Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2181(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0077/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0077/2018

Συζήτηση :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Ψηφοφορία :

PV 18/04/2018 - 12.67

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0172

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 520kWORD 60k
Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Απαλλαγή 2016: Κοινή επιχείρηση SESAR
P8_TA(2018)0172A8-0077/2018
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2016 (2017/2181(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση της κοινής επιχείρησης(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05943/2018 – C8-0090/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 219/2007 του Συμβουλίου, της 27ης Φεβρουαρίου 2007, για τη σύσταση κοινής επιχείρησης για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού συστήματος νέας γενιάς για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (SESAR)(4), και ιδίως το άρθρο 4β,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0077/2018),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης SESAR όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2016·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης SESAR, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 426 της 12.12.2017, σ. 1.
(2) ΕΕ C 426 της 12.12.2017, σ. 56.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 64 της 2.3.2007, σ. 1.
(5) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2016 (2017/2181(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση της κοινής επιχείρησης(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05943/2018 – C8-0090/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 219/2007 του Συμβουλίου, της 27ης Φεβρουαρίου 2007, για τη σύσταση κοινής επιχείρησης για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού συστήματος νέας γενιάς για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (SESAR)(4), και ιδίως το άρθρο 4β,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0077/2018),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2016·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης SESAR, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 426 της 12.12.2017, σ. 1.
(2) ΕΕ C 426 της 12.12.2017, σ. 56.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 64 της 2.3.2007, σ. 1.
(5) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2016 (2017/2181(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0077/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση SESAR («η κοινή επιχείρηση») συστάθηκε τον Φεβρουάριο του 2007 με σκοπό τη διαχείριση των δραστηριοτήτων του ερευνητικού προγράμματος για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας στον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό (SESAR), με το οποίο επιδιώκεται ο εκσυγχρονισμός της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στην Ένωση·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την έγκριση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 721/2014 του Συμβουλίου(1), το πρόγραμμα SESAR 2020 («SESAR 2020») παρέτεινε τη διάρκεια λειτουργίας της κοινής επιχείρησης έως την 31η Δεκεμβρίου 2024·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση σχεδιάστηκε ως σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με ιδρυτικά μέλη την Ένωση και τον Eurocontrol·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεισφορά της Ένωσης για τη φάση ανάπτυξης του προγράμματος SESAR 2020 για την περίοδο 2014-2024 που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» ανέρχεται σε 585 000 000 EUR· λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει των νέων συμφωνιών συμμετοχής στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», η εισφορά του Eurocontrol αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 500 000 000 EUR και η εισφορά των άλλων εταίρων από τη βιομηχανία της αεροναυτιλίας σε περίπου 720 700 000 EUR εκ των οποίων το 90 % περίπου θα πρέπει να είναι σε είδος·

Συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το 2015

1.  επισημαίνει ότι η κοινή επιχείρηση περιέλαβε στις διαδικασίες της το κοινό υπόδειγμα δήλωσης απουσίας σύγκρουσης συμφερόντων·

Γενικά

2.  παρατηρεί ότι σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), οι εν λόγω λογαριασμοί παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασης της κοινής επιχείρησης την 31η Δεκεμβρίου 2016, των αποτελεσμάτων των πράξεών της, των ταμειακών ροών της και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανόνες της και με τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής·

3.  επισημαίνει ότι στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφέρεται ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2016 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

4.  επισημαίνει ότι το 2016 ο προϋπολογισμός πληρωμών της κοινής επιχείρησης ανήλθε σε 157 100 000 EUR (2015: 136 900 000 EUR)·

5.  επισημαίνει ότι σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ο οριστικός προϋπολογισμός για το 2016 που ήταν διαθέσιμος από το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο (7ο ΠΠ) και το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» περιλάμβανε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ύψους 101 400 000 EUR και πιστώσεις πληρωμών ύψους 162 800 000 EUR·

