennemførelse af det flerårige budget under RP7 og TEN-T

8.  noterer sig, at fællesforetagendet ud af det samlede aktions- og administrationsbudget på 892 800 000 EUR til SESAR 1 programmets ("SESAR 1") aktiviteter ved udgangen af 2016 havde påtaget sig forpligtelser for 827 400 000 EUR og afholdt betalinger for 704 200 000 EUR (79 % af de tildelte midler);

9.  noterer sig, at fællesforetagendet ud af de 1 254 500 000 EUR i bidrag i naturalier og kontantbidrag, som andre medlemmer skulle bidrage med til fællesforetagendets operationelle og administrative aktiviteter (670 200 000 EUR fra Eurocontrol og 584 300 000 EUR fra medlemmer fra luftfartssektoren), ved udgangen af 2016 havde validerede bidrag på 910 000 000 EUR (427 700 000 EUR fra Eurocontrol og 482 300 000 EUR fra luftfartssektoren); noterer sig endvidere, at der var blevet indberettet bidrag i naturalier til fællesforetagendet på 133 500 000 EUR fra andre medlemmer ved udgangen af 2016 (49 200 000 EUR fra Eurocontrol og 84 200 000 EUR fra medlemmerne fra luftfartssektoren);

10.  bemærker, at de samlede kontantbidrag fra Unionen ved udgangen af 2016 beløb sig til 597 100 000 EUR, i forhold til de samlede bidrag i naturalier og kontantbidrag på 476 900 000 EUR fra Eurocontrol og 566 500 000 EUR fra medlemmerne fra luftfartssektoren;

Gennemførelse af det flerårige budget under Horisont 2020

11.  noterer sig, at fællesforetagendet af de 585 000 000 EUR i Horisont 2020-midler, der blev tildelt det til gennemførelse af SESAR 2020, ved udgangen af 2016 havde indgået forpligtelser for 61 600 000 EUR og afholdt betalinger for 49 900 000 EUR (8,5 % af de tildelte midler); noterer sig endvidere, at betalingerne hovedsageligt var forudbetalinger til den første bølge af SESAR 2020-projekter;

12.  bemærker, at de samlede kontante bidrag fra Unionen til fællesforetagendets operationelle aktiviteter ved udgangen af 2016 beløb sig til 56 800 000 EUR;

13.  fremhæver, at de øvrige medlemmer skulle afholde bidrag i naturalier og kontantbidrag på 1 220 700 000 EUR til fællesforetagendets operationelle aktiviteter i forbindelse med SESAR 2020 (500 000 000 EUR fra Eurocontrol og 720 700 000 EUR fra luftfartssektoren); udtrykker bekymring over, at bestyrelsen ved udgangen af 2016 ikke havde valideret nogen bidrag i naturalier og kontanter, men noterer sig dog, at SESAR 2020-projekterne var i den indledende fase; erkender, at det forventes, at medlemmerne indsender deres første omkostningsanmeldelser i 2018, og at fællesforetagendet derefter begynder at validere de dertil hørende bidrag i naturalier;

14.  noterer sig, at fællesforetagendet oplevede vanskeligheder i forbindelse med tilpasningen af Horisont 2020 IT-værktøjer til dets særlige behov, hvilket resulterede i forsinkelser i gennemførelsen af betalinger for medlemmernes undersøgelser og udvikling; beklager, at det som følge af ydre faktorer uden for fællesforetagendet kontrol var nødvendigt at annullere de 14,5 mio. EUR i betalingsbevillinger, der var relateret til SESAR 2020-indkaldelser af forslag og aktiviteter og oprindeligt budgetteret for 2016, ved hjælp af et ændret budget for 2016; er bekymret over den fortsat stigende tendens for uindfriede forpligtelser, som steg fra 72,1 mio. EUR til 83,8 mio. EUR i 2016, og opfordrer til, at denne tendens vendes efter overgangen til SESAR 2020;

15.  glæder sig over undertegnelsen i 2016 af den nye aftale mellem Eurocontrol og SESAR-fællesforetagendet, som skitserer den nye rolle, som Eurocontrol spiller som medstifter af SESAR, og som omfatter en række tilsagn og forpligtelser vedrørende gennemførelsen af SESAR 2020; glæder sig også over udvidelsen af medlemskabet til 19 medlemmer, som repræsenterer over 100 virksomheder i hele sektoren, som vil deltage i de industrielle forsknings-, validerings- og demonstrationsaktiviteter inden for rammerne af SESAR 2020; noterer sig vedtagelsen af den første udgave af fællesforetagendets samlede programmeringsdokument for perioden 2017-2019;

Udbuds- og ansættelsesprocedurer

16.  noterer sig på grundlag af Revisionsrettens beretning, at fællesforetagendet pr. 31. december 2016 havde 44 ansatte (2015: 41);

17.  påpeger, at fællesforetagendet iværksatte seks udbudsprocedurer til en anslået værdi af 22 300 000 EUR i overensstemmelse med fællesforetagendets finansielle regler for at sikre fair konkurrence mellem leverandører og den mest effektive udnyttelse af fællesforetagendets midler;