6.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα ποσοστά απορρόφησης των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών ήταν, αντίστοιχα, 95,7 % και 63,2 %· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι το χαμηλό ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών οφείλεται κυρίως σε καθυστερήσεις στην εφαρμογή των μελετών και των δραστηριοτήτων ανάπτυξης που είχαν διενεργήσει τα μέλη της κοινής επιχείρησης· αναγνωρίζει ότι ένας από τους κύριους λόγους για τις καθυστερήσεις στην εκτέλεση των πληρωμών για μελέτες και σχέδια ανάπτυξης εκ μέρους των μελών ήταν οι δυσκολίες στην προσαρμογή των κοινών εργαλείων ΤΠ του προγράμματος «Ορίζων 2020» στις ιδιαίτερες ανάγκες της κοινής επιχείρησης· θα πρέπει, ωστόσο, να δοθεί προτεραιότητα στο να εξασφαλιστεί ότι αυτά τα προβλήματα δεν θα επανεμφανιστούν στο μέλλον·

7.  σημειώνει ότι, στο πλαίσιο του ελέγχου για το 2016, ελέγχθηκαν 383 δηλώσεις δαπανών, που αντιπροσωπεύουν και τα 15 μέλη και ανέρχονται σε 77 000 000 EUR ή 10 % του συνολικού κόστους 728 800 000 EUR, με εναπομένον ποσοστό σφάλματος 1,34 %·

Πολυετής εκτέλεση του προϋπολογισμού στο πλαίσιο του 7ου ΠΠ και του ΔΕΔ-Μ

8.  επισημαίνει ότι από τον συνολικό επιχειρησιακό και διοικητικό προϋπολογισμό ύψους 892 800 000 EUR για τις δραστηριότητες του προγράμματος SESAR 1 («SESAR 1»), έως το τέλος του 2016 η κοινή επιχείρηση είχε προβεί σε αναλήψεις υποχρεώσεων ύψους 827 400 000 EUR και σε πληρωμές ύψους 704 200 000 EUR (79 % του διαθέσιμου προϋπολογισμού)·

9.  επισημαίνει ότι από το ποσό των 1 254 500 000 EUR των συνεισφορών σε είδος και σε χρήμα που προβλέπεται να καταβάλουν τα λοιπά μέλη για τη χρηματοδότηση των επιχειρησιακών και των διοικητικών δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης (670 200 000 EUR από τον Eurocontrol και 584 300 000 EUR από τα μέλη του τομέα της εναέριας κυκλοφορίας), έως το τέλος του 2016 η κοινή επιχείρηση είχε επικυρώσει συνεισφορές αξίας 910 000 000 EUR (427 700 000 EUR από τον Eurocontrol και 482 300 000 EUR από τον τομέα της εναέριας κυκλοφορίας)· επισημαίνει ακόμα ότι οι συνεισφορές των άλλων μελών σε είδος που είχαν κοινοποιηθεί στην κοινή επιχείρηση μέχρι το τέλος του 2016 ανέρχονταν σε 133 500 000 EUR (49 200 000 EUR από τον Eurocontrol και 84 200 000 EUR από τα μέλη του τομέα της εναέριας κυκλοφορίας)·

10.  επισημαίνει ότι, στο τέλος του 2016, οι σωρευτικές συνεισφορές της Ένωσης σε χρήμα ανέρχονταν σε 597 100 000 EUR, έναντι συνολικών συνεισφορών σε είδος και σε χρήμα ύψους 476 900 000 EUR από τον Eurocontrol και 566 500 000 EUR από τα μέλη του τομέα της εναέριας κυκλοφορίας·

Πολυετής εκτέλεση του προϋπολογισμού στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020»

11.  επισημαίνει ότι, από τα 585 000 000 EUR των πόρων του προγράμματος «Ορίζων 2020» που διατέθηκαν στην κοινή επιχείρηση για την υλοποίηση του SESAR 2020, μέχρι το τέλος του 2016 η κοινή επιχείρηση είχε προβεί σε αναλήψεις υποχρεώσεων ύψους 61 600 000 EUR και σε πληρωμές ύψους 49 900 000 EUR (8,5 % των χορηγηθέντων πόρων)· επισημαίνει, επιπλέον, ότι οι πληρωμές αυτές συνίσταντο κυρίως σε προχρηματοδοτήσεις για την υλοποίηση της πρώτης σειράς έργων του SESAR 2020·

12.  επισημαίνει ότι έως το τέλος του 2016 οι σωρευτικές συνεισφορές της Ένωσης σε χρήμα για την υποστήριξη των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης ανέρχονταν σε 56 800 000 EUR·

13.  τονίζει ότι τα λοιπά μέλη θα έπρεπε να έχουν προβεί σε συνεισφορές σε είδος και σε χρήμα ύψους 1 220 700 000 EUR για την υποστήριξη των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης στο πλαίσιο του SESAR 2020 (500 000 000 EUR από τον Eurocontrol και 720 700 000 EUR από τον τομέα της εναέριας κυκλοφορίας)· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι στο τέλος του 2016 δεν είχε επικυρωθεί από το διοικητικό συμβούλιο καμιά εισφορά σε είδος ή σε χρήμα, ωστόσο σημειώνει ότι τα έργα του SESAR 2020 βρίσκονταν στην αρχική φάση τους· αναγνωρίζει το γεγονός ότι αναμένεται πως τα μέλη θα υποβάλουν την πρώτη δήλωση δαπανών τους το 2018 και η κοινή επιχείρηση θα αρχίσει τότε να επικυρώνει τις σχετικές συνεισφορές σε είδος·

14.  επισημαίνει ότι η κοινή επιχείρηση αντιμετώπισε δυσκολίες όσον αφορά την προσαρμογή των εργαλείων πληροφορικής του προγράμματος «Ορίζων 2020» στις ιδιαίτερες ανάγκες της, που οδήγησαν σε καθυστερήσεις στην εκτέλεση των πληρωμών για μελέτες και δράσεις ανάπτυξης των μελών· εκφράζει τη λύπη του διότι πιστώσεις πληρωμών ύψους 14,5 εκατομμυρίων EUR – που σχετίζονται με προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του SESAR 2020 και δραστηριότητες που είχαν αρχικά ενταχθεί στον προϋπολογισμό του 2016 – έπρεπε να ακυρωθούν με έναν διορθωτικό προϋπολογισμό για το 2016, λόγω εξωτερικών παραγόντων εκτός του ελέγχου της κοινής επιχείρησης· εκφράζει την ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη τάση αύξησης των αναλήψεων υποχρεώσεων που εκκρεμούν (ΥΠΕ), οι οποίες αυξήθηκαν από 72,1 εκατομμύρια EUR σε 83,8 εκατομμύρια EUR κατά τη διάρκεια του 2016, και ζητεί την αντιστροφή αυτής της τάσης μετά τη μετάβαση στο SESAR 2020·

15.  εκφράζει ικανοποίηση για την υπογραφή της ανανεωμένης συμφωνίας Eurocontrol/κοινής επιχείρησης SESAR το 2016, η οποία παρουσιάζει τον νέο ρόλο του Eurocontrol ως συνιδρυτή της SESAR και περιλαμβάνει μια σειρά δεσμεύσεων και υποχρεώσεων όσον αφορά την εφαρμογή του προγράμματος SESAR 2020· εκφράζει επίσης ικανοποίηση για τη διεύρυνση του αριθμού των μελών σε 19, τα οποία εκπροσωπούν πάνω από 100 εταιρείες σε ολόκληρο τον κλάδο, που θα συμμετάσχουν στις δραστηριότητες βιομηχανικής έρευνας, επικύρωσης και επίδειξης του προγράμματος SESAR 2020· επισημαίνει την έγκριση της πρώτης έκδοσης του ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού της κοινής επιχείρησης για την περίοδο 2017-2019·