18.  noterer sig, at fællesforetagendet i forbindelse med indkøb af tjenesteydelser fastsætter et maksimalt kontraktbudget; er bekymret over, at dette maksimumbeløb ikke er baseret på en systematisk omkostningsvurdering og et referencesystem for rimelige markedspriser; bemærker endvidere, at denne fremgangsmåde ikke sikrer omkostningseffektivitet i forbindelse med fællesforetagendets flerårige tjenesteydelseskontrakter, da erfaringerne viser, at de fleste af de modtagne tilbud lå tæt på det maksimale budget; glæder sig over, at fællesforetagendet i april 2017 som opfølgning på Revisionsrettens bemærkning indførte en metode til systematisk vurdering af kontraktbehov og -omkostninger i udbudsplanlægningsfasen;

19.  noterer sig resultaterne af den benchmarking af menneskelige ressourcer, som fandt sted i 2016: 62 % operationelle stillinger, 30 % administrative stillinger og 8 % neutrale stillinger;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

20.  noterer sig, at der i 2016 blev udført ni revisioner af et andet eksternt revisionsfirma på grund af en konstateret interessekonflikt mellem medlemmet og den lovpligtige revisor; noterer sig, at fællesforetagendet har en revideret rammeaftale for revisionsydelser med tre eksterne revisionsfirmaer, og at revisionsaktiviteten kun udføres af disse firmaer; fremhæver, at der ikke er blevet identificeret nogen væsentlige problemer i de til dato udførte revisioner, som kræver bestyrelsens opmærksomhed;

Intern kontrol

21.  bemærker med tilfredshed, at fællesforetagendet har indført procedurer for forudgående kontrol på grundlag af finansielle og operationelle skrivebordsgennemgange og udfører efterfølgende revision af tilskudsmodtagere;

22.  udtrykker bekymring over, at fællesforetagendet endnu ikke har indført specifikke retningslinjer for medlemmerne og deres eksterne revisorer vedrørende indberetning og attestering af medlemmers bidrag i naturalier til SESAR 2020-projekter; er desuden bekymret over, at fællesforetagendet ikke har etableret interne retningslinjer for så vidt angår dets forudgående kontrol af omkostningsanmeldelser til SESAR 2020-projekter; glæder sig over, at fællesforetagendets bestyrelse i december 2016 vedtog dokumentet "Methodology and Validation process for In kind contributions (IKC) in the SJU (SESAR 2020 Programme only)"; bemærker, at fællesforetagendet forventes at undersøge, om der er behov for at tilpasse Kommissionens strategi for forudgående kontrol i forbindelse med Horisont 2020 til specifikke risici vedrørende SESAR 2020-projekter;

23.  opfordrer fællesforetagendet til at etablere en systematisk intern procedure for revurdering af en konstatering af mangel på finansiel bæredygtighed hos en koordinator for et projekt, der har modtaget støtte, herunder foranstaltninger til at afbøde og kompensere for de øgede finansielle risici; bemærker manglen på specifik vejledning for medlemmerne og deres eksterne revisorer for så vidt angår angivelsen og attesteringen af medlemmernes bidrag i naturalier til SESAR 2020-projekter og opfordrer fællesforetagendet til at udvikle retningslinjer og et modelcertifikat, før der modtages bidrag i naturalier i 2018;

24.  glæder sig over, at fællesforetagendet er fortsat med at anvende en mange-facetteret tilgang med henblik på effektivt at gennemgå, forvalte og begrænse risici, og forventer, at fællesforetagendet retter særlig opmærksomhed mod de kritiske virksomhedsrisici, som det har identificeret i forbindelse med den europæiske ATM-masterplan og SESAR 2020; glæder sig over, at fællesforetagendets bestyrelse den 18. marts 2016 vedtog strategien til bekæmpelse af svig;

25.  bemærker, at der med hensyn til SESAR 1 blev planlagt 21 revisioner hos fem udvalgte medlemmer, hvoraf 14 blev afsluttet i 2016 som led i den tredje cyklus af revisioner hos alle 15 medlemmer som beskrevet i fællesforetagendets strategi for efterfølgende revision; er bekymret over restfejlfrekvensen på 6,21 % i 2016; er imidlertid tilfreds med, at den kumulative fejlprocent for SESAR 1 er på 1,34 %;

Intern revision

26.  noterer sig, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) i oktober 2015 gennemførte en revision af den operationelle forvaltning og ajourføring af masterplanen; bemærker, at IAS fremsatte tre anbefalinger; opfordrer fællesforetagendet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om gennemførelsen af de resterende udestående anbefalinger;

27.  bemærker, at IAS i oktober 2016 gennemførte en revision af Horisont 2020-processerne; noterer sig, at fællesforetagendets overholdelse af Horisont 2020-processerne blev vurderet i denne revision, nemlig med hensyn til fastsættelsen af emne, evalueringen og udvælgelsen af forslag og udarbejdelsen af tilskudsaftalerne;