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και πρόσληψης

16.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στις 31 Δεκεμβρίου 2016 η κοινή επιχείρηση SESAR απασχολούσε 44 υπαλλήλους (έναντι 41 το 2015)·

17.  επισημαίνει ότι η κοινή επιχείρηση ανέλαβε έξι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων αξίας περίπου 22 300 000 EUR, συμμορφούμενη προς τους δημοσιονομικούς κανόνες της κοινής επιχείρησης για τη διασφάλιση του θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ των προμηθευτών και την αποτελεσματικότερη δυνατή χρήση των πόρων της κοινής επιχείρησης·

18.  επισημαίνει ότι στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεών της για την παροχή υπηρεσιών, η κοινή επιχείρηση ορίζει ανώτατο όριο προϋπολογισμού για κάθε σύμβαση· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι το ανώτατο αυτό όριο δεν βασίζεται σε συστηματική διαδικασία εκτίμησης του κόστους ούτε σε σύστημα αναφοράς εύλογων τιμών αγοράς· επισημαίνει, ακόμα, ότι δεν διασφαλίζεται, επομένως, η οικονομική αποδοτικότητα των πολυετών συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, καθώς η πείρα δείχνει ότι, στην πλειονότητά τους, οι προσφορές προσέγγιζαν το μέγιστο ύψος του προϋπολογισμού· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, σε συνέχεια παρατήρησης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η κοινή επιχείρηση καθιέρωσε τον Απρίλιο του 2017 μεθοδολογία για τη συστηματική αξιολόγηση των αναγκών και του κόστους των συμβάσεων κατά τη φάση προγραμματισμού των δημοσίων συμβάσεων·

19.  επισημαίνει τα αποτελέσματα της συγκριτικής αξιολόγησης του 2016 όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους: 62 % επιχειρησιακές θέσεις, 30 % διοικητικές θέσεις και 8 % ουδέτερες θέσεις·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

20.  επισημαίνει ότι, κατά τη διάρκεια του 2016, διενεργήθηκαν εννέα έλεγχοι από διαφορετική εταιρεία εξωτερικού λογιστικού ελέγχου δεδομένου ότι διαπιστώθηκε σύγκρουση συμφερόντων του μέλους με τον νόμιμο ελεγκτή· επισημαίνει ότι η κοινή επιχείρηση έχει καθιερώσει αναθεωρημένη σύμβαση πλαίσιο για υπηρεσίες λογιστικού ελέγχου, με τρεις εξωτερικές εταιρείες ελέγχου, και ότι η ελεγκτική δραστηριότητα ασκείται αποκλειστικά από τις εν λόγω επιχειρήσεις· υπογραμμίζει το γεγονός ότι στους έως τώρα ελέγχους δεν έχει εντοπιστεί κανένα ουσιώδες πρόβλημα που να πρέπει να εξεταστεί από το διοικητικό συμβούλιο·

Εσωτερικός έλεγχος

21.  επισημαίνει με ικανοποίηση ότι η κοινή επιχείρηση εφαρμόζει διαδικασίες προληπτικών ελέγχων οι οποίες βασίζονται σε εξέταση εγγράφων σε σχέση με επιχειρησιακές και χρηματοοικονομικές πτυχές και διενεργεί κατασταλτικούς ελέγχους σε επίπεδο δικαιούχων·

22.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι η κοινή επιχείρηση δεν έχει καταρτίσει ακόμη συγκεκριμένες κατευθυντήριες οδηγίες για τα μέλη της και τους εξωτερικούς ελεγκτές τους, οι οποίες να καλύπτουν τη δήλωση και την πιστοποίηση των εισφορών των μελών της σε είδος στα έργα SESAR 2020· εκφράζει επίσης ανησυχία για το γεγονός ότι η κοινή επιχείρηση δεν έχει θεσπίσει εσωτερικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους προληπτικούς ελέγχους των δηλώσεων δαπανών για τα έργα του SESAR 2020· εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι τον Δεκέμβριο του 2016 το διοικητικό συμβούλιο της κοινής επιχείρησης ενέκρινε το έγγραφο «Methodology and Validation process for In kind contributions (IKC) in the SJU (SESAR 2020 Programme only)» [Μεθοδολογία και διαδικασία επικύρωσης των εισφορών σε είδος (IKC) στην κοινή επιχείρηση SESAR (μόνο το πρόγραμμα SESAR 2020)]· επισημαίνει ότι η κοινή επιχείρηση SESAR θα πρέπει να εξετάσει εάν χρειάζεται να προσαρμοστεί η στρατηγική της Επιτροπής για τους προληπτικούς ελέγχους στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» σε συγκεκριμένους κινδύνους σε σχέση με έργα του SESAR 2020·

23.  καλεί την κοινή επιχείρηση να θεσπίσει μια συστηματική εσωτερική διαδικασία προκειμένου να επαναξιολογήσει τη διαπίστωση περί ασθενούς οικονομικής βιωσιμότητας όσον αφορά έναν συντονιστή επιχορηγούμενου έργου, συμπεριλαμβανομένων μέτρων μετριασμού και αντιστάθμισης του αυξημένου οικονομικού κινδύνου· επισημαίνει την απουσία συγκεκριμένων κατευθύνσεων για τα μέλη και τους εξωτερικούς ελεγκτές τους όσον αφορά τη δήλωση και την πιστοποίηση των εισφορών σε είδος των μελών για έργα του SESAR 2020 και καλεί την κοινή επιχείρηση να αναπτύξει όρους αναφοράς και ένα υπόδειγμα πιστοποιητικού πριν ληφθούν οποιεσδήποτε εισφορές σε είδος το 2018·

24.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η κοινή επιχείρηση συνεχίζει να εφαρμόζει μια πολύπλευρη προσέγγιση για την αποτελεσματική εξέταση, διαχείριση και μείωση των κινδύνων, και αναμένει από την κοινή επιχείρηση να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στους κρίσιμους εταιρικούς κινδύνους που έχει εντοπίσει όσον αφορά το γενικό πρόγραμμα ATM και το SESAR 2020· εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι το διοικητικό συμβούλιο της κοινής επιχείρησης ενέκρινε τη στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης στις 18 Μαρτίου 2016·

25.  σημειώνει ότι, όσον αφορά το SESAR 1, είχαν σχεδιαστεί 21 διαδικασίες λογιστικού ελέγχου σε πέντε επιλεγμένα μέλη, εκ των οποίων 14 ολοκληρώθηκαν το 2016 στο πλαίσιο του τρίτου κύκλου λογιστικών ελέγχων στο σύνολο των 15 μελών, όπως περιγράφεται στη στρατηγική κατασταλτικού ελέγχου της κοινής επιχείρησης· εκφράζει ανησυχία για το εναπομένον ποσοστό σφάλματος, που ανήλθε στο 6,21 % το 2016· εκφράζει, ωστόσο, ικανοποίηση για το γεγονός ότι το σωρευτικό εναπομένον ποσοστό σφάλματος του SESAR 1 είναι 1,34 %·

Εσωτερικοί λογιστικοί έλεγχοι

26.  επισημαίνει ότι, τον Οκτώβριο του 2015, η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (IAS) διενήργησε έλεγχο επί της επιχειρησιακής διακυβέρνησης και της επικαιροποίησης του γενικού προγράμματος· παρατηρεί ότι η IAS εξέδωσε τρεις συστάσεις· καλεί την κοινή επιχείρηση να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την εφαρμογή των υπόλοιπων συστάσεων που παραμένουν σε εκκρεμότητα·

27.  επισημαίνει ότι τον Οκτώβριο του 2016 η IAS διεξήγαγε έλεγχο σχετικά με τις διαδικασίες του προγράμματος «Ορίζων 2020»· επισημαίνει ότι ο έλεγχος αφορούσε τη συμμόρφωση της κοινής επιχείρησης με τις διαδικασίες του προγράμματος «Ορίζων 2020», συγκεκριμένα σε σχέση με τον εντοπισμό θεμάτων, την αξιολόγηση και επιλογή προτάσεων και την προετοιμασία των συμφωνιών επιδότησης·

Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων

28.  επισημαίνει ότι όσον αφορά την κλειστή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διενέργεια βιομηχανικής έρευνας που απευθυνόταν αποκλειστικά στα κλαδικά μέλη της κοινής επιχείρησης, η κοινή επιχείρηση χορήγησε επιδοτήσεις σε κοινοπραξίες που είχαν αναλάβει την εκτέλεση έργων, παρότι από τους ελέγχους της οικονομικής βιωσιμότητας των δικαιούχων που διενήργησε ο εκτελεστικός οργανισμός έρευνας, προέκυψε ότι σε δύο περιπτώσεις το αρμόδιο για τον συντονισμό των κοινοπραξιών μέλος του κλάδου δεν διέθετε την απαιτούμενη οικονομική ικανότητα· επισημαίνει ότι αυτό συνεπάγεται αυξημένο χρηματοοικονομικό κίνδυνο για την ολοκλήρωση των έργων αυτών, αλλά και όσον αφορά τα υπόλοιπα έργα στα οποία συμμετέχουν οι εν λόγω δύο δικαιούχοι· επισημαίνει ότι στις συγκεκριμένες δύο περιπτώσεις, η απόφαση του εκτελεστικού διευθυντή βασίστηκε σε συμπληρωματικές ad hoc εκτιμήσεις κινδύνου που διενήργησαν υπάλληλοι της κοινής επιχείρησης· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι η κοινή επιχείρηση δεν έχει ακόμη καθιερώσει κάποια συστηματική εσωτερική διαδικασία με την οποία θα επαναξιολογείται η επισφαλής οικονομική βιωσιμότητα συντονιστή έργου που λαμβάνει επιχορήγηση, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τον περιορισμό και την αντιστάθμιση του αυξημένου χρηματοοικονομικού κινδύνου· επισημαίνει ότι σε συνέχεια των αποτελεσμάτων των συμπληρωματικών εκτιμήσεων κινδύνου που διενεργήθηκαν σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του προγράμματος «Ορίζων 2020», η κοινή επιχείρηση διαπίστωσε ότι η απόρριψη των συντονιστών έργου αποκλειστικά και μόνο βάσει της ανάλυσης που διενήργησε ο εκτελεστικός οργανισμός έρευνας θα μπορούσε να είχε θέσει την κοινή επιχείρηση σε σημαντικό κίνδυνο προσφυγών· επισημαίνει ότι η κοινή επιχείρηση συμφωνεί πως θα πρέπει να θεσπιστεί εσωτερική διαδικασία για την επανεκτίμηση της ανεπαρκούς οικονομικής βιωσιμότητας των συντονιστών έργων που λαμβάνουν επιχορήγηση, η οποία θα περιλαμβάνει και μέτρα για τον μετριασμό και την αντιστάθμιση των αυξημένων χρηματοοικονομικών κινδύνων·

Επικοινωνία

29.  αναγνωρίζει την ανάγκη να προβάλλει η κοινή επιχείρηση στους πολίτες της Ένωσης, μέσω των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, τη σημαντική έρευνα και συνεργασία που αναλαμβάνει, και υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να δίνεται έμφαση στις πραγματικές βελτιώσεις που επιτυγχάνονται ως αποτέλεσμα του έργου της, οι οποίες αποτελούν σημαντικό μέρος της εντολής της, καθώς και το γεγονός ότι η επιχείρηση συνεργάζεται και με άλλες κοινές επιχειρήσεις για την προώθηση της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τα οφέλη του έργου τους·

30.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει την άμεση συμμετοχή της κοινής επιχείρησης στη διαδικασία ενδιάμεσης επανεξέτασης του προγράμματος «Ορίζων 2020», στο πλαίσιο περαιτέρω απλουστεύσεων και εναρμόνισης των κοινών επιχειρήσεων·