Indkaldelser af forslag

28.  bemærker, at fællesforetagendet for så vidt angår den begrænsede indkaldelse vedrørende industriel forskning, som var begrænset til fællesforetagendets industrielle medlemmer, tildelte kontrakter til projektkonsortier, selv om den kontrol af modtagernes finansielle levedygtighed, som Forvaltningsorganet for Forskning foretog, i to tilfælde viste ringe finansiel kapacitet hos konsortiernes koordinerende medlem fra industrien; bemærker, at dette indebærer en øget finansiel risiko for så vidt angår projekternes gennemførelse, og at den finansielle risiko også er højere for de øvrige projekter, som de to modtagere er involveret i; noterer sig, at den administrerende direktørs afgørelse i disse to sager var baseret på supplerende ad hoc-risikovurderinger foretaget af fællesforetagendets personale; er bekymret over det forhold, at fællesforetagendet endnu ikke har etableret en systematisk intern procedure for revurdering af en tilskudsprojektkoordinators ringe finansielle levedygtighed, herunder foranstaltninger til at afbøde og kompensere for den øgede finansielle risiko; bemærker, at fællesforetagendet på baggrund af resultaterne af den supplerende risikovurdering, som blev foretaget i overensstemmelse med Horisont 2020-retningslinjerne, fandt, at en afvisning af projektkoordinatorerne alene på grundlag af den analyse, som Forvaltningsorganet for Forskning havde foretaget, kunne have udsat fællesforetagendet for en væsentlig risiko for retstvister; noterer sig, at fællesforetagendet er enigt i, at der bør fastlægges en intern procedure for revurdering af en tilskudsprojektkoordinators ringe finansielle levedygtighed, herunder foranstaltninger til at afbøde og kompensere for de øgede finansielle risici;

Kommunikation

29.  erkender nødvendigheden af, at fællesforetagendet gennem EU-institutionerne oplyser EU-borgerne om dets betydelige forskningsresultater og det samarbejde, som det gennemfører, og understreger betydningen af at fremhæve de reelle forbedringer, der er opnået som følge af dets arbejde, hvilket er en vigtig del af dets mandat, samt at fællesforetagendet arbejder tæt sammen med andre fællesforetagender for at fremme offentlighedens bevidsthed om fordelene ved deres arbejde;

30.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at fællesforetagendet inddrages direkte i processen med midtvejsrevisionen af Horisont 2020 for så vidt angår yderligere forenklinger og harmonisering af fællesforetagender;

Andre spørgsmål

31.  er glad for, at alle SESAR 1-projekter ud fra et driftsmæssigt synspunkt var afsluttet ved udgangen af 2016, og at 61 løsninger, som var indeholdt i den første udgave af SESAR Solution Catalogue, og som er klar til industriel udnyttelse og anvendelse, er blevet leveret til luftfartssektoren; bemærker, at 54 løsninger, som blev iværksat i SESAR 1, vil blive videreudviklet i SESAR 2020, hvilket tydeliggør den indsats der gøres for at sikre en effektiv overgang mellem de to programmer;

32.  opfordrer fællesforetagendet og Kommissionen til at evaluere resultaterne af gennemførelsen af SESAR-løsninger, navnlig med hensyn til at sikre interoperabilitet og gøre fremskridt i forbindelse med fuldførelsen af det fælles europæiske luftrum; opfordrer under hensyntagen til, at implementeringsfasen er allerede i fuld gang, fællesforetagendet til at påbegynde udviklingen af pilotprojektet vedrørende en ny arkitektur for det europæiske luftrum, som kan bidrage betydeligt til implementeringens økonomiske effektivitet;

33.  glæder sig over offentliggørelsen af "SESAR European Drones Outlook Study" i november 2016; mener, at der er behov for en række nyskabelser, herunder lufttrafikstyringsteknologier, der kan gøre det muligt at integrere droner sikkert i det europæiske luftrum; bemærker med interesse oversigten over udviklingen af det europæiske marked for droner frem til 2050 og det enorme potentiale for Europa og dets globale konkurrenceevne, samt de foranstaltninger, der skal træffes i de kommende fem til ti år med henblik på at udnytte dette potentiale, herunder støtte til forskning og udvikling gennem oprettelse af et økosystem på EU-plan, der omfatter såvel retlige rammer og teknologi, som samler alle de vigtigste offentlige og private interessenter, og som munder ud i øget EU-finansiering, især til gavn for små og mellemstore virksomheder i denne sektor;

34.  konstaterer, at den europæiske luftrumsstyring fortsat er fragmenteret, og at konceptet om det fælles europæiske luftrum stadig ikke er realiseret; fremhæver fællesforetagendets vigtige rolle med hensyn til at koordinere og gennemføre forskning i SESAR-projektet, som er et søjleprojekt for det fælles europæiske luftrum, selv om fristen for at opfylde SESAR-projektmålene, som oprindelig var 2020, er blevet udsat til 2035;

35.  henleder opmærksomheden på betydningen af at løse problemet med fragmenteringen af det europæiske luftrum, eftersom det europæiske indre marked på nuværende tidspunkt stadig ikke fuldt ud udnytter de fordele, som det fælles europæiske luftrum frembyder.

(1) EUT L 192 af 1.7.2014, s. 1.

Seneste opdatering: 4. december 2018Juridisk meddelelse