Άλλα θέματα

31.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι όλα τα έργα του SESAR 1 περατώθηκαν από επιχειρησιακή άποψη στο τέλος του 2016 και διότι 61 λύσεις που είναι έτοιμες για εκβιομηχάνιση και ανάπτυξη, και περιλαμβάνονται στην πρώτη έκδοση του SESAR Solution Catalogue (καταλόγου λύσεων SESAR), έχουν παραδοθεί στην κοινότητα αερομεταφορών· επισημαίνει ότι 54 λύσεις που δρομολογήθηκαν στη φάση SESAR 1 θα αναπτυχθούν περαιτέρω στη φάση SESAR 2020, και αποτελούν παράδειγμα των προσπαθειών για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική μετάβαση από το ένα πρόγραμμα στο άλλο·

32.  καλεί την κοινή επιχείρηση και την Επιτροπή να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα της ανάπτυξης της λύσης SESAR, ιδίως από την άποψη της εξασφάλισης της διαλειτουργικότητας και των βημάτων προόδου για την ολοκλήρωση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η φάση ανάπτυξης βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, καλεί την κοινή επιχείρηση να δρομολογήσει την ανάπτυξη του δοκιμαστικού σχεδίου για μια νέα αρχιτεκτονική του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου, που θα συμβάλει σημαντικά στην οικονομική αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης·

33.  εκφράζει ικανοποίηση για τη δημοσίευση της μελέτης σχετικά με την ευρωπαϊκή προοπτική των μη επανδρωμένων αεροσκαφών («SESAR European Drones Outlook Study») του Νοεμβρίου 2016· θεωρεί ότι απαιτούνται διάφορες καινοτομίες, συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών που σχετίζονται με τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας, για την ασφαλή ένταξη των μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο· σημειώνει με ενδιαφέρον τη σχετική επισκόπηση της εξέλιξης της ευρωπαϊκής αγοράς μη επανδρωμένων αεροσκαφών μέχρι το 2050 και το τεράστιο δυναμικό για την Ευρώπη και την παγκόσμια ανταγωνιστικότητά της, καθώς και τις δράσεις που πρέπει να αναληφθούν τα προσεχή 5 έως 10 έτη προκειμένου να απελευθερωθεί αυτό το δυναμικό, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης της έρευνας και ανάπτυξης που επιτεύχθηκε με τη θέσπιση, σε επίπεδο Ένωσης, ενός οικοσυστήματος που περιλαμβάνει τόσο ένα κανονιστικό πλαίσιο όσο και την τεχνολογία, και φέρνει σε επαφή όλα τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση του επιπέδου χρηματοδότησης της Ένωσης, με ιδιαίτερη τόνωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του τομέα·

34.  σημειώνει ότι η διαχείριση του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου εξακολουθεί να είναι κατακερματισμένη και η ιδέα του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού δεν έχει ακόμη πραγματωθεί· επισημαίνει εκ νέου τον καίριο ρόλο της κοινής επιχείρησης στον συντονισμό και την υλοποίηση ερευνών για το έργο SESAR, το οποίο αποτελεί θεμελιώδους σημασίας έργο για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό, αν και η προθεσμία για την επίτευξη των στόχων του έργου SESAR μετατέθηκε από την αρχική ημερομηνία του 2020 στο 2035·

35.  υπενθυμίζει πόσο σημαντικό είναι να επιλυθεί το πρόβλημα του κατακερματισμού του ευρωπαϊκού ουρανού, καθώς, προς το παρόν, η ενιαία ευρωπαϊκή αγορά εξακολουθεί να μην επωφελείται πλήρως από τα πλεονεκτήματα που προσφέρει ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός.

(1) ΕΕ L 192 της 1.7.2014, σ. 1.

Τελευταία ενημέρωση: 4 Δεκεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου